ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


Exekuční husarská asistence v Lounech roku 1869

Když v listopadu 1869 propukly v okresním městě noční demonstrace proti jmenování lounského děkana Františka Linharta okresním školním inspektorem, povolal hejtman baron Ludwig Malowetz půl švadrony postoloprtských a půl švadrony chudeřických husarů.
Přijelo tehdy celkem 185 jezdců, aby na přání pana místodržitelského rady pod velením poručíka Marka vykonávali exekuční neboli trestný dozor nad pořádkem ve městě.
Protože odpor obyvatel neutuchal, požádal okresní hejtman o další posily. Tentokrát to bylo šest četníků z Prahy.
Příčinou bouří byla skutečnost, že i přes zemským zákonem (z 2. února 1869) zrušený povinný dozor římskokatolické církve nad školami zastupitelstvo souhlasilo s rozhodnutím okresních úřadů jmenovat zmíněného děkana vlivným školdozorcem. Snad by to u jiného kněze veřejnosti tolik nevadilo, ale k osobě pátera Linharta bylo příliš mnoho a snad i oprávněných výhrad, pramenících z minulých zkušeností. Mezi největší buřiče patřil PhC. Karel Svoboda, první cvičitel nedávno zrušeného lounského Sokola a v listopadu 1869 zastupitelstvem propuštěný prozatímní učitel tělocviku. Patřil ke skupině pokrokově a protirakousky smýšlejících lounských intelektuálů, většinou studentů pražských vysokých škol, kteří spolu s mladočeskými měšťany usilovali o důslednější prosazování samostatnosti Čechů v habsburské monarchii a o modernizaci školství. Právě ve výchově dětí a mládeže spatřovali záruku národního sebeuvědomění. Děkana Linharta považovali za představitele přežilého a zkostnatělého školského systému. Dle svědectví současníků dokonce Svoboda připravoval vydání pamfletu o životě a skutcích svatomikulášského duchovního pastýře. Svědčily o tom na nárožích vylepované výzvy, žádající spoluobčany o spolupráci na takovém asi nepříliš lichotivě koncipovaném životopise.
Demonstrace probíhaly zejména v noci. V ulicích, na náměstí i před samotným děkanstvím, do jehož oken nezřídka vlétl i nějaký ten dlažební kámen. Lounští radní nebyli pochopitelně nadšeni, ale možná tajně doufali, že celá aféra časem utichne. Zaskočil je iniciativní a neoblíbený státní úředník, povolávající do města vojsko a požadující co nejpřísnější vyšetřování nepokojů.
A tak se celou věcí chtě nechtě muselo zabývat i městské zastupitelstvo, váhající mezi loajalitou a porozuměním s demonstranty. Na schůzi 16. prosince oznámil starosta Antonín Vidman kolegům, že z důvodu posledních událých se v městě zlomyslných a hnusných demonstrací nočních přišla před dvěma dny již zmíněná husarská exekuce, ubytovaná v domech na náklady obce. Znepokojení otcové města k tomuto sdělení museli zaujmout stanovisko. Přijali tedy usnesení, že v souhlase s panem purkmistrem a ostatními členy městské rady vyslovují opovržení nad nepokoji, přičemž má se 100 zlatých tomu dáti odměny, kdo vyzradí obci původce oněch nočních výtržností a škůdce města.
Zřejmě to nebylo nic platné. Udavač se prý nenašel a vyšetřování nikam nevedlo. Zato rostly náklady na pobyt husarů. A to nebylo také dobře. Proto o 14 dní později zastupitelstvo přistoupilo ke zřízení měšťanských nočních hlídek pod vedením ostrostřelců. Snad v naději, že exekuční jednotka odejde a obecní pokladna neutrpí další ztráty. Okresní hejtman Malowetz totiž nebyl po chuti ani některým členům městské samosprávy, zejména když svou horlivostí (nikoli poprvé!) přidělával městu spoustu starostí. Navíc všechny protesty i smířlivé žádosti o odvolání vojska a četníků tvrdošíjně vetoval.
Vydala se tedy do Prahy deputace městské rady. Tvořili ji starosta Vidman a první radní Havránek. Navštívili c. k. místodržícího barona Kollera a ke své velké úlevě si odvolání exekuce nakonec přece jen vymohli. Stalo se počátkem ledna 1870, pročež po Třech králích mohlo začít počítání finančních ztrát. První účet za 22 dní pobytu 185 husarů vypadal takto:
za oves - 276 zl.
za seno - 286 zl.
za chléb - 55 zl.
za uhlí - 27 zl.
za byt a stravu - 718 zl.
za různé další potřeby - 32 zl.
celkem - 1394 zl.
To byl výsledek teprve prvního zběžného vyčíslení. Obecní tajemník Jan Haic ve svých pamětech totiž uvádí sumu 1640 zlatých, což byl patrně další mezisoučet, vzniklý dodatečným shromažďováním nových účtů z rodin, poctěných třítýdenním husarským kvartýrováním.
Výše údajů rozhodně nikoho z radnice neuváděla v nadšení. Už proto, že ve městě byla stálá husarská posádka, která také něco stála a jejíž platby za noclehy a ustájení koní byly jen chabou náplastí za celou řadu problémů v každodenním životě. Mimoto se konaly občasné manévry, při nichž městem procházely nebo zde rovněž ložírovaly armádní jednotky na pochodu. Není proto divu, že radní a měšťané vůbec byli rozezleni. Na jedné straně (asi trochu méně) na hnusné buřiče, na straně druhé (asi více) na problematicky konajícího okresního hejtmana. Rozpočet města sám o sobě nebyl tehdy důvodem k velkému optimismu, proč tedy vydávat další peníze za poměrně rychle utichlou aféru kolem okresního školního inspektora?
Dalo se sice uvažovat a také se uvažovalo o vypsání mimořádné 10% přirážky k řádným daním, ale k tomu zřejmě zastupitelstvu chyběla odvaha. Když pro nic jiného, tedy určitě z obav před dalšími bouřemi nebo protesty majetných sousedů. A navíc, přes všechnu loajalitu, svoji roli sehrálo i špatné svědomí. Vždyť svým souhlasem při jmenování děkana do významné, obecnímu školství možná škodlivé funkce si obecní představitelé nadrobili sami.
V rozpacích, jak s vyúčtováním naložit, zrodila se nakonec myšlenka požádat o refundaci výdajů státní pokladnu. Pokus byl samozřejmě krajským i okresním úřadem odmítnut. Po měsících dalšího chození kolem horké kaše, hledání přímluv a zastání se na zasedání zastupitelstva 21. srpna 1870 pekařský mistr a vážený měšťan Josef Liehne zeptal, kolik že vlastně celá ta slavná exekuce doopravdy stála. Uspokojivou odpověď zřejmě nedostal, jinak by v protokolu nebylo usnesení, že starosta má do příští schůze přesnou cifru oznámit...
Učinil tak až 18. prosince 1870 (!), kdy konstatoval, že obec by měla zaplatit celkem 2001 zlatých, neboť do nákladů bylo nutno započítat také výdaje za pobyt oněch šesti pražských četníků. Z následné rozpravy vzešlo rozhodnutí zažalovat pana okresního hejtmana a požadovat po něm zaplacení celé uvedené částky. Zastupitelstvo se totiž shodlo na tom, že husarská asistence na konci roku 1869 nebyla vůbec nutná, neboť situace ve městě se dala zvládnout i jinak. Opatrní měšťané však zároveň prosadili, aby si městská rada nejprve vyžádala stanovisko svědomitého advokáta, než se pustí do soudního sporu s okresním hejtmanem.
Oním svědomitým advokátem byl zřejmě JUDr. Petr Pavel Hilbert, od roku 1868 působící v Lounech. A byl to také on, kdo po všech možných i nemožných právnických pokusech, žádostech, stížnostech a poradách předstoupil 28. srpna 1871 (!) před zastupitelstvo s trochu zoufale znějící radou: sepsat a zaslat císaři Františku Josefu I. petici, na jejímž základě by se cestou milosti vymohla úhrada oněch dvou tisíc zlatých ze státní pokladny.
Vzhledem k tomu, že jak kronikář Hainc, tak zápisy z jednání zastupitelstva o celé záležitosti nadále nepřinášejí ani zmínku, lze mít oprávněné pochyby, zda byla petice vůbec odeslána, natožpak vyslyšena. Ostatně, baron Malowetz, neblahé paměti okresní hejtman v Lounech, byl tou dobou již dávno z města pryč. A to bylo možná to nejlepší rozuzlení...
A. Hluštík [REGIZ 2 / 1997]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU