ZPĚT NA HISTORIE - ARCHIV

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - OSOBNOSTI


 

Z šumavských hvozdů na lounské Podlesí

K 140. výročí narození Jana Evangelisty Chadta-Ševětínského

Významný český lesník Jan Evangelista Chadt se narodil 26. 2. 1860 v myslivně v Kubově Huti pod vrchem Boubín, kde byl jeho otec revírníkem. Podle obce Ševětín u Hluboké n. Vl., kde začal chodit do školy, si později zvolil literární pseudonym – Ševětínský. Dále navštěvoval školu v Albrechticích u Týna n. Vl., reálné gymnázium a lesnické a hospodářské učiliště v Písku. Po složení státních zkoušek z lesnictví a myslivosti byl přijat do schwarzenberských služeb.
Stejně jako jiní mladí lesníci prošel řadou míst, a to především na rodné Šumavě a v Jižních Čechách. Jako adjunkt působil nejprve v Zátoni na panství Vimperk, v Kamýku na panství Lovosice, na šumavském Březníku (Pürstling) na panství Dlouhá Ves, nakonec v ústřední účtárně v Třeboni a na lesním úřadě ve Vimperku.
V r. 1897 byl jmenován revírníkem, tj. správcem polesí Rokytka (Weitfäller) na Šumavě. Zde působil pět let a v r. 1902 byl přeložen na polesí Obora u Vinařic na Lounsku.
Bylo mu tehdy 42 let a měl před sebou nejplodnější roky svého života, z nichž celých 21 let, až do r. 1923 prožil na hájence Obora u Vinařic. Po odchodu do výslužby se odstěhoval do Krče u Prahy, kde 15. března 1925 zemřel.
Během 42 let, kdy byl literárně činný, vydal 82 samostatných spisů ze všech oborů lesnické a myslivecké vědy a 500 odborných článků publikovaných v 46 časopisech nebo naučných slovnících. Byl průkopníkem přirozené obnovy lesa, zastáncem tvorby smíšeného lesa a pěstování původních dřevin. Svůj první spis Průvodce do pralesa a na Boubín napsal jako adjunkt na Zátoni a vydal v r. 1883. V tomto spise mimo jiné uvádí r. 1858 jako rok vyhlášení ochrany Boubínského pralesa. Vzhledem k tomu, že později se již nepodařilo žádný písemný doklad o vyhlášení rezervace najít, byl tento údaj všeobecně přijat jako datum vyhlášení pralesní rezervace Boubín. K ochranářské tématice se vrátil v r. 1908 spisem „Staré památné stromy v zemích českých", kde popisuje 165 starých památných stromů.

Jan Evangelista Chadt-Ševětínský se nechal vyfotit před tzv. „přirozeně zmlazeným bukem“ (z knihy Zmlazování a zalesňování – Písek, 1913, nákladem vlastním)

Těžiště jeho literárně vědecké činnosti spočívá ve zpracování lesnické historie. Tomuto oboru se věnoval v nejširším slova smyslu. Zabýval se lesnickými a loveckými názvy a pomístními jmény, dějinami jednotlivých lesnických činností (pěstování, ochrana, těžba, měření lesa, brtnictví, dehtařství, popelářství, uhlířství, šindelářství), podchytil lesnické a lovecké písemnictví. Své poznatky shrnul do svých dvou prací.

V letech 1909-13 vycházely Dějiny lovu a lovectví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které vedle V. L. Anderleho a S. Lolka ilustroval i Mikoláš Aleš. V r. 1913 vyšly Dějiny lesů a lesnictví.
Měl to štěstí, že jeho rozsáhlá odborná činnost byla oceněna již za jeho života. Dostalo se mu řady ocenění a vyznamenání. V r. 1920 mu obě vysoké lesnické školy (v Praze a v Brně) nabídly místo docenta dějin lesnictví a myslivosti. Chadt přijal docenturu v Praze, protože to bylo blíže jeho bydlišti. Následující tři roky totiž působil současně jako vrchní lesní správce v Oboře a docent dějin lesnictví a myslivosti. Po odchodu do výslužby nadále přednášel a byl literárně činný.
Po jeho smrti mu Vysoká škola lesnická v Brně postavila pomník v tzv. Lesnickém Slavíně na školním lesním podniku Křtiny
u Olomučan. V r. 1931 byla na myslivně v Oboře odhalena pamětní deska, kterou nechala zhotovit Ústřední jednota československého lesnictva kterou Chadt jako první profesní lesnický spolek spoluzakládal.
Jan Evangelista Chadt byl člověk renesanční, a to nejen svým moderním přístupem k lesnictví, ale i svým občanským životem. I v jeho odborných pracích se odráželo jeho vlastenectví (Slovanská místní jména, České lovecké písemnictví, České lesnické písemnictví), díky kterému měl za Rakouska-Uherska problémy. Proto používal literární pseudonym Ševětínský. Ačkoliv byl původem Jihočech – Šumavák, přilnul k lounskému Podlesí. Dokladem toho je i jeho spis Místní jména na Lounsku, stejně tak jeho aktivní práce v Sokole ve Vinařicích, kde působil jako starosta.

Naděžda Gutzerová


ZPĚT NA HISTORIE - ARCHIV