ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


O umístění prvních varhan na kruchtě děkanského chrámu sv. Mikuláše v Lounech známe zatím jen stručnou zmínku z konce 16. století, a to v Mojžíšových letopisech. Asi padesát let po dokončení dnes tolik obdivovaného kostela se totiž lounský měšťan Jan Dlouhý řečený Mladší rozhodl zakoupit nástroj, jehož zvuk se prý poprvé veřejně rozezněl roku 1593, čtrnáctou neděli po svátku Nejsvětější Trojice (19. září).

SVATOMIKULÁŠSKÉ VARHANY

Děkanem byl tehdy podle všeho poněkud neposlušný a svéhlavý kalvínský kněz Jan Hořický, kantorem jistý Václav z Polné. Je možné, že to byl právě tento kantor, kdo Lounským poprvé ve sv. Mikuláši zahrál. Do těch dob totiž – jak vyplývá z pamětí Martina Rakovského (1588) – bývaly bohoslužby doprovázeny asi jen sborovým zpěvem Literátského bratrstva.
Historie svatomikulášských varhan po roce 1593 by zasloužila hlubšího odborného zkoumání, neboť o ní nevíme prakticky nic. Jisté je, že v polovině minulého století na kůru nějaké varhany byly a že se na ně hrávalo. Jejich stav však nebyl valný. Svědčí o tom žádost člena městského zastupitelstva, učitele a ředitele pěveckého a hudebního spolku Vlastislav Jana Jedličky, který v létě roku 1865 upozornil na děravé měchy, zchátralost a nutnost opravy nástroje. Zastupitelstvo žádost projednalo a z titulu patrona chrámu rozhodlo na svém zasedání 27. srpna t. r. pozvat do Loun varhanáře Guta z Čisté na Rakovnicku, aby varhany prohlédl a předložil radním posudek o jejich stavu.
Jak posudek zněl, nevím, ale v září 1865 prý byl nástroj vyčištěn a opraven; za což zmíněný varhanář dostal 300 zlatých. O varhanách jednalo zastupitelstvo znovu až 23. srpna 1879, kdy zřejmě jejich stav nesnesl dalších odkladů. Otcové města se usnesli, že v rámci plánované celkové opravy chrámu bude nástroj buďto důkladně restaurován nebo vyměněn za jiný, nový. Finanční stránku tohoto projektu, zadaného staviteli Mockerovi, měla pomoci řešit půjčka ze jmění filiálního kostela sv. Matouše v Dobroměřicích.
Teprve v prosinci 1883 však obec lounská získala příslušná povolení pražského místodržitelství a litoměřické biskupské konzistoře. Na jejich základě mohlo tedy město počítat s částkou 7 tisíc zlatých, z nichž 3 tisíce mohly být věnovány na stavbu nových varhan. K jejich instalaci mělo dojít po dokončení oprav kostela.
Radnice ihned vstoupila v jednání s pražským varhanářem Emanuelem Petrem, který se uvolil zakázku přijmout. Bylo však nutné znovu žádat úřady – což zřejmě do jisté míry zprostředkoval sám varhanář. Psal totiž 21. dubna 1887 do Loun, že příslušnou žádost předal na místodržitelství a že se snaží její vyřízení uspíšit, protože by se stavbou varhan rád již začal. Lounská radnice odpověděla, že městu jde především o schválení žádosti. Teprve poté prý vystaví závaznou objednávku. V této souvislosti okresní úřad v Lounech – jako účastník schvalovacího řízení – projevil zájem o stav městské pokladny. Finanční odbor radnice tudíž musel již počátkem dubna 1887 odeslat účetní výtah za rok 1886. Po jeho prozkoumání okresní úřad zaslal své dobrozdání do Prahy.
Nakonec vše dobře dopadlo. Koncem roku 1887 byla prý stavba varhan u sv. Mikuláše hotová. Starosta Hilbert proto na 16. ledna 1888 svolal kolaudační komisi. Kromě něj jako předsedy v ní byli: profesor varhanní hry na pražské České konzervatoři Josef Foerster (otec později známého skladatele), varhaník a ředitel svatomikulášského kůru Josef Vejšický a učitelé lounských škol František Feygl, Josef Kurz a Julius Heller. Městský tajemník Jan Hainc k výsledku kolaudace poznamenal, že „varhany shledány byly bezzávadné a přijaty s pochvalou“.
Nový nástroj vnějškově zapadal do prostředí renovovaného chrámu. Jeho skříň, jak se můžeme dodnes přesvědčit, byla provedena v novogotickém slohu, aby lépe splynula s puristicky „vyčištěnou“ lodí. Jak mi sdělil dr. Zdeněk Šesták, také zvukové vybavení nástroje odpovídá tehdejšímu ceciliánskému pojetí chrámové varhanní hudby. Otázkou zůstává, jak vypadal nástroj během oprav roku 1884 odstraněný. Nelze vyloučit, že mohlo jít o barokní varhany, instalované například někdy po třicetileté válce nebo v průběhu 18. století. Pokud však – a to je velmi málo pravděpodobné! – zde roku 1884 byl stále ještě onen nástroj z konce 16. století, představoval i přes svoji chatrnost unikum. V každém případě během Mockerovy eklektické rekonstrukce možná chrám přišel o zajímavou hudební památku.
Celkové náklady na pořízení nových varhan nakonec převýšily původně plánovanou částku o 1350 zlatých. Rozdíl pravděpodobně alespoň zčásti uhradila Spořitelna města Loun, nicméně zůstával dluh na jmění patronátního kostela sv. Matouše v Dobroměřicích. Za starostování advokáta Hilberta takové dluhy nebyly ničím neobvyklým. Právě díky jim a dalším hospodářským rizikům však Louny začaly růst, měnit se a prosperovat...

A. Hluštík


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU