ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


Ve starých dobách byly živelné pohromy považovány za tresty, které Bůh sesílá na hříšné lidské pokolení. Mezi takové rány boží byly počítány především zemětřesení, požáry a povodně, vedle nich i morové rány, turecké nebezpečí a kupodivu i vysoké daně; z posledního lze jen soudit, že naše pokolení je obzvlášť hříšné.

KDYŽ SE OHŘE VYLILA Z BŘEHŮ


Předpokládám, že ještě dnes slovo povodeň nažene strach ledaskomu, kdo žije v blízkosti Ohře. Tu se sice podařilo zklidnit vystavěním vodního díla Nechranice, ale lidé sídlící při řece si „užili“ dobrodružství s velkou vodou i v tomto století. Jakým způsobem však Ohře ovlivňovala život lidí – a myslím tím především prostřednictvím svých extrémních projevů – v minulosti?
Je pochopitelné, že jedním z prvních kroků k moderní regulaci řeky je pravidelné pozorování vodního stavu. V Lounech k tomu došlo až v r. 1884, přístroj pro časové určení kulminace povodní (limnigraf) byl instalován teprve v roce 1901. Exaktní údaje máme tedy pro zhruba jedno století. Povodně však byly dávno předtím metlou nejen pro žatecké a lounské měšťany, ale i pro poddané obyvatelstvo. Jejich příčinu musíme hledat především ve skutečnosti, že dosti prudký spád horního toku (5 ‰) se pod Žatcem zvolňuje a u Loun dosahuje hodnoty 0,6 ‰. Tok se tu pak rozlévá do širokých meandrů. Hledání nových řečišť v extrémních podmínkách je proto přirozeným jevem a rekonstrukce podoby starých koryt tak patří mezi důležité úkoly historického a historickogeografického bádání. V minulosti se Ohře vylévala ze břehů téměř každoročně. Jako o samozřejmosti psal o tomto jevu již v polovině 16. století humanista Martin Rakovský v Descriptio urbis Lunae Boiemicae. Pavel Mikšovic, lounský kronikář, zachytil dokonce 6 povodní za rok 1618, strahovský premonstrát a inspektor na Pátku P. Emmerich Petřík zapsal na okraj svých pravidelných meteorologických pozorování 5 povodní v r. 1839. Povodně trvaly většinou několik dnů, výjimečně voda setrvala na některých pozemcích 10 týdnů. Nejčastěji docházelo k povodním za jarního tání sněhu, provázeného např. odchodem ledů, ale můžeme doložit i časté dešťové povodně.
Abych se vrátil k počátku předcházejícího odstavce: jak můžeme získat informace o historických povodních a podobě řečiště Ohře? Pochopitelně především průzkumem v písemných pramenech a prostřednictvím archeologického výzkumu. Z písemných pramenů se pro takovou rešerši hodí nejrůznější kroniky a farní pamětní knihy, tedy prameny vyprávěcí, dále staré mapy, tedy kartografické prameny, a v neposlední řadě i další historické dokumenty, které nás informují o povodních bezděčně. Mezi ně patří i knihy počtů města Loun, které zachycují obecní hospodaření a kde se dočítáme o vynášení vody ze sklepů či o tom, že pro velkou vodu nemlely mlýny. Podobně se dozvídáme o škodách z berní ruly, prvního českého katastru, kdy při ocenění některých vesnic byl úředníky předpokládán malý výnos právě díky jejich „zruinýrování“ při velké povodni v r. 1655. Důležitým pramenem jsou také listiny, ve kterých můžeme najít informace o podobě krajiny a sídel v souvislosti s udílením práv nebo pohybem nemovitého majetku, či zprávy o náhradě za škody způsobené živelnými pohromami. Archeologický průzkum pak zkoumáním hmotných pramenů vynáší na světlo původní podobu sídel a zachycuje a interpretuje změny, ke kterým došlo v minulosti. Pokud chceme, aby měl výzkum svou cenu, dříve či později musíme oba přístupy vzájemně doplňovat, pokud možno v kombinaci s historickou klimatologií či meteorologií.
V současnosti evidujeme pro období od 14. do 19. století zprávy o 222 povodních. První pochází z 1. září 1359, kdy povodeň odnesla dřevěný lounský most. Řeka Ohře prostřednictvím větších i menších povodní po staletí vykonávala tlak jak na podobu zástavby vesnic na jejích březích, jak o tom již před lety psal v Lounsku O. P. Hanuš, tak na administrativní členění kraje, a pochopitelně i na krajinu. V Žatci dvě povodně v polovině 16. století (1542, 1551) pobořily na předměstí 150 domů. Mezi nejhorší historické povodně patří povodně z r. 1655 a 1685, které kromě několika domů a kostela zcela zničily ves Oboru, takže stavení musela být oborskými poddanými vystavěna ve vyšší poloze. V r. 1744 zaskočila obyvatele Počedělic jiná povodeň, ves byla zcela obklíčena vodou a lidé přežili jen na půdách a střechách. V minulém století postihly Lounsko dvě těžké povodně. Při první, která byla mimochodem součástí celé série povodní, byly velmi postiženy Radonice. Obyvatelé domů v nižších polohách se museli při odchodu ledu v r. 1839 vystěhovat, louky a farní pole byla vymleta a zanesena pískem. Hráz při starém řečišti za radonickým mostem se protrhla v délce 8 sáhů, tedy něco přes 15 metrů, a voda se hnala nazpět k Volenicím, takže s touto vsí bylo přerušeno na 3 týdny spojení. O dalších 23 let později, na přelomu ledna a února 1862 dosáhla voda po deštích výšky 506 cm. Celé Lenešice byly zaplaveny, takže po návsi bylo možné jezdit na loďkách. Silnice k Postoloprtům se tehdy ocitla hluboko pod vodou. Zahynulo obrovské množství drůbeže a dobytka a hospodářské budovy hrozily sesutím, hráze se protrhly a lidé v některých vsích museli bydlet na loubí.
Vliv záplav se projevil i v církevní správě. Některé vsi, např. Kystra, byly na konci 18. století přifařeny k jiným farnostem, neboť k nim často nebyl přes zaplavená území nebo rozvodněnou řeku přístup.
Nejpodstatnější proměnu však zaznamenalo koryto Ohře. Pokud srovnáme jeho současnou podobu pod Lounami až ke Košticím se stavem ve 14. století, nestačíme se divit. Ve Vršovicích již neexistuje vodní příkop, který vlastně dělal z tamního hrádku vodní tvrz, ani druhé rameno, které opisovalo vnitřní oblouk v zátočině řeky pod tvrzí. Stejně tak zanikl ostrov u Obory. Pod Počedělicemi řeka vytvářela k jihu oblouk, který šel až k hranici údolní nivy, tj. až k Dolejšímu Mlýnu. Meandr u Kystry byl v polovině minulého století napřímen prokopáním nového koryta směrem na Orasice. Zbytek původního ramene je ještě dnes patrný. Největší změny však můžeme pozorovat v oblasti od Orasic po Želevice. Tam Ohře původně tvořila spleť ramen. Původní hlavní tok se ubíral od Orasic přímo k Radonicím a pokračoval do Volenic a z nich do Želevic. Pátek a Koštice ležely na vedlejších ramenech řeky.
Z pramenů víme, že už na přelomu 17. a 18. století se hospodáři některých panství, jimiž Ohře protékala, zabývali vodohospodářskými úpravami: stavěním strží, čili speciálních hrází, přes které při extrémních stavech voda přepadla do luk, což bylo lepší, než kdyby bývala vnikla do vsi. Strže byly využívány i pro zavlažovací práce. Stavění hrází bylo od poloviny 18. století podporováno státem, a to jak prostřednictvím daňových úlev, tak přímou pomocí. Později byly vybudovány u Vršovic, Obory, Orasic a Pátku zábrany proti vylitým vodám řeky. Pozemky kolem Ohře byly však stálými záplavami znehodnocovány. Snaha Schwarzenberků o vysušení směsi luk, pastvin, vlhkých dolíků, jam, kaluží a močálů počátkem minulého století a přeměnění těchto močálovitých lokalit pomocí hatí v louky byla úspěšná jen zčásti. Meliorace však nebyla dokonalá a stáda importovaných ovcí byla zdecimována motolicí. Výsledek ale nebyl zcela marný, protože krajina kolem Ohře dostala svou nynější podobu a tok řeky zůstal již nezměněný. Vliv civilizace se bohužel projevil i na vegetaci: lužní les, který byl nepochybně neoddělitelnou součástí prostředí, postupně zmizel.
Ohře a její povodně už tedy nepředstavují hrozbu jako kdysi. Ale jak bylo řečeno na počátku, za své hříchy můžeme být trestáni prostřednictvím jiných – a kdoví jestli ne horších – trestů.
J. Pařez [REGIZ 5 / 1997]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU