ZPĚT NA STRÁNKU EMILA JULIŠE

 

EMIL JULIŠ – HRA A SMYSL

To není chyba v titulu, ale jen rozpojení dvou pojmů, splývající v jedno v básnické sbírce Emila Juliše Hra o smysl (Severočeské nakladatelství 1990). Toto spojení je vlastně pokusem o návrat tam, odkud se vyvíjí Julišova tak podivuhodně plastická mapa syrové, destruované krajiny světa, v němž žijeme, mapa cest za poznáním smyslu lidského života a tvorby v něm.
Hra a smysl jsou klíčové pojmy Julišovy poezie, která jako by dosud byla jejich permanentní variací v pozadí díla, jemuž určují rozpětí. Nyní vystupují do popředí jako základní téma sbírky. Tázání po smyslu věcí, života, světa cítíme zde v jeho obnažení, ať v meditaci, reflexi, souhrnu či metafoře, ve chvíli, soustředěné k základním otázkám lidského bytí, neustále mířícím k té centrální: co je doopravdy a co je „jen“ hra? V čem je smysl lidského života? V čem smysl tvorby?
Emil Juliš jako by se svým básnickým dílem dobýval ke kladení těchto otázek a odpovědí na ně už od svého vstupu do literatury. Jeho prvotina Progresivní nepohoda zaujala obdivuhodnou celistvostí. Kritika si tehdy povšimla, že „Juliš často izoluje detail, motiv, obraz a otvírá si tak cestu k analýze, na jejímž konci je tušená destrukce předmětu. Tedy poezie prolamující se do vztahů - žádná syntetičnost. Nemluvě vůbec o harmonizaci rozporné reality – ; tento typ přímo vyžaduje přesné pojmenování, žádné okolkování, musí se cítit do středu, k věci samé“(Jiří Brabec)
Julišovo dílo, šťastně odstartované v pospolitosti s literárními experimentátory a ovšemže také s progresivisty výtvarnými (tiskem vyšla jeho první báseň v katalogu výstavy Jiřího Koláře v Liberci v roce 1963) se formálně rozbíhá k poezii vizuální a odtud k torbě výtvarné a k poezii experimentu, která využije metod variací a permutací. Vedle nich bude Juliš též zkoumat nosnost tradičního verše, básnické obraznosti.
Experiment, mířící u Juliše neustále k obnažování smyslu hry, je také hrou o zachytávání toho, co uniká ze smyslu slov i mlčení mezi slovy, zachytáváním nezachytitelného. Variace a permutace, jedny z nejpůsobivějších textů Julišovy poezie, jsou neustále se obnovujícím, upřesňujícím viděním, zřením krajiny, světa, života, projektovaného slovem na plátno představ. Juliš jako by tu dobíhal čas v pokusu zachytit vše v přesných, „reálných“ vizích a souvislostech, jakkoli se to zdá v experimentálních „hrách“ paradoxní. Pro Juliše jsou tyto „hry“ vždy dobýváním reality, míří k vyplňování lineárních prostor každodennosti, zachytávají vteřinu, zlomek vteřiny a ještě její zlomek, unikající čas. Čas životních dějů, které básník touží co nejpřesněji zaznamenat, být mu rovnocenným svědkem. Pro Juliše je mimořádně významná právě úloha básníka coby svědka událostí a jeho poezie proto vždy upřednostňuje smysl vidění, zrak. Jeho Pohledná poezie má proto s tradičními útvary stavějícími na básnické obraznosti, jak je básník upřednostňuje v pozdějších sbírkách, velmi těsné souvislosti. Spočívají v hloubi Julišovy obraznosti.
Avšak věc není tak zdaleka tak jednoduchá, jak se mohla původně zdát. V otázkách po smyslu lidského života a tvorby vyvstanou i srovnání: člověk s přírodou, dílo přírody s lidským výtvorem, jejich prostoupenost, nerozlišitelnost, i jejich ať nadějné či děsivé zrovnoprávnění. Vznikají skladby, které v „tradiční“ linii Julišovy tvorby patří k vrcholným. Svými nadávnými sbírkami – Blížíme se ohni, Gordickou hlavou a nyní i básněmi, které, jak stojí v poznámce ke Hře o smysl, vznikaly v letech 1975-1984 (sbírka byla upravena v roce 1988) navazuje Juliš na poezii, která zkoumá obraznost umění cestou přípomínající až surrealistická východiska, i na volnost verše Pod kroky dýmů z roku 1969. Báseň se tu postupně zauzluje do mýtického podobenství krajin zkázy, trosek lidství, do svědectví fragmentů.
Tato fragmentální obraznost zcela mění úhel pohledu na lidský (a básnický) prostor v dějinách. Relativizuje ubíhající čas, každodennost, má stavbu vertikální, a od pohybu na jemných hranicích mezi zánikem a trváním sahá po obrazu zachytávajícím se věčnosti, ať je jím fragment života vrůstající do metafory či fragment již uměním zachycený a nyní se znovu připomínající.
„Obrazy života“, jak nám je zachovaly dějiny umění přes věky, splývající tu s fragmenty dněšních měst a života v nich, z nichž vyrůstá nový obraz, nerozlišitelně se vřazující do dějin umění a celý proces se tak stává jakýmsi věčným experimentem, ať je jím koláž či permutace, vznesená v jiném rozměru a mnohem rozsáhlejším pohybu do verše, básně. Tak Julišova poezie oživuje scenerie uchované dějinami umění, aby vystoupily z obrazů a vztáhly se k člověku, který žije dnes a tady – a odtud znovu (a nově) vstoupily do dějin. Tato oslava člověka v záblescích věčnosti, byť je jí pozadím destruovaný svět, zdá se mi být vůbec smyslem tvorby, smyslem Hry o smysl. „Říkám ti obsah, smysl hovoru, čím však je smysl bez života?“ Tímto motem z Hölderlina uvádí Juliš stejnojmenou skladbu své sbírky Hra o smysl. Jednu ze skladeb, v níž klíčí „rostlina neklidu“, jejímiž plody jsou obraz, slovo, báseň.

Marie Langerová [Dialog, 1991. č. 5, str. 29-30]