ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


 

SLOVUTNÍ PÁNOVÉ!

 

Předkládajíce Vám plán naší společnosti na zvelebení naší vlasti, prosíme, abyste mu věnovali pozornost a neodkládali jej jako nějakou obchodní nabídku. Máme vyšší zájmy a prosíme vás, abyste také tak naši nabídku posuzovali.

Dopis tohoto znění byl 29. července 1938 odeslán do Loun jménem Nákupního, pěstitelského a prodejního družstva a Československé dendrologické společnosti v Průhonicích u Prahy. Přílohou dopisu byla následující výzva:
„Slovutní pánové! Nejen hospodářsky, nýbrž i, jak všichni cítíme, politicky jsme odkázáni na nejtěsnější styk s cizinou a jako malý stát, nesmíme si zapírati, že je pro nás velmi důležito, aby cizina měla o nás představu dobrou. Nikdy nevíme, čím si získáme srdce a přátelství těch, v jejichž rukou mnohdy leží náš osud. Snažíme se proto na všech úsecích, abychom dokázali, že jsme národem kulturním, jehož zánik byl by škodou pro lidstvo.
Naše Československá dendrologická společnost v Průhonicích se svým hospodářským sborem, družstvem Československé dendrologické společnosti, je avantgardou pokroku na poli okrasného zahradnictví. S velikým nákladem, za pomoci ministerstva zemědělství, vypěstovala a pěstuje ty rostlin, které nemůže pěstovati výdělečný školkař, protože nejsou dosud obecenstvem žádány ve velkých masách, ale které jsou přece krásné, zajímavé, krátce pokrokem v kultuře rostlinné. Proto je také naše společnost článkem v 37členném svazku dendrologických společností celého světa, s nimiž vyměňujeme semena i rostliny.To nám dává, slovutní pánové, legitimaci, abychom se na Vás obrátili ze shora vylíčených poměrů v této věci.
Pro cizince, kteří k nám přicházejí se zájmem, ze zvědavosti a všech možných důvodů, je vzhled našich měst navštívenkou našeho národa. Jedním z nejdůležitějších složek vzhledu měst je rostlinný parkový rámec, do něhož je obraz města zasazen. I nejcennější obraz získá vhodným rámcem zejména v očích západu,v nichž mnohdy se obraz města – i po stránce vnitřního života – posuzuje podle toho rámce a podle vnitřního poměru jeho obyvatel k rostlině, který byť často i nesprávně je posuzován podle rámce, do něhož je město samo vsazeno.
Není sporu o tom, že bylo v převratu mnoho po této stránce vykonáno, jak má možnost dosvědčiti právě naše společnost, ale musíme si doznati, že zbývá ještě mnoho vykonati, abychom se důstojně presentovali i po této stránce.
Nabízíme Vám proto, slovutní pánové, svoji spolupráci. K Vašemu přání vyšleme k Vám odborníka, který zjistí možnosti Vašeho města s tohoto hlediska, navrhneme Vám plán úpravy a pomocí Vašich odborníků, máte-li je k disposici, jinak svými odborníky, provedeme úpravu vnější formy i vnitřního osázení a jednou nebo dvakrát ročně přehlédneme, je-li celý základ správně udržován.
V obcích hraje dnes důležitou, ba nejdůležitější roli otázka nákladů. Neschází dobrá vůle a porozumění, ale otázka úhrady, neboť obava z úhrady brzd často provedení nejlepších myšlének. Počítajíce s těmito činiteli, navrhujeme úhradu nákladů spojených se sadovou úpravou Vašeho krásného města takto: z celkového rozpočtu hotové naše výlohy za projekt a jeho provedení uhradíte společnosti po provedené práci, částku připadající na dodávku rostlinného materiálu rozvrhneme podle její výše a vzájemné dohody na roční splátky tak, aby nezatížily Váš rozpočet. Abychom dosáhli svého účelu, zkrášlení našich měst, poskytneme Vám ještě tyto výhody:
1) Náklady spojené s projektem uhradíme sami, budeme-li prováděti dodávku materiálu rostlinného z vlastních školek nebo naším prostřednictvím ze školek jiných, případně zahraničních u těch rostlin, které dosud se nepodařilo v našich klimatických poměrech vypěstovati za dostupnou cenu.
2) Na provedení projektu použijeme osoby, které určíte ze řad nezaměstnaných, které dovedou práci přidělenou jim v mezích možnosti podle jejich schopnosti provésti.
3) Stane-li se Vaše obec členem naší společnosti a družstva, budeme Vám účtovati za dodaný materiál členské slevy a výhody, které vedou ceny mnohdy až na naši basi režijní.
Slovutní pánové, činíme Vám tuto nabídku z největšího zájmu o krásu našich měst, naší vlasti. Jsme přesvědčeni, že ji použijete, a jsme kdykoli ochotni všechny eventuélní otázky osobně vysvětliti na schůzi Vašeho zastupitelstva, jako experti objasniti celý projekt a celou práci provésti tak, aby sloužila k ozdobě Vašeho města, nýbrž i naší společnosti. Prosíme proto, abyste nabídku naši laskavě projednali a nás k další spolupráci vyzvali.“1)
Pod výzvu, k níž byl přiložen formulář členské přihlášky do Československé dendrologické společnosti, se podepsali čtyři významní odborníci té doby. Za Nákupní, pěstitelské a prodejní družstvo v Průhonicích jeho předseda Bohumil Novák (sekretář Obchodní a živnostenské komory v Praze) a jednatel ing. Josef Graulich (vrchní ředitel Radlické mlékárny v Praze).
Jménem Československé dendrologické společnosti pak její předseda PhDr. Karel Domin (1882-1953), řádný profesor Karlovy univerzity v Praze, významný český botanik, zabývající se taxonomií, fytogeografií a geobotanikou. Prováděl po léta floristický výzkum Čech a Moravy a pro Lounsko nebyl zcela neznámou osobností2). Čtvrtým, kdo připojil svůj podpis pod výzvu, byl řádný profesor Vysoké školy zemědělské v Brně PhDr. August Bayer (1882-1942), mykolog a dendrolog, zakladatel arboreta brněnské lesnické fakulty, v našem případě také generální sekretář Československé dendrologické společnosti.
Společnost byla založena ustavující valnou hromadou 27. března 1922 jako pokračovatelka Dendrologické společnosti pro Rakousko-Uhersko, vzniklé roku 1908 z popudu Arnošta hraběte Silva-Tarouca, majitele novorenesančního zámku a rozsáhlého parku dřevin v Průhonicích. Hrabě byl rovněž zakládajícím členem a prvním předsedou nové společnosti (roku 1927 prodal svůj park státu). Podle oficiálních údajů měla společnost již v den svého založení sto členů, mezi nimiž byli významní znalci v oboru lesnictví, zahradnictví, ovocnářství a pěstitelství. Patřil k nim například i PhDr. Karel Kavina (1890-1948), který roku 1926 podrobně prostudoval a popsal květenu Ranské hory. Výsledky jeho floristického výzkumu pak byly přímým popudem k vyhlášení jihozápadní části ranského masívu chráněnou přírodní rezervací3).
Společnost si vzala za úkol převzít zahradu a park v Průhonicích, pěstovat a rozmnožovat zde vzácné druhy dřevin, získávat ze zahraničí nové přírůstky a takto získaný materiál vysazovat v nově zakládaných arboretech a pokusných dendrologických zahradách. Úspěšně zavedené rostlinné druhy měly být použity k výsadbě v našich lesních, parkových a zahradních kulturách a předávány členům společnosti k dalšímu množení. V roce 1938 již existovalo výše zmíněné Nákupní, pěstitelské a prodejní družstvo, jež bylo komerční součástí společnosti a zajišťovalo služby, nabízené výše citovanou výzvou městské radě v Lounech.
Podle podacího protokolu lounského městského úřadu byl dopis na radnici přijat a zapsán 1. srpna 1938, ale záznamy o dalších krocích v této záležitosti chybějí. Také v usneseních městské rady a zastupitelstva není o případném projednávání jediná zmínka.
Upřímně řečeno, obsah výzvy je do značné míry překvapivým, uvážíme-li okolnosti doby jejího odeslání. Na první pohled se vše jeví jako jedna z mnoha nejrozmanitějších nabídek, jež jistě běžně na městský úřad docházely po celý rok. Ovzduší léta 1938 však dodává textu zvláštní zabarvení: vždyť v květnu 1938 proběhla „cvičná“ mobilizace československé armády, Lounsko zápolilo s přílivem uprchlíků z Německa, podél Ohře vedlo armádou střežené 2. pásmo objektů lehkého opevnění, obyvatelstvo nacvičovalo chování při leteckém poplachu a byly mu vydávány masky. Městská samospráva měla spoustu starostí, k nimž patřily mimo jiné i potíže s financováním a zejména dokončením stavby kasáren pro cyklistický prapor 4, takto místní posádkovou jednotku. I přes značné odhodlání bránit republiku, podporované přítomností vojska, bylo ovzduší v Lounech jistě tísnivé. Už jenom proto, že tuto výspu českého živlu obklopovali povykující henleinovci na Žatecku, Chomutovsku, Mostecku a Litoměřicku. Zkrátka – na evropském nebi se shlukovaly těžké mraky, nevěstící nic dobrého. A do této situace přichází výzva ke zvelebení „parkového rámce města“.
Nicméně, některé formulace v textu výzvy cosi z ducha doby odrážejí. Jsou tam věty, jež nemají s dendrologií mnoho společného. Platí to zejména o prvních dvou odstavcích výzvy, kde se apeluje na dobrou pověst republiky, na snahu získat přátelství těch, „v jichž rukou mnohdy leží náš osud“, a na kulturnost, odvracející náš zánik.
Je těžké rozhodnout, nakolik byl ve výzvě skryt úmysl podpořit sebevědomí občanů a nakolik šlo o čistě komerční záměr. V každém případě jde o zajímavý dokument, jenž pouze s odstupem času a s naší dnešní znalostí všeho, co následovalo, jeví se trochu absurdním. Lounští měli dobře udržovaný městský park (byl součástí 2. obranného pásma lehkého opevnění severozápadních Čech!) a radnici zaměstnávalo mnoho jiných úkolů. Listiny byly tudíž na městském úřadě založeny ad acta a město se nikdy nestalo členem dendrologické společnosti. Doba, která přicházela, nepřála ani českým parkům ani českým učencům a jejich společnostem. Profesor Bayer zahynul roku 1942 v koncentračním táboře. O dvanáct let později – rok po smrti profesora Domina – byla Československá dendrologická společnost zrušena a její majetek zabaven státem...
A. Hluštík

1) Průvodní dopis, výzva a formulář členské přihlášky jsou uloženy ve fondech Státního okresního archívu Louny (karton 1938 Ia 1937-1938), kde mi bylo umožněno je prostudovat. Texty jsou zde citovány v doslovném dobovém znění. Za cenné informace o Čs. dendrologické společnosti děkuji zejména doc. Ing. Ivo Táborovi, CSc. z Výzkumného ústavu Sylva-Taroucy v Průhonicích.
2) Roku 1904 vyšla nákladem jubilejního fondu Královské české společnosti nauk v Praze jeho dodnes ceněná fytogeografická studie o Českém středohoří.
3) Stalo se usnesením městské rady v Lounech roku 1936, kdy byly vyhláškou také stanoveny podmínky, za jakých bude možné do chráněného území vstupovat.

ZPĚT NA ARCHIV REGIZU