ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


Z POZEMKOVÝCH KNIH BÝVALÉHO STATKU

PÁTEK NAD OHŘÍ

Zprvu vlastnil veškerou zemi panovník, ale s postupem doby se stal pozemkový majetek, který dával do správy jako léno svým leníkům, dědičným majetkem šlechty. Tak se začala šlechta podílet i na správě těchto panství a statků. Vedle toho byla z pravomocí panovníkových vyjmuta i některá církevní zařízení, např. kláštery.
Listinné zápisy, kterými se půda převáděla z majitele na majitele, byly posléze ne sice zcela vytlačeny, ale rozhodně nahrazovány zápisy do zemských desek, veřejných knih vedených při zemském soudu, jejichž vznik můžeme datovat do pol. 13. stol. Tam ovšem mohly vkládat jen svobodné osoby, tedy šlechta, některé církevní instituce a výjimečně i měšťané. Poddaní tzv. „deskový statek“ vlastnit nemohli, jejich vztah k půdě byl určován základním feudálním principem – feudálovi patří veškerá půda a ten ji poddaným pronajímá za naturální, později převážně finanční dávky. A tak se dozvídáme o jménech majitelů a o velikosti selských usedlostí především z urbářů, tedy soupisů poddanských povinností a platů.
Ve městech – v podstatě jakýchsi právních enklávách – se během 14. století začaly také vést veřejnoprávní knihy – tzv. městské knihy. Stejně jako desky zemské se týkaly různých odvětví právního života, jen s tím rozdílem, že byly vedeny pro právní okrsek města, takže měšťané své záležitosti neřešili u zemského soudu, ale ve městě. Mezi těmito knihami, jejichž vznik byl sice také inspirován zemskými deskami, ale ne podmíněn, byly i knihy, pojišťující a evidující majetek měšťanů uvnitř i vně městských hradeb.
Na konci patnáctého, ale především ve století šestnáctém se objevuje vlastně chronologicky poslední typ typicky české právní kultury veřejných knih – gruntovní kniha. V té době totiž šlechta – hlavní vlastník půdy v Čechách – obrací svou pozornost k režijnímu hospodaření na svých větších či menších statcích. Znamená to, že majitelé panství zakládají na své půdě ekonomické podniky jako mlýny, rybníky, hamry, ovčíny, apod. a k často velmi promyšlenému řízení chodu celého panství najímají odborníky do funkcí správních úředníků. Tito většinou příslušníci nižší šlechty a měšťané, jimž se dostalo potřebného univerzálního vzdělání, inspirováni vzorem městských knih, které znali z působení v kancelářích měst a tlačeni nutností evidence pohybu poddanského majetku, začínají zakládat pro poddané gruntovní (pozemkové) knihy. Jak uvidíme dále, tyto knihy měly nejen význam pro majitele panství – vrchnost, ale i pro poddané. Gruntovní knihy se staly všeobecnými (vyjma snad několika málo dominií) ve druhé polovině 16. století.
Co bylo jejich obsahem? Především převody gruntů, tedy selských usedlostí vybavených dostatečnými polnostmi a další transakce spojené s poddanským nemovitým majetkem. S tím ovšem souvisely některé další právní zápisy z oblasti práva dědického, rodinného, manželského.
Je zajímavé, že podoba knih je po obsahové stránce stejná jako dnes, i když pochopitelně v průběhu staletí doznala změn, a to především po formální stránce. V dnešních pozemkových knihách jsou jednotlivé nemovitosti řazeny podle tzv. vložkového principu. Každý dům má vyhrazen určitý počet listů – tzv. vložku a všechny transakce jsou zapisovány do ní. V prvotních pozemkových knihách se ještě zapisovaly převody podle chronologického principu, tedy tak, jak přicházely na soud strany. Ale vložkový princip se rychle zavedl již během 16. a 17. století.
Dnes je v části pod písmenem A identifikován dům a k němu příslušející pozemky, pod písmenem B nalezneme vlastnické změny a pod písmenem C věcná břemena (hypotéky, apod.). Veškeré tyto informace, pochopitelně v patřičně dobové formě, můžeme nalézt i v knihách statku Pátku nad Ohří, které byly založeny stejně jako knihy pro ostatní vsi r. 1693. Staré pozemkové knihy, které byly většinou pro jednu ves či skupinu vsí najednou, jsou dnes uloženy v archivních fondech bývalých velkostatků. A protože statek Pátek nad Ohří patřil (až do poloviny 20. století) premonstrátskému klášteru na Strahově, pozemkové knihy můžeme najít v jejich archivu.
Gruntovní knihy byly většinou mohutné folianty s mnoha listy, takže do některých se zapisovalo i více než 100 let. Gruntovní kniha vsi Pátek z let 1693-1722 (1725) má 746 stránek a podle svého významu také vypadá: je svázána do kožené vazby s barokním slepotiskem. Kniha byla založena 17. března 1693 za Ferdinanda říšského knížete Ditrichsteina, a to proto, jak se píše v jejím úvodu, „poněvadž tělesná paměť lidem v nepaměť přichází, protož pro lepší pořádnosti hospodářův a sirotkův, aby jeden každý, což na gruntech a ve vesnici této o svých spravedlnostech věděti aneb jich pohledávati chtěl.“ Poté následuje vysvětlení, proč došlo k založení nových knih: staré byly vedeny nepořádně a také ceny statků bylo nutno přehodnotit. Jedním z důvodů, proč byly knihy vedeny, bylo totiž zaznamenávání splátek nového majitele vrchnosti, ale také sourozencům, případně vdově. Podle práva musel syn, který zdědil usedlost, rozdělit její hodnotu podle počtu sourozenců (včetně případně pozůstalé manželky starého hospodáře) a každému z nich vyplácet dědický podíl ve splátkách. Důvodů k vydědění nebylo mnoho (neřádný život, neposlušnost), takže syn – nový hospodář často pokládal „gruntovní peníze“ svým sourozencům (a jejich dětem, případně dalším pozůstalým) celý život.
Leckdy mohou pozemkové knihy přiblížit životy jinak zcela anonymních rolníků. Některé rody držely statek po dlouhá desetiletí, jindy šel grunt z ruky do ruky. Podívejme se například, co se píše v gruntovní knize z let 1693-1722 o usedlosti ve Vrbně nad Lesy, nazývané „Šňůrkovský grunt“.
„Léta Páně 1693, dne 30. marti [března] jest skrze rychtáře a konšely panství páteckého grunt tento Adamovi Fučíkovi prošacován[oceněn] v pěti čtvrti rolí za 300 zlatých“, píše se v úvodu. Adam Fučík vydržel na Šňůrkovském gruntu jen pět let; 16. prosince 1698 ho prodal (se svolením vrchnosti, ovšem) Jiříkovi Pospíšilovi. Za necelé čtyři roky se ale dozvídáme, že „Léta Páně 1702, dne 29. marti, poněvadž Jiřík Pospíšil z toho gruntu odešel, a svou manželku s dítkama malejma zanechal, a ona žena jeho sama hospodařiti skrze spuštění statku, a kontribuci, též roboty vybejvati nemohla, protož tento statek Maxovi Duchkovi skrze ženu Jiříka Pospíšila a u přítomnosti rychtáře vrbenského, stradonského, radonského a řivčického se dobrovolně mezi sebou porovnali...“. Zdálo by se, že nezodpovědný živitel rodiny od ní prchl. Ale na dalším listu historie pokračuje: „Nový zápis Jiříkovi Pospíšilovi. Léta 1704 dne 22. juni. Poněvadž Jiřík Pospíšil s atestací dokázal [podložil důkazem], že on z toho statku od své manželky neodešel, nýbrž na ňáký čas k svým dalekým přátelům o ňákou pomoc se odebral, a pro dalekost, jak své manželce přislíbil, tak v tom čase navrátit se nemohl, a také za to, že bez dovolení důchodu [vrchnostenské kanceláře] na tak dalekost se vydal, arestem náležitým potrestán byl...“, statek mu byl navrácen, přičemž se s Maxem Duchkem vyrovnal. Nicméně Jiřík Pospíšil se svou usedlostí spokojen nebyl. Po dalších pěti letech – v roce 1709 – ji směnil s Vítem Blažkem, „stoje při knihách purkrechtních“. Tato formulace znamená, že Vít Blažek s Jiříkem Pospíšilem dorazili na pátecký zámek, kde bydlel vrchnostenský úředník, nazývaný hejtman, v této době pan Matouš Jan Myslíkovský, a v kanceláři, kde byly knihy uloženy, před ním prohlásili, že si přejí vyměnit statky.
Šňůrkovský statek tedy změnil de iure majitele čtyřikrát, respektive pětkrát za 16 let, a to rozhodně zdárnému hospodaření neprospívalo.
V další gruntovnici, tentokrát z Radonic z let 1731-1881, nacházíme opačný příklad. Nejprve se však podívejme prostřednictvím zápisů v této knize poněkud blíže na usedlost č. 4, která patřila Francovi Kybalovi. Ke statku patřil lán polí (zhruba přes 18 hektarů), zahrada a 7 luk. V roce založení knihy (1731) na něm vázla řada povinností. Předně to byl svatojiřský a svatohavelský úrok (za pronájem půdy), který činil 4 zlaté a 2 krejcary. Dále musel majitel platit kontribuci na „vychování vojska“; ta se rozepisovala po kvartálech podle potřeb armády. Ke kostelu – radonickému záduší – bylo nutno odvádět 36 krejcarů za „železné krávy“ (původní povinnost vychovat krávu a odvést ji k záduší se proměnila v nepřetržitě odváděnou finanční částku, proto byla kráva železná – nezničitelná a věčná). Radonický farář dostával desátek původně ve formě obilí, v roce 1731 šlo už opět o převedenou částku 2 zl. a 2 kr. Robota potažní čili s koňským spřežením (potahem) činila 3 dny týdně, pěší neboli ruční robota se musela vykonávat také tři dny týdně. Robota ovšem nevázla na hospodáři, ale na nemovitosti, říkáme jí proto reálné břemeno. Mohl ji tedy vykonávat kdokoli z „personálu“, tedy některý z čeledínů, kteří na lánovém statku pomáhali jako podruzi a kteří tam jako námezdné síly žili.

Gruntovní kniha vsi Radonice z let 1731-1881. Uložena ve Státním ústředním archivu v Praze, 1. odd., fond ŘP Strahov, kniha č. 4189. Úvodní zápis o statku čp. 4

Ale zpět k Francovi Kybalovi. Je připomínán v roce 1731, „při založení kněh těchto nových gruntovních“. Když zemřel někdy kolem r. 1750, jeho „vdova... jest mnohýkráte kancelář snažně žádala, by hospodářství synovi svému nejmladšímu popustiti mohla“, až nakonec „na velkou její prosbu jest kancelář jí vyslyšel, a grunt tento se vším příslušenstvím a právem jest Ondřejovi Kybalovi..., manželce a budoucím... připsal.“ (Člověk má někdy pocit, že dodnes musí chodit se snažnou prosbou, aby ho kancelář milostivě vyslyšela!). V roce 1758 ale Ondřej zemřel. Jeho manželka Anna Marie se znovu provdala, vzala si jakéhosi Martina Chlupše. Aby ovšem Ondřejovi sirotci, 4 děvčátka a 1 chlapec, nepřišli zkrátka, mohl její nový manžel hospodařit jen 21 let. Pokud by ale umřela Anna Marie dříve, má se nejen postarat o matku starého hospodáře, ale také o sirotky tím, že bude do „sirotčí kasy“ každoročně odvádět 10 zlatých. Definitivní smlouva byla uzavřena po nejrůznějších právních „komisích“ až v r. 1779 a podle ní se měl stát dědicem jediný syn Ondřeje Kybala – Jan. Ten však po několika letech zemřel, a tak nakonec statek připadl Josefovi Chlupšovi, synovi Anny Marie z druhého manželství (s Martinem Chlupšem) a jeho ženě Barboře. Stalo se tak 21. června 1793. Poslední zápis je z doby o téměř čtyřicet let mladší (1831) a Josef a Barbora Chlupšovi jím nechal grunt přepsat na svou dceru Terezu.
Tímto způsobem, tedy prostřednictvím pokrevních i příbuzenských svazků, se grunt udržel v rodině více než jedno století.
Poslední zajímavostí, o které bych se rád zmínil, je otázka zabezpečení rodičů-hospodářů, když odcházeli na odpočinek. Nutno podotknout, že nepřipadalo v úvahu, že by staří rodiče, kteří vlastnili statek, měli existenční potíže nebo že by skončili v obecním chudobinci, jak se dnes občas stává (s tou výjimkou, že se nazývá domov důchodců, případně pension pro seniory). Odcházeli totiž na „vejminek“. Výraz vejminek či výměnek je odvozen od slova vymiňovat. Jednalo se tudíž o podmínku, pod kterou rodiče předali statek tomu ze synů (či dcer), který se ujal usedlosti. V této výmince, od poslední čtvrtiny 18. století běžně zapisované do postupovací smlouvy, byly stanoveny konkrétní požadavky starých hospodářů, vlastně pense, často i se zmínkou o bydlení.
Někdy považovala matka za naprostou samozřejmost, že se o ni mladí postarají, a tak si nechala do zápisu vložit jen to, o čem se obávala, že se po její smrti nesplní. Tak tomu bylo v zápisu z roku 1745 v pozemkové knize Hřivčic z let 1731-1880: „Po smrti Václava Hotovýho pozůstalá vdova Kateřina jsouce již tuze stará a k hospodářství nedužilá, jest synu svému Josefovi Hotovýmu grunt tento s celým právem a příslušenstvím v předešlém šacuňku za 169 zlatých 10 krejcarů, jež připsat nechala, pro sebe ale nic nezanechala, nobrž synem svým až do smrti stůl míti, a jí šaty, po smrti ale náležitej pohřeb, jak na jednu starou hospodyni patří, vyplatiti, též na její duši pamatovati...“
Jindy si však rodiče raději poklidné stáří pojistili zápisem, při kterém se mladým tajil dech. Tak tomu bylo v případě vkladu Matěje a Rozálie Hotových do stradonické gruntovní knihy 29. října 1817. Jejich děti měly „odstupujícím rodičům Matěj a Rozália Hotovým manželům následovní vejminěk každoročně ve dvou lhůtách řádně a bez odporu odváděti, totiž: 10 čtvrtcí žita, 4 čtvrtce pšenice, 6 čtvrtcí ječmena, 1 čtvrtce ovsa, 1 věrtel hrachu, 2 čtvrtce čočky, 3 čtvrtce soli, všechno vrchovaté míry, 1 roční prokrmený prase, 24 liber másla, 12 liber sejra, 1 kopu vajec, 10 kýblů uhlí, 2 čtvrtce suchých hrušek od usušárny obecní, leč kdyby ale odstupující otec Matěj Hotový dřív než jeho manželka zemříti měla, tak ona potáhne následovní vejminěk, a to sice: 3 čtvrtce žita, 1 čvrtce 1 věrtele pšenice, 2 čtvrtce ječmena, 1/2 čtvrtce suchých švestek – když Pán Bůh nadělí, 6 liber másla, 12 žejdlíků soli, 1 půlletní prase a byt až do její smrti v gruntě u nastupujícího hospodáře, v druhém pádu ale, kdyby ona manželka dřív odstupujícího dříve zemříti měla, tak sobě otec vejminěk jak se mu líbiti bude ustanoví.“ Jen pro zajímavost si povšimněte zmínky o uhlí – to se ve Stradonicích kopalo minimálně od konce 18. století.
Tím tento malý výlet do historie prostřednictvím zápisů v pozemkových knihách uzavírám. Dalších zajímavých témat se v pozemkových knihách najde celá řada, namátkou uvádím, že se dají zjistit ceny gruntů a také zadlužení hospodářství, rodinné spory, nebo třeba rozvrstvení vesnické společnosti podle majetku na sedláky a chalupníky. Na závěr bych jen chtěl dodat, že zápisy o držbě zemědělských usedlostí se dají vystopovat většinou do poloviny sedmnáctého, s trochou štěstí do druhé půle šestnáctého století. Chce to ovšem znalost paleografie (věda o písmu), starší češtiny, němčiny, trochu latiny a právní historie. Pro ilustraci, co takového zájemce čeká, otiskujeme první stranu vložky radonického gruntu č. 4, psanou česky a v podstatě krasopisně.
Jan Pařez [REGIZ 2 / 1998]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU