ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - RECENZE


OSMÝ SBORNÍK SOkA LOUNY

V pořadí již osmý svazek Sborníku okresního archívu v Lounech vydal v minulém roce Státní okresní archiv Louny. Tři studie a dvě edice (jedna písemného a druhá obrazového materiálu), doplněné stručným komentářem, přináší tato neperiodická odborně – regionální tiskovina s již značnou tradicí, redigovaná dr. Bohumírem Roedlem.
A jak bývá u podobných publikací zvykem, je rozdíl v kvalitě příspěvků každého z autorů velmi znatelný. Za nejslabší práci bych označil článek Otakara Špecingra Hudebník a cestovatel Eduard Ingriš. Hodně oslavné spisování, spíše novinového než vědeckého charakteru, je založeno na nekritickém zkompilování několika posbíraných informací a vytváří životopisnou črtu, kterou by mohl přinést kterýkoliv lokální týdeník. Bez výraznějšího nádechu interpretace, bez přísnější kritiky pramenů, bez práce s jinými (dobový denní a odborný hudební tisk), bez muzikologických, ale i literárněvědních alespoň částečných poznatků (tvrdit, že zlidovělá Niagara je „nesprávně“ tištěna v populárních zpěvnících s jinými než autorovými slovy, je dnes se znalostí např. Václavkových a Karbusického studií poněkud úsměvné, rovněž i označení téže písně za trampskou, je-li svým původem pseudotrampská) se nám tu vyloupl snaživý článeček, jehož kladem je připomenutí v Čechách pozapomenuté osobnosti.
Výhrady ovšem mám i k edici Jaromíra Tlustého Dva dopisy Bohumila Houdy z Mexika z roku 1875 (cestovatele, jemuž byl věnován prostor v článku Marie Imbrové v REGIZu č. 2/1996). Zde mi není příliš jasný účel ponechání velkých písmen ve slovech jako Strýček, Pražský, Palmové, Lilije (nemělo být spíše upraveno na lilie?), ale dejme tomu. Ovšem bez příkladu nevím, jakým způsobem byla – podle textu ediční poznámky uváděná – provedena úprava větné skladby. Tady pro čtenáře může snadno nastat dohad. Bez něj jistě bude doplnění interpunkčních znamének, proto pak vadí nedůslednost (čárka chybí tam, kde je podtrženo: Zboží, co jde sem, to musí všecko, mezky a osly, všecko, co jen potřebuje... ; Ano, Amadeo, ptám se, kam jdeš; Každý keř, když jest...; k takovému klacku, který mají voli přivázaný; Jest nejvyšší čas, aby tam byl; podobně i otazník: Copak jest zase u Vás nového?; Jakpak jste drželi... Váš svátek?; dokonce i pomlčka v než-li). Nedořešená je i morfologie, pak nám v textu zůstává v Colimně (od Colima) a i nesprávné tvary osobního zájmena já: To mně (místo mě) ale těší; Těší mně (mě) to; tvary slovesa být (někde jste, jinde ste, sem), do podobné oblasti patří i belík, nesjednocené psaní s sebou (2x sebou, 1x s sebou) a hlavně zcela neujasněná úprava kvantitity (jednou milé, pak míle, velebnik; dle srovnání s původním Houdovým pravopisem otištěným v ukázce je opraveno: každém, místě a řada dalších příkladů), na kterýžto problém není v ediční poznámce upozorněno vůbec. Pak se může nabízet otázka, zda-li nemělo být vzhledem k charakteru obou dopisů vedle textu „upraveného“ přistoupeno i k vydání textu „neupraveného“. Studijní materiál pro jazykovědu by to nemusel být marný vzhledem k řadě „chyb“ nevymýcených dlouhodobějším školním působením.
Druhý zde uveřejněný, ikonografický pramen představuje situaci na Ohři v okolí Pátku na počátku 18. století. Doplněn statí editora Jana Pařeza Mapa Ohře v okolí Pátku z přelomu 17. a 18. století, v jejímž nerozsáhlém prostoru se našlo místo pro stručné vylíčení vlastnických poměrů páteckého panství až k r. 1710, a rozbor náčrtu krajiny, která představuje jeden z vrcholů sborníku.
Tím druhým je analýza života Arthura Breiského od Petra Nového s trochu klišovitým názvem Arthur Breisky - život proti legendě. Ve studii nenajdete místo pro nevědecké spekulace, ale interpretačně povedené zhodnocení Breiského korespondence, která takto dopadá jako historický pramen ne-li nespolehlivý, tak alespoň silně sporný. Náznak komparace s pramenem vážícím se k K. V. Krejčímu pak ukazuje, že s některými nekritickými obdivovateli vyzdvihovanou nekonformností Breiského to nebude v dobovém prostředí tak ojedinělé (tento problém by si ovšem zasloužil podrobnější sociálně-historickou analýzu). Přínosný je i pokus o psychologický nástin osobnosti tohoto „nadějného dekadenta“. Závěrem statí citovaný František Herites (Amerika) nakonec ukazuje možná více pravdy (o nemožnosti a neschopnosti přizpůsobení se dobových českých snílků včetně Breiského pragmatickému životu Ameriky) než všichni hledači jeho „posmrtného“ života.
Poslední zbývající příspěvek, Lounský spolek Budeč do první světové války Radky Vajcové, je odborně fundovaným, ale přece jen poněkud odtažitým rozborem stanov, schůzí, činovníků, členů či hospodaření spolku. Díky své „pouhé“ popisnosti mnoho nezainteresovaných čtenářů bohužel asi nenajde (pravdou však je, že sborníky SOkA jsou určeny odbornější a poučenější veřejnosti). Všechna publikovaná data získají více smyslu až ve srovnání s dalšími fakty, týkajících se jiných spolků a organizací, buď v regionu nebo na národní úrovni. Partie věnované vzdělávání členů, knihovně a činnosti Budče a jejích problémů, podávají „atraktivnější“ fakta, která hovoří pro „nezúčastněného“ zajímavěji a řekl bych, že v mnoha ohledech i typičtěji pro české učitelstvo. Pikantní „odhalení“, „že je ostudou všech učitelů... při pitkách a karbanu se poperou, z hospody je vyhodí, udávají, soudy vymetají“ snad ani nezarazí a jejich servilně loajální chování k rakouskému státu vzhledem k tomu, že totéž „prováděli“ za „Masaryka“, „Hitlera“ a v poválečném Československu, vlastně taky ne.

Pavel Straka [REGIZ 2 / 2001]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU