ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


HISTORIE JEDNOHO MÍSTA

aneb

MOST A PŘÍVOZ V RADONICÍCH

 

V současné době spojuje břehy řeky Ohře v Radonicích most postavený v roce 1984. Málokdo z těch, kteří jej dnes používají však tuší, že první most byl na tomto místě postaven již v roce 1792. A tedy že toto místo má svou historii spojenou s odvěkou snahou lidí překonat vodní tok a dostat se na jeho druhý břeh. Po staletí se toto dělo různě. Lidé hledali mělká místa řeky a brodili se. Další možností byl přívoz. Finančně nejnáročnější bylo postavit most. Asi nejčasněji byl používán přívoz. Jen v dolním Poohří, v okolí Radonic, existovalo v průběhu staletí několik přívozů. Mimo jiné byl nedaleko koštického mlýna, u Volenic, pod páteckým zámkem a v Radonicích, právě na místě dnešního mostu.

Přívoz do roku 1792
První informaci o přívozu v Radonicích lze nalézt na mapě toku řeky Ohře. Ta vznikla kolem roku 1710. Majiteli přívozu byli držitelé statku v Pátku nad Ohří, tehdy církevní řád premonstrátů se sídlem v Praze na Strahově. Zda existoval přívoz v Radonicích i za předcházejících majitelů, Dietrichsteinů, není známo. Je to však pravděpodobné.
Převozník, tedy správce přívozu, byl dosazován vrchností. K jeho povinnostem patřilo, mimo jiné, od převážených vybírat mýto. To bylo stanoveno takto: povoz – tři krejcary, pěší – půl krejcaru. Platba však probíhala i v naturálních dávkách. Někteří obyvatelé Radonic a hospodský z Volenic platili převozníkovi věrtel (23,25 l) žita, a to jednou ročně ve stanovený den. Obdobně bylo mýto placeno i farářem z Radonic. Jednou ročně převozníkovi dával dva strychy (93 l) žita.
Od vrchnosti měl pak v užívání jeden strych (0,28 ha) louky u přívozu a byla mu odpouštěna robotní povinnost ve 39 dnech v roce.

První most, 1792 – ?
Přívoz byl v provozu až do roku 1792. Tehdy byl v Radonicích postaven most. O stavbě se nedochovaly žádné podrobnosti. Jen to, že o náklady na stavbu mostu se dělily Radonice s páteckým statkem. Stejným způsobem se měly tyto subjekty dělit o náklady na údržbu a opravy mostu i v budoucnosti. Praxe byla taková, že každému patřila polovina mostu. Radonice se o svou část staraly dobře, hůře tomu bylo u druhé poloviny. Statek na Pátku, ve snaze ušetřit, neplatil údržbu, což v roce 1839 vyústilo v havarijní stav. Zanedbaná polovina mostu (náležející páteckému statku) musela být stržena a postavena znovu. Zbytek mostu byl opraven. Po dobu prací byl vedle opravovaného postaven most provizorní. Celková výše oprav činila 2160 zlatých, z čehož 130 zlatých stála stavba dočasného mostu. Veškeré náklady hradila správa páteckého statku.
Most sloužil po opravě deset let, tedy až do roku 1849, kdy jej poškodil led. Škoda byla takového rozsahu, že bylo rozhodnuto uzavřít most pro povozy. Nadále jej směli používat jen pěší. Aby byl zákaz dodržován, byly na konce mostu umístěny trámy (vodorovně, několik desítek centimetrů nad povrchem mostu). Největší potíže činilo toto opatření rolníkům a statkářům z Radonic, kteří měli na druhém břehu řeky polnosti. Museli totiž veškerý náklad z vozu na jedné straně mostu složit, přenést a na druhé straně naložit na jiný vůz. Připomínky k tomuto nařízení měl i radonický farář. Podal stížnost do kanceláře páteckého zámku s tím, že je nucen sklánět se až k zemi v momentě, když jde z Radonic do Volenic z důvodu vyplývajícího z jeho poslání kněze. Ve své žádosti uváděl, že je to nedůstojné jeho stavu a navrhl trám přestavět z vodorovné do svislé polohy. Odpověď úředníků páteckého statku na tuto žádost není známa. Podle dochovaných zpráv se dá soudit, že museli řešit složitější problém než bylo umístění zábran a to získání finančních prostředků na opravu mostu. Jednání probíhala až do začátku roku 1851; tehdy byl most opraven. Veškeré náklady s tím spojené hradil pátecký statek. Navzdory skutečnosti, že krajský úřad nařídil, že opravu mají hradit společně se statkem i okolní vesnice. Jejich představitelé se proti tomuto rozhodnutí postavili a své tvrzení odůvodnili tím, že most používají jen povozy páteckého statku

Výřez nákresu „rozebíracího mostu" z roku 1880. Repro FABIO.

Druhý přívoz, ? – 1880
Dokdy sloužil most postavený v roce 1792 není dnes jisté. Další zpráva o dění na řece Ohři v Radonicích je z roku 1875 a hovoří již o přívozu. Tohoto roku byl při tání ledu poškozen prám a to v takovém rozsahu, že správce páteckého statku rozhodl rozebrat jej a stopit. Tato nehoda vedla k úvaze o znovupostavení mostu. Uvažovalo se o zakoupení mostu stojícího v Orasicích a jeho postavení v Radonicích.
Tento plán však nebyl realizován, a tak i nadále byl v Radonicích přívoz. Další zmínka o něm je z roku 1879. Do uvedeného roku byl přívoz pod správou páteckého panství. Což znamenalo, že zařízení přívozu bylo majetkem statku a převozník byl dosazován páteckým správcem. Ve zmíněném roce 1879 došlo ke změně. Obec Radonice umístila na přívoz novou loďku vyrobenou na své náklady. Poté se dohodla se správcem páteckého statku. Ten souhlasil s tím, že statek přenechá převozníkovi domek, zapůjčí rumpál a řetěz, za což převozník bude zdarma převážet radonického faráře a vozy páteckého statku. Tento stav však netrval dlouho a o rok později (1880) byl v Radonicích postaven most.

Druhý most – „rozebírací“ 1880 – 1885
Nejednalo se však o most stabilní, tedy neměl stát na svém místě stále, ale projektován byl tak, aby jej bylo možno na jaře smontovat a na podzim rozebrat. Důvodem bylo předejít jeho poškození ledem při jarním tání (podobný „rozebírací“ most byl postaven v polovině devatenáctého století v Libochovicích). Projekt stavby vyhotovila v červenci roku 1880 projekční kancelář stavebního ředitelství knížete Schwarzenberka v Cítolibech. Stavbu financovaly vesnice Radonice, Volenice a Kystra, tehdy spojené do jedné obce (to například znamenalo, že tyto tři vesnice měly společného starostu).
Na stavbu mostu byl vypsán konkurz. Účastnili se jej zástupci firem majících zájem o získání této zakázky. Konkurz probíhal následovně. Nejdříve byly draženy jednotlivé úkony stavby mostu. Byla vyvolána cena na daný úkol (například otesání trámů) a zástupci firem navrhovali částku co nejnižší. Ta byla zaznamenána a přistoupilo se k dražení dalšího úkonu. Když byla takto vydražena celá stavba, byly výsledné nejnižší nabídky sečteny a součet byl opět dražen. Zakázku na stavbu získal ten, kdo v této části dražby nabídl nejnižší částku. V roce 1880 to byl tesařský mistr Vojtěch Hollý z Cítolib. Ten ještě před zahájením stavby musel zaplatit deset procent z vydražené částky. Peníze mu byly vráceny v okamžiku, kdy stavbu schválil c. a k. stavební znalec a zároveň byla vyplacena dohodnutá mzda.
Po dokončení stavby, na sklonku srpna, začaly okolo nového mostu spory a tahanice o placení mýta. Obec Volenice společně s farářem z Radonic si stěžovali, že musí platit mýto navzdory skutečnosti, že na stavbu mostu přispívali (farář přispěl částkou 39 zlatých, Volenice 10 zlatých). Spor se vlekl a řešit jej nakonec muselo c. a k. místodržitelství v Praze. To rozhodlo, že Volenice i farář jsou povinni mýto platit. Osvobozeny od mýta byly jen volenické děti jdoucí do a ze školy.

Část výkresu polohy mostu v Radonicích. Nedatováno (zřejmě 1870 – 1885). Repro FABIO

Dalším problémem se ukázalo spojení Radonic, Kystry a Volenic v jednu obec. Na sklonku roku 1880 se Volenice rozhodly osamostatnit, a tak muselo dojít i k vyjasnění právních vztahů těchto tří vesnic. Spor byl vyřešen na počátku prosince, kdy byla zástupci Radonic, Volenic, Kystry, páteckého a kysterského statku podepsána smlouva, na jejímž základě byla sestavena komise. Ta byla sedmičlenná (Radonice dva členy, po jednom Volenice, Kystra a statky na Pátku a na Kystře. Předsedajícím byl radonický starosta) a měla na starosti most po stránce organizační i finanční. Do její kompetence spadala také jarní stavba mostu a jeho podzimní rozebrání. Tyto práce vždy prováděla firma vybraná v konkurzu – dražbě. Ta se konala každý rok.
Každoročně probíhala i jiná dražba. V té byla uvedena cena, za kterou je mostní výbor ochoten pronajmout místo správce mostu – mýtného. Dražbu vyhrál a místo získal ten, kdo vyvolanou částku nejvíce snížil. Ze zachovaných dražebních protokolů z let 1883 a 1884 je zřejmé, že tehdy pronájem mostního mýta získal Jan Šlik. Dále je zde možno zjistit, že mostní mýto bylo pronajímáno na dobu jednoho roku (např. 16. 3. 1884 – 15. 3. 1885). To v případě, když most zůstal postaven i přes zimu. Pokud byl rozebrán, končil nájem dnem rozebrání. Podle protokolu byl mýtný povinen: „se k stranám slušně chovati, ty samé nezdržovati, mýto dle výsady vybírati a most každý týden jednou řádně zametati, jakož i mostnice, které by jízdou se rozšinou jest povinen do pořádku uvésti“. Zachované protokoly také obsahují podmínky plateb pronájmů. Není zde však uvedena výše mýtného. Je zde jen bod, na jehož základě mohl mýtný u volenických občanů vybírat mýto dvakrát za rok (květen, srpen), a to ve výši jednoho zlatého u rolníka a padesáti krejcarů u domkáře. Dále jsou zde uvedeni ti, kteří byli od placení mýta osvobozeni: osoby církevní, strážníci Volenic, Radonic a Kystry a děti z Volenic na cestě do školy v Radonicích a zpět.
Poslední informace o „rozebíracím“ mostu jsou právě z citovaného dražebního protokolu z roku 1884. Poté již není o jeho osudech nic známo. Lze se domnívat, že v následujícím roce nebyl již postaven. Z jakého důvodu není známo. Jediná zpráva vztahující se k jeho osudu je až z roku 1936. Ten rok bylo v kronice radonické školy zapsáno: „V roce 1883 odnesla voda zdejší rozebírací most“. Zjevně je zde uveden špatný rok, ale důvod zničení mostu může být správný.

Třetí přívoz, 1885 – 1936
Historie „rozebíracího“ mostu nebyla dlouhá, trvala pět let. Poté co byl zničen nebyl obnoven a na jeho místě byl zřízen přívoz. Jeho provoz i nadále řídil mostní výbor a stejně jako u nájemce mostního mýta bylo i místo převozníka obsazováno dražbou. Dodnes se dochoval protokol z této dražby, který obsahuje ceník, jehož položky nesměl převozník při vybírání převozních poplatků překročit: dvouspřežný potah – 1 koruna, jednospřežný potah – 75 haléřů, hnaný kus dobytka – 50 haléřů, osoba pěší - 20 haléřů. Zvýšit cenu a to na dvojnásobek, směl převozník pouze v noci a v čase velké vody.
Protokol také uvádí seznam těch, kteří jsou od placení osvobozeni: osoby při církevních výkonech (zaopatřování nemocných, procesí), hasiči s jejich vozy, radonický strážník a volenické děti na cestě do a ze školy v Radonicích. Zde je zajímavé, že převozník byl povinen při špatném počasí převážet děti jednotlivě, a to tak, jak přicházely k přívozu; nesměl je tedy nechat dlouho čekat.
A na konec jedna převozníkova povinnost: „Jest povinen s lidmi a povozníky, které převáží, vždy solidně zacházeti a hádek se vystříhati“.
V určených časových intervalech musel mostní výbor žádat Zemský úřad v Praze o povolení k provozování osobního a prámového přívozu a také o povolení k vybírání převozních poplatků. Posledním povoleným obdobím byl leden 1934 až srpen 1936. V roce 1936 byl mostní výbor Zemským úřadem dotazován, zda bude žádat o prodloužení povolení. Tehdy však k podání žádosti nebyl důvod, v Radonicích se budoval další most.

Současný stav mostu v Radonicích. Foto J. Tlustý.

Třetí most, 1936 - 1982
O stavbě, v pořadí již třetího mostu se v Radonicích začalo uvažovat v roce 1928. Tehdy se místní obecní zastupitelstvo rozhodlo svolat okolní vesnice (Kystru, Volenice) a zjistit jejich názor na případnou stavbu. Výsledek schůzky, pokud k ní došlo, není znám.
K dalšímu jednání o stavbě mostu došlo v roce 1934. Tehdy obecní rada v Radonicích navrhla obecnímu zastupitelstvu, aby obec získala půjčku na stavbu ve výši 40 000 korun. O rok později byla tato částka zapůjčena v Hospodářské záložně v Lounech a dána k dispozici Okresnímu úřadu. Ten měl vést další jednání ohledně stavby. Toto jednání vedlo na sklonku roku 1935 k usnesení Okresního výboru zadat stavbu mostu pražské firmě pánů Hlaváčka a Millera. Cena stavby byla vykalkulována na 87 447 Kč.
Jelikož náklady na stavbu přesáhly výši půjčky Radonic, došlo k následujícímu rozdělení nákladů: Radonice - 40 000 Kč (půjčka), Volenice - 19 000 Kč, Kystra - 19 000Kč. Na zbývající částku (9 447 Kč) měl mostní výbor (zastoupený ve finančních otázkách Obecním úřadem v Radonicích) obdržet příspěvek od státu.
Není znám důvod, ale ke stavbě podle plánů pražské firmy nedošlo. Je možné domnívat se, že stavba byla příliš nákladná a když se mostnímu výboru naskytla levnější varianta, ihned ji přijal. Lacinější bylo převézt do Radonic jeden mostní oblouk rušeného mostu v Počedělicích, kde byl starý železný most rozebrán a nahrazen novým, kamenným.
Takto získaný mostní oblouk byl převezen do Radonic, posazen přes řeku a vprostřed podepřen zděným pilířem. Za stavbu bylo účtováno 38 613 Kč. Přičemž 8 993 Kč platil Okresní úřad a 29 620 Kč připadlo uhradit obcím (Radonice – 15 190 Kč, Volenice – 7 215 Kč, Kystra – 7 215 Kč). Oproti předcházející plánované stavbě byla tato levnější, ale i tak s jejím uhrazením měly obce problémy. Ještě v roce 1939 žádal Okresní úřad zainteresované vesnice o zaplacení, což bylo tři roky poté, co byl na mostě zahájen provoz. Stalo se tak 24. prosince 1936. Mimo jiné k velké radosti radonického faráře, který do farní pamětní knihy poznamenal: „Tak na půlnoční mohli osadníci volenčtí zase po mnoha letech přes řeku po mostě.“
Nově postavený most sloužil do roku 1972, kdy byl renovován. Konstrukce byla přenýtována a znovu natřena.
V roce 1979 došlo k události, s historií radonického mostu zdánlivě nesouvisící, která však přispěla k jeho nenávratnému poškození. Asi kilometr po proudu řeky, pod páteckým zámkem, se nalézá jez. V uvedeném roce došlo k jeho protržení. Uprostřed jezu vznikla průrva, ta nebyla opravena a díky ní se zvýšil průtok a spád řeky. Tím došlo k zvětšení zátěže mostního pilíře radonického mostu, který byl od té doby podemílán ve větším rozsahu než dosud. Tato situace vyústila v havarijní stav. Na začátku roku 1981 při jarní velké vodě byl pilíř podemlet a došlo k jeho naklonění. A tedy k postupnému naklánění celého mostu. Na mostě byl zastaven provoz a bylo rozhodnuto most rozebrat. Stalo se tak v roce následujícím. Řeka byla od radonické strany do poloviny zavežena štěrkem a po takto vytvořeném náspu zajel do středu řeky jeřáb a snesl železnou mostní konstrukci (část konstrukce byla později umístěna přes potok v Holedči). Mostní pilíř byl poté rozstřelen.

Čtvrtý most, 1984 – ?
Následující dva roky byly za posledních tři sta let snad jedinými, kdy nebylo možno z Radonic do Volenic dojít suchou nohou. Tento stav se změnil v roce 1984, kdy byl na místě předcházejícího postaven most nový. Jeho konstrukci tvoří lana ukotvená v pilířích na březích. Na lanech je položena vozovka. U tohoto mostu se po mnoha letech opakuje situace roku 1849. Aby bylo zabráněno jízdě těžkých nákladních aut po mostě, byly na konce mostu dodatečně namontovány vodorovné závory. Ty pak byly na jaře roku 1998 upraveny tak, aby most mohla používat vozidla hasičů a záchranné služby.
Tím končí příspěvek k historii jednoho místa, na kterém se v průběhu tří století střídaly přívozy a mosty. Není to však konec jejich historie v Radonicích, protože současný most jistě bude mít i nadále svou historii a tu snad někdo v budoucnosti zachytí a za dalších tři sta let v REGIZu uveřejní.
Jaromír Tlustý

Tento příspěvek by nikdy nevznikl bez pomoci pana Štrympla z Radonic.


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU