Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1039 Subject: =?utf-8?Q?Slovn=C3=ADk=20=C4=8Desk=C3=A9=20literatury?= MIME-Version: 1.0 ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=showContent.htm Content-Type: text/html; charset=UTF-8; name=showContent.htm Content-ID: Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1039 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Slovn=C3=ADk =C4=8Desk=C3=A9 literatury

3D"Slovn=C3=ADk
Slovn=C3=ADk =C4=8Desk=C3=A9 literatury po roce 1945
=C2=A03D""


3D""


3D""


<= a href=3D"./imagePage.jsp?docid=3D1039&id=3D329">3D""
Kresba Emila Juli=C5=A1e

3D""
Kol=C3=A1=C5=BE

=C2=A0Emil =C2=A0JULI=C5=A0

* = 21. 10. 1920, Praha=C2=A0
=C2=A0
B=C3=A1sn=C3=ADk a v=C3=BDtvarn=C3=ADk
=C2=A0=

Poch=C3=A1zel z rodiny cukr=C3=A1=C5=99e. Od roku 1931 =C5=BEila= rodina v Lounech; po smrti otce (1935) byl Juli=C5=A1 nucen zanechat studi=C3=AD na gymn=C3=A1ziu. Vyu=C4= =8Dil se cukr=C3=A1=C5=99em a v podniku rodi=C4=8D=C5=AF praco= val do roku 1949, 1950 pak jako vedouc=C3=AD zest=C3=A1tn=C4=9Bn=C3=A9ho= obchodu. Pozd=C4=9Bji pro=C5=A1el =C5=99adou r=C5=AFzn=C3=BDch zam=C4=9B= stn=C3=A1n=C3=AD: pracoval jako d=C4=9Bln=C3=ADk, na st=C3=A1tn=C3=ADm s= tatku, v ocel=C3=A1rn=C3=A1ch i ve velkoobchod=C4=9B, jako =C3= =BA=C4=8Detn=C3=AD a pl=C3=A1nova=C4=8D v Lounech. P=C5=99i za= m=C4=9Bstn=C3=A1n=C3=AD absolvoval st=C5=99edn=C3=AD ekonomickou =C5=A1k= olu v Teplic=C3=ADch (maturoval 1963). V roce 1961 se p=C5=99e= st=C4=9Bhoval do Mostu. Od roku 1965 zde p=C5=AFsobil v m=C4=9Bstsk= =C3=A9m Domu kultury a vzd=C4=9Bl=C3=A1v=C3=A1n=C3=AD (mj. zalo=C5= =BEil Klub p=C5=99=C3=A1tel um=C4=9Bn=C3=AD). V roce 1966 p=C5= =99ijal m=C3=ADsto redaktora v m=C4=9Bs=C3=AD=C4=8Dn=C3=ADku Dialog= (=C3=9Ast=C3=AD nad Labem), od roku 1968 byl jeho =C5=A1=C3=A9fredaktor= em. 1970 kr=C3=A1tce p=C5=AFsobil ve stejnojmenn=C3=A9m nakladatelstv=C3= =AD (vedl edici K=C5=99i=C5=BEovatky). Po jeho zru=C5=A1en=C3=AD byl dva roky= bez m=C3=ADsta. Od roku 1972 pracoval jako pl=C3=A1nova=C4=8D v Po= vod=C3=AD Oh=C5=99e v Most=C4=9B, pozd=C4=9Bji v tamn=C3=ADm O= kresn=C3=ADm podniku slu=C5=BEeb. V roce 1980 ode=C5=A1el do d=C5=AF= chodu, od roku 1990 =C5=BEil v Lounech.

=C2=A0

Prvn=C3=AD u= k=C3=A1zky sv=C3=A9 tvorby Juli=C5=A1 uve=C5=99ejnil v katalogu v=C3= =BDstavy skupiny K=C5=99i=C5=BEovatka v Praze (b=C3=A1se=C5=88 Re=C3=A1lie, 1954) a ve strojopisn=C3=A9m sborn=C3=AD= ku Ji=C5=99=C3=ADho K= ol=C3=A1=C5=99e Josefa Hir=C5=A1ala =C5=BDivot je v=C5=A1ude (1956). V roce 1956 bylo zak=C3=A1z=C3=A1no vyd=C3=A1n=C3=AD b=C3= =A1snick=C3=A9 sb=C3=ADrky p=C5=99ipravovan=C3=A9 pro Spolek bibliofil=C5=AF (n=C3=A1zev dnes nen=C3=AD zn=C3=A1m).= Dal=C5=A1=C3=AD b=C3=A1se=C5=88 otiskl a=C5=BE v roce 1963 v = katalogu Kol=C3=A1=C5=99ovy= v=C3=BDstavy v Liberci. P=C5=99isp=C3=ADval do periodik: V=C3=BDtvarn=C3=A1 pr=C3=A1ce, Pr=C5= =AFboj (=C3=9Ast=C3=AD nad Labem), Plamen, Orientace, Se=C5=A1ity pro mladou literaturu, Kv=C4=9B= ty, = Dialog, Liter=C3=A1rn=C3=AD li= sty, Kulturn=C3=AD kalend=C3=A1=C5=99 Moste= cka (Most), Program (=C3=9Ast=C3=AD nad = Labem), d=C3=A1le do samizdatov=C3=A9ho =C4=8Dasopisu Spektrum a po roce 1989 do Liter=C3=A1rn=C3=ADch n= ovin. V dob=C4=9B, kdy nemohl publikovat (do roku 1988), uve= =C5=99ej=C5=88oval sv=C3=A9 sb=C3=ADrky v zahrani=C4=8D=C3=AD a&nbs= p;p=C5=99isp=C3=ADval do ineditn=C3=ADch sborn=C3=ADk=C5=AF Vladim=C3=ADru Vokolkovi k sedmdes=C3=A1tin=C3=A1m (1983= ), B=C3=A1sn=C3=ADci a samot=C3=A1=C5=99i = (1984, ed. O. Fibich, J. Brixi), Na st=C5=99epech voln= osti (=C4=8Cesk=C3=A1 expedice 1987, ed. Z. Hrub=C3=BD) a do= sborn=C3=ADk=C5=AF vyd=C3=A1van=C3=BDch Ludv=C3=ADkem Kunderou: Zima (1973), Je=C5=A1t=C4=9B l=C3=A9to (1974), V=C4=9Bci (1974), Voln=C3=A9 seb= r=C3=A1n=C3=AD 2 (1974), Voln=C3=A9 sebr=C3=A1n= =C3=AD 4 (1974). V samizdatu otiskl sb=C3=ADrky Caput mortuum (Petlice 1975), Mramor na p=C3= =A1len=C3=AD v=C3=A1pna (1976), Jablko nevr=C3=A1= t=C3=ADm kv=C4=9Btu (Petlice 1981, obsahuje sb=C3=ADrky Caput mortuum, Mramor na p=C3=A1len=C3= =AD v=C3=A1pnaTich=C3=A9 kr=C3=A1tery), Bl=C3=AD=C5=BE=C3=ADme se ohni (1983), = Z=C3=B3na (1985). Poezi=C3=AD doprovodil samizd= atov=C3=A9 edice grafik Zde=C5=88ka Vesel=C3=A9ho Nelehk=C3=A9 spo=C4= =8Dinut=C3=AD (1975), Hra o smysl (= 1980) a Tady a te=C4=8F (1984, s = ;tit. Setk=C3=A1n=C3=AD Hra o smysl, kni=C5=BEn=C4=9B in Hra o&n= bsp;smysl).
Za sb=C3=ADrky Bl=C3=AD=C5=BE=C3= =ADme se ohniGordick=C3=A1 hlava= z=C3=ADskal v roce 1990 Cenu Jaroslava Seiferta, za soubor Nevyhnutelnosti byla Juli=C5=A1ovi ud=C4=9Blena St=C3=A1= tn=C3=AD cena za literaturu za rok 1996.
Kol=C3=A1=C5=BEe a obr= azy vystavoval v Litv=C3=ADnov=C4=9B (1987), Most=C4=9B (1988), =C3= =9Ast=C3=AD nad Labem (1989), Lounech (1995, 1999), Praze (2005), v = ;letech 1970=E2=80=931972 se =C3=BA=C4=8Dastnil mezin=C3=A1rodn=C3=ADch = v=C3=BDstav experiment=C3=A1ln=C3=ADho um=C4=9Bn=C3=AD v Amsterodam= u, Stuttgartu, Norimberku, Antverp=C3=A1ch, Liverpoolu a Oxfordu. J= uli=C5=A1ovy texty byly zpracov=C3=A1ny v =C5=99ad=C4=9B liter=C3=A1= rn=C3=ADch po=C5=99ad=C5=AF =C4=8Cesk=C3=A9ho rozhlasu: Kv=C4=9Bty =C5=BE= ivota (1993), Sny (1995), Dni a noci (1995), Hra o smysl (1995= ), Nelehk=C3=A9 spo=C4=8Dinut=C3=AD (1997), Lid=C3=A9-strojky (1997), Ja= blko nevr=C3=A1t=C3=ADm kv=C4=9Btu (1997), A l=C3=A9ta b=C4=9B=C5=BE= =C3=AD, v=C3=A1=C5=BEen=C3=AD (1998).

=C2=A0Ji=C5=BE od prvn=C3=AD vydan=C3=A9 sb=C3= =ADrky Ransk=C3=A1 hora, kter=C3=A1 obrazov=C4=9B= t=C4=9B=C5=BEila z prost=C5=99ed=C3=AD st=C5=99edo=C4=8Desk=C3=A9 = krajiny, se Juli=C5=A1ova b=C3=A1snick=C3=A1 tvorba vyv=C3=ADjela k = ;tv=C3=A1rn=C3=A9mu experimentu, zejm=C3=A9na v oblasti grafick=C3=A9= . Technika permutace v=C4=9Btn=C3=BDch celk=C5=AF d=C3=A1vala jeho b=C3=A1= sn=C3=ADm podobu prom=C4=9Bnliv=C3=A9ho =E2=80=9Etoku=E2=80=9C v=C3=BDzn= am=C5=AF s vlastn=C3=AD poetickou energi=C3=AD. Uvoln=C4=9Bn=C3=ADm= typografick=C3=A9 formy poezie a prol=C3=ADn=C3=A1n=C3=ADm r=C5=AF= zn=C3=BDch b=C3=A1snick=C3=BDch text=C5=AF nutil autor =C4=8Dten=C3=A1=C5= =99e k tvo=C5=99iv=C3=A9 vizu=C3=A1ln=C3=AD a intelektu=C3=A1l= n=C3=AD spolu=C3=BA=C4=8Dasti p=C5=99i hled=C3=A1n=C3=AD smyslu b=C3=A1s= nick=C3=A9ho tvaru (Pohledn=C3=A1 poezie). Po z= klidn=C4=9Bn=C3=AD experiment=C3=A1ln=C3=ADho =C3=BAsil=C3=AD na p=C5=99= elomu 60. a 70. let se Juli=C5=A1=C5=AFv postoj my=C5=A1lenkov=C4=9B= prohloubil, v jednotliv=C3=BDch b=C3=A1sn=C3=ADch nar=C5=AFstaj=C3= =AD stopy z=C3=A1pasu o uchopen=C3=AD temn=C3=BDch souvislost=C3=AD= sv=C4=9Bta (Bl=C3=AD=C5=BE=C3=ADme se ohni) a&= nbsp;v kr=C3=A1tk=C3=BDch reflexivn=C3=ADch =C3=BAtvarech s=C3=ADl=C3= =AD intelektu=C3=A1ln=C3=AD prvek (Gordick=C3=A1 hlava= ). Experiment=C3=A1ln=C3=AD postupy se do jeho poezie op=C4=9Bt v= racej=C3=AD od druh=C3=A9 poloviny 80. let, tentokr=C3=A1t ji=C5=BE opro= =C5=A1t=C4=9Bn=C3=A9 od form=C3=A1ln=C3=AD mechani=C4=8Dnosti. Autor=C5=AF= v v=C3=BDraz se prozaizuje a fragmentarizuje. Podoby plynouc=C3=ADh= o textu, v n=C4=9Bm=C5=BE vyvst=C3=A1vaj=C3=AD ostr=C5=AFvky v=C3=BD= znamov=C3=BDch celk=C5=AF, nabylo jeho d=C3=ADlo ve sb=C3=ADrce Hra o smysl. Dynamick=C3=BD =C5=BEivotn=C3=AD poci= t vyvol=C3=A1v=C3=A1 m=C3=A1chovskou =C3=BAzkost z vratkosti v=C5=A1= ech jistot a podr=C3=BDv=C3=A1 sklon k my=C5=A1lenkov=C3=A9 ab= solutizaci, osvobozuje od strnulosti. V=C3=BDvojovou dynamiku Juli=C5=A1= ova b=C3=A1snick=C3=A9ho d=C3=ADla bylo mo=C5=BEn=C3=A9 komplexn=C4=9Bji= zahl=C3=A9dnout a=C5=BE d=C3=ADky souboru Nevyhnuteln= osti, kter=C3=BD shrnuje autorovy nepublikovan=C3=A9 texty psan=C3= =A9 od pades=C3=A1t=C3=BDch do devades=C3=A1t=C3=BDch let. U nejsta= r=C5=A1=C3=ADch text=C5=AF je patrn=C3=A1 inspirace civilismem a v=C4= =9Bcnost=C3=AD Skupiny 42, s jej=C3=AD=C5=BE poetikou Juli=C5=A1e p= oj=C3=AD i mytizuj=C3=ADc=C3=AD zobrazov=C3=A1n=C3=AD m=C4=9Bstsk=C3= =A9ho prostoru. Soubor dovoluje sledovat postupn=C4=9B s=C3=ADl=C3=ADc=C3= =AD Juli=C5=A1ovu tendenci inspirovat se v=C3=BDtvarn=C3=BDm um=C4=9Bn=C3= =ADm, odd=C3=ADl M=C4=9Bsto na p=C5=AFlnoci p=C5= =99in=C3=A1=C5=A1=C3=AD Juli=C5=A1ovy texty vznikl=C3=A9 jako doprovod k=  lounsk=C3=BDm fotografi=C3=ADm Jarom=C3=ADra Funkeho. V obraz= ech star=C3=A9ho Mostu odsouzen=C3=A9ho k demolici ve sb=C3=ADrk=C3= =A1ch ze sedmdes=C3=A1t=C3=BDch let, ale i v pozd=C4=9Bj=C5=A1= =C3=ADch textech, Nevyhnutelnosti tak=C3=A9 dob= =C5=99e ukazuj=C3=AD Juli=C5=A1ovu schopnost zahl=C3=A9dnout v odpu= div=C3=A9 realit=C4=9B zdevastovan=C3=A9 krajiny jej=C3=AD nen=C3=A1padn= ou kr=C3=A1su.

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Ransk=C3=A1 hora (BB 1964); Progresivn=C3=AD nepohoda (= BB 1965); Pohledn=C3=A1 poezie (1966); Krajina her (BB 1967); Pod kroky = d=C3=BDm=C5=AF (BB 1969); V=C4=9Bdom=C3=AD mo=C5=BEnost=C3=AD (1969); No= v=C3=A1 zem=C4=9B (BB 1971, n=C3=A1klad zni=C4=8Den; 1992); Bl=C3=AD=C5=BE= =C3=ADme se ohni (BB, Mnichov 1987); Bl=C3=AD=C5=BE=C3=ADme se ohni (BB = 1988, jin=C3=A1 sb=C3=ADrka s t=C3=BDm=C5=BE n=C3=A1zvem); Gordick=C3= =A1 hlava (BB 1989); Hra o smysl (BB 1990); Multitext A (exper= iment=C3=A1ln=C3=AD texty, 1992); Cesta do m=C4=9Bsta Lawn (BB 1993), Dl= an=C3=AD do tv=C3=A1=C5=99e (BB 1995, bibliofilie); afrik=C3=A1=C3=A1=C3= =A1=C3=A1=C3=A1! (BB v pr=C3=B3ze, 1995, bibliofilie); Nelehk=C3=A9= spo=C4=8Dinut=C3=AD (BB 2000, bibliofilie, poprv=C3=A9 v samizdatu= 1975); Zachytit zachytiteln=C3=A9 (BB 2005, bibliofilie).
V=C3=BDbor: V=C3=A1=C5=BEn=C3=A9 radosti (BB 1993, bibli= ofilie), Sv=C4=9Bt prom=C4=9Bn (BB 1994); Nevyhnutelnosti (1996, ed. J. = =C5=A0ulc ve spolupr=C3=A1ci s autorem, obsahuje dosud neti=C5=A1t=C4= =9Bn=C3=A9 texty a soubor Jablko nevr=C3=A1t=C3=ADm kv=C4=9Btu, kte= r=C3=BD poprv=C3=A9 vy=C5=A1el v samizdatu roku 1981); Pod k=C5=AF=C5= =BE=C3=AD. V=C3=BDbor z poezie 1965=E2=80=932005 (2007, obsahuje t=C3= =A9=C5=BE texty dosud kni=C5=BEn=C4=9B neti=C5=A1t=C4=9Bn=C3=A9).
<= span class=3D"b">P=C5=99=C3=ADsp=C4=9Bvky ve sborn=C3=ADc=C3=ADch= : Obraz a p=C3=ADsmo (sb. poezie, 1966); Experiment=C3=A1ln=C3=AD p= oezie (antologie, 1967); Na st=C5=99epech volnosti (1991); Vrh kostek (1= 993); Od b=C5=99eh=C5=AF k hor=C3=A1m (2000); Pegasovo pou=C4=8Den=C3= =AD (2002), =C5=BDivot je v=C5=A1ude (2005, poprv=C3=A9 v samizdatu= 1956).

LITERATURA

Biblio= grafie: P. R. Vejr=C3=A1=C5=BEka: Bibliografie Emila Juli=C5=A1e.
Katalog<= /span>: Emil Juli=C5=A1: Salon Mina (1987, red. J. Kudli=C4=8Dka, A. Rai= s, I. Prokop).
Studie a =C4=8Dl=C3=A1nky: K. Milota: Fragmenty o syst=C3=A9mov=C3=A9m b=C3=A1sn=C3=ADkov= i, Plamen 1968, =C4=8D. 10; J. Brabec: Emil Juli=C5=A1, Spektrum (smz.) = 1979, =C4=8D. 2; K. Milota: Velk=C3=BD medv=C4=9Bd v krajin=C4=9B, = LidN 10. a 18. 10. 1990, p=C5=99=C3=ADloha LidN, =C4=8D. 29 a = 30; Z. Vyb=C3=ADral: Juli=C5=A1, Tvar 1991, =C4=8D. 1; an.: heslo Emil J= uli=C5=A1, Souvislosti 1991, =C4=8D. 4; I. Divi=C5=A1: B=C3=A1sn=C3=ADk = Emil Juli=C5=A1 (medailon), LitN 1991, =C4=8D. 35; J. Valouch: =C4=8Cesk= =C3=A9 texty. 60.=E2=80=9380. l=C3=A9ta, ROK 1991, =C4=8D. 1; K. Milota:= Emil Juli=C5=A1 =E2=80=93 Krajina her (1967), =C4=8CL 1991, =C4=8D. 2, = t=C3=A9=C5=BE in =C4=8Cesk=C3=A1 literatura 1945=E2=80=931970 (1992); A.= Haman: Emil Juli=C5=A1 (medailon), =C4=8Cten=C3=A1=C5=99 1992, =C4=8D. = 8=E2=80=939; J. Oli=C4=8D: Emil Juli=C5=A1, Slovensk=C3=A9 poh=C4=BEady = (Bratislava) 1992, =C4=8D. 6; K. Milota: doslov, in Nov=C3=A1 zem=C4=9B = (1992);V. Macura: Emil Juli=C5=A1 =E2=80=93 Bl=C3=AD=C5=BE=C3=ADme se oh= ni, in =C4=8Cesk=C3=BD Parnas (1993); K. Milota: P=C5=99irozenost v = ;um=C4=9Blosti poezie, Proglas 1994, =C4=8D. 4; J. Pechar in Nad knihami= a rukopisy (1996); I. Har=C3=A1k: B=C3=A1sn=C3=ADk a jeho kra= j, in =C4=8Cesk=C3=A1 a slovensk=C3=A1 literatura dnes (ed. P. Jan=C3= =A1=C4=8Dek, 1997), t=C3=A9=C5=BE in Nepopul=C3=A1rn=C3=AD literatura (1= 999); J. Pechar: Juli=C5=A1ova hra o smysl, Tvar 1999, =C4=8D. 13; = K. Milota =E2=80=93 D. Hodrov=C3=A1: Od Nov=C3=A9 zem=C4=9B k Z=C3=B3= n=C4=9B, =C4=8CL 2000, =C4=8D. 1; M. Jankovi=C4=8D: A objevit novou= zemi, Tvar 2000, =C4=8D. 17, t=C3=A9=C5=BE in Na cest=C4=9B ke smyslu (= 2005); J. =C5=A0tolba: =C4=8Cern=C3=A1 poezie Emila Juli=C5=A1e, A2 2007= , =C4=8D. 7.
Recenze: Pro= gresivn=C3=AD nepohoda: Z. Ko=C5=BEm=C3=ADn, HD 1965, =C4=8D. 12;= V. Karf=C3=ADk, LitN 1966, =C4=8D. 15* Pohledn=C3=A1 = poezie: V. Burda, LitN 1967, =C4=8D. 18; M. =C4=8Cervenka, NK 196= 7, =C4=8D. 7 * Krajina her: V. Burda, Dialog 19= 68, =C4=8D. 9; M. Pet=C5=99=C3=AD=C4=8Dek, HD 1968, =C4=8D. 1 * Gordick=C3=A1 hlava: V. Macura, LR 1990, =C4=8D. 6; J. = Tr=C3=A1vn=C3=AD=C4=8Dek, Inici=C3=A1ly 1990, =C4=8D. 5=E2=80=936 * Hra = o smysl: P. A. B=C3=ADlek, NK 1990, =C4=8D. 42 * = Bl=C3=AD=C5=BE=C3=ADme se ohni: V. K=C5=99iv=C3=A1nek, Tvorba 199= 1, =C4=8D. 9 * Nov=C3=A1 zem=C4=9B: J. Rulf, LidN 25. 6. 1992; P. A. B=C3=ADlek, Tvar 19923, =C4=8D= . 29 * Mulititext A: I. Har=C3=A1k, Tvar 1992 *= Cesta do m=C4=9Bsta Lawn: I. Har=C3=A1k, Tvar = 1994, =C4=8D. 7; M. Langerov=C3=A1, LitN 1994, =C4=8D. 19 * Nevyhnutelnosti: R. Matys, Tvar 1996, =C4=8D. 17; M. Langerov= =C3=A1, T=C3=BDden 1996, =C4=8D. 32; I. M=C3=A1lkov=C3=A1, LitN 1996, =C4= =8D. 48; J. Suk, NK 1996, =C4=8D. 27.
Rozhovory: K. Milota, NK 1990, =C4=8D. 44; J. Tr=C3=A1vn=C3=AD=C4=8Dek, Inici= =C3=A1ly 1991, =C4=8D. 16; P. Rajchman, Tvar 1996, =C4=8D. 10.
Nekrology
: iwa (Daniela Iwashita), LidN 28. 12. 2006= ; R. Kop=C3=A1=C4=8D, Pr=C3=A1vo 30. 12. 2006; O. Stehl=C3=ADkov=C3=A1, = MFD 3. 1. 2007; M. Jare=C5=A1, Tvar 2007, =C4=8D. 1; V. =C5=A0lajchrt, R= espekt 2007, =C4=8D. 1.
Archiv: LA PNP: Oso= bn=C3=AD fond, uspo=C5=99=C3=A1d=C3=A1no v 1. stupni evidence.

<= /div>
Autor hesla: Ale=C5=A1 Haman (1995); Karel Pioreck=C3=BD= (2007)
Aktualizace hes= la: 28. 3. 2007 (kp)
=C2=A0
zp=C4=9Bt na h= lavn=C3=AD stranu

=C2=A9 =C3=9A=C4=8CL AV =C4=8CR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insop= hy.cz), Studio V=C3=A9mola (www.vemola.cz), 2006-2008 =
------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=main.css Content-Type: text/css; name=main.css Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/css/main.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .authorColor { background-color:#d5e3a8; } .authorColorMore { background-color:#bdd68e; } .authorColorLess { background-color:#e3edc4; } .magazineColor { background-color:#f9e4a0; } .magazineColorMore { background-color:#f4d27d; } .magazineColorLess { background-color:#fbefbd; } .instituceColor { background-color:#b9d1e7; } .instituceColorMore { background-color:#8bbbe7; } .instituceColorLess { background-color:#d0dce7; } .workColor { background-color:#e29e8b; } .otherColor { background-color:#d3d2d2; } html { margin:0px; padding:0px; height:100%; } body { margin:0px; padding:0px; background-color:#d3d2d2; height:100%; width:100%; font-family: Verdana,Helvetica, sans-serif; font-size:small; text-align:center; } * html body { font-size:smaller; } /*
*/ #footer { clear:both; background-color:#918f8f; border:none; /* width:100%;*/ text-align:center; height:40px; margin-top:30px; /* position:fixed; bottom:0px;*/ font-size:90%; } #footerContent { margin-left:auto; margin-right:auto; background-color:#918f8f; width:877px; height:28px; color:#d3d2d2; text-align:left; padding-top:12px; padding-left:10px; } #footer .gt { margin-left:10px; margin-right:7px; } #copyright { float:right; margin-right:20px; } #footerContent a { color:#d3d2d2; text-decoration:none; } #footerContent a:hover { text-decoration:underline; } /*
*/ /*
*/ #mainContent { text-align:left; padding:0px; margin:0px; background-color:white; margin-left:auto; margin-right:auto; width:888px; border:solid #918f8f 2px; border-top:none; border-bottom:none; } /* */ #titlePage { width:100%; text-align:center; margin-bottom:0px; } #titlePageLogo { } #titlePageText1 { margin-left:205px; margin-right:15px; margin-top:10px; text-align:justify; } #titlePageText2 { margin-left:205px; margin-right:15px; margin-top:40px; margin-bottom:0px; text-align:justify; } #titlePageForm{ background-color:#d3d2d2; margin-top:40px; width:100%; text-align:left; padding-top:5px; padding-bottom:5px; /*height:33px;*/ } #titlePageMenu, #captionMenu { text-align:left; padding-top:0px; margin-top:0px; float:left; width:190px; } * html #titlePageMenu, * html #captionMenu { padding-top:3px; } #titlePageSearch, #captionSearch { margin-top:6px; float:left; border:solid white 1px; margin-left:13px; width:550px; padding-left:5px; } #titlePageSubmit, #captionSubmit { margin-top:6px; float:right; position:relative; right:30px; border:solid black 1px; } #titlePage .gt { margin-left:15px; margin-right:10px; } #titlePage a { color:#000; text-decoration:none; } #titlePage a:hover { text-decoration:underline; } /* */ /* */ #content { width:100%; } #caption { /*border-top:solid #918f8f 13px;*/ } #searchForm { background-color:#d3d2d2; margin-top:8px; width:100%; text-align:left; padding-top:5px; padding-bottom:5px; height:33px; } #searchForm .gt { margin-left:15px; margin-right:10px; } #searchForm a { color:#000; text-decoration:none; } #searchForm a:hover { text-decoration:underline; } #content h1 { padding-left:20px; margin-bottom:20px; margin-top:10px; font-size:140%; } #content h2 { padding-left:20px; margin-bottom:20px; margin-top:10px; font-size:120%; } #content li { margin-right:20px; text-align:justify; } #content table { margin-left:20px; margin-right:20px; /* text-align:justify;*/ } #content table td { vertical-align: top; padding-top: 6pt; padding-right: 1em; } p { padding-left:20px; padding-right:20px; text-align:justify; } #content a { text-decoration:none; } #content a:hover { text-decoration:underline; } /* */ /* */ input { border:none; background-color:white; } /* */ /* */ #advSearchDivs { } #advSearchDivs form { margin:0px; padding:0px; } #advSearchMenu { margin:0px; padding:0px; padding-left:20px; } #authMenu, #magMenu, #workMenu, #instMenu { display:inline; margin:0px; padding: 5px 15px 5px 15px; width:130px; font-weight:bold; cursor:pointer; float:left; } #advSearchDivs .column1 { float:left; width:50%; } #advSearchDivs .column2 { float:left; width:50%; } * html #advAuthSearch .column2 { width:44%; } #advSearchDivs .heighter { min-height:180px; float:left; width:888px; } #advSearchDivs .submitAndInfo { clear:both; } #advMagSearch, #advWorkSearch, #advAuthSearch, #advInstSearch { padding: 10px 20px 10px 20px; display:none; } #advSearchDivs label, #advSearchDivs input, #advSearchDivs select { float: left; width:130px; margin-bottom:2px; } #advSearchDivs .column2 input.inputBoxSmaller { width:130px; } #advSearchDivs input { border:none; height:20px; width:150px; padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:2px; } #advSearchDivs label { text-align: right; padding-top:3px; width: 215px; padding-right:20px; } * html #advSearchDivs select { margin-bottom:5px; } #advSearchDivs .submitButton { margin-top:6px; float:right; position:relative; right:10px; border:solid black 1px; width:70px; padding:0px; height:23px; } #advSearchDivs .advSearchInfo { font-size:80%; padding: 0px 20px 0px 20px; } #advAuthSearch .advSearchInfo,#advMagSearch .advSearchInfo, #advWorkSearch .advSearchInfo { padding: 0px; } #advSearchDivs .checkbox { width:13px; height:13px; margin:0px; margin-top:3px; } #advSearchDivs br { clear:both; } #advSearchDivs .day { width:18px; } #advSearchDivs .month { width:18px; } #advSearchDivs .year { width:35px; } #advSearchDivs span { float: left; text-align:right; margin-left:0px; margin-right:0px; padding-top:3px; } /* */ /* */ #showFormSpan { padding-left:20px; cursor:pointer; } #showFormSpan a { color:#000; text-decoration:none; } #showFormSpan a:hover { text-decoration:underline; } #results { margin-top:20px; margin-bottom:20px; } #results a { color:#000; text-decoration:none; } #results a:hover { text-decoration:underline; } #results div .listLeft { float:left; width:480px; margin-right:10px; } #results div .listRight { width:350px; float:left; } #listRes #results div .listLeft { width:710px; } div.result { padding-left:20px; padding-right:20px; padding-top:4px; padding-bottom:0px; clear:both; margin-bottom: 2px; cursor:pointer; } #results .separator { text-align:center; font-weight:bold; /* background-color:#e9e9e9;*/ cursor:default; } /* */ /* */ #allListChoices { display:none; } #authListChoices { display:none; } #magListChoices { display:none; } #instListChoices { display:none; } #filterMenu { margin-top:15px; margin-bottom: 15px; padding-left:20px; padding-right:20px; padding-top:4px; padding-bottom:4px; background-color:#e9e9e9; text-align:center; margin-top:10px; font-size:80%; } #filterMenu a { color:black; margin:2px; } #menuList { display:inline; padding-left:15px; margin-top:15px; margin-bottom:20px; } #menuList select { border: solid black 1px; margin-left:15px; margin-right:15px; } #menuList div { display:inline; } #menuList input { margin-left:15px; border: solid black 1px; } /* */ /* */ #prevNext { text-align:center; margin-top:30px; } #prevNext .submitButton, .pagingSubmit{ border:solid black 1px; width:25px; cursor:pointer; } .actualPage { background-color:#d3d2d2; } /* */ /* */ br.clear { clear:both; } div.clear { clear:both; height:1px; font-size:1px; border:none; } div.error { color:red; margin-top:10px; margin-bottom:10px; padding-left:20px; } span.b{ font-weight: bold; } img { border:none; } /* */ ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=public.css Content-Type: text/css; name=public.css Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/css/public.css Content-Transfer-Encoding: 8bit #captionText { display:none; } #footerText { display:none; } #navigation { padding:5px; position:fixed; /* too cool for IE, have to use js */ overflow:auto; width:100%; right:0px; text-align:center; z-index:0; } div.navNoPicture { top:105px; } div.navWithPicture { top:390px; } #authorInfo, #magInfo, #instInfo { margin:0px; margin-left:200px; padding:15px; margin-top:10px; margin-bottom:0px; text-align:left; position:relative; z-index:0; } #navigation #navContent { position:relative; right:337px; width:150px; margin-left:auto; margin-right:auto; } #navContent select { width:150px; } #navContent span { margin-top:10px; } #hlSwitchOn { display:none; color:grey; } #hlSwitchOff { display:inline; color:blue; } #footer { margin:0px; } html { margin:0px; padding:0px; } body { padding:0px; text-align:center; font-family: Verdana,Helvetica, sans-serif; } #authorInfo div,#magInfo div,#otherInfo div,#instInfo div { margin-bottom:20px; } #showPic { float:left; width:200px; margin-top:10px; text-align:center; } #showPic img { width: 200px; /*do not forget to change the value in getImage.jsp also!!!*/ } #otherInfo { margin:0px; padding:20px; text-align:left; } span.highlight { background-color:black; color:white; } span.noHighlight { } .bold { font-weight:bold; } p { margin-top: 10px; margin-left:0px; padding-left:0px; margin-right:0px; padding-right:0px; text-align:left; } #authorInfo h1, #magInfo h1, #otherInfo h1, #instInfo h1 { font-family: arial; margin:0px; padding:0px; margin-bottom:10px; font-size:170%; } #authorInfo h2, #magInfo h2, #otherInfo h2, #instInfo h2 { font-size:110%; font-family: arial; margin:0px; padding:0px; } span.b { font-weight:bold; } span.u { text-decoration:underline; } span.i { font-style:italic; } span.smaller { font-size:80%; } div.smaller { font-size:80%; } #authorInfo a, #magInfo a, #instInfo a { text-decoration:none; } #authorInfo a:hover, #magInfo a:hover, #instInfo a:hover { text-decoration:underline; } #authorInfo div.umrti { margin:0px; } #authorInfo div.narozeni { margin:0px; } #magInfo div.datace, #instInfo div.datace { margin:0px; } #authorInfo div.margin, #magInfo div.margin, #instInfo div.margin { margin:0px; } #authorInfo a.anchorName, #magInfo a.anchorName, #otherInfo a.anchorName, #instInfo a.anchorName { text-decoration:none; } #authorInfo a.anchorName:hover, #magInfo a.anchorName:hover, #otherInfo a.anchorName:hover, #instInfo a.anchorName:hover { text-decoration:none; } #instInfo div.strucna-charakteristika { font-weight:bold; } #instInfo em { font-weight:bold; font-style:normal; } ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=print.css Content-Type: text/css; name=print.css Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/css/print.css Content-Transfer-Encoding: 8bit html { margin:0px; padding:0px; } body { padding:0px; text-align:left; font-family: Verdana,Helvetica, sans-serif; font-size:small; } #navigation, #navContent, #navSelect, #hlSwitchOn, #hlSwitchOff, #caption, #footerContent { display:none; } #footerText { text-align:center; font-size:medium; } #showPic { display:none; } p, div { margin-top:10px; } ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=script.js Content-Type: text/javascript; name=script.js Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/js/script.js Content-Transfer-Encoding: 8bit function hyperlink(url) { window.location=url; } // open a link in a new window (should be maximized) function hyperlink_blank(url) { win = window.open(url,'_blank'); return false; } // open a link in a new window function hyperlink_blankNoResize(url) { win = window.open(url,'_blank'); return false; } function color(sender) { sender.style.backgroundColor="#eeeeee"; } function uncolor(sender) { sender.style.backgroundColor=""; } function hide(sender) { getRef(sender).style.display="none"; } function unhide(sender) { getRef(sender).style.display="block"; } function unhideInline(sender) { getRef(sender).style.display="inline"; } function showForm(sender) { unhide("advSearchDivs"); unhide("advSearchSeparator"); hide("showFormSpan"); } function getRef(target) { return document.getElementById(target); } function jump(link) { window.location ='#'+link; } function showSortOptions(sender) { hide("allListChoices"); hide("authListChoices"); hide("magListChoices"); hide("instListChoices"); if (sender.value=='all') unhideInline("allListChoices"); if (sender.value=='auth') unhideInline("authListChoices"); if (sender.value=='mag') unhideInline("magListChoices"); if (sender.value=='inst') unhideInline("instListChoices"); } function advSearchHideAll() { hide('advAuthSearch'); hide('advMagSearch'); hide('advInstSearch'); hide('advWorkSearch'); } function advSearchSwitchTo(sender) { advSearchHideAll(); unhide(sender); document.getElementById('tabOpened').value = sender; } function switchHl(sender) { //alert("test"); on = document.getElementById("hlSwitchOn"); off = document.getElementById("hlSwitchOff"); if (on.style.display=="none") { on.style.display = "inline"; off.style.display = "none"; } else if (on.style.display=="inline") { on.style.display = "none"; off.style.display = "inline"; } else { on.style.display = "inline"; off.style.display = "none"; } var elements = document.getElementsByTagName("span"); for (i=0; i< elements.length; i++) { if (elements[i].className=="highlight") { elements[i].className="noHighlight"; } else if (elements[i].className=="noHighlight") { elements[i].className="highlight"; } } } function checkNavigation() { // this is needed for all the browsers if (self.innerWidth) { frameWidth = self.innerWidth; frameHeight = self.innerHeight; } else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) { frameWidth = document.documentElement.clientWidth; frameHeight = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body) { frameWidth = document.body.clientWidth; frameHeight = document.body.clientHeight; } // alert(frameWidth); if (frameWidth < 950) { document.getElementById("navigation").style.display="none"; } else { document.getElementById("navigation").style.display="block"; } } function checkNavigation2() { if (!document.getElementById("navSelect")) return false; if (document.getElementById("navSelect").options.length < 5) { document.getElementById("navigation").style.display="none"; window.onresize = checkNavigation2; } } ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=caption.gif Content-Type: image/gif; name=caption.gif Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/img/caption.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlheANIAOf9AAABAAIABQACAAYAAAQABgADBgEEAAUCBwIFAQYDCQQHAgUI BAcJBQMKDQsIDQgLBwoMCAsNCgkPEQ8MEQwPCw4QDA8RDhIQFBETEBMUEhUTFhEV FxQWExcWGRcYFhgZFxcbHRsZHRkbGBocGRsdGh4cHx0fHCAeIRwgIh4gHiAhHyIg Ix8jJSIjISMkIiQjJiQlIyclKCMnKSgmKiYoJSgpJycrLSorKSwqListKi4sMC0u LCsvMTAuMi0yNDAyLzMxNDI0MTI2ODU2NDc2OTY4NTo4Ozg6Nzo7OTg9Pz07Pjw+ Oz89QD9APkE/Qz5CRUFDQERCRUJGSEZESERGQ0ZIRUlHS0ZKTElLSExKTUhMTktN Sk5MUFBOUk5QTUxRU1FSUE9TVVNRVVNUUlVTV1VWVFdVWVhWWldZVlVZXFtZXVpc WVhdX11bXl9dYV1fXFxgY19hXmJgZF9kZmJkYWViZmRlY2ZkaGNoamhmamZoZWpo bGZrbWtpbWlraGpvcW9tcW1vbG9wbm1xc3Jvc290dnRydXJ0cXZ0eHV3dHh2enR5 e3d5dnp4fHl7eHd8fnx6fnl+gXx+e399gXyBg4F/g3+BfoSBhX+Eh4KEgYaEiIaH hIOIioiGioqIjImLiIeLjoyKjo+NkY2PjIuQkpKPk5ORlZGTkI+Ul5WTl5aUmJOY mpiWmpialpqYnJebnpyanpqfop+doZ2fnJ2hpKKgpKCin6Wip6Clp6ekqaimqqSp rKeppqqorKupraesr6qsqa2rr6uwsrCusq6wra2ytbOwtbK0sbC1t7azt7m2u7S5 u7i6t7u5vbe8vry6vri+wL68wL2/vLvAwsC+wr3CxcPBxb/Ex8XDx8PGwsHGycfE ycPIysbIxcnGy8TJzMXKzcvJzcfMz83Kz8vNycnO0M7M0MrP0tDO0szR1M/RztLP 1M3S1dPQ1c7T1s/U19XS19LV0dDV2NbU2NHX2dXX1NjV2dLY2tbY1dTZ29nX29Xa 3Nja1tvY3dbb3tnb1yH+FUNyZWF0ZWQgd2l0aCBUaGUgR0lNUAAsAAAAAHgDSAAA CP4ABQgcSLCgwYMIEypcyLChw4cQI0qcSLGixYsYM2rcyLGjx48gQ4ocSbKkyZMo U6pcybLlSQICYbqcSbOmzZs4c+rcybOnz59Ag3KEKVOo0aNIkypdyrSp06dQo0qd SrWq1atYs2rdyhVh0a5gw4odS7as2bNOv6Jdy7at27dw46JVK7eu3bt48+rd+7FJ t3hl+AoeTLiw4cNaYRLpZa8fMjAQEEueTLmy5cshhwDr5+9fv3GGKgyki5IoQQKk L6Y+PVRA6tWYY8ueTVssTCC9+HnWTa+RBdc2ZcKuaJp1TImvDaqFPby28+fQowcf SITYvn79rg9Tk+Fr85TfPf6GH50w/Hjp6NOrX9+RwZVh2e/5i0fphvCZRc9PXK76 uHH97AUo4IAEOiSTA3308w8//QxzRgQDCFCAUAAu5B1w4PlHF2r+FejhhyDSZsIk Cn7yQ4Uh1dDGCMpRgAYRCqBYUH4DQfDCElzUscYHFBXlQRuEEEJFZMoJwEALRmRR xxshdOhkiFBGKeVgBGwwRx0hFIdhS4DEc4daDFzSTiIOfASBF5m4wksz2agzjhMA CmfBJefQw08vMRikABSMlNILMtaoY88RBjWBxW8yTqnoooxCdZ8AAyigwE5t8CPN C0U1QEk+1ASxUX4alPKPP/rYo08/2exgkQN+xIOdOf50EDmaA5P4wyCp9lhTA0Ea KBLNNqa40OiwxLpFAAQr4DDDCQwUyd+TCpHGQA9WrBGII4KsgcUQFLD2rHEQpQYD FE00UUSZ5HlVXnk0HtRuRAAK0cw9fDQrAASTtGOOGBx+OlAOVqBRzD778COKBvu5 JkY49vAzDRgOkAZDE4RI808+/mQyAUFQhJPPdYRM2lCiJJFc7Mkg9ktAFZWsQgwz ywzDCiSHuitABWUkEkiQhiwh8rrp5kBIK8xgM0479rQzzjbRyGIIER0SxQAXhwgS JCGT4AAREY1cbYghUMQ4gSHUWEONNISgC/RARfQR5B+EyFHCaQoccQghcCuCxv5v xylQhSFXC2KFvQhhcfXhVMALgiz6JLPrBJTEo08gRJpMHocDgIBLP41J8XO4CghR jT/9MCOFu6gNUAAOwejzDzxYnMZGO/rww08qfG+ZlOUo957eowIZMcs2pnKuzz7/ 0LPNMH5gcFAJtdizjjrxxAPJxgwV1cIlz8hjT2P7+PNxwQrG44wnqip3iDntqON+ PJZcoDtCGnzCTzzuv9ONGzAxsMk+GNPHOejwOXBhCBDkYIc62hGPZxShIA4whD3i gQ7q6eIFM1JFPNyhDna04xMISxdMrGAN/OGPeswAgkQGoAh95KMODkgEOvSRig9M SCQEaAI1RsUMF8RJAP4nGEbtfgEEBdwQeAIBAzf+oY9gnOArTSAHP/KRD0WoLV3Q 8p0Wt+iS4nCIAGygBgBd1xnsHO9U67gFFQ5AnhHsAmPX0YckuuUQB7RhGabyh630 wcc+MrEftdNHNPZAR4IAQRrhu04/uuGphkQhHPIBZD+EQQOBNMASfMwHE8PhhRmR BiaEiAfy7sGPaxzhK2NTUD4A+QsYFOQAquAH8kZFihAaBAnPsMc+7hG+fmzDCfNr SBkg+QtWSJEYWrthR0xDADzAg0GNkJWBBLIBV5zqFTZojgI0kZ1/LCIyMhnABAhB DXOMwgQzMuBPVsM7LrqzMmEIxz5ct5t+yJKJBP5DXjS24J8S7KKPH1ME9mw2EAtY IhwuXNA9/7GgfyQSef1YpTpEMTfXTIgBmoDHqWzVjzqwcSEMMIQZO6OOPsCkAAOo BEOxcx1qKAE4w9EDPLCDnWhAbTQMGIQi9diLFRSlAAwoBU0BGQrnGYQGwBAfTfWh jdNVCAjI6Ico+2ENJqiTIxhQxTzjwQQtrc1ILfxHDSPEkBXogh/6gEcU6AKBGwxB A6/JARrQoMJg9sQCWXCDGPjWznf6VTCoeYE0FIQdUjGRQWjlox6TUdeBfAAYF5Mk I6SJRZhooBPv4KMZh7pZe3Kmdo2JxyxcKZACFKAK2bAd8vzBCxJEiwA5gP7sgrJz DB+UtgGXUBBiC7aMHGQxJgTwgzts1xmbFgQCgrCdQoEhrIEUQAGnsJ3t9FFU1oRA Fg1rKD/IkQWLDKAVgHRoHgj3W+K45gfF+Ngu0ImcNcTDHpbogDKTA4Zx2I4YpD0O SocTA2eEgxytQAoBCtGNbpjjgX9NsHoY4IjaZUc3+3AGKAhxCFZkg6H6oEbiYCqA EugCkLrhRyMGmhAKaKIxDJ0i8viRjV+sAhWtAEY2sntPBuljFSMoSgYYJ8lSWQE2 CjhDHxVkD01EaAADgAAl0GpP0mHngg3ZQztWySBpCOE+ExDEUPWhixbMyBSnus4/ QGFLgTBgFA0bKv463GBEiwxipZeAKxY18pU2mONUgmgAcqjAvkRMIDwDgATp9jEJ CRxkQgRQZkEY4Ifj2QMS5c2JDZKBHWvkKdIKzvRkClCCZyDveP1YRyhoIAEHDOAC QDDFP+IxhwIKAAS78MyDJ/ta4TIIOzb2BSCK4IEIXEACGxDCHLDLUvGVyhF0JMAA 7kCO8OkxHpkopHJGoNV88gMbVxjNACgRvlPJUpbxeMUJGOKHdoiZqggGzgQGEeLr 9MLL+THFdRj0j1CUmVbuAHHB4GGHK8KrAASYgjX8EQsvF8lfAsmE7cKBhPPAZAPA IEcfpM0QFdgCrf6Ywsi8c4HN5SMavjXKAP7KIA7xEaJZXl1mlPqqabE0oTGEjYcq uhOhG6qgE5f4s0FKwIsHY2fECwnCDHWL1m78AQQMQPKRkQwBDsBBjPZ0XT7a0d1/ JcN1mrXGDFYThXJIEjuu+EBRKHCJ2nHUxpwDhVHTKZA+xMN2nJHGTQfCAC0r8h+7 wKBzGWAK1TLoE7kTgB/KAeF88EMejFBbyg9+XDXYweAaAokLcgFIW4w7OQcZQB26 wIDzZGEb2Wnl4hfig3D04x6s+OFX2f5JdrqGAZ5wXTuuzPiSYL4/bF/J6Oe8pd1/ xIsY8SrwN9RynCQaDLJUkD/IoYYOIbkConGSP70dPlqXhxWqzc4+ov6RBdUp84jK ZgASjuHZ7ORDFyqISQMmYY8F+YOUa/iccCCgCO36oxt1OA0DLNFktBLXdvZgCCRG HgMgZQSDVtOQbgKxbj6nD7wAeRKiAKbAUtdRXQJBBqY3T6eiD5RAXtlzaBOCZBdy VUBzH/0CKV7QbP2gB8+SGqYlADEyMgQxCPTAR31gVxiyHAMQCPmgD+SwBrrjeiSI g18ULjC1A8RgT7UgAupSe6xnQMSHgzlYIcBDFOaRESYzHL5nM8yUg1PIYYzHHE9I UMVnEwrgBfaUWNsgBoembAghArzgUFEHdAlxBMWTHVRVBZ4kIV8xAEZAfgvCR/HQ BuEEBdSAHf6ylgtlRhA10AwsxUfG4Er9EiaJ5Q8EY089eA/xQAceSBB78A6StA/U MHdmJggOhlZQRhADIG82tg9k5hpTMA2nCECkEAE0coV01wJPYAVE4AELYQJEYAU/ QFkEYQE/QAVU8APycxCQcCrlQIoVkANVoATLaFcMEANLMAU0EIOvRW26oQ5QQBcc UARZAASdKBAUkBv8EAxyFi0dYARWYAQUJwAU8ANVsCtbYgFDUAU/QFAnAARG8ALN EgRm8AMoRx5nMA6kUwaoQRcm4ARWgAMFJBMMgAGdh0UwYAVH4IEMAANUsATYYwE+ cAUxQCMcAAVB4GoLgQE50AM6oAMzUP5RCTEBOjAFWEAFPYA9zSETHbADPqkDLjCA rOEAMRAFVsCPCDMcHHAEWZAFTcAiBcGSP5ADL/kDLXCOB8EANNADPPADUOkkKkAF aCAGQFABsCF+YjAD8icQHLADL+mTJEABW1iGpQFcYHA8s2QPruBaJ6gQnNYLoDYq 1ndop3CAtqMOdYBkG8cF3jBL9mQLFZVkpyA5o7IP9mBVrDEAyMcghtcOipAfBMAA 3OYZ3rZRfbQvk0IXgqAOs/UPCaiKE3AInuUZD0gQzzWBuqEP/mBvAlAEyYBWpKkP rCCTc3k5AqEASXAJzUAO5RANsZAFMXgfJdAHvGBg0dAJvkgeCv5gBazgDUojDaaA BAYBA7eAVqTAAcChBKXwDOWQDZ3gWmxHBJigDPFgDsMwBzuJBI6oD7BAAt7RBbUw DefwDHXwOQwwAzrQBejQD/SwCi9wBFQQcrrDAXOAC+SQDtjACRgkEy/gCdSwDsMw BT/jBKVQTsoQOwYBBIXwC9zQQITQBbzQDsHQSALhATgABKsQD8sXBjrgBFEQQqHZ BtVJDsnQBp04AZDACo7QWAKhAYRwDO2wDXswUCFACMMwDuQwCNe4CdFQDsSgcQPh AI1gDs0gBmvpFQTQBccgDWyKDLpAB0IpEFDwCcyADu3DDKWwBJj2enuwDc8gDdRA DKZQBf4qKQA5QAnJQA7tgA7MoApYcKYLKAayUA3ssA7jwAonAlNpkAzUwAzSEA3h YArjlj1AIAzR8AzREAjz4wBpIAzmUD3W8Akh1y4EIAbSEA8nF4SDwAzMEA2nGgpN wHJ0qREKEAWnQlP34woKyBAiEGugpg90eBAtYA0OxjmqoGeI1hAKQAk0RSreoKcy YWfzVjuc4G+vJgsPxkfMQChbEibetiDjMA2U+TH5kA1g2iF50A641g+juGiEoH0K koqjUZiIqA+bwAAv0AuSM0+6wQvsNT9iOBAYQAglFA5IY5nQYAQGQQSxYCrO4A7z oQjkwQB2lg/g4Az5MEG6kF8CYf4F2YA8agATE8swkhQPMKQnbcAM39MMVLQN/MQQ ddAOtiMIiiYAgUAO4eUPyFCSMUEEazo6DNIO0LAO8AALf/YVQTAL32MN5OAP9vBN rjEDwfA9DLIK8kMAamAN9IAd93ALHVAUDOAGy2Anz2AKzxAPNPsMc4cBkCAN07Cg DGIN2bBBWNA/kHAOMEcPzoADXvQE9nAP8MAIBOEBogCKH3MMQyAQO2ALq7RK1tAG vqAgfMQLHTAQJtA6+lAMozqECoAH7OC1gGSZh5BsA7EG2LCB4rBK8UANZsB7BoFb ogQPpmIP0fBjBlEFyWAPH1MOq3QP5nByF1IBjmAO7Yc/+f5QDs1HEHZwHQAkPr0g AxF7BDNkmZfAGgeABgt6DrdAafZQC5D3FTcADMcmlBJAadq3D7hQdcN6E4kmACYg DbbzMdhhD9iACVnAhFJIAB/gC4clmMQYE2jwXuGTD+EABkMYE6Y1AEjADMS1D/Iw B52HGihwVlKnD9nAspDSBPyAYvOkCR4IVJcgh7qkC2aQhF/HD8pABGoxAK0yb665 rHVnT7JWm6fBioQ1CSiwCmcUUf3gCzowhq8lEB1wYqwFBWiwQ8ejB+SVBL8pDoSw A4owQ73AjQRgBF4nCztABK+AHd4QBgVRCKfSDDwgAChACo8rDehwa59wkALhAH9g Dv78wAxhQASuwA/vMAkLUQAUsAmn4g1UkB91AA+xUAfGMEXVkAQEEQSy0Azepg65 0Au+4AuM4IFKkAzxkKUxQAjkoA+ykH6acw9zQAjdoA+/ULpoUA76MA3u4FDMkH5N ugmmYg6O8AIKcAXQ0Bn7UF2owQGKMAzk4Bn7sAy9AMq5EASJtgjxgAyPIAym8g6Y TBCimR3hgAYDMQGMYA+nQAbBgCpcIAA4IETSgA3x8A/usA354MzzZA9kkJoQIAoF cw73aiED0Abt8A6csAWJUA2cAkyjwQUvmw+oMAZMMAas0DDeACcMMQAM0ELcMAdQ QArw4A+lUGYEQATO8Hay0P4GTeAFm9AO92APbmAQDlAIvGQNhCAFFLMLZ6BtdRAP 7XAJXdAFaNAED+wtGUAFhlAO91C+BUECHGwNX7ABOcAJXusH6dQAJ3YdfuYfA8AC 5SAPgsAFYCAGQtAk+6sTB0AIYxRRDmWZ4lALh1AEWCkQ/hS7gBStBtEI9mArqJgB c2aFWakKuMZHorABAzEAgrAO82RPME0eFNAI8kE6+oANWUAXDCAJxcYPu0ACWJAN rsMPpKPZlVQcfZAOcMevpCgADkAIYaYbAhuB0UU+99AKqmAOpDNbzCAEHFYhHRAK AEQMPYAa7MdEhJielGYO+TcAXgDIv1AUFiAJJgwGyv7WBNvwD9JgBcfRArIgS5sA ASaAXctgB0bQCnv9D5WgeASQB+jgD8/wBEi2CFLlCMPRA8NAMLWwAqPxA9cQDF6G C43RDEPghqp9AmWgDrtECx5gAiagAm+LIUuQDPdwDnkAAQWgBeHwD7JQAgOASSYV BuXwD8GwAUwQDthQBzjKR8lQAjDRAadQg+bABxFCABlwCscTDmyQHxOwA66gIOGw BSCAAipgAnrGZ8oABBPQCbpBDpjpWNDARL9wATLhBfZgCx3gYfqwDU2AAbRgsDrA CPlmT6VgA50ADwC0CuhCADJwC1JFzg/xBu4DBgMw03sNhMCRAZthD4LQHQIBAv6P 0DCt4NcMwQCNoA/M8AQEUAO/oA/AAL50Vwqn4gksACkEoAFwsN7HgN8EcQQIJQ2J g2QKsAMsWwBwcH+nMwDKFrGQMgAwYA32QAnp4gTfcwhIVgBAIEad0IljYM+ytAjk BRNRgA7hUESpcxzCetYrJCEeNl2rVDu3Zg/UUApOUKgjEIdC7A+D+Up2bEbx0AkX fBqJxm66lQ+3gMBIdgTRUDDH8w+6kDuH/gwKtSCxgMCnATn+Z0/CsHV2MA61o4H9 EAso8BV9YG4F88PHdQiKhB1EDFwTiO72gA6SY2P8kAyYiSL9kwjB3EkCIQKNwAuV 4J+amwwXQyYABwrfA/4KwFEAL8DJzxCsxwK6ibB2BMAE0cA5UdABshAPtUAEAIcG 3WAPzJBuERIG6sAP7DAFptUBie4NdK4QYXBn/AAJigcL5KDbO0AN96MLKABBkMAg 5oAGDTkjM7A5HIg9g6C8m6AARgBgHFAAiiC0psADxmAOhDoAbBAP6aAHk8IBgr1d /RYTHyDY/5AM1nwaQhBV/8AKH2DqijkBvvAOnuMBPDYMLEsAWYA88cDUHRYLDCcA XtAN/vALSgAJ96AIEkAASHDSi4QDpxUOKywMaw8pnE+9b/Adpg4H7dAO5DwAld5R IkMAbSAO/FAKGxPjArAB6DoOUGAhBQABjtAP0f6gpy3AC/agC83lGlJg9cigdwKh 0cC8ibPCCP9gDjcoISiFRXXQD+YwBxjAASMQeIk8AEAwY5jvGgoQBvmwDvkHKTcw MKJAYgSAAwABLN4wavYYQRAggICAAQISxeM37FWiGgoTXsSYUeNGjh09fgQZUuRI kiVNnkSZEmOBhQJy1LLHrx+/f/r6+duXz18+cp1ebCzRq5++fUMbTeBYoVa8fTTR /UlpZlzRoct+JmQpyl6/fEXlGbmoQA3VoubstMzIgFK/f/2KDpMhgEGiczP3/eOn zxMGjH7ezezXjxqRlQ0I6eO3766uq2FNybwL+J/ifPbCKDiJNiGZcPz4Tf5qcLEA hA8MCiS8wIqpLA8Jf1jbRw4I2hzk8k3DElbEBM166PG71aOTvVIlLkoYAwcHAbQ7 ovWDZyihgjL88u268JGBpH//2oHBWIXcJIRu0gUOBUHzB2SIs23AiDaDJry6KgoA 8iufOS0EPtlzYrRa+LGHE03iiUMBAgb4YAwxGiAAgklmgueShVrSAZihNtEgIbTs eKeoPRoS4DQBllBnE4SKuCanTRzAqAJUArMGiZbC0IcSAhQQxB59bFmEHFU2aGgC IkrZhxAGBBhBGn3+sYYwE6PYxh01PLxIM9EUaEOdePYIQQth/qEHDLQ2ycsKzCxa qI594qkjpAYU8f5HGi5W6KSdfULRAK04yOmHkIbQGsCIdfoJBa0KVBFMhxIzammA AuZgKpphglGGkOxEKsCHbeyRBNIg7PEHmBkUYEAPffRpJCMIOLGnljRw+UcR3jJK xp5w3LGpFyJgzFIlYYcltlhjj0X22IVAIKQbeG7yzKa8AuOnlyA0AmGXtmjy56CN IoRpKH+eio+kJ57xDK9pXMioDHBWjfYSDzFwhaaZ7jHmB44cWGsfxPwZZgbmIMik ncDy8ayfRhBiyI943KJpmiIwGoABQWayqR9eWohPgceoZSswm3AqLtiSmNtBmMCQ AQJL5kxMiI529OlmioQkaEWfdgSJr4d59P5Z5w8CWNJsoRBMedORS/gRBb6EBlgQ 5ps/8WyYERS64TlrqviIAByCYcuXHLKcQpQdIlQlnn/iaWPNp7Ooyx5Wgm2JADZ8 DAc8ATbwRJ94Jimgh2tc4YAAF57ZBx1hwhEFKYYWauiANuJBTBcOMhIjnnzGGQPS DB7jhxwnNArFHCYU6lHnNOKDQZp//NllTQs+CacIAi4I5R94kjEnmR0yIgMeKRQi QJi7vuniaQHW6Eed3EI6zY1w8skmmXD6iccVFZgrUZQ3CdOsgDP2eUcRjyCfC3tp oqFHHmCuzTKPeO5J4wCLPERhm35OYXODVvYhRggglZEB1AEd/JDHO/7sYY9TfGAk BPBBNuwhr/h4QBb2yEcwCAEKdegjG8+7UBe+IQ8uwKAX/kjEkog3AApsQgxAwMIr 6LEPYMgBS/dLVg51uEMe9jBZWhqAAoCQCGaoYyt4mYk/ZNKPWqwgIyXgxVCKwirH ERACsoiHP2pyjj7gECRoiYI09uGPwFCjMQnRgC1oUpTYdCAhTLBJU6DjCC1dBAKU SNdQhBEXhoSAFGoLDLSUxBA7rEOOgiEMRhxgiMBM5h+MgZQpZpIYStIkLzahRAW8 SBIJzSQejSARR3rwjO5oggIEsIAo9KEOSUxAajs4YD5YsSmsYOQIz9DHN24hpNaI 5lEmWggZzP7RD3uMoSEw8IU+sPGGunWkCt9IjCPs1xIGVGBBO6CGP/zRjNmsZBP6 yEc6ylBHAfDAF8QsRWs08Ah6xMMTrSkDOsawkCx4gx8PYwbHaumhJFTjHvmo0YUS MoFJ+IgYPCDeRZDQDLfAwgQCFcAEpOGLPo3gFmpLxn0UMgA7gBMdZ0nICnIxi9Pk QEPvoEc73jCoi4jgCb1UgCe2Mg862O80hOCHNboZkgG4oRzEVAc61JELH2jmm/aI Qh3fQEw6kNNViqhJTOwhiuVkRA7X44N6MrIDcjBNoBGAhT6ewYJvYQQO/GhHKMwQ BjgoAVgiGYI27hEqjfwAGUzxhz7s8f6PUiClJTLQBT/SMwNh8IMQt8qS4wgAg1us Khmb9GFkJTtZylaWeARwQAnCsIpw6IktOckLPxqBmZaUQFszeZ23NAIuytUkHoOA bEfQ0oZhToYfyDgBpPpgMKrwo6kQ2ARZckoFjixoLW5pS8AeNQAW5MIzTdHHPeBx Bpb4YR4Q+4fEfDmAQ0wxMBvLiAJOEciipKMg+eiOTPRRBxWahABIEGM/lHEEk2FJ AY/gFTaYoIATpCIf6CAEBW4oABpEwz1Z4EgBfcSOfrzCBKHEYd08cAvrBGMDB1CC M/5hJ+YUjYCKoEc/0KG3izSkuuhY1ScY1hIPDMMz28BBuQQAgf5C0CQbNlNB39oB CSIRwANNyEBCJPGsf9jDDgoqVwZksSp2ECJYCiDCMopcifZ6qA4d3IciqswQNDxB IVQYZjwu0d4CZKAWbInG2BbCACCMbQBZyEaR+cEKENDtcSUqwB/UkZdEkLYBqsSF A6HHJdt4IgtTIEIGIEyAOpxDH5/gC0Y0wAp+oMNmslUIAxaxD2mkghn8+ESQMzIF afSDFlejGCQWKDTiScASInZDWS1SB36EIwtuGwnUgPApClJsACWowyqAIZNiBOFC EZJEP84xiBy0IZursAItcd0QO7yJGpbFdra1ve0vsgmyELjBIZLxMCkWBRk6QIsI okgUo/5UMSMFUGVRvOOJzAigEXK0SS1EoJEZDINy1ulHMBRggm3gpSnEgRE5IXCJ psjkH8Tg49N+MIx8xNEt6hgeH9RxyMGsBAKHWeMjz8gSJMmRH6WwwStsog8lNg/B J6HAJEa2CcVu5DVEyaQWxp0MKbBEIx5QRVvgwQktLWQDVMMLObzwVqcKoA6aswcY QhAIcqBDFegOCQtmMRNcnBEjGEgGXuJhBvthZArdIKYsGJYRIBhjH/bwhAaKUAx9 MGMMDAgl9xQQDG32wxchQAtans6WZFwuPnCwiTXMlBEOfOIm46iCz0VDzUvEhB1V 0AwRypEXVUQKSwzwA6/84Y0wQP5YeRgRgzli0ggMjbsRTO/aG+TBjjaUWGoCIEEz 8uIGAScEAvLTxy1Q/REIKEIfy6iCIuzRjkEgBC0UoLTC3LhmMJjDH8u4AcWy0NVj AEGFCvhAbrM0B3so3fQjAUI35toRBYSgFPkIR+dKjIRoNAUe68AggeJB3AstQQVr ogBNuAlpaCZuM8ADREBt6zABKIFNACSW0wdyKAOLKADT2pbUWjuNMISYSKJkUIH6 wjQC+IBaGCPP4AdKsIABE4BLyKLEsAdziAI0ICaZoB4zqKMOawCGA4x+UC5fUoJP m6ShoIYYsIPraorsmhgKtBiR+S59Eo2PgYxLUIAcYIai2P4rlouSpvOwEhECZ/AM 0jufROggeAgFU1CHcDCED7i9C1EAN4AuZkCCCBMAIsAlvTKHZ5AEF2g6AcCAC+IH bjgEX7CHZxCDLSOnBVGCUgOVKqubJ9gGvQKGq6kbBZgEplAHPqgjBfADtyiHUxAF dDAHSNieEsuSH3iOfbgHPdgyhSCBYSgKclidYFGBAfEHh6IbI2CGmQiG7PM2rCiA 1qm4XjABjDiARrCHfTCHOcCKwAsBVWg4VnCgAtSIJAAHtniENfmCdVAHKii6jhiA NkAHdGiDoamv6BkmeJgEIViBJPgEeIhALTgfD2EARtAHaggCEcAFZeoCJMMzUmsK V/6wghcgAkUgB70iBC2ZgL7hh2eggxxYATWwBTGgGPKDB0pwgijoAiJwN5DYtQkq LgjAA+xRBO4pEQJgAl+gBmRohmOgBnhAK2pIQgFoAF0wBjEIgRAQhIfZhlJIwJ70 yZ8kFpJUQay4AFWKlrxolZZatyk6io7Igo2rCX4ABxsyCTC4HvVqhzZ4K4xwAgP7 F3tIBV24CbeIB1nYt464I7doCgCKOA8hADGwhsRALX5QhU7YuCXqOIxoAEM4wsUY OQYYLzbiB1CQAALogrjUpnxwi2KAgZJgAELYih/5QKcCgWdgCwIhB1CoiPPLEiCY HrQiBFxLCDQ4FHsgBUgotf5guA9pFIAsEIed6Id3uIZAaA2IajoGyIN24IkwCLwS 24R7yAlDABbugQCw6YdxGB2XEYAVgIVL0gdzUAV9kcaW6IM9E6sVICdBuIeZGAao yYgsYAp7OMgBSwNzKApOiDSOqIOt4AdWuwgPiAYyYgYn2ogdAAabCIdxqi8twYFu 8JdNWAgFuIR+6IU6I4k48BtlPJ8gGSN46Ab27IY24ExIUYABgIR94AYnMMxs2Adk SCSM4IJnOMZ44IZzICNy2ARNGrAPcAVD6odw2IZ7QIcJvJ86mKHouod/wIUPRD9y 8AdL4AgFwBF9YIUUTIsMyAAN2IACOAJm0AdOKAG0wP6BatgHepAGbCAmchgEGdhD oPTSLwXT2DKxAsCCcQiZpqgECrTASeqWDMyIDkgGxfCkYPiALg2WCVAFmbAOf4gS joCAVggxfgBOxEgMmyiHOIktAlCLOJKJHgwfNtgGqiBUH8Eu7SqxAWCkoWjClSAA UqAkthCFSOuDYUIMeGEFwAsJ5kABXMiJfpgE1nyaL0C7fRCHUhiCQ2S8ToCYWoiB wNMAqtkHXXioR9AJTTBSjRBQ9mwGRfCABYktSCkADwCFwBCG39GIAniBZLCJadCX +GiCa/CMZEhPjLiCdcCLcRiFI3DWXgyLVFAMfbiEFcOIEhiGtrAHPdAIDBDAeP6Q BijwHFBADHiovW8hgGzJi2eIyYVoA3mQiVSILTMwB+u4BScEwYvAgXAoClJwAALI gWOwB54ZiQIYgDGgBmqIRW8kgDLghW5Yh3hgh22QhZeLx6GBAEHABmKIwwlohHAI B0y4HM14AlWwBnN4B3X4hl8Yx42QFAkghGUYB3awB3AQBvrCkjKwBmzAhm3wBmxg BR6FHh1Ihm2QjtWKAKpjGaWFHIaQAVvIBj0QzTIYhnKIh3goB2egA9EM07zV2wRs iRGgAY8gAmnQ06GwBLT4gCgCOH1YhI3MCAHcwb9ZRfbTgw6SS34gBVFbrTqYiqEg Cn/5l2T4AVhNCAe4BP4kcguISzA/ME/1Qi2O+9ASqdm+FLnwSgXAKAo+YQgLcECb 6I7AsATG7QhczItvILGNiKnf0Ac7sAgSucGS5AKI2AdwCIOtKoZ9kAc9oKfO4IaW KRcCeIFh64dtoC+ngqitQgZB9QQJWC0BSANxmAxR2NgbUgTNkYfC9aIBEISigIdD WFePOAGV6QdyCF0Pe4N50AlpOAHNGAAkwAZ+8AdTcCOK2YFkSAxnMIKmiwJH24dS 2MoMuM8Afh6NgIBKsA57MITI3YgWKDV/2ATMuAN/YAaN4hQPWIIm6CWOMJEB0IAp mIM+aAMkQGH2K4EmEIIJaIgMGIIpGAJakhTfQ/4CNRAEN6ACUbu9jFABL9ADPQCD G1DgDziCJRiCIRCCJsiBrVxfjICAIGiCxlRaBxgDmfWIAYAAHYgCFGimAfg1MOgD QDCDFujfvQXkQN42HJAFVQDehJiCbUiMKXKENSmAENiFVekOfVAtcqoBciCVmvCH cbiDIE4oByADRS4KAjEHLuCeOhIBF8MLm0AvT5qEocQIBhjQT3XUCGOASViHxOgK TT1CS72QmmVCjaHYBSEFt0CMf9gL4ikBNQoMOfqHOiAt7aiDdsCLXvjbjKgAASvY YIiJPh1KclqBM+uHdjAftBCDcdCHZEjCH9BWf3gDEHSCSP0H1iiuOAaDd/6xB0QV ABO44QEYhZgghytwmzU7M31gBxDykAJYAVbAi605jea9CDiTCVlIQS1hgE8oVVAQ zQsYUIPGg2ARWaucCVM4y42Q5XfwmzWIDzEgB39RhkirgIpWCBOAhZmQhiQYiRIA Qo0WAbFUBLz9CKjB42f1pQplXhmLx6F2y40aoOXC4wmF1qc2PaKBmgURSlmDZaFc iIfmFBI5akJhCO8U5LEma8oigBiwBb85BOeLjwz4hMmgFnuYA4EaAV7ACX+plSoi p0tQIpwgCnXoA1G76ou4gDYoOGm5C1XAXBUcgElwh6FYZcCgBijo0gagBO9iy7Ia gFR6FmmxrTJ6Xf4BcABCkF1IimV3fZLA+IQOuYgoowmWG2U47ogJ4OvAQIWNfMw8 MOIhmAYy+oWSvogf+IGBRmOQs1zWjqil+YdUcCMGwYW8uIQLWLMd6CU0wLJLuJWW UIAluOaOkADl4wdmWIKE4IBamAS/soFsCj4PKIBqWhMf0LB/wIYOWLMmOB0BGAJq WBkhKJcc+IEtMwSD4Qc2WEMBkAFjCAx3yAKfawkm6Kp/cIYmUAi3cTV6qAn3bIEs yIB0G7aIEJiL4ABZGAp5AFABuABDcDKLaAJqEFRVqFOREAHLZGECUAN9kIYesFOK OYlQAiaixjSSKAATqWIcxrPYAup67kYQTP5bLdynR0HqJy/rKJfyYtkBEbeHe2gH QhhGjJgAOTBTz7gHPiUurIDkkeEKRkAKBVDzNW8vE1AGyNarojCFJVhsi5A7TqAc fKsT/sZVAbgBaVDM1hXUVWgvchoAy74LOepBpd3nWXguXo6YmGQIYNZUYV6JATCF tpAjUBjXt9SGqKRBbrCdj8AANMkLTmBEJWgHXvCAAYgCDtWHWjC8i5iAYdCFOt9q AaCCmdEHXPDjhKCBc4oHfGWJEriFybAFEigRIEiGthEAQ3iYeAgEflQIHDAHIDUZ 7hmAFlg3WNg3AmiDe/gEpBgAObCNe+gDBiCAKWiEDyygZ+GHV1gS7/4lB1pQiCY4 B8WshWHugFrwBXa5CAZohcTAhrHRiAGQgmzwjG5wlCwZgbAaClm4Gg3ogtAdgBc4 s33YhuFRCEyAh4RtgnBguU9QIeawA4jgB3PwgoQwgn2AhSyxg61oB0S1UwLQ6SIL BAjQEEbw5HoWCR5vak7pmoqVQ59fraITXZ/P8ZOJxyl3+qcvFpiAa226hTZYAiAg AiuwhJZeopmQBQG6iBHoBRPMi1tYAzmog7RX+zxgggsRj23Jq+4IB08oAybQgRjA ASUgg014RJxo5pR3AwcY8vhIhZiAjKHIz/JV2qXhZdRVzvspABwQS0EH7ZWYANIO OdMOeEl6Lv5/4BOIKgBCOCCu8NxgoNiN2IBSCIx46APNUABO4Ac+gJEosIYniQVa oidzAIYO6QArkHQB2IFjuAtYED8BsAJxyKkpaAkLqOl+iIar0IN/gAMCOABLaAeZ qAPXXwR9eFWPUIJoyId8YATmkIFhsLSLWAUaCd0LAAZywHEBcAQlggf9FIA8yOeE UAJA4YdVMA6MeIJVB4gTAgYKwJEsX79VFwgyFMDl275+yVQIIDDQASB9+/jFU2Sx SjdDA4dE26fPVouKLZ4VW2FxYJ91/Oy1eSlgyDV//fpRWyEAAid7YApUzPDJHz9m RAjYbOh0RLR+8fBw6RdNR1OnWhm+zP7q1KtFr1rFVhxok+zWtGrNrlV7Vi3RtmHb 0q1r9y7evHr38u3r9y/fTfb68eP3b2O/csukDebXL19hqW8YFhiha2e/wzvz7buX j3O+f6MgVCRQh1xmfhH76exHrlisX9zsFdanjx9SffEaMRjbsAAVcf4i4tYXLENX 3wwuGUY8bEbD5ASHIDOpr9/Gf9OKNIQgaOf1frxSMlRwavW/f6AwEHwJwRO92//C u2K/dQAGThGncp3izVwQFklRzWO72DdQBazoQ4cCDGxiFRPt4RCMVJ9YYBEDgsiT jywUETSKaufgIEAHyTwjQ0WSwPOPP4RwhUM24BxRFlcEnWGOPv7ebCFABJ78cwoH FYXADEel9FZHP4kwMIADo2yETg0VHcENMyYM5AQ5JuESQ3sQfKJPIg7MFUY4jtnh wFcOhbMPPbt4QJACY5CjkT7dhCGABqrYw8VH1vCjzyQH/PQJP3/0huEn9sRTDXcD sRBMPNLcE48rDBAwhDrDBDlQD8Rgt4oIdVlUAjP+oMMJLfHYwRZgouKFVlpg3dUU rHTBStatNTJFUAFvtdcqsMEKOyyxxQ5rkwSoWNePbf7YZs8+/2Cn2m2iaECjAB/s slFE+iCFGbPhhjIBQ3igttNG8vmT3p+tReaYOZd4UOtLE/RC2J8cDSLdWA1Q0i12 xKCIbf6NAhQwBTWhIcYTEQ1NQEh20eryQkMDlDLtTp9s4FQBJuiC3kb8QHJojQU4 IEhtjrClQjD/HNLAQERY4+wzQLzEwB3xRBMDASBA288pDP3AzD/w1PESCq7sRElX CpDCrD0/COCHP5cMIIACbrzD7CzXViTCKPawsiurBA3Ax9bJAJFBI/yE88RLWWxj mxYEHGFONCoUUAAFquwEDg8MHNGLPo1YNMAQ02QmTRQ318HONEI0RMnW5DS81Rbc 2NZMCRZBcEY77cyCXTJEKGBHP61sLEAW2WjUCAQYEGLPNlgRdIEs9PjzjA0D0aAK P52QYo89ghDAgSz2sLErAVtkCf5PH0TVahZU/ahDDT/BgMBvXtNv5X10vrUH/le0 hp9m9+KT/6qx7bv/PvzxAzbAAB6sQk+0IWv2mGPY9XPLDczCFAKUYBe3Mcx1CmOY whxmH5sgjVkK8AYi8SM0/gOPAlfjmH1MAw8w01Va7GAPjTDrGVFqywAOUAnD5OM6 z7FLGcZxnexspyEUMATAxEOegeztFAlEiCcyAEIjQKN/EfGHPY7mlQEQwAnXQMgw gCAABgDBFv0IRkoGUAAM3EIf/3gHJ0rAgBLwIRz0gIMABgCCcEgLGeTRgCIIU4wd DGQASajGPuwBh64MYBRe3AchyGAOaexgVz+QBrPUUYcJUP5RFP6QhtSyEpYCDMAO 8eCHODoRCnjYgxC9GYgf0rEPecxhCsJQhxjM0oDz6MMeofgDMv4xDBQYjESf6Ic9 6CEKESigBHjYhj30oACGTEAXCEnGB85HACAQyR7qeEMJmGCJecSjD0/wFjLEoAZy hKMJZbHCNW7ziz6Agh7xYBBDILAKe/wjHF/owBRqoY9XrOAU+WjHI2ywiH+wgmQO IARhsoGFuxSAVIRJTBX4sj63LFR8vwKW+R4qF/kVjGAUvShGM6pRYBFlACG4hOvA lb8Z/gMdrejdU4YREZNEBlwJ7AcoyMWVKKjCHJvJDFIQMi3I7EMdtbAC/fCiAmtE 5P4e9xAFWsgmAAp0olv7yAczAliXAfghHt/qhzWM4LBEEIZF/wgGxRjCAFfQKTOk WF1T6NcGcwyHMPrIRzzSIFGiVGAS9vDHPXBBiElIQx/PQMLVzOKFbtimHaSAxOju MQkIvEQSd/1fGsRACnbcIxpgsEkc4qEPZkSIRok4zG36MY82oKmOiogHQq6xiUsc JBs1qShDsrAm3LBpExiwSR3QYZtpnEMffxhmHQnhRasyKxpTCOxAohAOncQDFoaI hRc30YGmCEEahgGF18o2RbtKKxyxuEY/pFEHBdRAt/CAxjvMwQYmppEHyZDWtPYR igso1TTxkMowVkGOf+gCBv4CEEVmrDEMfSTjB2QTAfAkogOJqsUE2CPMYhu60QlT uMIWvjCGM8yXCXShFdKIx3x2chh7jCMYd0gmv0TACm1YoxrWsIY0YiyNalRDGjAO ByMYS5kCbOANrbBGPO6hGWoRxh7YqIUdSMCXUFiHHFRYS1cYoIhs2Fga3qDFDtNy NaI4oBF3/RM2ltAQBuhhG9iwsTda4SEeKmAT2ahGNqyBjUksRKJaNEQ0qvxia/BC IGWziAo+EQ573MMk9rBFZ9tzADtYdx8sxcYhyEUA+m0gE9m4h0ZG+I5hjAG4k24D M9BxihFwhQjDiAc84sGMOJitVyUIBTkq6Bl9DAMNsP4dXwlMMUJ7RIMQHWjIDojm RXIIQscE2BsNdAEP3ZCjFwM9iwLW0Nd8+AMy11BEqMoyaSLUIhzY6PRYrjYCTmTD HY7JBiykMGkOSAI1/ECGGuKSRgj0QRvSMvIlVtcQFMQCWtcxRyZmwJQtfOMfLTxG FNhCgBFQIhvesMRt7VKAGmzDMcnwiXY1rPGNc7zjHv94X9JKkBBYoRGlqMUveJGL VDDCDDWgnyS3DYYpZMEKUrACzrMQhZrTPAs24B79VoAFRajCGNRweDamgQxXPAIM LQhqQwtQhFrsgheakIBdCJADLmShClbAAhJkaisBVGARowjFKSwBHa64YAtasP75 F4xQ2vb8IAtZmMIVtrCDYTZF3haAAhdujnMsZIEGGR+IB94wilz4ghRzeEFcmqIA K3TiFsGIxSWiMPdaTiALk2jFMHjxCUH4YIA8xEAU3rCUskWhEY8ghBEm7RQOpCEU uvgFKvzAA1/BVgeJGMUhmhD5lwxADbLwRSjEcABJ/uD3l8gDDXzFRCtw4hbDkMUk stCr3yjABmEYgwZupYEtGAISfogCCNqjATdYYg9S5NXeLDCGUGyCEVlQAHt5lUYb PKIWuOCEGNSZAEyAGpSCKjDCUshbRcBAFoQBDvCe+LyA5pzDF0iHhIEcBmagBm4g B4bcrSkAB7TADOQADP6EwJLsDYNJD3Bp0d7EhfSkkXbZBBMNwAj8gBNgQRdkARP4 AAo4AFEoIF5cDQzMwA18AHLFCqscGyW5hUVN2gRsQAd0AAfwXXssoeyJT68cDmzB XHQcG3BJ1KQRQAbIwAxwQESxVwFYAA3cAAlQgFpMAAnIwApMwBEqnFZcDf1YSi1h i+xxAAzUQAgEVnKIxQ8OAAcI4q/QjwnMgH3EnANsgI79htlYgAzowAp80kOFIffI CgP0Rh3SDwQ5BXtdgAYwgLz1HRNBgAqogBtiSwFkwAdg4q1N1Es4gTjwA+xoWwfu Ii/2oi/+IhOG2wAowPYBofTRiAIGlrwp4Ev84P747GEa1WFfBJY0fg8SukoXViFf RB7HmA36nA8PXQ1ZyNsMXuEWVmM3WpQCTI/pTdRvjGMdVYQ0yiAE8oo5AqH+4UWv MKPBLCGNNGM6fg/9iGMS1hcPyWMt1aNTZIAP3UII4CMwRqRETiRFUtj0oCPvQSSU wQVDVKNFaCQK5WMwHiT3bKQdMhgTlmRdnCJEStI1UgY0OhQ0uiQ46qIy1SQSzoVN /oYLuuM3jmRNSlhSWVQm8hA+KlVa+CNKFswEMIc0zMgFVqRUTiVVVqVPWqOs6ORP muT5kOPhdQ9IzuJSShxQnqReyAoYZl1ZEuXhnAVacmWwCCVRXqUF6qJcXv7lRhqj b2ilNc7lQJCZO7TDGUSlVRamYR6mVSrkX/AlXKYJYfqlWELmWTamWFQmTo6lZPLh T7KjT9LkZe4FTXoPvcjkXkLmJiZhaWLmLD5mezhAH5jDP3hSwbAmYtambd4mbuam bu4mb0LUT8oOOvDDJUgAbfamcR4ncianci4nc2rYIG7FDHCCOuiDKSRTc14ndman dm4nd3anX3RFCJCBLQyGKoxAcXoneqaneq4ne7bnhM2FRXhAFwBCIrQCbP7DKpzA Oronf/anf/4ngAZosMCAKHjDfQ1GP5RCCWyfgDaogz4ohEYoc4JFGajDY6yLOiSC de6khHaoh34oiHeGaAe+BBmswz8Uxi+QgUydp4i2qIu+KIzG6Ge6QC3sRCo0CovK qI7uKI/2KIDahFf6qJAOKZEWaYPGnBIaqZIuKZM2aXrmqJNGqZROKZVqlK8oZpVm qZZuKZd6HJR2KZiGqZhuaVd86ZieKZqmqZS+pZq2qccFBAA7 ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=getImage.jpeg Content-Type: image/pjpeg; charset=utf-16; name=getImage.jpeg Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1039&thmb&id=267 Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEYAMgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDt 93FN3GgjikNADXc4rLu3IBOa0pAQtZd4M54zQBT3nkE8HmlMhCk+o6Z5qFs/hihz 8mCcD+dACeaS3ccU95Dt5J/Oqx2k84I7Cm3V3BZw77mRUjAJDMf0+tACmU7uCetW Ipmx1yR6dBXF3fi1PMZLO3MoHRmOAffHX+VZNzearfRl5ZGEX91dqge3WgD0e51O 2gX97cxoTyFLDP5VXg1e0lfCTBj67WA/UV5wLGZCNySZPTp1/OtGBPs4zKkikgfM wPH9Dwf1oA9LjmDpuRgw9Qc1WndmPGc5rk4NSeIqRPOwxjbuGFretpYp1JJjnXOQ eVI78kYzzQBciYjqeSelWwxKn1BqrGo8vbhhk5RS4yvqPU09sxgK+5SvP3cn9Ov4 fjigBJXy3So0Yg9Tz0470OcjOM9enOaEx2I69aAL0B3L6DNTE8VBBnvj0zUuOuCK AEZsKefeq7uQKnYZzxxVeQYxzQA1HO6rMb8DnvVUDrz+NWU7ZP50AXA5xxniimcF T6egooA1u3vSYxRnij15oAY4+U1l3i/Kepx2rVYHaemKzbvAUk4yKAMthgZ5xVC+ vVtYclhnkAHJyc/54/8A103U9Xt7CJyTucEDb+tcPdateXNwTvLsclSq7cE+nfp3 oA073XrqzneMqPNABCHBABAPJ6/hWJcSXuqus9yzSEHHoF/DpT7a0V2z5RYjGfvA /n+Fdpp9nb/Z9gRA+Co+QjcG9OfQnt3oA5uw0Z3YqCY2GeCoLHHYVrxeFYT/AK24 5LYDBV6/l9K6lUTyUQIoGSB8vTt1qNYgiqoTeNxBGOep/GgDmk0aCMMsd0yvjBLR huMiop9BlV2Mdwm4gH5k2hvp1/yK60aeXmDSBhuz8uQCTxU8NgqDaEHU9eKAOC/s 2/ilDPbLInXcpB4/Q/kK0bOQpGV2OquNpw+CpBPrnj8BXZnTQPmUKMDtnnn6/wCc 0DSYphh12sfmUj+E+3p/9egDEFu+2MElnI4ZflIOepGSG/P6UiT3FqzgqpAO4Kw2 7eoyOOg6Hj3rcWxMKqHGT13qADn0wOPXpQ+nLKnzruXpjOcj86AMRLiKRWI+R1OS pbO4Y7duOh/PipILiGV38tw204KsCrKfcH3qS50kRBjGDhhtbkDcMc5/+vWJf2zh VmQFFb5duckADg569COn93vQB1MA468nn0qYjBPqa5ew1wWxWO6dmQgDzAuCpPYj vz3HFdHDOk8SyIylSMgg5FADznafyqtKCcg1axheCTn0qvL36ke1AEAHPI4qygII zn2OKrpjcB2zz6flU6E4ORj+tAFkZxg+lFKBn/HHSigDW4/GjtQKaTzjvQAHG01y fivWBp9vsR1E0nCKfyyfYf599nW9Zg0WwNxNlmJ2xxg4Lt6D+p//AFV57LFc6vqJ ub6NT5mNseT0xwAo+bp7UAZq21zfvu3uZSflDBtzZ/u4GPyqSDSJywCofMYnIdCM Y7nOK2bIWqSpHvTcy7R5abieT65GOnUfzrWgtVgKy/aTgcrvBT2zxjHr0xQBl2em PFFtkSNJGbCld3zZ3DnGQOR6dq3rKPKoSgUqw3AryFx049fX39qgRHW6EUg3hhnc CFKnrkEf54XoeK24UaFhc5BVgFYbSdx3Y4/z3oAakChjldvYjB5pwhVhwpJPBJPF XpQHcEDAIx161EVCJuPDZwTjrQBCIjvYD5SOpIHB54/z6VZCbj90YBwMUKiAjH3m Oc4/z61YJC43EljxxQAIvIA49ealEXAB6dMUg5GDkVMjIDkZJ9KAI9oCYIHHFNZM fMhycdMcGrQwSCDjHFNdMDIwT1oAzZoNwJxjjkdazbiyRlz1yQSfWt51znPBznAq syDOCoxz9KAOC1jTHhcSRhgVOemcf09azdO1WfSpmIDNCzZkhHP4r6Hvjv8Ay7u+ tg68AAZ5z6+1clq2mo+5lJUjOAvf/PWgDp7DUIL+0WeFiUb5cntzjBol6nHPvXDa ZqT6XcBCf3bNmUdu2CB6+tdolws8SyDBVgTnHvQADIPHSrES9Dyf8KrAjOc8DjrV mJsnsKALW0bTiilBGMA5FFAGngUxiBTz0rB8W6kNM8PXDhtssoEUeCc7m6kHsQuT +FAHD+Jdae/1+VYW8yOA7IT2GPvEduTnn0AqvbJDHua5JZyQoOGYqfpkDt3PrWNb KZJhGDjPBbPSuq0qUWOGS1Rpiud0yZAJzgnPOOnTBGO/NAFyIZhjhWXIOMbInOPr 8o749a1I0RISbeZpSoGFBYD6ZJJ6evHuODUDzyGbzbrfJtBzskZVB9QoX8x/OpUJ aMPHcso43IzBlzn+8MbScY547UAXlRXUEQqrKvzE5PHXHTI6HpnFWIFKt5T5dcAq 5HPBI5HXIwPyqkL24iikXazOrcgkHaOuM/xcdCB2Falpe295FBLDIrMuflAwQP8A IoAsW7ELsO0sDkjuO/8An6Usis67RlQCOcVKoDKrqoAPfPNTIrBSB82OefpQBVVC hZjkrjpngf41KFLYKfMMZye3+cU4rmQAkkLzj+tWfKKjAIDY5JxxQBEkTMuCMYPc gZqQBVUdyvGegpUt28x3U8sfmJbAAFTJGq8qpZmGWwNvWgCI/JnAwPfvS4Zlx698 VYdCSMqAW6AncajkhcqcvwByAP50AVnRwMjJAqF0O3k5/CpxEm5icgjpimBOQCxO e2TQBVeJdpVgeuPrWTfWaPGylSTzjGRg9c1vtFtThd2ck+tVp4QRwM5HHHSgDzHV 7F0kJHLrzuHcD3qTRdQa38u2yDuZgq44B5OP6/8A666XVLLzEO0DIzjjHIBIH0/x rjpYXt7pXGVPBUhc+349xQB2MUwdFI456mrcR4A/OsbTJleAIrEsvDZ/rWxEVz0P 1oAvJ0JHT1opEPyg980UAapNec/Eu6U3Gn2wf5lV5HU+hICn9Gr0U88ivJPHUzP4 quEPzbI0RCf4Rjdx/wB9H86AKWnRyO6wxDacZZhyQOoyTwO57dycYroIvLRls9PR pp9rLIxJbdnrgA8DnqMdAfryVpcFFCxnnOeOufr+VdTpV9OqiJGjijYkOzYJ6Hkn H6YxQBqpZvZRI9xtjcKPlJO48ei+lJFdtEZMOFUEYCMI2zyMZHX+tQuYwzP5jyhi cNu3AEe2TkYOe5+matq0DRKGmVs/KoPXryuc59+T0A6igCeNrZpsjYsinLBAVbPv jPpUssEMV0LjPlyD7x5GcDvjH8h26jrAllE0yrNGkcSfdYnG3uSOcnJz+Ofelis0 EgSC8coxOdyHAOO2ckHj/PFAG2l0bdUM5Yq2Ao6jPuRx6c8VqW7h1BjcsjAsp79a xbEXNk3lzJhiTtnYhg4xwDz26fX61u2ypgOY1VsZ59fagB5j3EEgEZPA4q1BgLgj kcDJ4qJQ5BB4UEnPoP8AP8qcUG+TcCCCQvpzz/SgC55YdsHJfocgnB9PQf5/GdYg Fw24D0Q459/58+9NtJtybQmGUDOSeB9fw/CrRjG0AAAE4OB3/wA+tAFYbEiCKpYn 1XB/PA9aYVJXhVVWwR82eO+Me9WzHsTp0GB8wyOnf/PSqsuEUmRuvBPfgdPfv9KA KLrsZgNuG7gdvzqvKrAnbwfXFWLkEbW2sR2YL1/OqrzlmwIWOMdSKAAqTDksc5x6 VA0ayKwycgYHWpVmZ4jtiAIHTPJ5+n+cVA8ksTA+WMMOo5oAw7+BNxz12kYP6Vy2 q2+5WZMDAGOx4A/+tXX6hltrMoPUYxjHHHJ/z+dcpdM0izswCvjnHHOQKAINOmMd 5GgkJ3cDngk5/wDrV1EbZUdunQ4rn9MiWVlfdjbhiofdu+v6cVvxZGM5P4UAXkHy 9DnoKKcuNvr/AEooA0zxkDHNeQ+O4fL8UXZdOZREyMD0AUKePqP0r184/GuB+Iun GSGG/RFPlEqxPXBxj696AOFt0VVVmYKx53ZyR2rprYF5d8IdYtw+8VG72LADPfgd zXL2jM0ysGUuTxnHXnFdLpznd/pTBPO5LDB2474HU9cnj69RQB0UQSHMBVWkVQDE VJZc8+/r1z680wQJK29NryFzs2jIA79xnr+HWrVvHbOg8uVpSvIXJbjuVxwD6/lU sUu2Jt5dlUYUncAR7jj16ewoAggQTLuuNzqSTuVWYE5x2bP9K0IWtY41hh8wk/Lt K7RzznHcZPv9apRFdwmimaUNwI1UhfQ/MTkAY6e9aohVYl84qzKMbVPAIPI4/l2P uKANK1QvtQbmXr0GR/n6VoxxbScsrDgKcf5zVKwREU43DkkBmJBH0JNaJHTg4xzj oBQAoJVzxgsoznnP+eafKECFxxuPIJ47etVi5BAJ5HU/jSh/3e0kf/W//VQBdtti uynr8vv0PX9asvcKpAQ/NnBLDoD/AJzWSspiEaqAS3AHT8Ppn+VWjIAhZV8xuSWJ 4+tAFsMrptLbiTkEcAD8Ov60BEU8KDgZ5GOP6/8A1utZ32kxkGSQKWPG0/n+hqT7 ZGQzNIFA4Kljkn/9dAFgp5uQNp4yRjjoKoywYyQCp9v88dRUy3EKyuyyKSMnIGMf 55pryLM7HJ29WI79f/rUAUEUwtKScoSpHPTrmnOoaE/Lgq2Onbr/AI1I7krI5Ucu uSe/XP8AOmNKio6ZBJXaccDg/wCfzoAz7q3823bfgFlOD1z/AJxXK39qsdmJx1zh s9c9O/vn8/rVvVfFVtb3i2O7JGdzj+Hj07//AF6rmS5kh80PBMrbSi4yrqeBkjkc kfkfoQDP0b7jIdpkVv4fTH+AP5VtROAfc8cmuft7u2W6HlskG4kbWTIHzcKGBB9c 5wfY1uW7sOpPHGWGKANVCccEHtRTYiNoPX8cUUAa59qw/FNsl1oN5GVDEIWXjOGx wf51uHoOtVLyH7RazxltodSpbbngg/40AeK2f7uRYpEZlBO6MEgt7cDjpWzbSvEz PIgCtySqFd2DwCec84PIJ4FddpOny2WnRJaBElkUySu67gcg4z71qv5z24e7t4nV RkzLkfmuMgfTPrxigDirLUbVrgABiynoPug9sfr2HeuhMongV3DJGpyqoFALdMKS M8HP49sijUdJSX/SLe2JOM5hdWDA8+oz+vpg1VuJ97RNLGzsi/Lu+VcZHYDsM/1w M0Aacd6xUkIwXftQo2QTkZxgcn0PoM5xVu2V/LUySbio+fapABOOAe3PPqfwxWRb M804EihpCdwCkFY+ABx684+nFa0Mb2ULmUB5HcusZPJIxnLDvnHOOOnpQBo2zFpg rjcV5ORx0GPbt7nn61rxOvlsCQMegyB9KxdIgZIRcypieY7nDH7oyTg+/PbvWvEF 3EkgjqR/WgBJosqNp6HJyQOOhNV5ZPLyR90Zz/n8DVieVVQszbVIAJHb0+vOBWTB frOGUx7jkbduAOPQnH9RQBcifzmZ3U4YAgHr+INFxfqFCSMfK+7tHGCeOvrmsxri 9mkIjRbeMtgu+G/AYNUNYlWBY03m4unYBIlbdgk4zgcEnPTvQBzniDxHcQXKvFO0 ZUMvl7s7WHrxnkHj6ds8Yb+K75p5XE0rgupXnoByQPTJC/lmt7XPCky6PJqt4FW5 3KSshLHbxhQBwM/j9c8Hn/D+iPqrDCsCyts3AEEg4xzjH14565oA1dNutb1G6Mgu W8tV2jJwG9QPTr356eld7pl1dm3VJgQ/UsOmenrWVpmiz26jzVBQZyzcZ7kn61vW LRg7Ap2kfKCTwR/nNAGpDHugJJbcRuyRnPv/ACriPFWrXcF2tjYqxubkMqFT04BJ x9K7dJiI+pPHPA9a5m6sbdtehmu5/IiClWkK5OODtB7ZxjPt70Aecatoi6WuL24U XTYYMzHcc9TgZqpp0l66zxWshlTbh1DEZGc5wfTGfb9a6b4ixIurxS2KxxwlflKk sZPXJ9Rz1rMtNObdFPIGWaCIMCpwzZJ9O2AOPc0AUrC9uVvzbs7FQyttZPu45yM8 g5wcg/nXfWEEt0qMWYttBY9AT9P89K5S0sI31aVwjbItvyswO1iM8dK77QWUwqGA BHYdqALKadIFHIHrxRXQDytoooAyjiqk7bVYnBzzjNWWOAazL+YLG3zYI6ZoAlsg BoULhP4NrD0K5X+YrWtIILjTw0qhjjkFck81kaFcJe6NNbEKPLdlI9N3zA/nmr+k TSfYEKtjjDDr36UAQ6nY22mxLdRxL5IADqzELnIAx/I8Y78c1BMlqkSyNCmSOSBk devTHFattbrcXEs7lmWNAUDDoTwePxrJe2cQyxIW8pX2qq/wgnJ/nxQBDpluiQyo A24ttUj5eDy35de/fvxWpLDs2JGoAJAVQCdwGcZPbnP5Drms1InSeLzXG52YHjHy qQ2B+C9cEn86smaSRvNiBkaZlG0HoNuMLkjPbp15HfIALkTCMMgYlCcIoGAo9OOv f+VPErElU+XJ574rLtp3kmkYsWUDYQF6kYyc/U9PQCr1tKGbcSPmwcjkH/PNAF8I CipypJzuPr6/59aikt4JF8yXYzKQF+UZx2/Kp4RuKgdAOp57f/X/AFp6OBAQMnIG 5vT0FAGRdssUQFpEyzdEIiwATzk561CkSRxxQum11YOzZAJYHOcj0renQSspm3ZP IUqPT1H4fnVKaIsFXG185PHTnHP+FAGbqE/2mzktpiZYJBjDAE5HI5GK5a2hi02Q /ZUlbOB5zHlQB2A9if8A69dDdRPtbaoZvu9cD6jOapxafcuVeT5WUE9+v5f596AL mgahcicwnDKVzkjPHJ7/AJ1akkEmoO8eBGGO3AxkHFNstOkjRt5xnvjqP/11dW3R AOu0CgCxah3OA20jke9UPEdir6bLgBnUbk6ZDDkGtJCIk/u46nNQ3a74SGG4dvpQ B5vb6lczwLDJn7uFBH+zwB+WM9s1n/ZniuPMZmZWG3DHk8fWp5bJ1up1QsTE5QY6 D05zxwRVvTNLkeUTyZbALAE5zxyOvoc0AQ26hHuAm5gNrBh2G3of89q0bHVhbyku QOck1j3y/Z7xkBO7jOFxnrVN2d13DPPFAHfp4lj24LDiivNnWfdncw570UAevStt UnNc3q85VGI7jBNb1w2FyDXIa3LhWB4PpQA7wpqWzXJLHj/Sk4/3lBYV22nRhEuo QcBWDLx1Dc/zJ/KvGre/ksdVt7tOGidW+o7j8s17PHtLpcwDcjJ93PDKeevtzQBq 2Hlx2E3Uu2BwPxxVGLm6lt3jKtuDIT0Yd/14qvHcSR38iW8zIRj5WwOMetFzPLBd rPO2JApwwYNnOKAG30X7sMMBhzux6d/y/lWMkphdbSErCrMp3M+AwAJwBnjHy9Pr 2rbaYSsyqCM4IPt/nj8K57UY0hkMoLKQMZXt07f0/WgC6E3XDRRkJHhsqoHyhcjp 6/n3xnFWLdvLRWDYVsjHcdKpWd7HKyTiBVLYKnJyFxwOuezdf9r0qw75hUuyl2GW 2nIII7fl+nvQBrwTjaAe3T61etyGlPJIwAMdvX+lc9bTOpAYhlIyOgBFaVtcbm3q GUnOMnjHTP8AWgDYYDcVDDdghmYDAHbj8Dx7/nWltipyPmVed2evbH5fyoMjsqlG Zfm3HgH9fwp6zK7KGbgHIXoAP84oApS2zoSSvKtjPvwf60qW4Vs7ec/nWiEVmIYK M8gHsfb9PyqdbdVBJ6AZ9qAKKxu6hcEBRk1VdVQklt1N1HUNuURtoVeTVItJNAzx 4CsMLxmgC24LqDu5JGFxmp4Ii+4kA546Zx/nFVrZXSElssCM8DGKsJcukgCdehwO 1AHFazbC210qOEuCrHIx8y4z/StJ2FvA5XaDxtb2yP6D9aj8W2sksa30an9zuLLn 7y9P061gT6qHsihcAhlUDj7uOv64oAxdTmYazLllJRVUnGMZH096WJQwwcjnJ+lZ j3kct/PJ1VnJB9fp+VaFtcx54xxzQBeW1V1AI7d+9FKL2JFBDA/UdKKAO4uc7D2N cXrjnDYOPqa7a5XKketcbrseVYgY+vSgDh7hvnavVPAuuJqGiraSHNxbDbz/ABLn g/0ryu7GJG659Kdpuoz6Zdpc27lXU8jsw9DQB9B2tvH5zSOmQy8bj/n1qVooR8gQ fMMk9cD/ADj865vw14vs9YtlQttmVcPGx5Az+tbYvI7cs8hAGd27PpQBRu7P7KVd RhGHQfw/5/rWTe4kjKoME/MO+cGoLbxjFrWpXUAbFuyL9nPQttzubHXrt/CoxIzS MD8gU7QWPIOP8j3oASCMySkugkkbGdzZB4z0/X860UYh2G/K8AAjjpgnP+elVIhu 2YVj827A7+349avKG3A5JHAJPI78fWgBpOWXdtwoJDE5/ED9KuRXDIm7aWO7gheu faqU8bllcEDadvHOeOh9uf0qa0fcGLj179P84oA01kKoWAGTx9asxSbnwCuW4yex 7n9aoRMoKiM5HYgfpVmJwH3AckDGeOPWgDUgcbec49O+P8ag1G/WOEjecdyO/SiM EDcO34GqXyXd/wBMxxsM9wT2/oaAKNzYzi1FwyMzltzrnOB2H1H+NVXvNUaP/iXW aTbFyfMkCZ/3eD/SuqnCMqgAYP8An/69VjArEfdx7f8A1vzoA5q01fXI0c3elLDH jlVuAzN7DC49OpH861dO1y2uIVu4HRk3EbiCMEZBBB96vT26CIgpuDDP3uv+eK4n X9Hgt7Wea2d4hhmYK5wx64IJI7n86ALGr+KLZUlAXzfM+RI16yseNo/xrgfEDS6b tTOD5YVgDnnaB1/E1q6BGlrML2T57j7rPIdzAHPQnpxxxWZ4/fN1EVJIYckdO39a AOTjuGU8NV6C8cZGcZwKy1HPWtTTbU3D7RyTQBJJdSEDkmitpPDk74OOPQ0UAepT cqa5jWYwysM108vc1gaqNykEZ+ooA841GPEpNZfI61uaop8xiM496xivNADkkdOV Yqy9CDgipLjUr+7UQzXM0sY4w7krU1pbBlaR8YXop712Xgrwhc65qtvqFzb7dOik ydwwHIBIA9eRyaAOaspJLeWNkDLJE2R6j1GK7aKeOaTJUfMBhu+OO344qp44tTB4 kunTLmZEds5Cr8u0ZA6nAB/HpVPSLvzIVSQhWRioBzkZzwPzNAHSo3lSqiPgbfkH OD/gP/r1oRPtYZDEqMMM+w9uKpI3nW4JBLKCpXoCB24685zT4J185U34Bwe3ORQB qsv7vb1J4Jxz37d6qwFTOMOF2kEY78f/AK6sb/kJOMg8nPWoIlVMlWPzfMFzyPWg C8zcGNW2+oBqwjHgjgjn2/zxWem4scfe9T+fSrkTENzkjnBzQBPcztHEY4iDI/AB P64/z0oto2hhChmCkZLE7u/JqAuPPd2PCqAOfXr/ACFVbnXLS3ZlMq7u+OcZ6Z4+ tAG+Z8qUOfQEHGPSm5TPJ9up7Dr+VYiatbttc3C5YdMg8D39Ksfa4mCgyKcN94nO RigB17NltpDMB2A5x6fzrH1uATRY37VA+Ydv8961jLAxDRshGRk+oH+TWVqtzE8o QsFzlc5Hcd/yoA5OVBAow52n1GOR0/rXJeJbgzC2BKkrkceg4rpLm+S7u5EhBKKC rNnj6j3rmfEiOk1r5gI3oZMHqAxz/WgDNtLN5zgV12g2iWcg8zAz19qoaFsSMFgO RU13qHlSHy2JH15oA7w3VskYGVxzRXnJ1KZ1ySfSigD16QcH1rC1NSyHHXr9a3H5 GO/1rI1BMo2ecCgDzzVVw5Gc1kxwM75xx9K29V2GdkVgSOuOeKr26bpF2qBg8c8D jNAG9oGgRajqOnafMWRZ3LMV+9gKWOPqBivbAsEEkdlbIqRwRHCrwF4AH6Z/OvNv A6InipJHGBDbu348D+pr0HTi730jyH5pFJoA838Wp/aHiK9XaAECxKw4xhQQfzNc 0iTRypcnBGAWI5yPXIr0rxDpSx6zNMUGy6RWHuygKf0C1yWnWikS27AllYqOOCM0 APtrlTEFDYB4BHPb/wCv+tWpNzbZFID9Ox/P/P41nR2z6dOUIJgzgHvz+NaW0umY 2VgRj060ATQ3P7vHGT2yBj/OauW0hPDYKjAXPUfjXNiR4JypHO4j+VbFkzuo+XAI LduD6UAayFTIdoAIAAOetWomXPHGO45rOMjIFBwFOQc= ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=getImage.jpeg Content-Type: image/pjpeg; charset=utf-16; name=getImage.jpeg Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1039&thmb&id=331 Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACTAMgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDy NqbyKmKHIz1o2+1AEWD60uDUmyl2GgBlLmneXik20AJjigEinYpccUAN3e1AJp+2 lC0ANB9qXNSrGScAVILYZOaAKTMaYWJrqfD/AIO1HxLefZ9Pty+378jcKg9zXqel fAjTUQNqmoSyv3SAbVH4nJNAHgBY03Jr6eX4MeDguDa3DH1M7ZrOvvgX4buEP2S5 vLZ+x3Bx+RH9aAPnIZpwUmvTPEXwZ1zR4nuLF01G3XkiMbZAP93v+FcD9mKEq6lW HBBFAFHBDjmun8P6PNqt1HbxLknkn0A6msN4QGB969j+EunRyDUrhwN0cKqpPbOS f5UAc5c29nYL9mKoD0weprltRtlhuGCDCnkfStvXAJ9ZnaNt+ZCFx064GKo6ugSc RnqqAGgDn5BiqsmavzKDjBJ9eKqunegCqQaKewxRQBaKZINLtHpXR2/g3WbgDZZz EEdozWjD8ONfkwPsE2P93FAHGBBTtgxXeR/CvxA5/wCPJx9SBVtPhHrhHzQqv1cU Aeb7BRsFenL8I9TAzJLbJ67pRT/+FXNH/rdT05PXM6/40AeWmOjZ7V6gfh5p0f8A rfEOmL/22B/rUZ8FeHov9Z4nsQf9nLfyoA802elPCH0zXo//AAjnhGI4k8TRn/cg c/0pj6b4JhHOtzv/ALlu39RQBwcCHDHHND7gwAHWuuf/AIQy2U7LvUZj7QqP5msy 4v8AQNx8i3uGHYyED+VAHv3w80+1sfBenm2VczR+ZK46sx65+nT8KyfH/j+58MXc Wn2MEPnvF5slzck+XEpOBwOWOR0rivBnxSs9CjXTruB/sG75WU5aPPt3FejXcfg/ 4g2IRp7W84wpRwsifh1H40AeTzfFzxBDIXj16xn/AOmf2Fgv54zXW+F/jZpt7G8X iER2UyjKyxKzI/4YyDUknwL0B5SyaheIhP3QFP64of4HeGo13NqF8oHUlk/+JoA6 D/hafgxgMayn/fqT/wCJryD4i6j4d1PX1vNCmWQSpmcrGVG/J55A6itTxF4Q+H/h +3kB127uLoA7YIGjck+5C4H415uoXdgNx9KAJzayy2klxHE7RRkB3C8Anpk/hXW6 LJqcdobO0kkiF4FR0U4L+gz+NbmiaUyfCHV7pgD57CWPA5G1sf0NUYUJ0q2lIw7R qffpQBPcaDHoYM2oOpmQZEanv6e9cdebp53lY8ucmt7UHR4oyzzNMM72dsj2wOtY U5JzigDNlQA471TkWr0gOc1XlX5aAKDD1FFSOvFFAHorfEnxIQALtlGOiIo/pU0X iPxrqQzFPfMp6YYj+VZP9nNhXUkEYINaMnifxPCmBqtwQOmGxj8qALJi8cXPLfb2 z/00emP4f8Yz8tBdH6ljWTN4r8Rkndqt3/39b/Gqj+Jdaf7+pXJ/7aGgDoB4N8Vu ObWXn1zSN4H8Rjl4Sv1Nc4da1Jz817Ofq5qNtRu3PzXMh/4FQBvv4O1hCd7xr9XH +NVZPCl+uN9xCP8Atov+NYxu7j/ns351G1xKR/rW/OgDXfw1cKMtdw/9/BVWXQnU fNdw/wDfwVmSXEn/AD0b86ryTuf4z+dAFuXSwp+a7i/77qnJZRgnNwh/Gq7yMT94 /nULMfU0ATNBEv8Ay2B+maRdsbBlmZWHQjioDn1puOTQBsx67qcK7Y9XvUHos7gf zqGfVLu64uL+5m/66SM38zWbilCnigC4iCRgF3MfQVs6boLXTjeWAzyF5NSaNYg2 8cjjAboAOTXpfhvS0jQXHy7WJX6YA7fjQB1+haHCngGHTth8p4mBDdTlia4LXYU0 2Y2iJgIox9K9Hu/Edho+g+Y0gkZMqFVgeff0rybVdSvNau5NQulS2hOViD8Fx/sj qfr0oAxbk7skms6Rfar7ktkVVdCDigDPlSq7x5FaEiEmoSgwQfSgDJmTHSirEq9q KAPSIrb92n0pstkHHQVuR2wMKHHYUpteM4oA5K40sNkgc1jXWluvKg16A9oCMYqn NY5z8ooA86kgeLqKiyeldndaUrZ+WsW50spnAoAxiTSE8DBqxJbsh56U2CGCZiHn C47AUAU3IJNVnPHFbU+nxQTCNZBNvGVK9BW1p/g+O7iQyEhmGeDQBw/Wk213uq/D yeK1aezJd1Gdg/i+nvXD7cEgggjqKAINlKEOanWPNSCOgCAR0ojqyI+KcU4oA6PS 76C2s7eGKCS4uWX7ijOPattru/Mbpc3X2QEAC0gXdKR9B0/EisLR9S865aOeRoBJ 1MGIy/1Yc49s4ru7OCztLU+RGqbh0ZeT+PegDN0wztpbxwQ/ZQZN3nzfvJc9MgEb V7e/vVfT7WOC/laXM07N80spLMfqTU9xepAZSz7I8ZYtwK5pfF8cMrLGvmktyAfl /OgDpNQ0iNsuoCMew6Vzs0QjYgnOPSr1zqtxdjLttQ/wLwKpSMCpFAFORM5Iqs68 1bY4BqnKfSgClNwaKSX3ooA7MeNFRFAGcCoz43bPEZNcRnhakU0Ad1b+N0MgEkB2 +orpLLULXUVDRnr0ryVDitPTtXnsJFKnK55FAHp8tir9utZt1pYIOBTtG8UWl2qR yMEfHeuiMccy5Ugg+lAHnGo6d5cbtjGATXG2BCynzFJMh4PTvXq3ie18vQ72VeCs TH9K810G4UTSDyjN5IOxvfHpQBvWljEv752VU+6Se1eiaHBF/Z8BXDYHf0rlPDmm 23iK1QSSlWVyzIp7j1/Oj/hFNRglluWuzbSR/dnjd1cj3/hxwPzoA9PSGJ4RxjIy K8W+IejR6XrouYVAiu8sQB0cdfzzn869As/FVzpvgmz1C+tmublyIxGuELHnnn6V wfjjxBba+lpJHDNEYtxZJVwQTigDkYwDVgJz0qvE43VZRgaAFK+1IUJqRumabu5w eKAGBeeDzWhHr2oWVm0aTZAHyluSv0qgepOar3jYgI96AIrvULq+cvczvIfc8flV SE4mpN1MRsS0AdvbN5lrG3qop8ny8EdRVPTJQ1hH7ZFTzyhcszYAHJoAhkOOKru2 AapzaupYhEyPU96al6s6kAbW9KAGzNwaKilfPWigAC/KKdgigDKD3p2DigAVqlBJ OKiVTmpgp+lAE0cjRsCpwfWux8O+JXQiGYk44rjQucVd01MXan1oA6zxxqs0WmK8 Me61BBnwfvKeCue3WvNrOaB9aSTT5ZooQATu4PXp78Y/GvRfEtzbJ4Xi09x5k98w hjQNg9euewHFeY3the+H57iyv7Z4J2UbM85Gc5B6EUAej+BT/Zt1qTh/MkMwVF/v E9/1rrfGOp3Gm6NE62M13v8A9fJEA3kr/u+p/LivO/h1cs+ou0pJaNGYk+pPH+fa u8s9S1WG9lWZIbuFWyFiOxwPYMcN+f4UAJp95pXibw8tvaGKVgxlaC4UZUZwMjtX m3iqxjsNQ8pHyVAQjOcYx+f/ANavR9R8V2kekXl3CpEsfyMroVYN2UivIry8ub6b zLh9x5P4nrQBCvWrCHBHWo4xjrVhUyc9qAHBweppM5pGXFIKAHEYHNUr5/3aj3q4 GB61nX/DqvtmgCqTxUYOHHrS5xTCfnoA6jRZN1uV7hqXXJikKx55c8/hVPRXG51z 2Bo1xt08YB4C0AZbHApI5DHIrelMJpuaANKU96KYWBiXntRQBdVQUWncHimKcIv0 pwPPNACjrntStMka7pGUKO5NMdwiszcADJrmLm6kupS7njsvYUAdJ/a9op/1hb1w tQXetnyito+zIwSeG/D0rnA3FLuwaAO08Fa5Z2msRLqgWSPpBJN8ywtnjr0H0r1f W/D1premfYLyISTTndFOpyUbswPp7dD+VfPSyZXBwRXbeCfiHdeGp1trsNdac3BV uXiHqp9PagDLt7i+8GeJpILpGEkDlJF6CQdiPY9RXep4t0XVJFc3AhypzkkFfYiu i8S+IPBupaF52pfZruKRP3bFcyJ9COQfYV49o9zpbTXEIt2WVs/Z5HIJxuHB98A0 AaOqaxNqWI8kQh93IwXPQE/hWZirE6guai2g0AOQVOhwtV1ypqTcQKAHuc1HSbj3 oJ/WgA3YNZ182bj6Cr/ANZVy+6d/rQBFmmHqKXNNbrQBr6PJi7A/vKRTta3C7XPA 2cVV019t5Ef9oCrGr3SzXWxRxH8ufWgDOJxTM048iiJTJKq+9AFtVZIgDyaKkk60 UAXYwML9KkbAqNM7VqQHJoApaq/lWDndyxCiuara16T/AFMQPqxrFoAKKKKAFBpw YjvTKcOlADy+7AJ6dKfbymG4SQdUORUNHSgDqI7mO6G5D9QeoqXaAa5q2uGgmVwe Bww9RXSqwbBB4IyKAEIAbntQM8nHFPK5PNKyHbxQBE3IpmelSFflNRMDjkUABIxm sWVsysc9615WCxk+grEY5NACk0maSkzQBZikKYYcEcimlsnJOSaiJ4ApwPAoAfuI NXbOKPy/MHL5/KqB6VPbTeVICfunrQBbfqaKe6gjINFAFoH90uDS7uOaqLOTGoqK 7uzDbsw+8eBQBm6jN5945/hX5R+FU6UnmkoAKKKKAClGKSlFAC0neloxQAoODW9p 05ltl5GV4NYIqxaTm3uFOcKeGoA6VWzmpFfHBrOW5B5DA/Sn+fjvQBcYg8jFRSfd 96rmfnikM2aAIbtiIWz9KyicVfvH/d/U1m0ALmgGkooAUtzUgOKiHWpBQA/JoHSk o5BNAF+2m3xFD1Xp9KKpxSGOQN+dFAFpCdoqC/5txnsaKKAM8AUYHFFFAC4GKAoz RRQAFR6UmB+lFFAAoBzmlIFFFADkUbsY70bRnpRRQBZtBiXA7irRPzEdqKKAFUnH WnrypzRRQBWuh8q1VCj0oooANoz0pdq56UUUALGi7ulS7Fz070UUAPSNSRkdqf5S Z6dPeiigBPKTZnHf1ooooA//2Q== ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=getImage.jpeg Content-Type: image/pjpeg; charset=utf-16; name=getImage.jpeg Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1039&thmb&id=328 Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACWAMgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2 gJTZXjgheWV1jjQFmdzgKByST2FF7eW2nWU15eTpBbwrukkc4CivnT4ifEy58VSv p+nF7fR1bp0e4I7t7ei/iecYlkmh8R/im+r+bo+gyNHp/KzXI4af1C9wv6n6dfKs c0tSW8BuLmOEEKXYLuPRfc+woQh1z+6s4IOjP+9f154UH8Bkf79VCKsXcwuLuSRV KoThFP8ACo4UfgMD8KgNMENxTSKcaAMn+dIYzFGKcQOw6frSUAJiu68E+Kjo9/Bb XL4srpQMk8RuPlz9DgE/XNcNU4+eyZe8T7gPY8E/mF/Ohq4H09DIssYYHrTiorzT 4b+L/tUK6TeyZuIl/dMT99B/Ufy/GvTQQwBHSoGQMKiK4qwwqJl5oArstRMBVlx1 qFhSArMOaruvNW2FQsOooEVHX0qq4q9IODVV1oEU3FVXWrsi1WkFAGfKvWippRRQ BhePviDe+Mr0xJut9KibMNvn73+2/q36Dt3J4k1IVGOXHuByf8KblR0BPua0EMq1 a/ura5uO4URL9XyDx6bQ/wCJFV97f7P/AHyKs3jeVa21uQNwXzWGOhfGOn+yFP4m mgKNBFPBx0UAfSkJH90fhSGRmgj5R78075R2J/GmscnNAxo/pSUvSjGTxQMbVi1G 6UxdfNUoB7n7v/j2KgpVJVgykgg5BHamIfa3M1ncxXNu5jljYMjDsa9+8HeJ4fEG lJICFnX5ZY/7rf4HtXgd4oW6dlAVXw4A7BhkD8M4rR8Na/N4e1ZLqPJiPyzRj+Jf 8R2qZID6QNRsKr6Zfw6lZRXMEgeORQwYdxVphUDK7ConHNWSOKhcUwKzCoHGM1aY VA60hFSSoGAIq068VA4oApyCqzjg1blFVmXOaAKUq5oqWReDmigDybFJir/2ERHF 3J5LZx5SjfJnpjbnj6MQfrUx323EUKWeOskzZl+vqPYqorXbckqw2PzK13KLaI4O WBLEeyjk/Xgcdar3k/2m8llAwHckL2UdgPYDipi1qrEu8s7E5badoJ7nJyT+IFRM 9uXYiCVQScDzQcD0+7SuBBSGpt0GP9VJ/wB/B/8AE0m+D/nlJ/38H+FAyGmmpyYP 7sg/EH+lMPk9nkH/AAEf40ARUlSERf8APR/++B/jSfue7yf98D/GgY3dnrz9aOPc U79z/fk/74H+NGE7OfxFAEkwV7OBwWym6M8e+4E/99H8qrYwP61bTZ9juUMi4wrg YP3gcfyZqqA4oBHefDrxYdLvV0u6f/Rpm/dMTwjHt9D/AD+te1qwkQMDkHmvlnjq D/8AWr3L4c+IJ9Y0by7pWMsB8syEcP6H6+v/ANepaGdkwqJlqwRUbLmiwFNxzULD irbrgVXkFKwiqw5qB19qtMOagdaQFKRarumAauOKryDg0CKUi0VI4ooA8nN3cDIW QRLjBEKhMj0OOT+Oar7QBVqRvMULIwUKT8oByPp2/WotsX99/wDvgf41oIiwKaal ZMHhg/8Au5pPLfuhA9SMCgZEaQ1IYz6qcDPDA0zaW+6CfoKAIzSYqQocdvzFMIoG NNJS0mKAExQKWigZI/y2oHd3zj2A4/mfyqEDNS3PEix9o1C/Q9SPzJpqI0jrHGpZ 2IUADkk0AXNH0q41jUYrO3UlnPLY+6vc19C+HtDg0bTIraFMKi/mfWsD4f8AhFdG 08TzqDdSgM59PYV3DEIpPYVO4DGGKiOM4zz6UkiyyA53Rrjsfm/+tWfLaxRk7hnP OWOSalySLjTlLYuSCqzc1Sk2s4DFuD3J/lTkjhHG1VJOcknBHf6fX9BQpp7BKlKO 5My1XccUTq6lnikOQ3KnGMf59Khju45yUyA46rTMxrrVZxVxxVZxRYRSkFFPlAGa KLAdV8R/hPb+IRLq2iIlvqvLSRfdS5/ore/Q9/Wvni7tJ7G6ltrqF4Z4mKPG64ZS OxFfbJrh/Hvw407xnbGZdttqsa4iuQOG9Ff1Hv1H6HSw2j5XPSmmtPW9D1Dw9qku nanbNBcR9j0YdmU9wfWs09aCRucHIOD6imszN95ifqc040gUu4UdScCkMb91fdv5 U2nuQzEjp2+nammgBoxkZ6UNkdqKOox6cigYm457flT4RvmUPygOW/3Ryf0FR1Kn yQSyd8BB9T/9YGgCF3aSRnY5ZjkmvS/hr4PNzKurXcfyj/UqR+tcx4M8MSeItVXc h+yxEGQ/3j/dr6J0+xjsrVIo1ACgAYpeQDkjWJAoA4pFj8x8dhzUr/j+VWrODEWT 949SaicraI3owUndlc24APBqlcRExsWGMe9b/kgg8fj61Ru4VKkbe3WsJI7E0jk7 uE7SSuQPTrWaCx/iO5T17mummgXLHrjhue1cxdK0E8wwcbvl4rJXRT1GLc+WTk5A BH1+bH9ap31wigSwlVOflYcGpJ2URYbru5yM5/zzWZcX2JTAzsjZxtA5J/qef89a 64yujgqwszobW4F3aLKCMkYYDsaRxWVorywXEltMAuQeM55H+Iz+Va0mBVrYwZTm opZelFOwHvVIRS0hqyjnfFvg/S/GGmG01CLEi5MNwg+eI+oPp6jofyNfMfi7wbqv g7Uja38e6FyfIuUHySj29D6jqPpgn68IrN1rRNP1/TJdP1K2Se3kHKt1U9iD1BHq KGhHxkaF4DN6cD613Hj74b6h4OuGuIt11pLtiO4A5T0V8dD79D7dK4hhiNV9eT/L +n61IERpKU0hoAaRQODzS0hoAbg55FaWn6ZcapcWljbKS8xLkgcBc7cn6YP51QVG lkCopZnOFAHJJr3j4f8Ag9dNgF3PGDcSKoyewAAH+P40AbvhPw3BoWmRQRpggfMe 5PvXRMKm2BVwO1RMKEhjAq7X3EZPAq/CoVAKocNhW6dj6VeVh5fzEDHrWVRapnRR ejRIXyCBzVS5UmNmdgB056VMssbMCrA59K5PxlfMy2lgsvlNcPgnOMD1rNvTU6Fr sV9d1aO12R2wDTlgAAcfUn2/xrnL6+aRwxBOR0VTkf54qyLNdNtJp7dZpREMs68d c4z9SCB6mpNOjm1KE/bIQFJH3hhsHsR6/lUPa9tASae5nhhMiOrZA5BU8046erPF IqkgcgAE4/H+gq/Ppv2K3YAAgZI5qOyLT2ZAZfLAGVAOcfh9DVUHrYiurx5jJvZh BqsUoYqCfmPZgSBn8zWyWyoI6GuT8Q3atPdIuQYFIyecADJ/9B+opul+NrGcLb3Y aBwABITlD+OBj8q6FuzklFtJpHSyiimO2VyOQeeKKoyPfKKWkqixtNNONNNMCvdW 8N3byQXESSwyKVeORQysD1BB6ivn/wCInwol0XzdV0JJJ9N5aW35Z7f3H95f1HfP UfQjVEwpNAfFLJ6cimGvefiH8JY7/wA3VvDkSxXfLS2a8JL7p/db26H2PXwuaOSG V4p4nSVGKurDaykdQQe9IRD3pMZpx+grp/BXhWbxLqqhkP2SIgyNjg+1IDo/hl4L N7cJq15EfLX/AFKkdfevcooVhjCqMAVDp2nxafaJDEgVVGAAKtN0ppAMNQt3qU1G 3SmMh6H3rH1mO5t4rm5DEpsyqgEnOemO5zWu3AqZSjRIrAEAVE0+XQum1zanE6Np +p2F7E3AgGJH8tuWJ/hOeSc+wFXfGluZ7m2ZVG+M5GenaumayzNu3YAHRaw/EkUj zW54IwOO5rlauj0IWuVre4R7bKx7GdgGXuD0x9OKtWen72MrqEQA/KO9ZOm38DT+ Rdq1u8jmNSehPoTW9Kz28Qj5wOlJq+5TvsY2qqArx8hSpzXKW18tpYXM+/dL/AjD 8Mium1ORZrOU9fcdv881xU0aRaWjADngHHrTpvllcxqR5lYxrq9RLW5uJpNzMj4B P8bdsfU1xij5sg9K1dYg23UTH/nmePx4rMXgk10QXXuRY7fwhrHmW7adO/zx8w7j 1U/w/h/X2oriMbs9uOKKswnRu7o+46bTqSqMhppppxpppiIzUZqU9ajNMCFq4Lx7 8N7HxbE11b7LXVlHyz4+WXHRX/x6j36V356VE3elYD5Mj8HayfER0SayliulOZMr kKucbs9CPQ96+hfCfhq38P6TFbxIAQPmPcmumeNSclQT0zimkY4FKwEbCo29KlNR HmmAxqiapTzTGGcUAV3FRiQxsD1APSrDrxVVxQBZt5yY5Aew/OsrW5RNp6y29nNN cRqWj2r/ABZ6Zpt1qdtpMZuruURwAhWY9snFW4biK2t1tnY5Zm2EAkEcnt04rmnH lZ2053jc4qy0TVL27MurkRh5FcW6D5YwOn1J7/0rsLqSLyfLfgAcGo7q5ghbcr7z gltiljj1wM1im/vbm4dWtljgwR+8PLDscen1qGrbmnNIz9SD2nmoSQjkAH3NcbqN yVRLfPIYAfSu61URy6L8zbnhJQ569eP0xXlPiO7dCmG2u77Ac9PU0oq7CUtLlHWL hLi+ldDmNcRqfYf/AF81kMeRirM2ERVHQVVUZeulKyIl2Jl4A9KKd0XFFMex9uUl ANGas4LiGmmnE000xDGqM1I1RtQFyM1E1SsaiagZE1RGpGNRMaAGNTDTj0phPNAr jfWgLk0ZpVYCgBHj+Ws2/mgs4t88scSk4BdgBn05rUhube61IaelxELkJ5hjLDcF zjOOp6GqXi7wrot7Auo63cTDT9OhZxAj7AzHqWI5JOFAAx+tDHueTfEfVFuBa2cT 5AzKwB4ORhf0z+dN8E+LL77bb6NMpuIY1JR8/NEoHI917e2fSuHmm3YYFiVAxk5J 9M13Xg61sbXTXvJULTyO0IwDuGGwcdwSwPPHA+tYVZaHo8vJBR6npty7rEGijRgw zkL2rGa2eRGBZgXOd2etc3q3i670t57W3KS7YnmHmfw4GQMjqTnP0+tdBrNjdxae k9rqMcG1d0rzL8qjuRjv+BOaweqJTZxfjPV30W2JWT96x2hf71ebG6n1Of7TddBk IF4UetXPEFzPrGrFpGkZc4i3jGRn72PeoETy02DiOMceuf8AJNbxjZGbvKRWnJJp kQGM1I8byt8qHHrS7Aq4JqzR6u4jZxRTWI7H8zRQJn22DRmiitDzwzTSaKKAGE1G xoooAiY1ExoooGQtUZNFFADG61EeaKKBDCahkkIWiiqA8W+Il5cWvjqOe3nkhmit oykkbFWU7m6EVavfibeeIvA19oWsIz3eFeC7iAG8owOJF6djyPbjvRRSZVP4kcDL Ju5AwCK0tL1LUfPjtrS42M5EaluiN2IGPTg/TPc0UVg9j0qm1ze1TRxbaZa3jzu8 lw7RTknPzkEFh68E+nb3qLxD4uvtQ1SLSpMC2gO1lAxlj0Pvx9OpoorKlre5jJtE ltYQ3aTzTIrIuVAxz2yfryOeuM1zSRI6SFQcEnAP4iiiqhrJm1NLcyLu/ELBVTcx zndwv5Dr/n8ai3lxIwG8KDxhQBRRWxzuTbCW4nDj98/X1/CiiikLqf/Z ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=getImage.jpeg Content-Type: image/pjpeg; charset=utf-16; name=getImage.jpeg Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1039&thmb&id=329 Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAD1AMgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDe diZVIPT1py53UkYblj0xwKnQZwTWUtwiQsmGJPFV2bBH1q7InJzVR1wPrRFXFJjl OSDnnNSQAeY+fXNN2HCjNPVSJCAcGnZWBFjGXyPSoCu51xU4BUE55xTIM7iGGSO9 QmWyNEKZPqaeT/dqR1BH9Kj6ISTntQtQ2KzElcepzWRLuF055yRitVWU7uRtHrVG VULh0IP410QcU2mzCSbV0R2MZCheQc5z61rqCJcdyMVnwRukoypHHAxWl1kU4rSR MSdAYwzAZz2oIIwV49qmVQyHNREYYZHTvWFtTe9kKhCNgd6c4HHNRZIbd296nOGU e1JxKUuhUYFj6/WmsoI+lPkBVsKM0zy2LZkwPSqSIuPhUBQx9OlNON2eQafhhEBS NxgUrDuIzhuAKrsSrlixwe1S7SGakcAp6H1qeVFczK2WLZGcDtRS5+bHtRUuI7lx cbTj86kTjsRUGTjIFWEOWPpTnuRFjZDyfWqr5Iyc8Grcm3OQc/SqzKRkURFIlLfd OKmVcSluCMVCmCF5qZmC5qXsNDZZOCFGPWiJhkcDmqx3NKoAJJ4GK0UsyFXecMPT mi2lkNb3ZGWHO49KyZ7pi21FB6jntWzNaA7jluayVsZJLk+b8kQ7A8uf8KxrOcFs dNGnGpK8nsZ8cEsj7vmk578D8quRxNGFzGuPQdq0GQR/dUYA6Cq7fdODXC276s9F WtaKsiLbGz7uVfGBT0vZIZo45UTb0Y9/Y1XUlnZT+dPkRbi083GZIweRWlKvOLtc mWHpy+JG1jABBBX2pu0sD61lW8qlR5bbQRnAbGM1MzhhlnYn13Guz60rbHO8ul0Z cVuWVuDnFSIm0tWarfMBGzFmPrnJq5bXMn2kwTryRgHFXHEQloY1MHOmrsldfvHv Vd8hTuq66c5HPFVjEx+9XRHY45D8DywO3So1UMxWpvlPWm7WWXIHFJjQ14wAWxVa RcpnirsgJjb6VVYYAyM1KGymUO8etFWdhDbsdRRSbCwoBCEn+VPdsDGeT6Ug+65A PtT1UYy1OW5C2IwQFP1qG4YDI6kjpV4RDghcL9KpTQnzSApwe9VGzJldISO4AVVI 5NWDGXIII5FQrbYZRjgVdYAFtvtWNS19C43tqT2MAERYgFyeCewrH1bWblbyW2s2 VUT5TJjknvW3YnEeM8qa53UtIuYbqSSCFponbcNnJBPY1niHP2a9mKd7aDdL1a7W 9jtrmVpYpMr8/VTjjmtsrmVCPQg1z+n6fdy38czwtGkZySwwSa6NmCMjMSc+lKHP 9Xl7UvC3c1YqXGVZhmqozg1dmHmMWA+XpVZo9q+9cDPZjsUQw3nrU1tkWtwpPrxV dSDKw9KuKBHZXLY9s1MdzaWxTtvltEJ6+tWUie6cRR/dH3m9Kjt4GnSKFeu3JPpW 5DFFbRBEz/jVs1q1fZrTcZb2kdvjYvOOp61TvIzHOjqcHPFXWlPrWdO/mzAA5x71 jOXY5YJuV2bKASW6OOu0Zqs3zS4PAzVm1Ui1UGmuuT05r3KDbgmzx6ySm0iNozgE HOKVv9X6Uo7daHHyYq2QhqnKVFOuApAqSL5XKn0ptzjgVPUe6IsArk9qKeB8uKKk tA6gQrnrUY+6euBU83UL2qF0IU/yprXcxZZ48tTzyKrNgS1YX/VAdOKrzIRJxmiK uxtllVVgDSFPnIplsSwwc8Va8vcm/wB6zkrOxa1GxZjcsvcYPvU5mhVgz7gfTrTO R2qvdknABNOm3ew5aImkuYjuEbMSe2OKrSATKMMEcfdqPgdM/hRIGIG0D8auoubR kQm4u6I45WSYxSr5cmMjPRvoakdVYHPHtQR5q+VIpPoe4pg3R/u5snPRvWuCtRdP bY9GjXVTfczBHsuG560+7OLBY+cyyYqaSApL07Zqvcc3dpCPriuaO53rVo0bWHyk yB97+QqfeMFmPApJ3WJNoPAGKihhkuzgAhBUu8pWRk3e8mQSSSTMREDj1q3b6cIV DzNhuu3/ABq/DAkPypgsP4v8KVoyQSea7qGCSfNUOKti21y0yHcd4y2B2FPxzyOK RANxOMmlzgv04Ga9B6HAvMZtXfnPApWQE8CmKDIue2anyN2MdKUikVSuJye9R3GS cd6nfAkzjvUcqgsXpARnIQGio5XJXHSipsO5amH71elRyrkf4VJKP3qjJpJRxz0z S6mbHrwijFVrniQZIq0n3Rz+tV7hMuDjIq4fEKWxNbx7UB71aX7mO1QR42gegqZB 1FZyV2ax2ElYKvHNQFdzgmppAeAKjjB8wZppEt62I2jG7IpkmMccYq2Ysuefeqs4 I6H8uKtK5L0IlfDbicVZTypx8wPTj2rPd/mXIHXFT25KPz0NFSCaFCbTuhJELIVf AdDg1SjiWXWiWPESg1pTkGckdGXn3NZsRMl7cmMZZ2CD8K8eacW0e9RlzR5kaEVs 99ck8hF6nHArRZfIVY4RhR1PrUlrF5FoseenLHPU01m+cdK9DDUFDV7nnYis5e6t hozkjFOdvlAFM37uR3NRgnf3NdaRyXHYOTnGAeKcijn1NBTkZGKf/DQwRWDCNcAc ZqZQG5Heq0gOwH3NT27AQhmIAHJJ7VM9Fccd7EdxGVBbp6Gqyv5meRUEWoS6lqzC MEWkSHb/ALRJ6mpJITuZgcVlSkpq5pWg6bSZDOSVwOoopjb8Nyc0VsZF+YZmGOTR PyoFWCo8zNQzJ69zWSeo5LQWLJH+NE+OD706McgDGKV+cD0PeqvrcVtLCqcVPGMn nnNV2IDgdsVNG2O9S+5S7CyDBqNOGFSOcg8c0xclsYo6B1JMfvM9B3qtcIOcAYq3 H1wagl5RhQmwaMwxfvM8U7JMqKAMd6lQBnPPApFAEoBxWrepkkOuSoeE465qPw/G HV7jB5c4zS6iQnkkdt38qs6AgTSIP9os361wKPNXfkeopcuG06mkcFTmqr4xVn72 fpVWTjiu+J58hkeehHQ1LCuZDmmrjGMc05JFTOe/rVMlaD2HzGkPGfpSE5xz1qC6 u4LVCZHy3ZR1rOclFXkXGLk7IZcrmDdnao5JPasi9vTd25hgytuPvt/e/wDrUPLc 6lhXJjhzwg7j3qUQo8qWqYCjgmvOr4l1PcgejQwype/Mk0uEx2bSkYEhyB7DpVnO UJP5VNIoVVRfugYFQk7etd9KnyQUTgrVOebkVmXj2opzH5sY+WirMjRjPzkMcUyV Q7/e4HakkPlknrUO4gnc3XtWaVxtlhRtC+lKQOTUQ3FBz3FSSNigZEDmbj9KnjOS e/PaoI1Ilz2q2gAFEnYIrqLx0NGOTQeHpTyRUXZdh0XBNV5lwpIqVSVaopWBJ5ql uJlGMFWct3zimDPn8D609yFPUUR9ckjDdDWjkYpBqisLNW44J/lV3Q1A0W2x/c/r VbUk83TWWPBfqOcZqxazw2lhbRF+RGoIAz2rmTUajb7HeryoqK7l4Z5+lQvEWXPJ x6VWl1RFyIY2YnoTVZ7u6kQjftHoKJYuEXpqKOEnLfQtCVE4ldYyPU1Umvo1bARp CDxt6fnVdo1LbnyTRlF4xk+nXNYyx038KsbwwEF8TuSve3NwgCgQr3x1qqEVnIXL 46k9KnELycudq/3RTiwiACKMe1cdSpKT95nXCEYK0URuVt4yQcsfWrWnQL5JnbmR +/oKqxQvPKHcfLnitMMI8RgDaBwa6cHRcnzvZHLi6qjHkQx2y2BUDEK59+1TSna/ HeqU5KSjrXqo8tsVsZPHNFKDuGSKKTGtTQkXjBNVbgMhGOpqYyA5GaYfnzn9awTG 0RRuwjw3Y1ZU7xkioSAGKe9TKQEx3obCKBs54qVWz0qsS+4l/u1IpA5FDtYq+pZB G7NRtLl9oHA71A9wAoO7J9BUDTMTnuaxdWMdzWFKU9i27bgeaqsWH3qaZSeCfwpN xY4ArB4iXQ6Y4NfaYxnQf8s9x9TSPPMV2odnHQU4xsaesGSKxdSb3Z0xpU47Iqqk hO535qRVRT1LGrDQg9qXyAD0H5VJpzLoQBweAoowx7frU4QA8kAU8FFH3gaQuYrr C79WwPYVKkaRfdGTQ864wM0wh2+6CSfSlYNWNkk5OeDTYovPbLHCinNYyt947Oee KuJCsCbETAPeuqjhJTd5aI5a2KjT92OrIztVBsGDikBbjJBpsmFGCRkGpVQbAw5G K9dRUI2R5Tbk7sjkbLfSopV3EetTFCHDdiKYy7nIPapuHqRHABIopjybW2EH2NFI Zy51zVkGcQ5zzmI/41LFr+pyqNywxt7L/wDXqWbG/aqjGTkCnxqSACgx/Sr9nDsZ 80u4qateN+8aVfqIxzU39p3Trnzm/AD/AAqFmxtX5eO1MkkbAEeC3TApOnDsHMyc ahdmRF88kMe4HSrlhfSTXEykM0artXcMDOevHXiobfSTFcR3E7sZQMiPspPrWkES PpgVwYitCPuwR34bDt+/PYcF7nGfel2k84qKW4jhUs5xj16mqy6vbuPmLbT0wM5r khSnPWKO2VaENGy8QinkgmnKwzwpFYGoX8ojma0B3dFLHHP0rPs9Q1QAedJjPvmu iOBqNXbOaWPgnojsQcnpSPcRw/LJIkZ9GYA1zK3ty8rObiTAyPl4GagezjlkMkhY nHUkk1qsB3kZvH9onWNOrD93cRn2Eg5qCWdkkEbM28ruAx2+tY1nADKgjJBjy5ye uAeP0rVW3JZJirKxQZDnd3zxSeEgpqN+g1jKjjzWRKScFmYKAO7Dn9aqzXnluQi5 wMnJqyQyoSuFPQYFZ1xZXMq4QqdzAsxOMgVrHB0luZSxdV7FpdRMZBMELqRxuYg/ pWXrcms38bJaXS2kQIysLbSR/vdf1qw1vcMCCVDZ7+lIbOduGZCMg/eNdEaNOOyM ZVqkt2YFvaa/5IZ7u7mzjrcnrn61b+y3khKM91kDktcMR9etbgtWCY+QegBPFAsy FIG3aTnGTWnMZWbMpdNYQuczEEYDbzk4/GpDFOI0QtNuxziQ8VprFImSNpPbk017 ZzjD85ycmk3cLFGJpVIjaaUlgQx3HgUMXOAZJG2nH3jVo2jgn5hn1Pemm1PeTjFS 2OxlywHafmdSe240VbuLfen+swV5+tFCY7Fdm+z3DjnHTBPSniUOwJYYx2rQ1TTd t28isvzHcR6VQMDAiPK5POSelUndEtWEkTcM4x7k1NpMReczyA/u2wg7Z/rSTLIy JGicuwHqTzXRCyiXaWwIx0QfxHvWVeTUbR3ZrQinK8tkVF8xySPQkuelKs1qoy0m 9s+lFzO7EogCx9wBjiqi2gm67hgcVjSwkI6y1ZtVxc5aR0RDdSrdo6xHhgR/jUMd tDFGE2ZHr6Vbg04RlxubGeKe9ogUjJz2xXWrJWRyO71ZSEcTNnZgHsTR5SA8RDrg YqyLVCeh5qwLdV4wvFO4rFFbfaucAe1DkngAFj2rS8rC5wMVXt4GMwZRx60rjsSW EBjimkOMiJ8HHtWgJvMjiXPRcfzpscDfZrpmB2pCwHvkUxW2w25J4KZ6e9ckpXxF vI61G1D5ivJ0VcHFIHzwRViCJZctgZHapTbcnit7pGFmzLmwCTye1NBUE8nitQ23 HQVH9lGDx160cyDlZn7uMjrRuI6ggds96utaYJJI5pDb/wC0OBTuhWZULZGaYz89 fxq4YPlxkCmG2PQAUXQ7Mps5YH5qgcnGM81eNq+7AUGo2tTnOz8qV0FmZmoyiO0L IBvEZ5HrRVy5sxIpDABcck0U1JITizTvYJPtUhdsgngH0rOl0iSR3dGUg9Mn9K15 8biQCfXmo9u5QTx6DNKLaRUoq5Qt7V4WQyEEg54NWrh3l2hXO4DnJoIXJyTURAEp IJJp76k7aEH2OdnzuwPrVyCORDtZtxp6tgAY96lQc5xk0rjSHEIGyMZpGiTGSB+N Jk7+QMUrM2cAfWgdiHyAzZyKVbUA5VsDvzS5fqBilRz04z7U7smyFeM+WQWxkVHb xCMEbv0okcjjvU8KqkPmyfMT9xAeT/hUSkoq7KjBydkKZVFhM/XzB5af1qqeLeBd vKgr/X+tWJAzfPIADj5UXoo9BTBHH5gd0LLjBUHHHtXmrEL2/O9tj0XQ/c8nUfCX hB3AD8c1N9oOeSKDAzRbowZEHRv8ahIAIyMivRTT1RwNOOjLCzjHPajzxg8iogEP JY59OKSVUVC248U7BdkzMSM4BpjE4zsGaaOmR09KfgkfhSAjZ2yMJURZ+6Y5qbP6 U3OSetFwsQF2ByEJJ6801mfHQ4HQVOSBzmmNjaeopARx5MiEj65opA+wggHiipZc XYmZsAscEmoGcf3M1zQ8WXzthdMjVfVpCf6VIPElyxy9kuO2GNP2kTR4Wo+hvMxy cZ/OgDGG5Lduay4dbLg5tzn0A/8Ar0v9tEFiIeewziq9pEj6rV7GuoIIyDz15qdX AOCD+dYa61kDKFTjJGM8+lTxaqjNjafril7SIfV6vY2HI/Goy9UJdQkKfu0GfVji qh1Qj9z5btJ0wMUe0iuo/q9TsbG/I4qSKMFS3AHrmqkaTGMKSASBnvj2qwgwgGck cEmuepi4pWjqVDDSb94lIUn5QGI6Mf8AD/GnoqRjJGWPc1ErbRnvTslzzXBOrKbu zsjTUNhsoeRcgYH86UZ2jaOaZdzeRAT+A+tU9Mnnug28YUHBb/Cs+psk3G5qxldm 5MqR1pXmLI4dVJPRsciomkEI2gZ5oEyOBxg1pGo47Oxk4KW6ImsmMZljuQPVWXmq yTyA7CVdc46VewM8GqN7BcPOZ4pHKnAaNWK49xXdTxd9JnLPC6+6y0ZGA4I/Kjzm PQ/pVJopXUbLuRQB3UGqirchmVrxiM8YAGB+Vb+1iJYSZrmZhn5h144qMTOeTjno azPs10eRfSfiB/hTDZXmcjUZMemBS9rEPqk+5qmU4IJH4CkeYBck1k/ZrxR/x/Oe OnFRS2VxKMPdykY6BsD9KXtUP6rPuarTAqecH6UVkfYJET5LqVT/ALxIope0QfV5 dysbbJOARj3pfsvIwT+NabLjkYqvIWU8jNZnepEEMWCct7cU1owXIP50/f15xUZY sSR0HJoHckSME4FWIbaR5QIyMdyR0qG0iaWYcHA65roFySCxGBwAOgrKdRR0JlJo jjs0UAHLn1bgflVlYok7Ln6UhbPA7VHtYng1zSk3uRqyQnccDpSMnGBmmgMvGc1K nvyai1x7DQhAoUOrkn7lTA5NNd0wQ35U3FbgmUdXOVgA6ZOam0/C2u0djUGoShYE yoO5sAntjrRA7RnA6dxQ01aRotYWLjBXbmoymHp6srrkEZpkjMhz1HrUPuSuwgkI PHWpY5wSAeKgZVkww61LGqkAN1HQ0K4MbcwGIGWIE5OWUc5+lUJV/jRd30NavmbT tPIPSqF2hjlDLwr8H2NdVOfRii7ESPkDIxTiwqJg68hgwqNnkPtW5RZDCmk4Paq+ 9wKaZHoE0Pkf6UVAd7A8UUCsWcKSTnmoHbBOaeCaikJ3EnGKoERHYT0qJnIcKg5p 5OTx2pbaLdOHPOT1qW7Io07eLy1Gevc1OHLnA6DvULukaZdsADpUP2gsoManb2J4 rh1k9CTQVtq7RQZdvJaqJMpALShc9lFJ+6B5LMfc1oqU2FluWmuRnr+VJ9pdjhf8 TVdpI1/hoS/WPhf0qlh31Y/kWTLKOX349+BSbmkX5XCj1HJqu14z9Ijj3pFnJHC4 q1h49QJ7iL7QqKz/ACp0ArMRZbKdhCWaMH7jHj8PStASGopFyc961cU1YqLsWIrp J8bT8wHQ9RTnlk6cMO/FUxGPvEcjv3qVHYEHcxHdTXPOh2HdE0coHTI9jVhXDe3v VUvGwzyD6YpjFSQqvg/7XFYOEoi0Zpk5TOM0x1EkbJ6jiqsTyQjD/MKtB1YAqeKc WQ1YzQjMuR1HUVG0jL2/SrcvyXTDOFPPFQTZB45FdsXdXHzEAkJ7GgucdMUbzjpU bN7UXBjt1FR7wvWigB4bAPNMJIznmmscLmo/NHIzViG7tuSantm8tEJ4A5qqxy3P T2q1E3mDIAAAxg1ElzKw2x88qldz9c8LTFNxIcfdFNIiz8xBbOaUS5bgjj3ojFRV kBIsU5OHc4p5gfP3zQLiMAfvBT/PQ8g5+lWTdkf2aXPMmR6GhbcocnBNSC4UmmvO vQmgabHA56CnZA5IqJJUHcCgzqeNwNJjRK8owNtG4YGDzVZ3X+E80BtwwCBRcZMX PuaA+KhYOBwQT9aQOduSRmkMtCYYzQLgnjGfaqe44zSrcRg/MwX39aBWL6Spkg5U ex4p4d4fnUhk74rODsc7TlaVJHB+ViPaolTjIVjRkYSSKwPJU5poPByKqIZAxLdx 0p3m4GCDRBWVhWJSRz6VEwHWozLUTT+xphYfKoaiqz3K9zj60UBqO3bo8mmeWp60 UVbBCFAOlOhBaVU3YU9RRRQgew+4tkXAH50LYRAqcsc0UUmTd2GtYRBwcninpEsU 4RScYoopoabZYcALnFMCq3bFFFIaHeSh7Uptox0FFFArsQW6GmtEquCOnHFFFAXZ Xnj+YEMRuPQUC3GM7jmiigtMVY8jliaelmkhAJ6+1FFBE20tCc2ixIq7s474qVbU AE7u2elFFBlzy7kz2wVThjxjrUXkE9X7elFFBPPIYbbjO/8ASq0q7DjqKKKbQozl cpPFG5feucdOaKKKdkaOTP/Z ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk Content-Disposition: inline; filename=getImage.jpeg Content-Type: image/pjpeg; charset=utf-16; name=getImage.jpeg Content-Location: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1039&thmb&id=330 Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEJAMgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDx l5M46+9R7vekyaSgBdxpNxopMUALvNKCTTKO1AEvz0hLDqKarke9PMmVxQAm80bz TT14ooAdvNLuPrTcEdjRgg4I5oAcGINKGJpRDKW2iJ84zjaelNwQcGgBSxBxSEn1 oPWkoAdvNJuJNJSigB2SO9JvNB6UmKAHZPrShjSAUtAC7jSAmijFADlJ54zx3opR xRQBWpdvpikpT1oAQ5z1o/nShSxAAJJ6YrvtH8GTaYlte6onlzSkMkL9VX1PvQB5 +RmlwK7DVvBty+mzatYRGSGEbp1UfdH94D09fTrXH4xQAAdaDQKXFACVpsJGPmMZ I2BKoknRSQfun/PaqMdtLKpZANo6ksB/M09bad28sLkqQMbhgZGRQBZJKWrJc5LE /Nk5YDPH6561E5VNQBJyOMMOOcdeah8lzMIeC5IAwwI59+lPFlMSQFXIIA+Yck9M etAE6/JaTLK4MgzgbgTyV7/56GqNTrauRnKqPl5Y46jIpDbssbM7KpBK4PXIoAhP WlFKRzmjvQAgp6qCD1zSYq7ptvDcT+TNJ5e4gKcdT6UATaVolxq77bfA+YLljjn0 /Q12Vl8OLS8tub2aK4XIYNtKluwFSaFp9jaRKWjklnV978ZAwcqSK6sQosi3CApI rZI7E5oA469+GjWondJpJFQfKMc+5P5GuZu9Hi06SNbtZE8xdy7jg46eleta/wCI p9D0F53Zd+dqJt++x7H9fyrxya8u9Sup7ye5zM7BmBbBb6duKACe2tC3+i5ZfUtz +VVmhCcFOR1zmrDCcw7gXkUDJ4yFGf0oM6SwBn++DggDp70AZ45opMYooAipdhZg FBJPAFLTlLI6shIYEEEHBBoA7PwzZjRZYtSuLUTXi4aJGTKxD1I7t/L69Ool1q51 Ty1uVYzA/KzLxkkce1c54bnHiIfYGmCagB+7DHAmHoPfvj2roZvDlxp0kTSDfOXz jOQn1PrQAlp4hudIi8m2i/eOfn+TjHp7+9cd4q0RPOfU7C1MMEnzyQKDiM9yv+z/ AC+ld1a+GDq1t56skTJy7twuPXNcF4mvRLdSW1isj2sZwZip+fHp7UAcwOtBFOxz RigCSEqizhjgtHge5yDVuG4gEnzbVA8sZwfmwvOfp0qrFD5ztltqqu5jjPHHbv1p 4t4TE0n2gkKwU4T1zjv7UAMi2RXqMXQqHBJAO39Rmrn2yNSB+7YnaGZFIA6jKjHB xiojYDH+sOcHOU/2S3HPPSgWI6+Y2AAT8n+zu4556UAIZI3iMbOQMJzz2B7fiKJp kltiu9gQ2QpXORgAc9ulPNkiFAzv87BQdnAzjr+Haq8kSBFdHJBJBBGCDQBFjJpy RlyFVSWJwAByaDwcV2vwt06PUPGsBlUMttG04B/vDAH5E5/CgDofCXwiN1breeIH kiDAFLWM4bH+0e30H/1q626+GXhRLVkisJI3x/rBO+c/iSP0rp7rWLHTV/0qcISc AdT9KxvEPizTNJs1lvTN83KRIhDOCMg84oA4C5totN1c6cjBP3YMZI5YDP09uPSt uzgd1CI+FTHDHoc8jnpXnHiXXF1jWTfWfnBFIKiU/OPqRXY2vigR6fY+VsMozJcp jYBg4yPXrQBjfEiZkurOwDSYSPfIrcjcff6fzrl5NPiga3i80tLKFLjbgKD2zW34 6uWutfNyxHlzBZExg5+UKefTK1Qt724me4nWZoVZtxZVI7YALDnHt0oApNautnJc WzyBFYhxu6A9Pr0rOVtjHHQ+lbE94GsZkwqPKwLhTwcDrjtmqEcIVDveEb0JG7OR +QPNAFNgMjBzRT9uDRQBBxVzSz/xN7LP/PePp/vCqJ4IrR0Zc69pwHObiLp/vCgD 1TSdOuNbLC2vHjmHzKUkKnrk9+td/piXMqZupRLNCdhcHr9R61w+m6veaXBI8Vow lbCrhMn0Ndjpss8EKz6o7RTzgMIieEJ9fQ/yoAZrmj3t6otLOfyIpDmUBjlh7eg6 cV5r4ktW023vIvOaQmF1Oe3ymu+1iTUFDX2lmWeGNv3oweB3KjuP/wBdef8AiO6u Lu1up3hkUNC5bKn+6fX/AD0oA8zzzRmm56569qQkigCxC6pJucyLxwyHkUslwH80 KpAcqccdvX3qB+G49B/IU6BVkuIkcnazgH6ZoAtG/LY3Bjt+6d3IBXBHI+lM+2OJ hIC4Aj2KN/T5cf8A16mSyQygNkBkP8W4bskDkfn+FRrBH9mikZR82BkNnncRgjtw KACO8CLFuRy8bblbfjHOemKY8oaNUVdqA5xnOTTLjYsxVFVQvHyknPvzTAwxQA8k V3fwinEfjdYyf9dbSIPqMN/SuAJyc1seFtV/sXxPp2oFsJFMPM/3Dw36E0AfTNzD aQI1zJFGWH8RUZrg/irFBPYaQ8yYTz9jHoQDgHmus1CY6lNDawFfLB3yyE8KB0rz j4i2+pz+VD/a9tcwdUj4RgfbnmgDMvdC0+ztl8qIIQVLknJK9efyrj4dTkzMZC0m 9PLwT91T2FaE+u3T2dzBeAGVU8sHueCP5GueU45PQ9aAJpnMszHcWGSQSa0ray1B dPaWJWWBxlmLbVIH161lwfLcR5UMMjIPQ/Wtea43TeXbvLLbqhfy2PsSeP8APWgA Og3zorHYBt3nbkkKeh4FdEnhzzrNoI4x5UpDvLKArRn1B5z9BVfwm1ze362qRvLb xYPLZRMHr7Z9q7yazgQxgMAQzDYo4A3Hj8KAPF7uJYb2eFG3KkjKG9QD1oqXWcLr d8F+79ofH/fRooAyKUAlgBnJxjFNY55oJwRg4OKAO98KWf8AYc6alc27SXakeWjL kRe/P8X8vr06e91afU7uMy+YsikAMVOWGehx1rkfC+qLq0kel3tyIpycQzOcBj2U nsa7K/0C40ZozOpaVm75wBnrQBDp/iG90wlIgzbsbiwJz7Vw/ijRv38t9Zwskbfv JIguAoPce3qO3bjp2Gl6F/bULSJMsLxDezOcLt7tntjvXDeJdXhmuGsrCYyWsZ2t NjHnH1H+z/OgDnaKTPNBNAEkisGw3XA/kKSNzHIrgZKnNK0hbGdpOAM49sU3fz91 efagCZ7l3iCYCqCCAvHI7/Xml+1Pk/dGe3P97d/OofM9l/KjeSc4X/vkUAPllMzb mCg4/hGM/WmVbsolnhvCwOYYPMXao671HPtgn9Kr+c2f4f8Avgf4UAaMWm2r2CXE mq28czHH2do5Cw5xkkLj3611lp8Lr3UbEX2naxpl5bA4d4WclPqu3P4Yz7UzQPC3 hvU/Dtvfarrz6fdSs6hDHlcBiBjj+tdXoep6B4NsJrbTvEtu7SkGWSO0JkbHTG99 oxk9qAOg0C4XTre20HVjatdeSrq4fKXKdA6nvwKzvGdlolraArpNg92VLKXZmwB3 wOteea/4gtp72Kazurq5e2hEFs0pGI1HfgLz7AY75NYOn6hMus2lzPPK+yZGZmck 4DDPNAGvrugXFtpltqs0losdyeIoXyUzkjOBtAwOmc/ka51j2A5zzkcD0xXrXxS8 M2emaVBfWDPDBc3K77aM4iL7T84HQHHGa8lUY5wvB4yODQBNuEXyFAHYYySCR+Bp MxY+8Sdu1htA5JPT6cVFIrBdxfOex6ium8P6YPsj6pfW0lzFuVFXIwxYgcnPrj86 AOl+FchnttWQoWdDHIW6k5z/AIZrW1xlm1iW2RSxR/u4OR/gaTwDLHYXGqvMsNtG 8SXART/CoOc/TP5muYn8QIutXdyWdZbhG4C56sDkH25I+tAHJ68Auv34BJHnvgnr 1oqndytNdyyyMWd2JJ9aKAKRFI2SQfalxzWnpFsmp6hb2DDb5mVL9Txk8Z6elAGY ucZzjFd3o/jC61Jbex1O4ld0wiTFuWXsG9/fvXVeEvAWhSX0ZvLRrpM7Ss0p2klS RwMf3TXWaKLSDWr7SNN0+3sobVsmRYVwQcgg8ZPI60AeJ614jl+w/wBlWEpS2I/f Mhx5nt9P51zBJr1u+0aTWfHF9p13HBO9nCZi4hC+aAQQpx6g4yKsXvw38PXcQmsm mtt67lw5dcfQ8/rQB43RUjPgMu1cf7vNR0AKe30FJSnt9KTJxjPFABSg0lFAGraR +VoN/eBzukZLXYB0BO8kn/gGPxNZlTQ31zb201tHKRBMVaSP+FyucZHtk1YsdNm1 W8jhs49xYjcCeEGQCSf7oz1/OgDYvoLmz8J6WHlO2R3OxW+6D8wB9znNYQPHNd94 r0cWfg23beJJo7gySMpyPmJYY/CRPyrz/wDKgBxPcUzJBzmlOOOab35oA9x+IEn9 ofDfw+7TiNpp4j5h6AmNuTXj89owu/IgO9YyVDrn5iD19q9G1e9iuvg5oD3Gdq3H lEj1COAf0FcGt0YZVC7ty/JjIALsexyQOtAFO6AN3tIDYAUluCTgD16jNdxpT293 Y6dYmRfKik3hHAGWOcKTxxznPuOeK4ViXkLod2GBJyoO7rxjsD3HBwOla1pEZLbC JIzKpZgnVlHJxxx0P60Adpq862iTRW05WAKIZ4Ao3Nz0z65HQdcVwc0puL53gACz HYEUdc49avt5cMeWUyLwSgkbBI/vA9/qOvbFZF2yqXbBGT8ooAozAidsjBzyKKRy ruWCgA9vSigCFsdBWp4aYp4hsyp53nB/A1lMOcVpaBxrVtjPU9PoaAPdPC80ZDTT FB5NwhLN2JR1GPck4/Gs7w1qBTxnrchcCJpWLb+MLgk5/Wqeg3L2+h60Sz/ulhuP lUk4STJ4o0y0+0+LdUiVmKGTa30weP1oAp+CtWOp/EjXNTPERtZCQTxgMuOfwrb0 m9kk0Cyd1AZ4lyBzj2ri9S0q90qS9+zIYYdZaGG3aPkMrcuPbpXoNvYraWQiQfJF GFH4DigD53b75+tJSnqaaaAFJ9fSkzzSvnIye1NxQAvfAFGTzntQrFWDKSCOhFXr Zbc2xfyYpJVJJ82fb+S8Z/M0AVCjL94Yp9vcz2k6T280kMqHKvGxVlPsRXQReD7u 9i+0R3FhbwscqrysSPb7pzVWfwtfwhSktpMHJVAk4VmI64VsN+GKAOxinuNU+Fdz c3k0k87TyFpJGLMcbT1P+6K87r0fSbeVvhJcRhCGW5mBBGMfKBj8zUml/By+u5E+ 06xaRK6hlEKNISCM+woA53RfBOpazpkl7a2NxPGuQrxSRgEjqApOT+FczPCYJ2if qvBBHIPoR6175p3w0u9At5bfTtYuikwwzHACH+8owcH8a4Lxd8KtS0Gzn1KG/jvL eNfMkDArKB3OOQcd+aADUiP+FKaSuf8Al+J/R64GSTcsYOBhOx6+5/L9K7Ke5L/C Syjz/qtRx/465/rXFBeQUBZgOfl6UATwf6wkYO35SCeuc1vyXpisooo41VkJO45O fbHTHX8zXPoSyszMG2qP4unt71fEkqWx8wbY9ynoudp7469hjp+tAF2aWTyQsigM RlgVwc46ngegP4/Wsm7ZWDOQFBbChex49TkDFWjduqIAEKH+Hg9P5dPaqG3zZkGU Akbbgn7o45/z70ARSktKxL72JyW9feilmx57Y5Geo4ooAgI/StHQgDrNsD03H+Rq gwp0M0ttMssLtHIp4ZTgigD3jwq+l2UV22ovMHmjMYCKSCnBPTnOatyi2S6uT4aU S30x3PJcoyxpg4646kdK8LbxBrHX+0rnj/poaE8S63GSU1W8TPdZmFAHvcmi2cg0 mSQzl7BCUjCDG8qAST9c4qxqJ2afdMq/dhfPt8pr59bxNrrddYvz9bhv8a9G+H/h bxJ4lt4tWvdcmGlOzRtA07s0q/dbjOB9f0oA8gpDW/4w8MXHhPxDPpkz+Yg+eGUD G9D0P17H3FYBGaAA9qM8UHtSUAOQBnAJAyepOK0bGHzJPKR5I93yM8cYfIPvnpis yrNpHI8jeUW8wLlSrYIoA6SC80mzjKXdne3aO2GMqCML64PLfhmm6lPoEtih061u RM/LIGKqjDpkHORjPfvRoljc67ZPDHcQi5tpMsJxw6HHG4c8EH8D7VqX/h280/R7 q6nsLaQqORHO7iL3+8QT1NAHYeC7cz/C68NypAFxKxwMkAIp4HrxXT+FXi8vRr+6 nZdtkVC/3m+VTx3xg1z3wvTzfhvdRsfvXkin8UWqVpY6pc+C9NFlafa5tMvWR4ic ZVhuIPoMPtoA9TufGOiW1w1sLhri4UZMVvG0rj6hQcVxvjbxFDf2c0Udtdw5067I EqMhZdgGShGQM9z70zSvGXhPSrN7YQvpdwD+9tWt28wt6ZAO7865rxdrF1b6bey3 SvBqOthYbe0b/WQWgPVvQsSePc+lAGDaaZJe/DVIhMkZ+2STIG/j2xM2PqdpxXGE FG8skcEh8EjI469u1ejeJNNbSfhdpoO4P9tXd2P3Hz/PFecoR84XPzL/AHQe/wD+ vpQARrlWKoMAc/41KrQiZGQugCgP82WOeG28fXj9aJEYKWLJkkg/MMnjNSWlsJLl g6dM/KD0oAayhuTJtBLdQS3A4z9elVQCGRt33jjAPIrSuoTBLsAYDGeuPpVFU2Om 9GU7gdw4wKAImA3ECipLpoDdy/Ztwg3ny9+Mhe2cUUARMOOlR9DUhPFM68UAAORz Te9OUcGkagBK9G+GPxEi8KSzadqpkOmTHerINxifHXHoe/4e9edAUxvvEdqAPfvi Do+neOLzwxLZ3GY7pJWE8ajLR4DAfXPbtk1xuufBfV7T97pUq3cZGfKl/dyD8+D+ lZ3w68fR+E9QK6lDLc2JUiPaQWgJI3MoPrjkV9J6fqFjrNjFd2U8dxbSqCrKc5FA HxxqOnXel3slnfW7wXEeN8bjkZ5/lVbFd38X41j+JWpKnTbFx6Hy1rkIdNllXc2E HXkEnH0AJH44oApjGea1LNrFMtcWDFOOTKQemfTH+RTItPb92/lyBCShlkQqgbHH P5VZg8P3dwl24mgPkxmRzuyTg4PXoeD/AJNACabq8ul6ib3TbbaoUho3YsCp9cY9 K3tS+IVxqmmvp0emw2scqlWMJLFiR6GsXSmFq8kSGzkZ/kYurscHjjBA/GtjUdPt tHKNPa+ZNO5BmyAF9cL0oA7z4WHZ4DlByD/aLZH/AABKmh1W88J6zdLaxxyRTt5i wSPsWVSc/Kx4DAkjB6jFcjoutapoemfY7ae18p5DIA9tLKckAfeU+gHFW77xTd3d mqNc2CuWwftNswT8dwGO/PNAG9qHj/UZd0ll4RjgulGFursgiP3B4H61l+HvCV/r Gsf2rrEz3V3KdwL/AMR/Hoo/LsOK5u58R+ItFCTix03yX5S5gt1ZG+jA/pRb/Ffx NaBvJezXcckm3BP6mgD0L4xWq2fgSxt06LeKM+vyPzXhygrgP1A+XDZwOtdFrvj3 X/FlpHY6lLA8KyeYojiCfMAR1+hNULHQ7u6l2tsiXu7ngUAUX29CGAx9cnH+Nbmi Wc8sRcxsYkDN0xn154yfarNxpVhpdo808n2iUDjPAJ9AKk0qd77c9zIzuPuoT8o/ CgBLu1ghQp/ohYkgFWZz9cjjt39axr+xlSDzo7hZ49uGMbE7FzgBh2zgV0+oRboA wOO2K5aUizvEdudrgsD0IzzmgDLZCrYIK55APpRWz4rihj8S3n2eQPE7BwV6cjPH 50UAYtAxmnHk9KUAYoAZSYI708gdqQpxk0AMzimSfe49BUu2o3+99AKAG11PhrVN U0CD7dp+oTWpbc7BT8rBemVPBycjp6Vy1dVZ27zaTpoMbiF96O4+YhSWDED2zmgD ubDwjdfEKS28S6rcGOW5Ta32dB85U7QcEHbwBn1+lad58FY41MlvrBOOT58TDj0y jD+VWPhx4w0rStNh0vUZhb3EsshQyfKqkvnZz0wMfyr1U3MXk+aCdhGcgZoA+eri 1Tw8xt7kzJztSRZgwcdMKGVj+FYkF5astzulFs9xGYmlyHWTjn5Tgj68c16t8Rrh brTwlnAq3AkDCRgAFH8WSemRXkVzFYQ2yJcRxMGO5XjJRmP+zkElfcgZwcZoAoW+ mWjy/wCj6upJI+Xyypbn611mpNFIEu52kliZN0cCMM9Qevrzj17YNY1hb6fDbmJ7 KGfPzFpWUsAR8vPGBnHYcEGrVvqejiGJk0p5Bbo+IJ7liqsMHc2ADt9s9RzQB01g wvLCYSW+2FYcl1Z/lJOVH3Rjpg89M1kGS0tJ1aW6uIhI+Nvkkoy9wH2nPpkNxUNz qt9fWsELW4sJHkBiSMExop6FQAeDwOc5xSPPc213NaXkjPc7grK0KNuI/hfbk4x/ EVBFACSIbCeSRI/LjYgmS3yykdfmUg7h6n5x9Kw9X0NZVa5sofLlGPMgTlWzzuXG cZHOOnXB4wLM81xYyvJZtC1uZdstuzYZHyflBOPTg+2Occy3Ewtpt0RP2eVB5myU MMN/GMdOeo9s9cNQByNtneSOwyfzFdxoe2SLcHjRyo5IyD/TuPyrmLyHGouxwvmZ 3bSDznk8evX+VdN4YvxEiWPlR7xIX3kHc3Axn26/maAM/wAV3DS6qlqrHCAMVByA xHYfQD860NDsZUQsuCR2xWJI/wDaGuXF0mdjOSufTt+gru9HeOGCPeOvr1NAGdcQ SLC2/BBPSuN1KIiZgQSPavS9Xtk+ys68ArnIOa8/1GMuWYck8fjQBQ1aWOa7jmjQ JvgjLjOfmAwT+YPFFUn+8OuMd6KAHlcnijHWrmm26XOpWsEoPlyTIjYODgkCvU7/ AMBeHdO1GztZomzK2HzO3HzY/DIoA8fxzR1r0zVdL8F2gYWlpJKigASNcNgtnoPW tm48FeEra/gh4k35JjjnYsuB35/ycetAHjgTOfaq8wxIa+o9J+FPg57SO4bTmlMs QyHnfAz3HNbdn4A8K2GnNYx6LavCxJYzJ5jkn/abJ/WgD49rr9IvE1DQobAXAF9b O0kKCIDCDnqPvZ3NkHnGTzjFbHxb8EWnhHXLaXTInj068jJRWYtscH5hk845B/Gv P4ZpLaZJoZGjkQ5VlPIoA6i5tkudVjE8xhsbcZIZsloguQRzluB+uOKsNFqml2v9 o6bqdw1vMd6uLgw7s5/5Zq27t9Ks6OLe8ik1uZVSbYLeBVZColbK8qTnHfoeT1rL 1bSru2S0knkgJCEsSxk2ZbIG5RnI3Y9iMdaAEn1y6uZFaeeS7uwoKST8mPODlFPy n8ea0dNaS3tpZbuyttSvJgvkfaYyXjP8W/HcDoCc45qSKW5isbcyWqyxQv8AvHJQ l1Of73zdyBhjjFZ+pG9ku/P0m1hgtLcKFEfSbtyD94noR65FAF3VNW055YFg0eKV JQFLxuSZX74GecE4/L2zam1iIzXrWNhZ2sIhEMNyoGEfgYLdVO706jJ6c1kx38Fp ZyxrakxSsBKqtmS0JGPlJzg9Rn04PPTNvL9rK3t4rFIzabf3jbMrKeRhh/j3JIPS gDbtdb1OBruxv4vsyzRSPNIsSESEKTu2HhznjKke9UNSsJLqK3kdZJZJVyzwsS2F YgExv8/AJ5HFOhnK6SsEbLGs+GFtM+V5xna2QQOAAD6nk1VvzLeC3tmhlheAbZJH jOWG4ucdcAbj+Q5oAu3Fy0V0kNvdmYTwMIirEhWXcFAB452p+vrVXw8sEy3gum2P CpeDdwrMcIy/qpx/s+9RyXCQQxxuWkuIYG+bggbg569Scso68YNQWdpeJYyz26F4 o2Ri6jIBz1GeoG0fjQAhleW3iGE4Yruxk8Z4z6YxVohvsP2jBEkQyrA9Kq2RKXFp bMhw+ZCG9cEA/StLVF+z6O6DGC4APfFAFfQ0dnwOB613VnGEjUPkBOnFcZoLKq72 I+WukGrO6bI3+TIyM9DQBZ1W9K2xXcQCMcHtXFaizYIBOO9bl/d+YSHxwD0FcvdN I7kICRnjAPNAFWWIxmMk53ruH5kf0orY8SWYsbmxhPDCyjLcY+Y5zRQBS06Ty9Vt JCCQsyNgezCvQ/iFqBu2iuofPhkCqhEo2sQvOccH+IflXnVnhb+2LcL5inJ+tdf4 2uWutaDiQS+XbqFcf3c5GfzoA5pGa4VjIM7QDuzjHv716Noev6RYGOW8aCGTkAiA 8r9M/wBO1edRs4ZVU/MSACBXsnhv4ZafOiXeplp2wNs= ------------8fWosldYog4aLakBNVxnYk--