ZPĚT NA ARCHIV REGIZU

KULTURNĚ HISTORICKÁ REVUE LOUNSKÉHO REGIONU

ARCHIV - HISTORIE


BAROKNÍ OSLAVOVÁNÍ V LOUNECH

 

V 6. čísle časopisu REGIZ, roč. 1996, pracovník lounského muzea Mgr. A. Hluštík seznámil čtenáře se zajímavou lunensií z knihovny augustiniánského kláštera v Dolním Ročově. Konvolut (svazek) dobových příležitostných tisků z konce 70. let 17. století, vesměs věnovaných oslavě narození budoucího císaře Josefa I., náležel ročovskému převorovi Rafaelu Pelikánovi a obsahoval i příspěvek z Loun. Zdejší císařský rychtář Ludvík Karel Wit (Vít?) navštívil koncem července 1678 oslavu narození následníka trůnu v Praze. Ta jej uchvátila natolik, že se pokusil v menším měřítku o něco podobného v Lounech.


Svou oslavnou řeč, složenou k této příležitosti, nechal vytisknout a možná i rozeslat po okolních významných osobnostech a místech. Tak se mohl leták dostat i do ročovského kláštera. Ale je možné, že někdo z členů dolnoročovského konventu se přímo lounských oslav zúčastnil.
Mezi klášterem a královským městem Louny panovaly většinou dobré vztahy. Lounský děkan Matěj Ignác Bílek se například za morové epidemie v roce 1680 obrátil na ročovský klášter s prosbou o pomoc při poskytování duchovní útěchy umírajícím; do Loun byli vysláni dva mniši, z nichž jeden zde na morovou nákazu zemřel. Roku 1686 děkan Bílek odkázal svou knihovnu opět ročovskému klášteru, z Loun přicházela procesí prosící o déšť, ba někdy se setkáváme s lounskými obyvateli v klášterní apatyce.
Sám majitel konvolutu Rafael Pelikán představuje významnou postavu v historii ročovského kláštera i celé české provincie řádu sv. Augustina. Narodil se na Malé Straně někdy před rokem 1660 a získal rozsáhlé vzdělání, mj. i doktorát theologie na pražské universitě. Do řádu vstoupil se svým bratrem Václavem a jejich životní dráha byla v obou případech spojena s ročovským konventem. Pelikán zde v letech 1681-1683 zastával úřad převora (prior vicarius), znovu se sem vrátil v roce 1704 a r. 1709 tu zemřel. Do klášterní knihovny se dostaly jako pozůstalost jeho knihy, svědčící o šíři majitelových zájmů. Pelikánovi kromě zmiňovaného konvolutu náleželo téměř 70 knih právnických, filosofických, přírodovědných, jazykové učebnice, ba i spis alchymistický.
Vraťme se ale k oslavnému Witovu dílku. Ať již se dostalo do klášterní knihovny jakkoliv, poskytuje zajímavý doklad barokní jazykové košatosti, ozdobnosti a pro náš dnešní vkus někdy až příliš přetížené metaforičnosti a devótnosti. Originál je latinský, s typickými motivy z bible (viz Hluštíkův rozbor ve vzpomínaném REGIZu 6/1966, str. 18). Charakteristické jsou dlouhé větné periody, jejichž převod do češtiny je někdy obtížný. Nás by dnes zajímalo, zda rychtář Wit byl tak vzdělaný, že byl schopen latinský text sestavit sám, nebo zda jej sestavil některý z lounských kantorů či městských úředníků. To se asi již nepodaří zjistit.

Ponořme se tedy do kaskády oslavných period barokního autora. Jsme v Lounech 21. srpna 1678, zřejmě v podvečerních hodinách. V kostele se slouží veliká mše spojená se slavnostní výzdobou města a mimořádným osvětlením, o čemž sám pan rychtář podává zprávu:
„Plesání věnované nejšťastnějšímu narození nejjasnějšího arcivévody Josefa Jakuba Jana Ignáce Antonína Eustacha od Ludvíka Karla Wita, královského rychtáře města Loun, veřejně předvedené tamtéž nočním osvětlením 21. srpna léta od vtělení Páně 1678.
Nejvznešenějšímu a nejnepřemožitelnějšímu pánu, panu Leopoldovi I., z boží milosti římskému císaři vždy nejvznešenějšímu a nejmocnějšímu, německému, uherskému, českému, dalmatskému, slavonskému atd. králi, arcivévodovi rakouskému, vévodovi burgundskému atd., pánu mému nejmilostivějšímu dědičnému.
Ono veřejné plesání tvých nejvěrnějších poddaných, nejvznešenější císaři, při východu nejšťastnějšího znamení lva o 7. Kalendách srpnových (26. 7.) s nejvznešenějším knížetem, onen martovský zvuk kovových píšťal střídavě znějících i zvučná a oslavná bouře větších nástrojů, vznešenost tympánů, ono nejponíženější blahopřání s nejradostnějším zněním trub, se zářícími a na rozcestích Nové Jasnosti sloužícími pochodněmi, to vše, když jsem to tehdy spatřil ve tvém pražském trojměstí, mne podnítilo poskytnout (tj. císaři) ne-li něco rovného takové důstojnosti, přece alespoň jakýsi odstín od mé vlasti a nejponíženějšího z královských měst Luny, vhodně tak nazvaného od ubývající Luny, aby ono zatmění mnohonásobným smutkem, ruinami a mrákotami pozdvihly v naději budoucí nejvytouženější bohatosti při východu nového a nejjasnějšího Slunce. Zůstávala pouze jediná starost: jaký blahopřejný dar věnovat čerstvě narozenému králi? Posléze aby nejposlušnější přízeň se alespoň zčásti projevila, uchýlil jsem se na podporu mé úzkostné prostoty k činům tvého majestátu a k činům 12 nejvznešenějších hvězd. To jsem přidal k obecné radosti 21. srpna zpěvy vykonanými co nejoddaněji mými spoluobčany a vlastenci ve svatém chrámu, s plesáním střídajícím se uvnitř i na náměstí, obrazy namalovanými na papíře s připojenými přáními a výroky, osvětlenými pomocí ohňů před soukromými budovami. A zde zajisté nic z toho nemělo v úmyslu dojmout tvůj majestát, kdybych nebyl napomenut od toho, jehož se slušelo poslechnout, abych se snažil toto položiti k nohám tvého majestátu. Protože jsem si to předsevzal způsobem spíše opovážlivým než přiměřeným, ať neráčí tvůj majestát opovrhovat jednoduchým výtvorem tvého poníženého poddaného, slabou přípravou a nejsrdečnějším záměrem, pramenícím z hlubin srdce. Souhrnem mých přání je totiž to, abys ty, císaři nejvznešenější, pane nejmilostivější (při jehož blahu jsme všichni bezpečni), zároveň se vším nejvznešenějším a nejslavnějším domem i mne vždy co nejšťastněji řídil, a mám přání prosit Boha nejmilostivějšího neustále o věčnost tvé vlády, jakž zůstávám nejponíženější z nejvěrnějších poddaných tvého nejvznešenějšího majestátu Ludvík Karel Wit.“
Text a překlad latinského originálu PhDr. Karel Mareš


ZPĚT NA ARCHIV REGIZU