ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


BETONOVÍ ŘOPÍCI

Mnoho let poté, co byly vytvořeny, je možné v naší republice vidět po krajině roztroušené betonové pevnosti a pevnůstky, postavené na sklonku třicátých let. Tehdy byla Československá republika ohrožena rozpínajícím se Německem a bylo tedy rozhodnuto připravit se na případný konflikt projektováním a stavbou opevnění. Zbytky této „betonové hranice“ je možné nalézt i na Lounsku.
Linie pevností byla budována na březích řeky Ohře a nebo v její blízkosti a tvořilo ji několik desítek objektů označených jako Lehké opevnění vzor 37 (LO vz. 37), přezdívaných také „řopík“ podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), instituce, která měla stavbu pevností na starosti. Jednalo se u těchto objektů o opevněné kulometné stanoviště pro čtyři až sedm mužů.
Jednotlivé objekty byly budovány tak, aby byla vytvořena souvislá linie. Pevnůstky využívaly boční střelbu, směrovanou na sousední objekt, což vytvářelo účinnou a silnou palebnou přehradu. V případě, že by došlo k vyřazení několika objektů, účinek palebné přehrady by nebyl snížen, protože útoky nepřítele by dokázaly omezit nebo zastavit zbylé, boje schopné pevnůstky.
Na území okresu Louny bylo takovýchto řopíků postaveno více než 500, mnoho z nich se dochovalo do dnešních dní. To se týká jen části okresu, která v období druhé světové války byla připojena k Německu. Zde byly pevnůstky zachovány v původním stavu. Jinak je tomu ve východní části okresu; na území bývalého Protektorátu Čechy a Morava nařídily německé úřady řopíky zničit a tak se jich do dnešních dnů zachovalo jen několik. Můžete je najít například na Pátku, v Radonicích, v Lounech a mezi Černčicemi a Vršovicemi. A o posledně uvedených bych se zde zmínil.
U silnice, která spojuje tyto vesnice, lze nalézt čtyři objekty Lehkého opevnění vz. 37 a to varianty A, B, D. Těmito písmeny byly označovány jednotlivé typy pevnůstek, které byly stavěny. Každý typ byl používán k plnění určitého úkolu a tím byl určen jeho tvar.
Za Černčicemi vlevo stojí objekt typu B. Tento řopík se stavěl do míst, kde měl uzavírat přístup do údolí a nebo tam, kde docházelo ke zlomu opevněného pásma. Tak je tomu u Černčic. Tato pevnůstka má jednu střílnu boční, v tomto případě pravou, a jednu čelní, ta je namířena na následující objekt.

Fotografie vlevo komentář nepotřebuje. Vpravo objekt Lehkého opevnění vz. 37 typ D u vršovického mostu FOTO archiv J. Rychtaříka

Ten lze spatřit vlevo od silnice , nedaleko od předchozího. Jedná se o typ A, tedy řopík mající dvě střílny na bocích. Protože byla tato pevnůstka postavena v oblasti, kde ji mohly ohrozit záplavy, byla vybavena protizátopovou šachtičkou. Toto betonové koryto, vytvořené u vchodu, po nezbytných úpravách zabraňovalo vstupu vody do objektu při zvýšení hladiny řeky Ohře.
Poslední dva objekty stojí na břehu Ohře u mostu do Vršovic. Jedná se o typy D, které měly za úkol chránit okolí mostu. Jsou vybaveny jen jednou střílnou na boku a jsou zde postaveny po stranách silnice.
Předcházejících několik řádků nebylo psáno tak, aby postihlo danou problematiku podrobně, ale jako připomínka dnes již opomíjeného období let 1937 a 1938. Příští rok totiž uplyne šedesát let od událostí, které tragicky poznamenaly historii naší země.
Proto bychom rádi oslovili pamětníky, kteří mohou pomoci doplnit obraz zmíněných dní, a to nejen na okrese Louny, ale i v jiných částech republiky. Prosím, napište nám své vzpomínky na adresu redakce. Uvítáme i zapůjčení jakýchkoli fotografií z uvedeného období.
Jaromír Tlustý [REGIZ 1 / 1998]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU