ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RŮZNÉ


BYLI ZVÍDAVÍ A MILOVALI PŘÍRODU

První velkoryse pojatý a dlouhodobý projekt zkoumání přírody Čech byl v 60. letech 19. století velmi úzce spjat s krajinou lounského Poohří. Významní čeští vědci té doby, mezi nimiž byli geolog Jan Krejčí, zoolog a paleontolog Antonín Frič a botanik Ladislav Čelakovský, hned od počátku svých výzkumů v rámci Komitétu pro přírodovědecký výzkum naprosto vědomě navazovali styk s místními znalci krajiny a jejích zvláštností. Šlo vesměs o amatérské, ale poučené badatele samouky, kteří i při svém povolání vnímavě pozorovali krajinu, shromažďovali cenné poznatky a nezřídka i vlastní sbírky přírodnin.
Ve výročních zprávách zmíněného Komitétu, který právě před 130 lety zahajoval terénní práce, objevují se jména několika "venkovských přispívajících údů", z vlastního zájmu účastných prvních výzkumů v oboru geologických a biologických věd z let 1865 až 1870. Odpovědní autoři vzápětí publikovaných vědeckých studií také neopomenuli tyto místní pomocníky jmenovitě zmínit, aniž se obávali ztráty vlastní akademické prestiže.
Při četbě prvních česky psaných shrnutí výsledků výzkumného Komitétu se jen těžko ubráníme otázce, kdo že byli ti dnes již pozapomenutí nadšenci, nezřídka velmi vlastenecky orientovaní, kteří provázeli "profesory z Prahy" při jejich namáhavé terénní práci v krajině zneklidněné průběhem a následky prusko-rakouské války?
Není tomu tak dávno, co jsem se v Deníku Lučan zmínil o peruckém faráři a sekulárním vikáři Pateru Františku Danešovi (1807-1892) a jeho kaplanu Pateru Františku Mudrovi, pozdějším faráři při kostele sv. Jakuba ve Slavětíně (1852-1866). Oba kolem roku 1865 pomáhali A. Fričovi při paleontologickém zkoumání křídových souvrství na pravém břehu Ohře, v krajině mezi Louny, Perucí a Libochovicemi. Jejich sbírky zkamenělin mořských tvorů z doby mořské záplavy před více jak šedesáti milióny let tvoří dodnes část fondů Národního muzea v Praze a jména obou kněží jsou nerozlučně spjata s počátky české křídové paleontologie.
Antonín Frič také několikrát vzpomenul jméno lounského měšťana Jana Nováka, do roku 1870 majitele zaniklé "Hynkovy cihelny" v místech dnešních výškových domů ve Skupově ulici (čp. 2523 a 2524 na sídlišti Hrnčířská). "Ziegelmacher Johann Nowak" byl patrně majetným lounským občanem. Jak se uvádí v archívních dokumentech, vlastnil celou řadu stavebních i zemědělských parcel v katastru královského města. Patřila k nim také parcela č. 76 - velmi stará těžba cihlářských, cestářských a stavebních surovin. J. Novák také v 60. letech minulého století postavil u cihelny již zbořený domek čp. 386, stojící při severním okraji dnešní Husovy ulice v místech, kde nedávno dokončili stavbu přečerpávací stanice kanalizační stoky a u Loutkového divadla. Po několik desetiletí bylo toto schoulené stavení nad řekou a na úpatí opěrné zdi Valterova cukrovaru známo jako hospoda "U Skalního vrabce". K jeho demolici došlo teprve v 80. letech našeho věku.
Všímavý cihlář a těžař Novák měl roku 1866 sbírku zkamenělin. Zdá se, že pocházela zejména z hornin, těžených v popsané cihelně; pražskému badateli umožnila podrobněji popsat celativní stáni usazenin v pravém strmém břehu Ohře a jejich vztah k ostatním křídovým souvrstvím v okolí. Také později, kdy již v místech Novákovy cihelny stály budovy cukrovaru, Frič tato místa opakovaně navštívil, aby upřesnil svá předchozí pozorování. Doslova se zmiňuje o nalezišti "Pod Továrnou", kde již prý roku 1870 "nal ezl cukrovar". Tato lokalita hrála ještě v 90. letech svoji roli při popisu křídových souvrství v Poohří, zpracovávaném Čeňkem Zahálkou z Roudnice nad Labem.
Při svých výzkumech západně od Loun - na Malnicku, Březensku a Postoloprtsku - A. Frič našel porozumění u otce a syna Czurdových. František Czurda starší pocházel z Písku a patrně již od 40. let minulého století provozoval v Postoloprtech lékařskou praxi. Jeho nadaný syn František Czurda mladší (1844 - 1886) během studií shromáždil sbírky přírodnin, mezi nimiž byla také kolekce asi 1500 zkamenělin z okolí Malnic a ze Žatecka. Z Fričových zmínek se zdá, že tuto sbírku poskytl k určení a obohatil tak alespoň zčásti výsledky Fričových terénních výzkumů v oblasti tradiční těžby "malnického řasáku".
Roku 1876 vstoupil MUDr. František Czurda mladší do služeb holandské koloniální armády v Indonésii, kde působil jako lékař až do své smrti na Jávě roku 1886. Jeho etnografické sbírky z posledních deseti let života poněkud zastínily význam mladistvého sběratelského úsilí z doby pobytu v otcovském domě. Nicméně, také on se zapsal do prvních kapitol české geologie jako zvídavý pozorovatel ohárecké přírody.
V sekci Komitétu, zabývající se floristickým výzkumem severních Čech, jsou mimo jiné zmiňována jména Bedřicha Sekery a Karla Spotta. První z nich, mnichovohradišťský rodák, byl majitelem domu čp. 28 v Pivovarské ulici v Lounech, kde zřídil lékárnu "U Bílého jednorožce" a kde je dnes umístěno ředitelství Okresního muzea Louny.
B. Sekera byl magistrem farmacie, váženým měšťanem a v době od 27. února 1861 do 12. ledna 1862 také vykonával úřad voleného lounského starosty. Této funkce se však pro zdravotní obtíže vzdal a stáhl se do soukromí. Botanik L. Čelakovský jej kolem roku 1865 přesto zmiňuje jako spolupracovníka Komitétu v oboru léčivých i divoce rostoucích rostlin. Zdá se, že lékárník Sekera, zakladatel dodnes známé a vážené lounské rodiny Sekerů, vlastnil tehdy nějaké zajímavé herbáře a měl co říci k floristice sever ních Čech. Zemřel v Praze roku 1869. V době, kdy již byla v tisku nebo vycházela první ucelená vědecká pojednání o přírodě Poohří a Českého středohoří...
Druhý z posledně jmenovaných spolupracovníků Komitétu, "Kommunalartz Med. Dr. Karl Spott" dostudoval roku 1842 lékařskou fakultu a v 60. letech minulého století působil v Panenském Týnci a některých okolních obcích jako obecní či spíše obvodní lékař. Jak už to v případě lékařů bývalo zvykem, jeho zájmy se neomezovaly jen na léčení a očkování svěřených obyvatel. Je pravděpodobné, že za svých cest za pacienty v Doníně, Úhercích, Hříškově, Smolnici aj. také pilně botanizoval. Mohl tak později platně po moci těm, kteří z pověření Komitétu a pod vedením L. Čelakovského studovali dnes již možná zcela zničená rostlinná společenstva na hranicích tehdejšího pražského a žateckého kraje.
Je jisté, že důkladnější zhodnocení přínosu dobrovolných spolupracovníků Komitétu v Poohří a přilehlých oblastech by vyžadovalo podrobnější studium jejich osudů, činností a vztahů k pražskému centru české vědy 2. poloviny minulého století. Vzpomenul jsem jen ty nejvýznamnější osobnosti, ale nebyly jedinými. Jména mnohem početnějších dalších místních "přispívajících údův" jsou dnes neznámá. Nesporně bychom mezi nimi našli mnoho sedláků, úředníků na panstvích, lékařů, kněží, ale i například dělníků v lomech, kteří byť za nějaký ten krejcar odměny pomáhali, ukázali cestu, výchoz hornin nebo jen zavzpomínali. Tehdejší muzejní i akademičtí badatelé si takových lidí velmi vážili a ony drobné finanční "úlitby" šly nezřídka z jejich kapsy.

Mgr. Antonín Hluštík. CSc [REGIZ 2 / 1996]
Okresní muzeum v Lounech


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU