ZPĚT NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU || ZPĚT NA NOVINKY


ZÁRUKA: Pokud zákazník získá pocit, že mu byla zaslána jiná kniha než jak bylo v anotaci uvedeno, ve stavu odlišném od stavu vypsaného, s poškozením, které nebylo popsáno, příjmeme knihu bez reptání zpět včetně úhrady poštovného. Ve sporných případech může (v souladu se slušným přístupem) dojít i k jiné dohodě, vždy však podmíněné vzájemnou spokojeností. Neručíme však za obsah. Objedná-li si např. zákazník Pelcovo ...a bude hůř, reklamaci se zdůvodněním, že nejde o jím předpokládanou ročenku Českého prognostického ústavu nemůžeme uznat...


POPIS KNIHY: Knihu popisujeme vždy v souladu s bibliografickými pravidly a zcela jednotně. Anotace má tuto faktografickou strukturu: Autor > název > místo > vydání > vydavatel > rok vydání > formát > počet stran > bližší popis (ilustrace, ilustrátor...) > adjustace > stav. Je-li u titulu další popis kurzívou, jde o naše vlastní upřesnění. Následuje lokalizační skladový kód (číslo v hranaté závorce) a cena. V anotacích jsou občasně užívány zkratky, běžné v mezinárodních bibliografických popisech, aukčních a nabídkových katalozích.


POPIS STAVU: Knihy se snažíme popisovat v souladu s bibliografickými zásadami, občas přiměřeně porušovanými, neboť nepochybně ne každý z návštěvníků těchto stránek je zná... Rozhodujícím (snad i rozporuplným, protože subjektivním) kritériem je popis stavu knihy. Zde vycházíme ze čtyř základních klasifikací:

Mimo toto základní čtyřbodové hodnocení (které mnohdy s chutí a obratně kombinujeme) hojně využívame podrobnějšího výraziva, téměř vždy se snahou popsat stav knihy raději poněkud „hrozivěji“, než v němž se ve skutečnosti nachází. Přesto je vhodné při zájmu o dražší tituly využít možnosti osobní návštěvy a fyzického ohledání.


FORMÁT KNIHY: Formáty knihy nebo grafiky uvádíme buď fyzicky změřený (mm, cm) nebo mezinárodně uznávanou soustavou: folio = nad 35 cm výšky, 4° (tzv. čtverka) = 25 - 35 cm výšky, 8° (tzv. osmerka) = 15 - 25 cm výšky, případně dále dvanácterkou (= 12°), šestnácterkou (= 16°)... Zásadně nepoužíváme rozměry tzv. „áčkových“ formátů (A4, A5, A6) neboť v tomto omezujícícm případě není přípustná jakákoli tolerance (např. A4 = 210 x 297 mm), natož formátů „béčkových“ a dalších. Laická veřejnost dozajista vystačí s faktem, že velikost 4° se přibližně rovná (s diferencí +/- 5 cm na výšku) formátu A4, osmerka pak (8°) odpovídá s rozpětím +/- 5 cm A5.


ZKRATKY: Standardně používané zkratky na těchto stránkách ze vcelku pochopitelných důvodů příliš nevyužíváme, nicméně jejich seznam (mající význam mj. pro zahraniční zákazníky) zde uvádíme:

ZKRATKY
Zájemce o stavbu anotace a pravidla psaní zkratek odkazujeme na tištěné vydání Ukazatele aukčníh cen knih.
Tolerovány zůstávají dvojí (trojí) zkratky jednoho významu (pl./cpl. = plátno/celoplátno).

a d., a j.,

a další, jiní

und andere

and other

angl.

anglický/ -é, -á

englisch

English

aut.

autor/ -ka,

Autor, Verfasser

author

bar.

barevné/-á, -ý

farbig

colours, in colour (s)

br./brož

brož

broschiert

sewed

b. d.

bez data/nedatováno

ohne Jahr

no date

b. m.

bez místa vydání

ohne Ort

no place

b. v.

bez vydavatele (nakladatele)

ohne Herausgeber (ohne Verlag)

no editor

celostr.

celostránkové/ -á, -ý

vollseitig

fullpaged

ckž.

celokůže/celokožená/ -ý, -é (vazba)

Ganzlederband, Ganzleinenband

full binding, all-Leather binding

cpl.

celoplátno/ celoplátěná/ -ý, -é (vazba)

Ganzleiwand (Einband)

all-cloth (binding)

cpp.

celopapírová, (vazba)

Ganzpapier (Einband)

paper (binding)

cprg.

celopergamen (vazba)

Ganzpergament (Einband)

all-vellum (binding)

č. b.

černobílý/ -é, -ý

schwarzweiss

blackwhite

část.

částečně

teilwise

a few

čísl./č.

číslováno/ -vané/ číslo

Nummer, nummeriert

number, numbered

dat.

datováno/ -vaný, - vané

datiert

date

ded.

dedikace

Dedikation

dedication

dob.

dobová/ -é, -ý

zeit (Einband)

contemporary (binding)

dtto.

totéž

dasselbe

the same

ed.

edice

Ausgabe

edition, issue

ex. (č.)

exemplář (číslo)

Ecemplar (Nummer)

copy (number)

fol.

folio

Folio

folio

franc.

francouzský/-á, -é

französisch

French

front.

frontispice

Frontispice

frontispiece

graf.

grafika, grafická/ -é, -ý

Graphik, graphisch

graphik

il./ilustr.

ilustrace/ilustroval

Illustration

illustrattion

ind.

individuálně/ -í

individualistisch

individually, -al

i. s.

intaktní stav

unversehr (Exemplar)

perfect state of preservation

kol.

kolem, okolo

um

about

kož.

kožená/ -é, ý

Leder

calf

lat.

latinský/ -é, -á

lateinisch

latin

lino/-a

linoryt, linorytová/ -é

Linolschnitt

linocut

lito/litogr.

litografie, litografické/ -á

Lithographie

litograph (s)

měď.

mědiryt/mědirytina/-a, -y

Kupferstich

Copper-engraving

nakl.

nakladatel/ -ský -á, -é

Verlag

publisher (publishing)

nákl.

náklad, nákladem

Verlag

publisher (printing)

nedat.

nedatováno

ohne Jahr

no date

něm.

německý/ -é, -á

Deutsche

German

nepův.

neoriginální/nepůvodní

nicht Original

not original

nesign.

nesignováno/ -é, -ý

ohne Signatur

no signature

nestr.

nestránkováno/ - vaný

nichtpaginiert (unpaginiert)

no paging

nvl./nákl. (n.)vl.

vlastním nákladem

Selbsverlag (Eigen verlag)

self-publisher (self-edition)

n. t.

neprodejný tisk

nicht im Handel (Druck)

not for sale (printed)

n. s. t.

neprodejný soukromý tisk

Privatdruck, nicht im Handel

privatelly printed and not for sale

OBr.

původní brož

Original Broschiert

original sewed

ob.

obálka

Umschlag

wrappers, cpwer

ocelrt.

ocelorytina/-y

Stahlstich

steel engraving

OCkž.

původní celokůže (vazba)

original Ganzleder

original all-calf

OCpl.

původní celoplátno (vazba)

original Ganzleiwand

original all-cloth

OCprg.

původní celopergamen (vazba)

original Ganzpergament (Einband)

original vellum (binding)

ochr.

ochranné/ - ý, -á (pouzdro, obal, etue)

Schutgehäuse

casing

OKart.

původní karton (vazba)

original Karton (kartonnierter Einband)

original boards

OOb.

původní obálka

original Umschlag

original wrappers

OPkž.

původní polokůže (vazba)

original Halbleder

original half calf

OPl.

původní plátno (vazba)

original Leiwand

original cloth

OPpl.

původní poloplátno (vazba)

original Halbleiwand

original half cloth

OPprg.

původní polopergamen (vazba)

original Halbpergament (Einband)

original half vellum (binding)

OPp.

původní papírová vazba

original Papier (Einband)

original paper (binding)

OPrg.

původní pergamen (vazba)

original Pergament

original vellum

orn.

ornament/ -y

verziert

ornament (-ed), decorated

OVaz.

original vazba

original Einband

original binding

o./orig.

original/původní

Original

original

pasp.

pasparta, paspartováno/ -vané

Passepartout

passe-par-tout

pat.

patitul

Schmutztitel, vortitel

half-title, bastard title

pdp.

podpis, podepsáno

Unterschrift (mit)/signiert

signature (with-)

pkž.

polokožená/polokůže (vazba)

Halbleder

half calf

pl.

plátno (ekvivalent cpl. - vazba)

Leinwand

cloth

pošk., poškoz.

poškozeno/-á, -é, -í

beschädigt

damaged

pozn.

poznámka

Bemerkung

note

ppl.

poloplátno (vazba)

Halbleiwand

half cloth

pp. (vazba)

papír/ -ová, -é, -ý

Papier (Einband)

paper (binding)

pprg.

polopergamen (vazba)

Halbpergament

half vellum

prg.

pergamen/-ová, -ový (vazba)

Pergament (Einband)

vellum (binding)

přeb.

přebal

Schutzumschlag

wrapper

př./předml.

předmluva

Vorwort

prologue

přel.

přeložil/překlad

Übersetzsung

translation

příl.

příloha/-y

Beilage

annex

pův.

původní

original

original

raz.

razítko

Stempel

stamp

red.

redakce, (redigoval)

redigiert

edit

rekl.

reklama, reklamní

Reklame (beilage)

advertising (annex)

rkp.

rukopis, rukopisný/ -á, -é

Handschrift

manuscript

roč.

ročník

Jahrgang

year

rozkl.

rozkládací

zerlagbar (e) (Tafeln)

plate with movadle parts

ruč.

ručně/ -í

hand-

hand-

růz.

různé/ -í, -á

verschiedene

various

s. j.

suchá jehla

Kaltnagel

drypoint

s./str.

stran/-a, -y

Seite

page

s. t.

soukromý tisk

Privatdruck

privately printed

seš.

sešit

Heft

volume

sign.

signováno, signatura

Signatur, signiert

signed

stol.

století

Jahrhundert

century

sv.

svazek/-zky

Band, Bände

volume

tir.

tiráž

(impressum)

(impressum)

titl.

titulní list

Titelblatt

title-page

typo

typografie (typografická úprava)

Typographie, typographis

typographical (typographic /art)

um.

umělecká/ -ý, é

Künstlerisch

artistic (arrangement)

úpr.

úprava

Typographie (Zubereitung)

typographical

vč.

včetně

einschließlich

including

v./váz./vaz.

vázáno, vazba

gebunden/Einband

hard-back/cover, bindig

vyd.

vydání

Auflage, Ausgabe

edition

vyobr.

vyobrazení

Abbildung

illustration

výt.

výtisk/-ů

Exemplar

copy

výtv.

výtvarný, výtvarník/ -ků, -ci

bildend, bildender Künstler

creative (graphic)

vyzd.

výzdoba/vyzdobil

Buchschmuck

decoration

zdob.

zdobená/ -é, -ý

verziert

decorated (by)a

und

and

bez názvu

ohne Titel

no name

díl/ -y

Teil/ -e

part/ -s

chybí

es fehlt

want

kniha/ -y

Buch/ Bücher

book/ -s

kresba

Zeichnung

drawing

lept

Radierung

etching

na

an, auf

on

podle návrhu

nach dem Vorschlag

by proposition

s

mit

with

tento

dieser

this

v / in

in

et

volné archy

freie Bogen

free page

z / ze

aus / von

from / out of


ZPĚT NA AKTUÁLNÍ NABÍDKU || ZPĚT NA NOVINKY