ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


LUŽERADSKÝ CHÁRÓN

Dnes si snad jen někteří pamětníci vzpomenou na někdejší kyvadlovou přepravu přes Ohři, zajišťovanou přívozem lužehradského hostinského Oldřicha Ibla. Zařízení bylo instalováno počátkem května 1928 a ještě koncem roku 1936 bylo určitě v bezchybném provozu. Svědčí o tom přípis okresního hejtmanství v Lounech, adresovaný místnímu velitelství četnické stanice 3. listopadu téhož roku.
Nejvyšší orgán okresní politické správy v něm urgoval provedení revize a odstranění závad páně Iblovy přidružené činnosti. Již 13. listopadu dostává okresní hejtmanství vyrozumění, v němž velitel stanice sděluje:
"Oznamuji, že na loďce, sloužící k převážení osob přes řeku Ohři v Lužehradech, nejsou dosud přidělány předepsané ponorné laťky a tabulky, udávající přípustné zatížení. Rovněž nejsou na břehu umístěny značky vodních stavů..."
Majitel přívozu a nájemce hostince dle přípisu přislíbil tyto nedostatky ihned odstranit.
Jak vlastně toto zařízení vypadalo? Dopravu zajišťovala 7 metrů dlouhá a 1,4 metru široká loď s nejvyšším přípustným zatížením 35 osob. V roce 1936 - osm let po zřízení přívozu - se loď údajně nacházela v dobrém stavu, byla vybavena háky a její pouť napříč říčním proudem zajišťovalo drátěné ocelové lano s vodícím řetězem. K přístavním můstkům vedly udržované přístupové cesty. V místech přepravy byla řeka v té době bez výrazného proudění a za normálního stavu její hloubka nepřesahovala 2 metry.
Obsluhu pramice zajišťovali 47letý majitel a 24letý výpomocný číšník Antonín Tesařík, zaměstnanec výletní restaurace. Podle vyjádření četnického velitele byli v době revize "oba fyzicky schopní, s praksí; na jejich práci si zatím veřejnost nestěžovala a loď sama se nacházela v dobrém stavu a vyhovovala provozu...".
Ovšem - chybička se najde vždycky. Podle předpisů měly být na obou koncích přívozní dráhy, tj. na pravém i levém břehu, umístěny značky vodních stavů. Pan Ibl jejich nedostatek ospravedlňoval tím, že převáží jen za normálního stavu vody. Dále přiznal, že používá pramici, která není cejchována výrobcem, a že ani po 8 letech provozu nemá na přívoz příslušné povolení. Uvedl však vzápětí, že plavidlo opravoval naposledy v květnu 1936 a že plně odpovídá jak za jeho stav, tak za ukotvení a stav lana i vod ícího řetězu. V příslušném dotazníku je výslovně zdůrazněno, že "lano nebylo nikdy přetrženo".
Jiným zajímavým (dnes poněkud humorně působícím) zjištěním revize bylo konstatování, že "možnost srážky s jinými plavidly" je vyloučena a že "tarif za převoz není určen". Byl totiž zcela libovolný.
Co s výsledky revize dále učinil okresní úřad v Lounech a sám provozovatel, dochovaná složka fondu okresního archívu neprozrazuje. Od té doby uplynulo 60 let, restaurace zanikla a s ní také přívoz. Na levém břehu, přímo proti kaštanové aleji, nacházíme dnes jen žulové schůdky s plošinkou, opatřené datem 1969. Na kmeni jednoho z kaštanů jsou čtyři hluboké zářezy s ocelovými dráty, zarostlými do kůry - možná zbytky ukotvení vodícího lana. Z utváření svahu protějšího břehu se zdá, že dráha přívozu šla kose ke směru proudění vody tak, aby při pouti z pravého na levý břeh bylo využito síly vodního toku.
Ještě za II. světové války bylo prý možné - po nedělní vycházce z města do Lužehrad a po kávě ve stínu kaštanů - využít přívozu k přepravě na druhou stranu řeky a vrátit se další procházkou kolem jatek a Malým předměstím domů. Zdá se, že tomu tak bylo i po válce, ale to není pro tuto chvíli důležité. Chtěl jsem pouze upozornit na skutečnost, že četníci a okresní hejtmanství roku 1936 celkem benevolentně tolerovali provoz nepřihlášeného, ale užitečného zařízení. Možná proto, že i pan okresní hejtman JUDr. Podhajský občas, po nedělním "špacíru", využil vynalézavosti lužehradského Cháróna...
Mgr. Antonín Hluštík CSc. [REGIZ 3 / 1996]


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU