ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - OSOBNOSTI


EDUARD KLABOCH

Silné citové pouto Benedikta Roezla k rodinám jeho sester a k jejich potomkům je ze životopisné literatury dostatečně známo. Do života některých svých synovců však zasáhl "král orchidejí" přímo osudově. Stalo se tak i u dvou z pěti dětí Anny Klabochové, jejíž syny - Eduarda a Františka - si Benedikt Roezl zvolil za pokračovatele svého díla.
Anna Klabochová, v matrice uváděná za svobodna jako Rösslová, se narodila 31. 2. 1826 v Horoměřicích u Prahy, ve stejném domku jako její starší bratr Benedikt. O tři roky později se zde narodila i její sestra Ludmila. O raném dětství těchto tří sourozenců nevíme téměř nic, jen to, že se s rodiči přestěhovali v září 1829 na další premonstrátské panství na Pátku nad Ohří, kde se narodily Roezlům další čtyři dcerky. V Pátku také nabyly děti základního vzdělání a děvčata se pravděpodobně naučila vést n ejen domácnost, ale i pomáhat při odborných zahradnických pracích, vždyť v matčině i otcově linii pocházela ze zahradnických rodin.
O dospívání Anny Klabochové, o jejím charakteru, vzdělání a zálibách prameny mlčí, nevíme také nic o okolnostech, za jakých se seznámila s Janem Klabochem, zahradníkem v Kobylnikách na Slánsku. Rodinné poznámky a matriční zápis však uchoval datum sňatku mladého páru. Anna a Jan byli oddáni 7. 7. 1847 na Pátku, nevěstě bylo v té době téměř jednadvacet let, ženich byl o čtyři roky starší. Můžeme se jen dohadovat, zda se veselky zúčastnil i Benedikt Roezl, zdá se to však velmi málo pravděpodobné. V té době pracoval již rok ve Van Houtteově obchodním zahradnictví v Gentu a byl značně vytížen. Stejně tak nevíme, jak často se vracel do Čech a zda měl vůbec možnost spatřit kdy své malé neteře a prvorozeného syna Anny a Jana Klabochových, kteří se narodili mladému manželskému páru před Roezlovým odjezdem na americký kontinent, tedy před rokem 1855. Jako první spatřila světlo světa v Kobylnikách Vilemína 15. 7. 1849, brzy se narodila Jana, 24. 5. 1851. Vytoužený syn se narodil Klabochům až 14. 12. 185 2, dostal jméno Eduard. O dalších dětech se mohl Benedikt Roezl dozvědět až z dopisů. 5. 10. 1856 se narodil další Klaboch, tentokrát František a o necelých pět let později přišel na svět slabý a nemocný Vincenc, v rodině nazývaný Čeněk. Nedožil se však ani plného roku života. Narodil se 19. 4. 1861 a skonal 23. 3. 1862.
Úmrtí posledního dítěte bylo další těžkou ranou osudu, s kterou se Anna Klabochová musela vyrovnat. O tři měsíce dříve zemřel totiž i její manžel, Jan Klaboch, ve věku nedožitých čtyřiceti let.
Obtížnou rodinnou situaci, kdy zůstala sama se čtyřmi dětmi ve věku od třinácti do šesti let, řešila Anna návratem ke svým rodičům na Pátek, kam se přistěhovala v první polovině roku 1862. Oběma jejím rodičům bylo v té době již přes šedesát let, matka byla starší než otec. Přesto se oba snažili Anně a jejím dětem vytvořit nový domov. Její otec Vincenc Roezl se dokonce rozhodl, že chlapce vyučí svému řemeslu.
Pro úplnost připomeňme, že Anna Klabochová byla jediná, která se za obtížných životních podmínek vrátila k rodičům. Její další tři sestry již v té době s rodinami pobývaly v Mexiku, kam je pozval Benedikt Roezl, a zbývající dvě žily nedaleko v Panenském Týnci. Ludmila byla provdána za tamějšího obuvnického mistra Hynka Munče a Eva, provdaná Houdová, žila v blízké hájovně, kde působil její muž jako vrchnostenský revírník.
Práci v premonstrátských zahradách plně zvládal na Pátku Vincenc Roezl až do roku 1869, kdy se začalo uvažovat o jeho nástupci. Tehdy se rozhodl přestěhovat se s manželkou, dcerou Annou a jejími dětmi do Panenského Týnce. Ještě předtím však stihl zabezpečit další odborné vzdělání staršího Annina syna, Eduarda Klabocha. Ten ve svých životopisných poznámkách, jež se zachovaly v jeho pozůstalosti deponované v knihovně Náprstkova muzea, o několik desítek let později na své dětství na Pátku vzpomínal:
"Bylo to v roce 1865 v Pátku nad Ohří, kdy můj bratr nějakým nárazem poškodil si nohu v holeni, která se mu podebrala a trvalo dlouho než se vyléčil. Lékařem tam byl otec našeho cestovatele Dr. Holub, který deně navštěvoval mého nemocného bratra. Jednoho dne dozvěděl se Dr. Holub, že B. Roezl poslal cestopis určený pro Regl Deutsche Gartenflora, a vyžádal si jej od mého děda, jenž byl otcem Roezlovým, k opsání. Opis tento psaný Drem Holubem nachází se podnes v mém majetku. V tomtéž čase přišel na pr ázdniny Emil Holub, který v toho času studoval Gymnasium v Žatci. Mladík vznětliví a nymrod náruživí, byl nadšen hned pro cestování a mnohdy jsme si vyprávěli, že též se podíváme na svět, jen co se ktomu naskytne příležitost."*)
V době těchto setkávání bylo Eduardovi třináct let, Františkovi devět a jejich příteli, Emilovi Holubovi, již téměř osmnáct. Zvláštním řízením osudu všichni svou touhu po dalekých krajích naplnili, byť oba Klabochové se značným přispěním strýce Benedikta.
V roce 1869, kdy se František Klaboch přestěhoval s matkou, dědečkem a babičkou do Panenského Týnce, nastoupil Eduard na zkušenou do zahrad hraběte Bentraka ve Frídavě a během roku přešel do Clam-Gallasových zahrad ve Vídni. O jeho krocích byl bezpochyby dobře zpraven strýc Benedikt, neboť v 1871 napsal do dopisu sestře Anně následující poznámku: "Má-li Eduard chuť k cestování, nechť jede do Mexika do Santecomapanu a tam nechť zůstane tak dlouho, až se přiučí španělštině a pak si pro něho přijedu." Tato jediná věta rozhodla o osudu Eduarda Klabocha. V červenci 1871 opustil Vídeň, 11. srpna téhož roku se nalodil v Hamburku a 24. října přistál ve Veracruzu, odkud jeho cesta vedla již k příbuzným do Santecomapanu, kam dorazil za několik dní, tedy na podzim roku 1871. Se svým strýcem Benediktem se ovšem sešel o mnoho měsíců později, až na jaře roku 1873. Je paradoxem osudu, že jeho mladší bratr František, který zůstal s matkou v Čechách, poznal Benedikta Roezla téměř o rok dříve.
V dubnu 1872 přijel totiž Benedikt Roezl poprvé po sedmnácti letech svého dobrodružného života na americkém kontinentě zpět do Evropy. Vedle jednání s předními západoevropskými zahradnickými firmami a znalci orchidejí si vyšetřil i čas na návštěvu Panenského Týnce, kde jej očekávali rodiče i rodiny jeho sester. U Anny spatřil poprvé i svého dalšího synovce Františka. Tomu bylo necelých šestnáct let, podle úsudku jeho pozdějších spolupracovníků byl veselý, podnikavý, pilný a chytrý. A byl to zahradník, poslední, kterého vyučil Vincenc Roezl. Benediktovi asi nedalo příliš práce přesvědčit chlapce, aby jej následoval. Reakci matky ani Vincence Roezla na Františkovo rozhodnutí neznáme. Jisté je, že František Klaboch odcestoval se svým strýcem na podzim roku 1872 do Anglie a poté do Denver City. Zde společně se strýcem sbíral semena, hlízy a cibule tropických rostlin. Ze Spojených států amerických se oba přesunuli na konci roku 1872 do mexických hor a posléze do Panamy. Již během prvních měsíců pob ytu v Americe se František projevil jako nadaný a obětavý sběratel, v Mexiku objevil i novou krásně kvetoucí orchidej Odontoglossum madrense a další novinky pak nalezl při cestách v Equadoru. To se však již k němu a Benediktu Roezlovi připojil i bratr Eduard, se kterým se konečně v březnu 1873 setkali u příbuzných. Po několika týdnech společných cest se však Benedikt Roezl rozhodl ponechat Františka v Mexiko City, kde jej pověřil tříděním a zajištěním komerčních rostlin, a sám s Eduardem se vypravil na nové sběry do Bolivie a Peru. Tato poměrně krátká, ale náročná cesta přes vrcholky And byla pro Benedikta Roezla natolik výnosná, že se rozhodl svou obrovskou zásilku rostlin osobně doprovázet do Londýna a v dubnu 1874 tak učinil. Eduard se zatím sešel v Mexiku se svým bratrem a zotavoval se ze záchvatů zimnice, kterou se nakazil v Bolívii.
Benedikt Roezl se vrátil na americký kontinent již koncem července 1874, doprovázen tentokráte svým dalším synovcem Bohumilem Houdou, synem Evy Houdové. Jejich společná cesta započala v New Yorku a vedla napříč Spojenými státy. K břehům Mexika se dostali až počátkem prosince 1874 a je pravděpodobné, že právě tehdy si s bratry Klabochovými určili cíle svých následujících výprav. Zatímco Benedikt Roezl a mladý Houda se rozhodli zdolat sopku Colimu, vypravili se Eduard a František na cesty do Panamy, Columbie a Equadoru. Výsledky těchto cest pravidelně
oznamovali Benediktu Roezlovi, zpočátku do jeho tábora pod Colimou, posléze do Mexika a nakonec do Prahy, kde se Benedikt Roezl v roce 1875 rozhodl usadit. Vzájemná korespondence z tohoto období je pak nesmírně vzácná a dosti obchodní. Je vedena v němčině, česky psané dopisy jsou vzácnou výjimkou. Většinu dopisů strýci Benediktovi psával Eduard Klaboch, kterého Benedikt Roezl společně s Bohumilem Houdou pověřil správou svého majetku v Mexiku. Jaký podíl měl ve společném podniku mladý František, nevíme. Zdá se, že na jeho intuici a talent při vyhledávání nových rostlin spoléhal strýc natolik, že jej nechtěl pevně vázat na jediné místo. Finanční vyrovnání za zaslané rostliny mu však pochopitelně poskytoval. Většinu cest do roku 1878 však nevykonával František sám, velmi často jej doprovázel i bratr Eduard. Jeho nejoblíbenějším teritoriem byla oblast Equadoru, kam mnohokrát zavítal. Při jedné z cest však spadl ze skály a zle si poranil nohu. Přestože ho Eduard pomohl dopravit zpět do Mexika, nepodařilo se mu nohu doléčit. Rozhodl se tedy na podzim roku 1878 zajet do Evropy a odpočinout si u rodičů. Svůj pobyt v Čechách ukončil František Klaboch před koncem roku. Při zpáteční cestě napsal ještě dopis bratrovi z Londýna, po návratu na americký kontinent napsal i dalším příbuzným - cítil se zdráv a plánoval další cesty. Poslední dopis odeslal údajně 3. ledna 1879. Tři týdny poté oznámil světový zahradnický tisk, že František Klaboch dne 24. l edna 1879 v mexické Inquille náhle zemřel. Jako příčinu úmrtí posléze odborníci určili záchvat žluté zimnice. Nekrology a komentáře západoevropských časopisů zdůrazňovaly ztrátu, kterou tím jejich společenství utrpělo, a nešetřily slovy soustrasti nad mladým a talentovaným mužem. Františkovi Klabochovi bylo pouhých třiadvacet let.
V osmdesátých letech minulého století mohl představu Benedikta Roezla o úspěšném sběrateli a zdatném obchodníkovi naplnit již jen Eduard Klaboch, neboť Bohumil Houda, který zpočátku svým bratrancům Klabochům zdárně sekundoval, se právě v tomto období rozhodoval z rodinného podniku odejít. Na Eduarda se tedy Benedikt Roezl snažil přenést nejen své životní zkušenosti, ale i obchodní kontakty. Získal jej i jako přispěvovatele do Flory. Bohaté obchodní kontakty také přiváděly Eduarda Klabocha častěji na starý kontinent. Svou první obchodní cestu podnikl již roku 1879, kdy navštívil Anglii a uzavřel zde zajímavé kontrakty. Ty jej vedly zpět do Střední a Latinské Ameriky, kde na území Equadoru sbíral až do roku 1884. Když se vrátil zpět do Mexika, zastihla jej tam zpráva o úmrtí Benedikta Roezla, který skonal 14. října 1885 v Praze. Strýcovo úmrtí bylo hlavním důvodem Eduardova návratu do vlasti i vážně míněného rozhodnutí, že zde již zůstane na trvalo. Toto předsevzetí však vydrželo Eduardu Klabochovi pouhé tři roky. V roce 1889 využil výzvy a finančních prostředků svých anglických partnerů a vydal se hledat opět nové orchideje do Panamy, Peru a Kostariky. Pochopitelně, jako vždy nevynechal ani Mexiko, kde měl v té době již četné příbuzenstvo. Na náklady Angličanů se Eduard Klaboch vypravil do Ameriky ještě jednou, a i když už neposílal do Evropy tak četné zásilky jako jeho strýc, byly jeho cesty považovány za komerčně úspěšné. Budování vlastní existence bylo pro Eduarda Klabocha velmi důleži té. Přes vážnost a úspěchy, kterých dosud dosáhl, nebyl rozhodně bohatý a na svůj díl ze strýcova dědictví nemohl příliš spoléhat. Sám Benedikt Roezl totiž ještě za svého života značnou část příjmů ze svého prosperujícího závodu věnoval na vydávání Flory, další směřovaly do podpůrného spolku Roezl. Faktický zůstatek jeho majetku nebyl tedy velký a podle poslední vůle B. Roezla byl ještě dělen mezi všechny blízké příbuzné.
Díky honorovaným cestám se však Eduard Klaboch počátkem devadesátých let domohl určitého majetku a v roce 1891 byl již uváděn jako usedlý zahradník na Smíchově, byť s trvalým bydlištěm v Panenském Týnci. Roku 1891 se také rozhodl skoncovat se svým staromládenectvím a oženil se. 4. července 1891 uzavřel sňatek s Boženou Kolínkovou, dcerou mistra kovářského z Donína. Nevěstě bylo toho roku dvacet pět let, ženich byl o třináct let starší. Krátce po svatbě, 16. 4. 1892, se manželům narodil první syn, po otci Eduard. Holčička, po mamince Božena, přišla na svět o rok později, narodila se 9. 7. 1893, nedožila se však ani celého roku. Zemřela na zápal plic 26. 4. 1894. Po její smrti se rozhodl Eduard již neopouštět rodinu a cestování definitivně skončil. Od roku 1895 se věnoval pouze své živnosti a rodině. Dočkal se narození i tří dalších dětí. Další syn, Ladislav, se narodil 22. 5. 1896, a jeho bratr Zdeněk 21. dubna 1898. Jako poslední se oběma manželům narodila holčička. Děvčátko přišlo na svět 4. 12. 1903 a dostalo rodinné jméno Božena.
O svou rodinu se Eduard Klaboch bez mimořádných cest staral až do své smrti 22. srpna 1915, kdy skonal na Smíchově. Jeho matka Anna Klabochová jej v Panenském Týnci přežila téměř o dva roky. Zemřela 26. června 1917.
Pro Regiz (opět věnovala)
dr. Marie Imbrová
[REGIZ 3 / 1996]
*) Přesná citace včetně pravopisných chyb.


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU