Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Location: http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=3636 Subject: =?utf-8?Q?Emil=20Juli=C5=A1:=20Most?= MIME-Version: 1.0 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline; filename=dokumenty2.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=dokumenty2.htm Content-ID: Content-Location: http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=3636 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Emil Juli=C5=A1: Most = =

Cesta: Titul= n=C3=AD str=C3=A1nka

 

Emil Juli=C5=A1
(21. 1= 0. 1920 Praha =E2=80=93 25. 12. 2006 Louny)
 

 
 

básník, autor experimentální poez= ie a prózy, výtvarník, držitel Ceny Jaroslava Seifer= ta a Státní ceny za literaturu, laureát Ceny města M= ostu za rok 1996


Nedlouho po svých 86. narozeninách zem&#= 345;el v roce 2006 o vánočních svátcích bá= sník, jehož životní osudy jsou spojeny i s měst= em Most, v němž prožil značnou část sv= 3;ho dospělého věku, téměř třicet let= , a s nímž spojil významný díl své tvorby.= Ačkoli je jeho jméno širší veřejnosti nez= námé, významně se zapsal do české experime= ntální i klasické poezie druhé poloviny 20. stolet&#= 237;. Patřil k autorům zamlčovaným, ne však uml= čeným.

3D"Emil

Emil Juliš se narodil v Praze v rodině nema= jetného řemeslníka a prodavačky. Rodina se v roce 19= 31 přestěhovala do Loun a rodiče si zde otevřeli cuk= rárnu. Emil začal studovat reálné gymnázium, kt= eré po otcově smrti v pololetí roku 1935 na vlastní = žádost opustil. V Lounech a Pardubicích se vyučil cu= krářem, aby převzal rodinný podnik, v němž= pracoval až do jeho zestátnění v roce 1949. Jako vy= vlastněný živnostník to neměl jednoduché. = Vystřídal nejrůznější zaměstnán&= #237;; nejprve se stal účetním na Státním statk= u v Cítolibech a v Lounech, jenž ho v rámci akce „S= edmdesát tisíc z administrativy do výroby“ dal k di= spozici pracovnímu úřadu. Juliš k tomu v jednom z ro= zhovorů uvedl: „Jiří (Kolář) tehdy ř= ekl – jdi tam, kde bude aspoň jedna fabrika a dvě rasy..= . Šel jsem do Mostu. Tam byla spousta fabrik, šachet, a taky t= y dvě rasy a ještě víc národností. Dě= lal jsem tam nějaký čas v ocelárně. Most pak pr= o mě byl nadlouho „černou poezií“, a to i v d= obě básnických proměn. Říkám-li nadlo= uho, myslím tím až do svého zániku.“ Z mo= stecké ocelárny byl po čase propuštěn a pracova= l opět v Lounech jako skladový dělník, úře= dník, dělník na stavbě. Maturitou v roce 1965 ukon&#= 269;il studia na střední ekonomické škole v Teplic&#= 237;ch.


Vlastní básnické tvorbě se za= 9;al věnovat až od roku 1953, po rozvodu svého manže= lství, jako zralý muž s mnoha životními zku#= 3;enostmi. První ukázku své tvorby uveřejnil v katal= ogu výstavy skupiny Křižovatka v Praze (báseň R= eálie, 1954). Jeho tvůrčí začátky jsou spj= aty s osobou Jiřího Koláře, jednoho z vůdč= ích duchů Skupiny 42, nadaného vedle vlastního b= 5;snického a výtvarného talentu i schopností rozezna= t talent u jiných, se kterým se Juliš se svými louns= kými přáteli – výtvarníky Zdeňkem S&= #253;korou, Kamilem Linhartem a Vladimírem Mirvaldem aj. – se= známil okolo roku 1955. Stali se členy volného sdruž= ení výtvarníků a literátů kolem Jiř&#= 237;ho Koláře, kteří se scházeli v pražsk&= #233; kavárně Slávie.

 

Básníci a výtvarníci z Kolá&= #345;ova okruhu stáli tedy u Julišových prvních um&#= 283;leckých kroků. Kolář předložil Juli= 53;ovu prvotinu ve svém edičním návrhu Spolku č= eských bibliofilů. Spolek návrh přijal a schvál= il, ale vydání sbírky nebylo povoleno cenzurou. Tého= ž roku (1956) Jiří Kolář a Josef Hiršal za= řadili sedmnáct Julišových básní a pov= 7;dku do strojopisné antologie Život je všude, která= je označována za jeden z prvních českých samiz= datů a v níž byly zařazeny také texty Hirš= alovy, Havlovy, Hrabalovy a Škvoreckého. O rok později se= Juliš účastní literárního večera mla= dých v Umělecké besedě, jehož iniciátorem = a moderátorem je Václav Havel. Sám Juliš označu= je období mezi lety 1955 až 1965 za dobu, kdy nemohl ofici= 5;lně publikovat. Vzhledem ke svému kádrovému profil= u a způsobu psaní nemohl pomýšlet na to, že by = jeho básně vyšly tiskem. Julišova první tiš= ;těná báseň se objevuje až v katalogu výst= avy Jiřího Koláře v Liberci v roce 1963. V násl= edujícím roce vydává Vladislav Mirvald jako pré= mii lounského Klubu přátel umění Julišovu = poemu Ranská hora. První knižně vydanou sbírkou= , jež vyšla až v autorových pětačtyři= ceti letech, byla Progresivní nepohoda. Juliš ji dle svýc= h vlastních slov napsal v rekordním čase a její vyd&= #225;ní v rekordním čase prosadili na popud Jiří= ;ho Koláře Ivan Diviš a Karel Šiktanc. Vyšla de= set let poté, co Juliš začal psát. Ještě o= bčas zněla romantickou symbolikou, obsahovala tradičn= 7; i experimentální poezii, ale přesto měla ucelenou= , jednotnou atmosféru. Tak tomu bylo i u dalších sbí= rek, ačkoli si autor kladl nové úkoly a hledal nová = řešení. Nakonec však v pozadí každé v= ýpovědi už v té době stála realita Mostu a= Mostecka. Sbírka Krajina her (Mladá fronta, 1967) byla inspir= ována drsnou, ale uhrančivou mosteckou krajinou. Sám Juli= š Mostecko a Most, kam se v roce 1961 přestěhoval se svou= novou rodinou a kde pracoval jako úředník a redaktor, oz= načoval za své místo nejosudovější. Tato k= ončina pro něj byla fascinující realitou. Když = se starý Most likvidoval, strávil Juliš společně= ; s několika výtvarníky mnoho času v jeho troská= ;ch a zbytku, který nazval Zónou.


Od počátku 60. let se věnoval experime= ntální poezii. V letech 1966 až 1969 byly díky pocho= pení některých osvícených nakladatelských = pracovníků vydány tři Julišovy sbírky (Poh= ledná poezie, Krajina her a Vědomí možností), k= teré na rozdíl od smíšené koncepce Progresivn&#= 237; nepohody byly pojaty jako básnický vizuální exp= eriment. Básníkovy preexperimentální básně= z ranějšího období tvorby shrnovala retrospektivn&#= 237; knížka Pod kroky dýmů. Určitou syntéz= ou měla být sbírka Nová země chystaná na r= ok 1970, celý její náklad však byl po vytišt= 83;ní dán do stoupy. Profesionálně se mohl Emil Juli= š věnovat literatuře pouhých pět let, v rozmez&= #237; roků 1966 až 1970, kdy pracoval v ústeckém nak= ladatelství Dialog, poslední dva roky jako šéfredakt= or stejnojmenného měsíčníku. V Mostě pozd&= #283;ji vzniklo nakladatelství se stejným názvem, kde Jul= iš pracoval jako externí redaktor. Později přemluvil= šéfredaktora Dalibora Kozla, aby bylo nakladatelství spo= jeno s ústeckým Dialogem. Vzniklo tedy jedno vydavatelství= ; a nakladatelství se sídlem v Ústí nad Labem. V n&#= 283;m Juliš působil až do června 1970. Po ukonč= ení činnosti Dialogu zůstal půldruhého roku bez= zaměstnání, až tento všestranně vzdě= laný básník zakotvil jako plánovač v Povodí= ; Ohře a Podniku místního hospodářství. Of= iciálně vydávat nemůže, psát ale nepř= estává.


V únoru 1968 Emil Juliš spolupodepsal prohl= ášení kulturních pracovníků Mostecka ̶= 2;Chceme do toho mluvit“ a v době srpnové okupace byla v= mimořádném vydání Kulturního kalendá= ře Mostecka z 22. srpna 1968 otištěna jeho báseň= ; Křik Koruny české. Něco podobného Juliš = zopakoval ještě v Dialogu k prvnímu výročí= okupace v roce 1969. Na začátku normalizace pak pro Juliš= ;e, stejně jako pro řadu jeho přátel, přich= 5;zí zákaz publikování a nastává dlouh= 3; čas psaní do šuplíku. Julišovy básn= 3; ve strojopisech jsou přístupné jen úzkému ok= ruhu lidí, kteří se dostanou k samizdatové literatu&= #345;e.


Experimentování v Julišově tvorb&= #283; skončilo, vyčerpal dle vlastních slov všechny = možnosti, které ho zajímaly. Počátkem 70. let s= e vrátil k tradičnímu typu poezie, volnému verš= i, ale experimentální zkušenost zachoval jako zdroj b= 5;snické tvorby. V jeho poezii 70. a 80. let se střídaj&#= 237; delší hymnické básně s krátkými = úvahovými texty a prózami. I vlivem osobního a polit= ického vývoje nabývá jeho poezie na expresivitě= a směřuje k básnické reflexi společenské = situace. V roce 1975 je v edici Petlice vydána sbírka Caput mo= rtuum, o rok později vznikají Mramor na pálení v= 5;pna a Tiché krátery. Všechny vycházejí zá= ;sluhou básníka Petra Kabeše v roce 1981 jako trojsbí= ;rka Jablko nevrátím květu v edici Petlice, v roce 1984 p= ak v edici Expedice. Byly do nich zařazeny i sbírky, které= ; Juliš napsal na motivy kreseb teplického výtvarník= a Zdeňka Veselého, např. Nelehké spočinutí= . V 70. a 80. letech autor jednotlivé básně i celé s= bírky opakovaně přepracovával, slučoval pod roz= dílnými názvy a od roku 1988 vydával tiskem opě= t s odlišnými tituly a v jiném uspořádán&#= 237;.


Podstatným bylo pro Juliše setkání= ; s výtvarníkem Jiřím Sozanským v roce 1981, kt= erý společně s přáteli pracoval na svých r= ealizacích v interiérech a exteriérech likvidovaného= starého města. V knize Libora Michalce Rozhovory z přelo= mu tisíciletí k tomu Emil Juliš uvádí: „M= ost, Mostecko, i když bylo nejvíc zdevastované, půso= bilo na mě zvlášť přitažlivě. Zní= ; to paradoxně, vždyť tady se odkrývalo peklo (o pek= le psal už Dante). Ohně ocelárny, prohořívaj= 37;cí vrstvy uhlí povrchových šachet, detonace z bou= raného starého Mostu, ohně bezdomovců na výsypc= e uprostřed vyklizeného města, nakonec zbývá ta= nejstarší část kolem kostela sv. Václava, osv&= #283;tlovaná zášlehy plamene z nedalekého komín= u chemičky, říkám jí Zóna. Pracuje tu upro= střed ruin několik umělců z Prahy, vytváře= jí fragmentární postavy a ty tu „žijíR= 20; mezi těmi ruinami, až je výbuchy spolu s těmi ba= ráky smetou, zničí v mraku prachu. Ta zkáza měs= ta vyvolávala představy tohoto kusu země až do prehi= storie, vyhynulých šelem a ryb, přívalů vod. Pr= omlouvají lidé-sochy atd. Nemohou uniknout – podřez= ávají pod sebou větev. Ničí životní p= rostředí. A i z toho vznikají básně, poezie a&#= 382; mýtus zaniklého místa, města....“


Likvidované město bylo pro Juliše insp= irací pro básně, sebrané později ve sbírce= Blížíme se ohni, která byla nejprve vydána bez= jeho vědomí v roce 1987 v Mnichově v edici Poezie mimo d= omov, po dalším přepracování pak o rok pozd= 3;ji v definitivní podobě v Severočeském nakladatels= tví v Ústí nad Labem. Byla tak po dvou desítkác= h let autorovým konečně znovu oficiálně vydan&#= 253;m dílem.


Velký návrat zažil Juliš na p"= 5;elomu 80. a 90. let, kdy mu vyšly ještě Gordická h= lava a Hra o smysl, soubory textových fragmentů, jimž byl= společný důraz na životní i tvůrč= 37; dynamiku, ale také úzkost z nestálého světa= i osobní existence. Juliš sám považuje tuto trilogi= i za završení téměř dvacetiletého poexperi= mentálního období.


K experimentu se vrací v dílech Multitext A= , který v roce 1992 vydává jako bibliofilii s originá= ;lní grafikou Zdeňka Sýkory lounský antikvá"= 5; Pavel R. Vejrážka, a afrikááááá (1= 995), koncipovaném jako variované zrcadlové uspoř= 25;dání cestopisného tématu. Mezi tím vyše= l roku 1993 soubor snivých básnických próz Cesta do = města Lawn. Povídky obsažené v této knize psal = Juliš během celé doby své literární aktivi= ty. V roce 1994 následoval výbor Svět proměn a o dva= roky později vychází v pražském nakladatelstv&= #237; Torst velká retrospektiva s názvem Nevyhnutelnosti, do n= íž byly zařazeny původní texty ke knize fotogra= fií Loun Jaromíra Funkeho, která byla k vydání = připravována pro rok 1973, nakonec už ale vyjít nesm= ěla. Julišovy texty obsahuje také bibliofilie, určen= á milovníkům a sběratelům knih pod názvem = Zachytit zachytitelné. Pětadvacet kusů knihy vyrobil lito= měřický učitel Ivo Vodička. Dvanáct z n= 83;kolika desítek svázaných listů obsahuje texty z J= ulišovy knihy Nová země, další část&#= 237; je oddíl Zachytit zachytitelné.


V roce 1990, kdy se natrvalo vrátil do Loun, obd= ržel básník za sbírky Blížíme se ohni= a Gordická hlava s přihlédnutím k celoživotn&#= 237;mu dílu Cenu Jaroslava Seiferta, udělovanou Nadací Ch= arty 77 za významnou a osobitou literární tvorbu. Jeho &#= 382;ivotní dílo bylo roku 1996 oceněno také Stá= tní cenou za literaturu. Ve stejném roce obdržel Cenu m&#= 283;sta Mostu za básnickou tvorbu vztahující se k tragick= ým osudovým momentům města Mostu, kdy bylo staré= ; město likvidováno.


Emil Juliš nebyl jen básníkem. Mě= l vždy mnoho přátel mezi malíři a výtvarn&= #253;m uměním se čas od času sám prakticky zab&= #253;val. Nejčastěji to byly koláže, jeho osobit= 3;mi výtvory jsou objekty v podobě pomalovaných kamen$= 7;. Emil Juliš svá díla několikrát vystavil. V = letech 1970 až 1972 se zúčastnil kolektivní výs= tavy experimentální poezie v Amsterodamu, Stuttgartu, Norimber= ku, Antverpách, Liverpoolu, Oxfordu. Své fototexty, kolá&= #382;e a obrazy vystavil v Litvínově (1987), Mostě (1988)= , v Ústí nad Labem (1989) a v Lounech (1995, 1999).


V souvislosti české a evropské experim= entální poezie druhé poloviny 20. století zaují= má Emil Juliš postavení značně specifické.= Zůstával vždy stranou pevnějších či = volných seskupení a na rozdíl od básníků, = jako byl Ivan Wernisch, Pavel Šrut a Petr Kabeš, nepotlač= oval významovou stránku verše a věřil v osobito= u výpověď poezie. Od většiny prací experim= entálního proudu se Julišovy básně odlišuj= í spojením přísného matematického algoritm= u, určujícího kombinace veršů a slov v bás= ni, a silného významového zatížení př= íznačného pro tradiční typ poezie: lyrismu, pat= osu a existenciální tematiky. Obě poetiky se u něho = vzájemně doplňovaly. V Julišových verš= 7;ch se často setkáváme s hledáním podstaty lid= ství, se snahou o co nejniternější výpově&= #271; o tomto světě, s hledáním co nejpřesn= 3;jší odpovědi na otázky lidské existence. B= 25;sník a překladatel Karel Milota charakterizuje Julišov= u tvorbu takto: „Je to dílo, jež připomíná= ; mohutný monolit s jednotlivými plochami rozdílně s= trukturovanými a opracovanými, ale z téhož kusu kame= ne.“


V roce 2007 vydalo nakladatelství Dybbuk Juli= 53;ův vlastní výbor z poezie z let 1965 až 2005 pod = názvem Pod kůží. Básně, které autor p= ovažoval za důležité, určující, z= 5;sadní, rozdělil do osmi částí podle doby vzni= ku, v osmé je poezie z poslední doby, některá dosud = knižně netištěná. Výbor doprovodil ilustra= cemi výtvarník Jiří Kubový. Titul byl v če= rvnu 2007 nominován na Cenu Josefa Škvoreckého, kterou vy= hlašuje Literární akademie.


zpracovala: Mgr. P= etra Trojnová, historička města, prosinec 2007
 
Za aktualizaci zodpov=C3=ADd=C3=A1: Ja= na =C5=BDampov=C3=A1
Vytvo=C5=99eno / zm=C4=9Bn=C4= =9Bno: 10.11.2009 / 10.11.2009

Kontext

Um=C3=ADst=C4=9Bn=C3=AD: <= a href=3D"/vismo/index.asp?id_org=3D9959&archiv=3D0">Slo=C5=BEky dok= ument=C5=AF > Historie, sou=C4=8Dasnost a symboly m=C4=9B= sta > Historick=C3=A9 osobnosti m=C4=9Bsta Mostu
Po=C4=8Det n=C3=A1v=C5=A1t=C4=9Bv: 13753
 

Zobrazit vyhled=C3=A1vac=C3=AD formul=C3=A1=C5=99 »


 

=

Nach=C3=A1z=C3=ADte se v m=C3=B3du "Bez grafiky", tak=C5=BEe vid=C3=AD= te tuto str=C3=A1nku bez zdobn=C3=A9 grafiky a pokro=C4=8Dil=C3=A9ho for= m=C3=A1tov=C3=A1n=C3=AD. Pokud v=C3=A1=C5=A1 prohl=C3=AD=C5=BEe=C4=8D po= dporuje CSS2, m=C5=AF=C5=BEete se p=C5=99epnout do grafick=C3=A9ho m=C3=B3= du.


© Magistr=C3=A1t m=C4=9Bsta Mostu
Ve=C5=A1ker=C3=A9 p=C5=99ipom=C3=ADnky a n=C3=A1m=C4=9Bty ke s= tr=C3=A1nk=C3=A1m adresujte na webmaster@mesto-most.cz

web & design WEBHOUSE&r= eg;, redak=C4=8Dn=C3=AD syst=C3=A9m vismo®=
P=C5=99ihl=C3=A1sit se | R= egistrovat se | Prohl=C3= =A1=C5=A1en=C3=AD o p=C5=99=C3=ADstupnosti

------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/barvy1.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /*oA (vsechny stranky + editor)*/ @media screen{ .opera{width:auto;} html,body,li.skip a{background-color:#FFFFFF;color:#000000;background:#e8e9eb url(bg.gif) repeat-x;} .automat{color:#000000;} a,a:link,a:active,a:visited{color:#003e6d;} /*form a,form a:link,form a:active,form a:visited{color:#0b2c45;} */ a:hover{color:#000000;} hr,hr.oddelovac{color:#dce8ee;background-color:#dce8ee;} strong.zprava,.editor h3,.zvyrazneni{color:#C32200;} .zvyrazneni2{background-color:#dceaf1;color:#AC2402;} body,input,textarea,.nastaveni h4.cvi{font-family:Arial,"Arial CE",Helvetica,"Helvetica CE",sans-serif;} .editor ul.bannery{font-size:92%;} .editor .bannery {margin:3px 0 0 0!important;padding:0 0 20px 0!important;} .editor .bannery li {list-style-type: none; padding: 0;margin:0 10px 10px 0;} .editor .dole li {float:none;display:inline; } .editor .bannery li.stextem{width:260px; display: block; padding-top:15px;float:left;} .editor .bannery li img {float:none;vertical-align:bottom;margin:0;} .editor .bannery li.stextem img{float:left;margin-top:-5px;} #vpravo #bannery{padding:20px 0 18px 0;} #vpravo .editor,#vpravo #vobrazech{padding:13px 15px 35px 15px;} #foto{background:transparent url(aktualni_foto.gif) no-repeat left top;width:206px;} #foto img{margin:0 0 0 26px;} /*profilka*/ body .boxProfilka .editor h3, body .boxProfilka h3, .boxPozadi h3.cvi {text-transform: uppercase; font-size: 110%; color: #de040d; margin: 0px 0 15px 0; padding: 0;} body .boxProfilka .dok {margin: 10px 0 0 0;} .boxProfilka .editor p {margin: 10px 0;} .editor .dalsi {padding: 0px 0 3px 25px; font-size: 100%; margin: 6px 0;} /*kontaktInfo*/ .kontaktInfo {margin: 0 -25px 10px -25px; background: url(kontakt_info.gif) 0 0 repeat-y;} .kontaktInfo .vlevoText {float: left; width: 240px; padding: 0 25px; } .editor .kontaktInfo img {float: right; margin: 0;} .kontaktInfo p.najitMapa {margin: 22px 0 12px 0;} .kontaktInfo .najitMapa a{background: url(najit_na_mape-left.gif) 0 0 repeat-y; padding: 0 0 0x 70px; color: #cfdee7; font-size: 90%; text-decoration: none;} html>body .kontaktInfo .najitMapa a{padding: 12px 0 12px 70px;} .kontaktInfo .najitMapa a span {background: url(najit_na_mape-right.gif) 100% 0 repeat-y; padding: 12px 20px 12px 0;} .tmavsiPruh{padding:10px 25px;margin:0 -25px;position:relative;background:url(bg_tmavsi_stred.gif) repeat-y left top;} /*pridelala Jirina*/ /*mesto*/ .vlevoVpravo h4 {font-size: 100%; margin: 0 0 5px 0!important ; padding: 0; font-weight: normal;} .vlevoVpravo .vlevo {width: 50%; float: left;} .vlevoVpravo .vpravo {width: 44%; float: right;} .vlevoVpravo ul, .boxModry .editor ul {margin: 0 !important;} .vlevoVpravo ul li { list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; background-image: none; font-weight: bold; text-transform: uppercase;} .profilPoloha h4 {margin: 20px 0 5px 0; font-size: 100% !important; padding: 0;} .profilPoloha .poloha {float: right; border: 4px solid #b0c7d5; margin: 0 -10px 0 0;} .profilPoloha dl {margin: 0 0 20px 0; padding: 0;} .profilPoloha dt {float: left;} .profilPoloha dd {margin: 0 0 4px 120px;} .profilPoloha img.mapa {margin: 0 -25px 0 -27px;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhCAA5A/cAAOjp6wgtSQkuSgouSgwwTAsvSw0xTRo8Vtba3s/U2QwxTA8z ThI1UHGFlRA0T+Xn6X+Rn3iLmufo6t/i5ebo6uTl6OLk5xQ3Uhc6VB4/Wdnc4OHj 5sHJz8rQ1eTm6Njc4BU4U9fb3yBBWtPX3BM2USFCW9TY3MbM0s3S19zf4t7h5NHW 2t3f4xE0T+Pl59rd4d3g4+Di5Rs9V6OvuRM3UQ4yTRk7VbrDynqNnEhjdzlWbTxY bqu2v5SirpWjr5aksLK8xLC6wiJDXKWxu8PK0ClJYTJQZ1hwgxw+WMzR17/GzShI YMDIzoaWpLK7xC9NZUJec3WImCVFXnuOnIOUom6Dk36QnpimsZmnsrG7w4qap3KG lmqAkJ2qtdDV2s7T2MDHzmF3iWuAkZ6rtqayu664wa24wNLX26+5wnaJmLfAxyNE XT5bcE1ne7O9xTVTabW+xkBccqGtuJGgrGp/kG2CkpqnsiRFXb7GzZyptMXM0snP 1S5NZEtlebS+xqy3wImZpnyOnYGToaSwura/x192iJyqtHSIl6KuuIiZpqizvVZv grjAyMLJ0Ftzhb3FzJCfq46dqiZGXxg6VKq1vhY5U4+fq2R6jFFqfsfN08fO07zE y4ycqDdUaypKYmd9jm+Dk7nBydXZ3VNsf6CttytKYlBpfYKToZelsU5ofI2cqcvR 1sTL0bvDy0NedLnCycjO1Nve4aeyvIeYpTpXbTFQZ1Vugam0vZOhrUZhdoWWo5Wk rx0/WISVo1x0hltyhVpyhCdHX3OHlzdVayxLY4aXpFRsgDZTapKhrWZ8jWV7jDNR aHeKmUVhdUVgdT5acH2PnTBPZl51h5uos1lxg46eqj1Zb4ubqExmemyBkWN6i3mM m111h6u1vzhWbDBOZjRSaURfdClIYWh9jp+stnCElEpkeWJ5iklkeGJ4ih9AWi1M ZICSoD9bcQwyTFVugqOwuYWWpAsvTA4yTkZidpOirRM3Uj9bcqm0vgAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAAAIADkDAAj/AAMIHEiwoMGDCBMqXMiw ocOHECNKnEjRoYCLGDNq3Mixo8ePIEOKHElygMmTKFOqXMmypcuXMF0WmEmzps2b OHMWkKdTJ4GfQIMKHUq0qNGjBBQoXarAHdOnUKNKVWqgqtWrWLNq3crVao2vYMOK DTsv7IKzaNOqXcs2rYO3cOPKnUs3bou7ePPq3YuXgd+/gAMLHgyYhOHDiBMrPkyj sePHkCM3tnehsuXLmDNbBsG5s+fPoDtXGk26tOlKGFKrXs26tepJsGPLnj3Jhu3b uHPbOMC7t+/fwIML9y2juPHjyJMbR8K8ufPnSHhJny49g/Xr2LNrv66uu/fuIsKL /x9Pvrz4EujTq1/PPr2Q9/Djyxeypr79+/jX3NnPv7//O1IEKOCABEohyYEIJqig JME06GCDS0Qo4YQULiHOhRheWMSGHHboYRGehCjiiCR6UsqJKKaoYinEtOhii+vE KGOMfNRo44048vHEjjz26OMT3wQpZJDRFGlkkbUkqeSSTNZixJNQRimlEctUaWWV 4GSpZZZvdOnll2C+ccyYZI7ZyZlopqlmJ8O06Wab3sQpZ5w61GnnnXjqQMuefPbp Jy07BCrooITuYM2hiB76zKKMLsrGo5BGKikb7bRzT6WYxqHpppx2GgcUoIYq6qhQ uGLqqaim6ko4rLbKqjOwxv8KazO01kprLrjiSk+uvOaaw6/ABitsDugUa2yx5iSr bLJ9NOvss9D2gc201E7bxrXYZqttG6l06+234KZiyrjklmuuKZikq+667GIyyrvw xivvKMbUa2+9tuSr7775vqPvIgAHLPDAixxh8MEIJ3wENQw3zDAwEEcM8S8UV0yx IxhnrPHGjvji8ccecyPyyCJLY/LJJhei8sost1xIGDDHLPPMYaRj8802n6Pzzjpr 4/PPPl8i9NBEF32JMkgnjXQyTDfN9CdQRy311J+MY/XVVtOh9dZcd00HF2CHLfbY XIhh9tlopy1GNmy3zXYdcMct99x1VGH33XjnXQUofPf/7fffoJQj+OCCN2D44Ygn rvjiiG/h+OOQR76FMJRXTvkhmGeu+eaHROH556CHHkUapJdu+ulpMKP66qpH4Prr sMcu++ywb2P77bbjoPvuvPeOwxTABy/88FMEYvzxyCcfCDTMN8+8FdBHL/30VkBg /fXYZ6/99tiz4/333gsi/vjkly/IKeinr/76p1Dh/vvwx09FL/TXT78u+Oev//7x NOH//wAMYBOKQcACEnAWCEygAhc4i0Q48IEQjGAiAEHBClrwgoDQggY3yMEOauEa IAwhCDlBwhKa8IScUIUKV8jCFqoiEjCMoQxnGIlq2PCGNrSEDnfIwx5aAhJADKIQ /4cIiTkY8YhITOIckMHEJjIRF1CMohTrIUVc9OCKWMyiFnvggy568Ytg9MEuxkjG Mf7gjGhMoxp/gIo2uvGNcETFFeZIxzra8QpYyKMe98hHLNjhj4AMpCDtMI1CGrKQ eUikIhfJyDwY4pGQjKQkDdGFSlrykpjswhg2yclOenIM5AilKENJilKa8pSoJIUc VsnKVrpSDoiIpSxnSUtEzOCWuMylLnEJD10O4pfADKYwBzGEYhrzmMgcAhmWycxm OpMMsoimNKdJTVko4prYzKY2FXGLbnrzm+DEByXGSc5ympMS3UinOtPJg3a6853w 5MEf5knPetrzD2bIpz73yf9PM5ThnwANqEDLgIaCGvSgCEVDEBbK0IY6NAhZiKhE J0rRLDjhohjNqEadAISOevSjIAWCG0ZK0pKa1A1+SKlKV8pSP8DhpTCNqUzhQIia 2vSmOCWEGnbK0576VA2MCKpQh0pURoTiqEhNqlJD8YqmOvWpUH3FDaZK1apa9Qat yKpWt8rVVmziq2ANq1g38YiymvWsaH0EHtbK1ra6FQ9KiKtc50pXJYDhrnjNq17B wIS++vWvgGUCBwZL2MIa9rCEbYRiF8vYxjaCCJCNrGQnSwRWWPaymM0sK/TA2c56 9rN6OIFoR0va0pp2tJlIrWpXy9pMaOK1sI2tbDUBi9r/2va2uIXFHnbL2976dg8d CK5wh0vc4gp3FchNrnKXu4okOPe50I1uElBA3epa97rYre4Xtsvd7nr3CwkIr3jH S97ymve84/WCetfL3vZ6YQXwja9850vf+J7hvvjNr37PMIL++ve/AA6wf01A4AIb +MAILrAoFszgBjtYFAiIsIQnTOEKW/jCEw6BhjfM4Q57eMMfCLGIR0ziEotYAyhO sYpXzOIUv+DFMI6xjGcM41jY+MY4znEsUsDjHvv4x0DuMQuGTOQiG/nIRIaBkpfM 5CY7eckqiLKUp0zlKkt5AljOspa3zOUuazkGYA6zmMdM5jBv4MxoTrOa14xmC7j5 pM1wjrOc5wxnF9j5znjOs57vXIE++/nPgA60oP/sgUIb+tCITrShH8DoRjv60ZCO tKMpQOlKW/rSmM60pSXA6U57+tOgDrWnAUDqUpv61KhOtapXzepWu/rVsI61rGdN 61rb+ta4zrWud83rXvv618AOtrCHTexiG/vYyE62spfN7GY7+9nQjra0p03talv7 2tjOtra3ze1ue/vb4A63uMed7IAAADs= ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/barvy2.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /*oA (vsechny stranky)*/ @media screen{ .opera{width:auto;} .vystraha,#celek .strlistovani strong{color:#8F0108;} #fzapis div{border-bottom:1px #ffffff solid;} .nastaveni hr{background-color:#ffffff;color:#ffffff;} .fkont form,.fkont legend,#fprihl form,#fprihl legend,#fzapis form,.nastaveni{background-color:#c8d5dd;color:black;} .fkont form,#fprihl form,#fzapis div.fcesta,#fzapis form,.nastaveni,.formular{border-color:#082d49;} .b1{background-color:#fcfcfd;color:black;} .b2,.nahledy div,#isvs .hodnota{background-color:#ebedf0;color:black;} form .b1{background-color:#d7e0e7;} form .b2{background-color:#c9d5de;} .fcesta,#hledani{color:#000000;background:#b9c7d0 url(bg_telo.gif) repeat-x;} .format{background:white url(bg_format.gif) repeat-x;color:black;border-color:#788a97 #ffffff #ffffff #788a97;border-style:solid;border-width:1px;} input.btn,.nastaveni ul.vyberzobrazeni li,.fkont h3.cvi,#fzapis h3.cvi,form h3,form h4,form h5,.seznam th{color:#ffffff;background:#154569 url(bg_btn.gif) repeat-x;} #hledani input.btn{border:0;background:transparent none;color:#0b2c45;} input.btn,.nastaveni ul.vyberzobrazeni li{border:1px #082d49 outset;} fieldset{border:1px #ffffff solid;} .vyber fieldset{border:1px #dce8ee solid;} .obsah form a,.obsah form a:link,.obsah form a:active,.obsah form a:visited,.obsah form a:hover{color:#000000;} .nastaveni ul.vyberzobrazeni li.aktualni{background:#4e738f none;border-style:inset;} .nastaveni ul.vyberzobrazeni li *{color:#FFFFFF;} .seznam th,.seznam th A,.seznam th A:link,.seznam th A:Active,.seznam th A:Visited,.seznam th A:Hover{color:#ffffff!important;} .ReakcePrispevek,.nahledy div,#isvs .hodnota{border:1px #a3bac7 solid;} .seznam,.seznam td,.seznam th{border:1px white solid;color:black;} /*Galerie - listovani*/ #prvni,#posledni,#zpet,#vpred{background-color:#9fb9cb;} #listovani span,.strlistovani span img{border:1px #4c6c83 solid;} #listovani span,.strlistovani span,.strlistovani span img{background-color:#9fb9cb;} a.aktivni,a.aktivni:link,a.aktivni:active,a.aktivni:visited,.strlistovani a.aktivni img{background-color:#c2d6e1;} a.aktivni:hover,.strlistovani a.aktivni:hover img{background-color:#e1eaf1;} /*Kalendar*/ table.calcells td.wkday,table.calcells td.wkend{background-color:#9fb9cb;} table.calcells td.notmnth{background-color:#c9d5de;} #titul #kalakci, table.calendar{background-color:#ffffff;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_telo.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhAgAqAMQAALnH0X2TpLnH0JKmtKi4xJ2vvJqsum2Fl7DAypapt7PCzXaO oLXEzrfF0KS1wXqRooGXp3KKnIugr669yKGyv2h/kY6jsYSaqqu7xoedrQAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAAACACoAAAUxYFUdRxQty/MEAQRdV5ZJ kmUNQ5IYRlFQFIeDQMBgJhMEQqFgMBoNgHRKrVqvVoEgBAA7 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_format.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhAQAGAKIAAPr6+/f4+Obp69PX2dzg4u/x8gAAAAAAACH5BAAAAAAALAAA AAABAAYAAAMEOCQVkAA7 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/obecne.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { /*pro editor a vsechny stranky*/ .opera{width:auto;} .prihlaseni{font-size:65%;margin:20px 5px;padding:0;} .prihlaseni ul,.prihlaseni li{margin:0;padding:0;} .prihlaseni li{margin-left:17px;} p.prazdne{text-align:center;} /*a.patalogo,a.patalogo:link,a.patalogo:active,a.patalogo:visited,a.patalogo:hover{color:#DA0500!important;font-weight:bold;margin:0 1px;overflow:hidden;text-decoration:none!important;background-color:white!important;padding:0 3px;position:relative;} */ /*POKUS! NEZVEŘEJŇOVAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*/ a.patalogo,a.patalogo:link,a.patalogo:active,a.patalogo:visited,a.patalogo:hover{color:#DA0500!important;font-weight:bold;text-decoration:none!important;background-color:white!important;padding:0 0.3em;} .patalogo span{color:black!important;font-weight:normal;} .patalogo span.vis{font-weight:bold;} #pata ul,#pata ul li{clear:both;display:block;margin:0;padding:0;list-style-type:none;} #pata ul{margin-bottom:5px;} #pata div{margin-top:2px;} .sf{float:none!important;display:block;clear:both;font-size:1%;line-height:1%;height:1px;border:0;padding:0;margin:0;overflow:hidden;} #celek .sf *,a#hlobsah,.sf,#k01,#k02,#k03,#k04,#k05,#k06,#anketa hlas div,.zarazkaie{color:transparent!important;} body.editor{padding:10px;} /*ve vsuvkach*/ /*.editor{position:relative;}*/ .editor,.editor td,.editor th{font-size:78%;} .editor p{padding:0;margin:4px 0 0 0;} body.editor p{border:1px blue dashed;} .sfleft{clear:left!important;} .justify{text-align:justify;} .editor .nastred{text-align:center;} .editor img{position:relative;float:left;margin:0 8px 4px 0;} body.editor img{position:static;} .editor img.vpravo{float:right;margin:0 0 4px 8px;} .editor p.nastred img{float:none;} .editor h3{font-size:125%;margin:15px 0 5px 0;} .editor h4{font-size:110%;margin:15px 0 5px 0;} /*strong.zprava,h3.zprava{font-size:115%;} h3.zprava{display:inline;margin:0;padding:0;}*/ hr,hr.oddelovac{display:block;height:1px;line-height:1px;overflow:hidden;margin:0 0 -4px 0;padding:0;border:0;} html>body hr{margin:8px 0 4px 0;} .editor hr{display:block;clear:both!important;width:100%;} /*.editor ul,.editor ol{clear:both;margin:0 0 5px 20px;padding:0;} .editor ul li,.editor ol li{padding:0;margin:0 0 0 20px;} .editor .ramecek{border:2px red dashed;background-color:white;margin:10px 0;padding:10px;}*/ .editor ul,.editor ol{clear:left;margin:5px 0 5px 25px!important;padding:0;} .editor ol{margin-left:30px;} .editor li ul{margin:5px 0;} .editor li ol{margin:5px 0 5px 10px;} .editor ul li,.editor ol li{padding:0;margin:0 0 0 15px;} blockquote{padding:5px 0;margin:0 0 0 15px;} .editor ol li{list-style-type:decimal;} .editor li ol li{list-style-type:lower-alpha;} .editor li li ol li{list-style-type:lower-roman;} .editor ul li{list-style-type:square;} #celek .editor ul.mbannery{margin:0!important;padding:0;text-align:center;} .editor ul.mbannery li{list-style-type:none;margin:0;padding:0;} .editor ul.mbannery li,.editor ul.mbannery li img{display:inline;float:none;vertical-align:middle;} .editor ul.mbannery li img{margin:5px 3px;} .malamezera{line-height:5px;} .velkamezera{line-height:15px;} .small{font-size:92%;} .big{font-size:125%;} .extrabig{font-size:150%;} body.editor .sf{border-bottom:1px green dashed;margin-top:3px!important;} .yellowbg{background-color:yellow!important;color:black;} .redbg{background-color:red!important;color:white;} .blue{color:blue;} .green{color:green;} .red{color:red;} .orange{color:#FFA500;} .yellow{color:yellow;} .darkgray{color:#A9A9A9;} .white{color:white;background-color:silver;} .black{color:black;} .zvyrazneni2{padding:0 3px;} .vlozenafg,.vlozenemenu{display:none;} .vlozenemenuobsah {margin:0 0 0 15px;} /*pripadne uzivatelske styly*/ /* _KN_20100702_z FTB styly pro sablony */ #patternArea{position:absolute;width:400px;height:300px;background-color:#FFFFFF;border:1px solid #000000;overflow:scroll;} #htmlPatternToolbar{left:0;top:0;width:100%;height:30px;background-color:#EC8500;cursor:move;color:#FFFFFF;} #htmlPatternTabs a{padding:0 5px 0 5px;} .htmlPatternTabSelected{background-color:#D0D0D0;border-left:1px solid #000000;border-right:1px solid #000000;border-top:2px solid #000000;border-bottom:1px solid #D0D0D0;} #htmlPatternContent{background-color:#D0D0D0;padding:2px;border-top:2px solid #000000;} /* _KN_20100702_k FTB styly pro sablony */ ul#volsocialhub{display:block;margin:0;padding:0 0 35px 0;font-size:78%;} ul#volsocialhub li{margin:0 20px 0 0;padding:0;float:left;white-space:nowrap;display:block;list-style-type:none;} ul#volsocialhub li a{display:block;padding:8px 0 8px 30px;} .facebook{background:transparent url(images/ikony/iko_facebook.png) no-repeat left center;} .twitter{background:transparent url(images/ikony/iko_twitter.png) no-repeat left center;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/styly.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { /*#menu ul ul{display:none;}*/ .opera{width:auto;} /*layout*/ html,body{margin:0;padding:0;text-align:center;} body{min-width:976px;} #celek{width:976px;text-align:left;margin:0 auto;position:relative;} #vlevo{float:left;width:244px;overflow:hidden;padding:0 0 20px 0;position:relative;top:-30px;} .obsah{display:inline;width:100%;float:left;position:relative;} #celek .box{padding:0 18px 25px 18px;} .box, #vpravo .editor{background:transparent url(images/stin.gif) no-repeat center bottom;} .bezstinu{background:none;} html>body .box{width:auto;} #telo{background:white url(images/stin_stred.gif) repeat-y center top;} /*hlava*/ #pruh{background-color:#193b55;} #hlava{background-color:#193b55;clear:both;position:relative;width:100%;background-color:#193b55;} #duha{position:absolute;left:0;top:0;z-index:10;width:100%;height:114px;background:transparent url(images/obrazek.jpg) no-repeat 0 0;color:white;font-size:71%;} #duha div#linky{position:absolute;left:0;top:0;z-index:11;width:99%;height:114px;background:transparent url(images/linky.gif);} #nazev{position:absolute;display:block;top:-87px;left:0;z-index:20;width:366px;height:87px;background:transparent url(images/nazev.gif) no-repeat 0 0;} #nazevDE{position:absolute;display:block;top:-87px;left:0;z-index:20;width:366px;height:87px;background:transparent url(images/nazev_DE.gif) no-repeat 0 0;} #nazevEN{position:absolute;display:block;top:-87px;left:0;z-index:20;width:366px;height:87px;background:transparent url(images/nazev_EN.gif) no-repeat 0 0;} #nazevIT{position:absolute;display:block;top:-87px;left:0;z-index:20;width:366px;height:87px;background:transparent url(images/nazev_IT.gif) no-repeat 0 0;} h1.cvi{margin:0;padding:0 0 0 90px;font-size:90%;height:113px;color:white;position:relative;top:-90px;width:365px;padding:0;} html>body h1.cvi{height:auto;min-height:113px;} h1.cvi span{position:absolute;padding-left:80px;padding-top:35px;width:285px;line-height:110%;} #znak{position:absolute;left:15px;top:29px;z-index:20;} #jazyky{display:block;position:absolute;right:0;top:145px;z-index:10;margin:0;padding:0;width:110px;height:30px;} #jazyky li,#podzahlavim li{float:left;width:26px;display:block;list-style-type:none;margin:0;padding:0;} #podzahlavim li{width:122px;margin-top:13px;text-align:center;} #jazyky a,#jazyky span{display:block;} #jazyky a:hover{padding:1px 0 0 1px;} #podzahlavim{background:#d3dbe0 url(images/bg_podzahlavim.gif) no-repeat 0 0;margin:0;padding:0;height:70px;font-size:71%;} #podzahlavim li#iso{margin-left:244px;} .cs #podzahlavim li#iso{margin-left:122px;} /*formy*/ #hledani{text-align:right;padding:10px 27px 10px 260px;margin:0;} #hledani .format{width:242px;} #hledani form{margin:0;padding:0;border:0;} #hledani *{display:inline;} .btn{cursor:pointer;} #hledani .btn{font-weight:bold;text-transform:uppercase;} #hledani a{border-left:1px white solid;padding:0 8px;height:1.2em;text-decoration:none;} html>body #hledani a{height:auto;} #hledani a:hover{text-decoration:underline;} /*lista*/ #lista{text-align:right;float:right;width:610px;margin:0 0 1px 0;padding-top:29px;background-color:#082d49;position:relative;z-index:50;} ul li{list-style-type:square;} ul.inline{margin:0;padding:0;} #lista li{height:auto;margin:0;padding:0;width:122px;display:inline;} html>body #lista li{float:left;} #lista a,#lista span{background-color:#1c415d;text-decoration:none;display:block;margin-left:1px;padding:12px 0;text-align:center;width:100%;border-bottom:20px #574a5a solid;} html>body #lista a,html>body #lista span{width:auto;} ul.inline a:hover{text-decoration:underline;} ul.inline li.skip{position:absolute;display:block;top:0!important;right:0!important;width:9em;padding:1px;} ul.inline li.skip a{text-align:center;border:0;position:absolute;width:8em;left:0;top:-500px;z-index:0;padding:0 2px;} ul.inline li.skip a:focus,ul.inline li.skip a:active{z-index:10!important;position:absolute!important;right:10px;top:0;} #lista a, #lista a:link, #lista a:active, #lista a:visited,#lista span{color:#d9dde0;} #lista a:hover{color:#ffffff;} #mapaStranek a{background-color:#144265;border-color:#4d5480;} #tisk a{background-color:#2d526e;border-color:#5a6890;} #doporucit a,#doporucit span{background-color:#154569;border-color:#2b6192;} #RSS a,#RSS span{background:#2a4f6b url(images/bg_RSS.gif) no-repeat right top;border-color:#4a797b;font-weight:bold;} /*nadpisy*/ h4.cvi{font-size:120%;margin:15px 0 5px 0;padding:0;} #stranka h3.cvi,h2.cvi,#celek #stred h3.ud{color:#de040d;margin:25px 0 5px 0;padding:0;text-transform:uppercase;} /*pismo*/ h2.cvi,h3.cvi,#celek #stred h3.ud{font-size:100%;} #vlevo h2.cvi,#vpravo h2.cvi{font-size:95%;} #vlevo #menu h2.cvi{color:white;padding:0 0 15px 8px;margin:0;font-size:110%;} .bezny,#vlevo address{font-size:78%;} .zpet,.dalsi,#lista,#stred .nastaveni h4.cvi,#pata,#hledani .format,#hledani a,#hledani .btn, #anketa .celkem{font-size:71%;} .popisek{font-size:65%;} /*dokumenty*/ .ui li,.aktuality2 li.bezobr,.utvary .ui li.o{background-image:URL(images/vismo_web/document.gif)} .kategorie .ui li,.utvary .ui li,.galerie .ui li{background-image:URL(images/vismo_web/utvar.gif);} .utvary .ui li.o{font-size:92%;} #celek .dok2{margin:0!important;} #celek .dok2 .ui li{padding:6px 0;background-image:none;} #celek .dok2 img{margin:4px 8px 6px 0;} /*obecne*/ #help .bezny{margin-top:8px;margin-bottom:0;padding:0;} .zpet{text-align:center;margin:10px 0;} .popisek{font-weight:bold;float:none!important;} .vystraha{font-weight:bold;font-style:normal;} .cist{position:absolute;left:-10000px;top:0;height:1px;width:1px;overflow:hidden;} .skryt{display:none;} .fulltex{background-color:#333333;color:white;font-weight:bold;padding:0 4px;} .dalsi,#podzalozkami li{margin:5px 0 0 0;padding:1px 0 10px 23px;background:transparent url(images/sipka2.gif) no-repeat left top;} img{border:0;} hr.grafika{margin:0;} html>body hr.grafika{margin:8px 0;} /*pata*/ #pata{background:transparent url(images/bg_pata_titul.gif) no-repeat center top;padding:40px 15px 15px 15px;} #pata p{float:left;width:48%;margin:0;} #pata p.webmaster{float:right;text-align:right;} #vzkazyzarovnani{text-align:left;text-indent:10px;} /*kalakci*/ #vpravo #kalakci{min-width:7em;margin:5px 0 0 0;width:199px;} html>body #vpravo #kalakci{width:auto;} #kalakci caption{font-weight:bold;padding:0 0 4px 0;font-size:105%;} /*foto v pravem sloupci*/ #vobrazech ul{margin:0;padding:0;font-weight:bold;} #vobrazech li{background:transparent url(images/bg_banner.gif) repeat-y left top;font-size:78%;margin:0 0 5px 0;padding:0;display:block;list-style-type:none;border-bottom:2px #e9e9e9 solid;} #vobrazech p{margin:0;padding:0;} #webkamera p{background:transparent url(images/banner_webkamera.gif) no-repeat left top;} #panorama p{background:transparent url(images/banner_panorama.gif) no-repeat left top;} #vobrazech a{display:block;padding:8px 5px 6px 70px;} #celek h3.hfoto{text-align:right;font-size:92%;font-weight:normal;padding:70px 10px 0 0!important;} #foto{position:relative;margin-top:-100px; width: 205px; overflow: hidden;color:#ffffff;} /*profilka*/ .boxProfilka {padding: 15px 25px 35px 25px; background:transparent url(images/bg_pata_titul.gif) no-repeat center bottom; width:auto; height:1px; position: relative;} /*488px;*/ html>body .boxProfilka {height:auto;} /*width: 438px;*/ .prvniboxProfilka { background:transparent url(images/box_profilka_nahore.gif) no-repeat center 0; padding: 20px 0 0 0 ;} .boxProfilka h3.cvi {margin: 0 0 5px 0; font-size: 90%;} .boxProfilka .editor {padding: 0 15px;} .boxProfilka h3.cvi {color: #596f7f;} #vlevo address{display:block;font-style:normal;padding:5px 0;} #vlevo address span{display:block;padding-bottom:8px;} #pocasi img{border:1px #082D49 solid;margin-top:10px;} #pocasi div{font-size:71%;float:left;width:66px;margin:0 9px 0 0;white-space:nowrap;} #pocasi div p{margin-top:10px;} #celek .box#pocasi{padding-right:0;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/nazev.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhbgFWANUAAAgtSQkuSv///wwwTAovShA0TwovSxI1UBM2UUtlegouSgsv Sw8zTqWvuA0xTQswSw4yTRE1UA4yTnmLmZWirAwxTDlWbA0yTYWXpA0xTBE0T2d8 jAswTBM3UVtyhLa9w8HGyitKYiREXcLL0hAzThAzT+Dl6PDy9NHY3UZgdDBOZRY4 UzxZbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAABuAVYAAAb/QIBwSCwaj8ikcslsOp/Q qHRKrVqv2Kx2y+16v+CweEwum8/otHrNbrvf8Lh8Tq/b7/i8fs/v+/+AgYKDhIWG h4iJiouMjY6PkJGSk5SVlpeYmZqbnJ2en6ChoqOkpaanqKmqq6ytrq+wsbKztLW2 t7i5uru8vb6/wMHCw8TFxsfIycrLzM3Oz9DR0tPU1dbX2Nna29zdaQHg4eLj5OXm 5+jp6uvs7e7v8PHy8/T19vf4+fr7/P3+/wADChxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxI sSK7EBgyalyxzoJGjSnWhZgw4oQAASdGULAQD2PJkykxsByH8aPNmzgxWNzJs6e9 /xQngwqYsK6B0JM60YUwelToiJAXRzR1ChUc0KlYsfrcyrWruatCTahbYfJoUnMe ymY9SWHdBrVr21pdSzeo17t4e4IVWtXchqlnyf2tG7RBusGER4TbS3hq3seQITI+ aRid1KaBxVloLDSzZs4CFM8F7Tiy6dMGJ5/kaC4EVs/gTDRt4AHcig2yj84kl1so bdsbLocOVxPnURM5YaNejk6B8+fQo0ufTr269evYsaseWh3D6+nehZ7wIH0FiqMj piMOumF6CtnpsaPPTr++/fv48+vfz7+////2bWdCdb2ZVR5cApA3nXlHpSDdB0dN UN0KDcR33XwAZqjhhhx26P+hdQSEKOKIJJZo4okohujcXnA5KB1YJhSIgXTrCdCA dZs5Jd1x2LUnn44fBimkhikWaeSRSCap5JJMlrgXBmo1YCJTQwknAAYlnifUCkVS eVIII+ZYWJMmokfmmWimqeaabLbp5ptM7kWBl1yOSFZQrnVGYp5jFulBhCMyhuWa ZsJp6KGIJqrooobuNcKfQU1AImImEGDWpEd5cCRcIwR6FAVsFsroqKSWuqQBqKaq 6qqsturqq7DGKqusCThlQG8mrKqlABQYYNaqXgowqwEQCqWqmCflOmys6C3r7LPQ RivttNRWa+212D5ba1AjGECBUAmkyqcAFvjama5CoTD/bHhBhZtqUxtc2yy0FtS7 wqr1hqCvq/umakEI/orw6gr/ZmvwwQgnrLC0256k7rgNpPptsgYge+WqR30wLKTs qVpsUCe4S+28yybwAQgofyDyBihPAMIErjaAQaosiwxCvK66LPLCPPeM6gJABy30 0EQXbfTRSCettNINnwS0lSsA3RsFCzR9pdAWY7B01WYJbTVbUW9dNHpiL+ABCA1Y sIIHDYBgAdANNLCACBuEYPQGb88NQgJBWwBCCkb7zXfZhBdu+OGIJ6744oRbDfR6 E5gt1NtWax201ZEvPS6vQ38sHgV2G0721iKgHfYCKYCAAd0gUJCABRsAvUIKGwA+ //cGIiww+wYJhH22CHSvkEDtsuPN+PHIJ6/88swD7TjQapmwAJXSc92Z0DUOvvTo QTOI1QixE8690i6HHnQDH1jQdgMbTPCB7ie3HTnLurdNwcm5TyD32ei3nbvfeWue AAdYtAcY8IAITKACF8jABjrwgRCEoNUOyK4ECWUCBqwcAisogARE0IDoUaD3sGKC DXwQhE454ZwUeL8HsGwFD2gABWL4ARi6bAUrdJ8IHrCCm8UQAw9wmQceEAIQDPGF J0yiEpfIxCY68YlQjOIBJ2jAcRUoBBk0ywaP4sEPhnCBUFoLCizgxRR+kAIzTKDM HoCBBhjwZqUbIg9h+AEMPv8AdhvAwN56aMK4GRCAbHSjFAdJyEIakAOITKQiF8nI RjrykZCMpCQhmUWhINBzQfnAFLVIQS6e8IsLXAEGCnSU8UQQPZNEZBsX6bcNcKCO HPBbClJnAUXGkUJowwAFQBACAPIRkS/kQAMmkMpiGvOYyEwmJAfAzGY685nQjKY0 p0nNalrTmlZz5tcS1MzKOZODCbgmM9FjTQ9gcnLWJKc4WWaBZlLoA8Az4gDOJjwQ iGAAOKyd286mAmbucgAvBCAz2ziAOIrzoAhNqEIXytCGOvSh4symM0lpAm2a5Ztc PGjGxLmUqZhgBdVU5zXf6QELJKBt4aTlAPSHz5etQIf/LBtAAv720tYNgKAvZOYw B6BSiPr0p0ANqlCHOk2JNnMCn7JoZzAqlA2IM2sItcCuIhVSpyAUhyhDWzsBCgKd YoCZ5kRbONGoU5TFrQED2ClBCyrPmBL1rXCNK0MrQNe62vWueM2rXvdKV2YalZkr OEoIlBqUr3bzotf05lWnKgAUVJVbCiUYSK/Zz2gCT66YFSdfN8vZznr2s6ANrWjx ajW8UmkEd62cXa1GAc8iFVyi/dpm0TPa2tr2trjNrW5Hm4He+va3wA2ucIdL3OIa 97jHtVpwWcAe4FYOuOhBbgYmhifpApexCShudK3L3e5697vgDa94x5sBB5j3vOhN /69618ve9rr3vfCFr9XWe54TqLdy6SVlfB0wVfvuN73UPUkC3Iue/xr4wAhOsIIX zOAGO/jBED7wfNX7lwbc1yzpDdaA3xtYoXxAweAksFMivF4VqIDBJnaABURA4ha7 uMEXiLGMZ0zjGtv4xjjOsY53vGOr2VgEJ2BBjStH4xpRYMc1mgCPbRxgAQgZx+hZ spRpLMMp13gDw/yACnCcggZY+ctgDrOYZwyBMpv5zGhOs5rXzOY2u/nNbY6xj228 ARsTecYiKOWOrSSAEMBZzaR0M3r+TGg036zQae6hltssQ0Q7+tGQjrSkJ03pSlut 0JVLMyYn0GaroQDNCcAAnP85dpIRCNophMZbmT2QgDLTztW8M7PfPMC7FaSZdnTz wApEQGsVyLrWZhaeqiHAMtdBYHe9q7Syl/1nCTj72dCOtrSnTe1qW/va2Ma21bL9 7MpJ22onCAG1RcDYDUS7Vg24NpCPYm5ro4fbEriZBPxGAWcPUwLr+0ANJXA2tIHg A9K+3wd2eb/+Odtl6IOnBFbwgbi9TAXrS4AI9L3LfcP74hjPuMY3zvGOe7za24a3 t6XNZxSIYNrBMsG3HcYCarOAsSq/9ru5fW89gkACMxWByyyw8L1JQGcSoGW0/60C CewyARJgWdJ9LoEPeIDf9lw661aA732rgOkfz7rWuc3/gK57/etgD7vYx072spv9 7Ge3Gtq9Xjmxq6ApJ9jA1xPA2A6GvWkNYMHXVRDGTJ0dPWtnABpL5zIGyJABDd+A 4mVmeAp4/WZ7f1nXP4CBruvP8B9QPJYdz4J/e8DrbfQ6CxS/S70H/vSoT73qV8/6 1rue7GoPfNvF/tpSjuAlTXH83eF++7pTBu2AX7su9df5mbLg6jJEIwV0bcSuXz0B c7cnA+LYdZn1MPlonEDXU7DLBojA8JWfeOt0Kf3Xm//86E+/+lkf+7XPXuzBoksD xr7Ntcwf+E4JPJad3vnDF3/7EyACnfd5DOAy3+d17rN9IKACDMBHPaR9DKACAZgA /7o3UxvQQ5/HMgxoePe3fh6ofiUQgiI4giRYgiZ4giiYgiq4gilIAiRgNS4YgzI4 gy5YOTQog/GHFQ1wgy6oAqQUFzx4g+gRhDTIMjXUeSDAAi7YcCKQApRHAizjfTM1 ATMoQy7oMi7YeUoYNyzghDsYRyTQeRswgLyWhDrXOjfIgmq4hmzYhilYAHAYh3I4 h3RYh3Z4h3iYh3qoh1azh3FYOXmYFmsxHnqIG3RhAgngh3CIHoqYOhtQAKVDAXGY Ov82AStQABnRNq1ziXJ4M3CIRnD4QgWgAiejOioAh+5jVruGMrqmiXMiiYoYi7I4 i7RYi7Z4i7iIhyxwe7wYi/+7yIvgo4c6V3fgIwKKyDakdAJON4vAqBK5GIcswIly aGK2qALSCI3XyAJxqALG+Ize+I2xqAHiOI7kWI7meI7omI7quI7s2I7u+I7vyAIJ kAAsAI/mKALzmAAqYI/82I/++I8AGZACOZDrGAEGeZAImZAKuZAM2ZAO+ZAQGZES OZEUWZEWeZEYmZEauZEc2ZEeOZEHEJIiOZIkWZImeZIomZIquZIp+ZEu+ZIwGZMy SZEsWZM2eZM4mZM6uZM82ZM++ZNAGZRCOZREWZRGeZRImZRKuZRM2ZRO+ZRQmZQI MJVUWZVWeZVYmZVauZVc2ZVe+ZVgGZZiOZZkWZZmeZY/aJmWarmWbNmWbvmWcBmX cjmXdFmXdumWHZCXermXfNmXfvmXgBmYgjmYgXmXhnmYcUmYirmYjNmYjvmYjRkE ADs= ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_RSS.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhHAAeALMAAP///6CgoSpPa1FneAgtSdHMxWl2gDVVbYCFi7y3s+zp5i5R bB5DXz9cct/c2AAAACH5BAAAAAAALAAAAAAcAB4AAAS2UMhJJZssk815/aDVeWFJ MaOpiuRqopu7wvJM1OuNv3vvUw6AQlFANH4CBWC5VASOPYeS2UT0GgNDoDBdJg7I QYJaAMsQAePE0C3LporEQNIoMANvqnMhqDMNLglBVAl8A1MOZisDAV2FAghMVjUD gwBWC4NuK2YNgwpHBkxzJgMFDgFgoktWDVN4JnasEmMADrRLBSqOEpFCRwFLtya1 AIACA3+QTSoNAQmTfQnTc2IJsEjZPxEAOw== ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/layout.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /*katalog menu - uvnitr sloupce*/ @media screen { /*---------------------------------------------------*/ .opera{width:auto;} #menu *, #menu * * a{color:#c3d1d5;} /*#menu * * * * a{color:#0F4691;}*/ #menu ul li {list-style-type: none;} #menu * a#osmakt{color:#ffffff;} #menu .sub #aktpol,#menu li li.akt,#menu li li,#menu div div div{background-color:transparent;} #menu * * * a#osmakt{color:#000000;} #menu .sub, #menu ul ul {font-size: 90%;} #menu ul li, #menu div div {line-height:1.3em;margin:0;padding:4px 1px 6px 20px;} #menu ul li {padding-left: 10px;} #menu ul ul ul {margin: 3px 0 0 0; font-size: 100%;} #menu ul ul li, #menu div div div div {border: none; text-transform: none; font-weight normal; padding: 2px 0px 2px 12px; text-indent: 0;} #menu ul ul li, #menu div div div.kontodkaz {background: url(images/menusub.gif) no-repeat 0 0.7em !important;} #menu ul ul li a, #menu div div div a {font-weight: normal;} #menu div div div.kontneodkaz { background-image: none; margin: 0 0 0 -1px;} .menuobr2 {display: none;} #menu{margin:0 0 35px 0;padding:55px 0px 30px 12px;font-weight:bold;font-size:78%;background:#082d49 url(images/bg_menu.gif) repeat-x;} #menu,#menu li li{height:1px;} html>body #menu,#menu li ul>li{height:auto;}/*height=hack pro IE6*/ #menu li.akt,#menu #aktpol{color: #fff; font-weight: bold;} #menu li.akt a, #menu #aktpol a { font-weight: bold;color: #fff;} /*#menu li li.akt,#menu div div div#aktpol{margin:0;} #menu div.sub a,#menu li ul a{font-size:92%;text-decoration:none;font-weight:normal;}*/ #menu li,#menu div div{text-transform:uppercase; background: url(images/menuborder.gif) 0 100% no-repeat;} #menu div div a {padding: 0 0 0 10px;} #menu div div div a {padding: 0;} #menu li #osmakt, #menu div div #osmakt { background: url(images/menu_act.gif) 100% 0px no-repeat; display: block; padding: 0 0 0 10px;} #menu div div div #osmakt {padding: 0;} #menu li{display:block;padding:8px 5px 7px 8px;list-style-type:none;margin:0;} #menu ul{margin:0;padding:0;} /*#menu li ul{margin:8px -9px -7px -12px;padding:12px 10px;position:relative;top:1px;} #menu li li ul{margin:4px 0 0 -5px;padding:0;position:static;} #menu li li,#menu div div div{border:0;} #menu li li,#menu .sub div.kontodkaz,#menu .sub div.kontodkazbs{background-image:url(images/mul/u2.gif);background-repeat:no-repeat;} #menu li li{padding:0 0 0 15px;background-position:0 0.3em;line-height:120%;}*/ #menu a#osmakt{padding:0 10px 0 0px;} #menu a#osmakt,#menu a#osmakt:hover{text-decoration:none;font-weight:bold; color: #fff;} /*#menu * * * a#osmakt,#menu * * * a#osmakt:hover{padding-left:0!important;} */ #menu a,#menu a#osmakt:hover{text-decoration:none;} #menu a:hover,#menu a.aktodk:hover,#nadmenu a,#menu a#osmakt.aktodk:hover{text-decoration:underline;} div#nadmenu{display:none;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_menu.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhAQDaALMAAAgtSRw+WBI1UAkuSho8VwsvSxU4Uw0xTQ4yThA0Txg6VR5A WhY5VAswTBQ3UgAAACH5BAAAAAAALAAAAAABANoAAAQwcMkVqq0ka6K6ZyBjjIbj CGiaJmyCvDByzHNjF3g+7PwO/MCgcEgsGo/IpHLJbAojADs= ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/menuborder.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlh2QABAIAAAChHXQAAACH5BAAAAAAALAAAAADZAAEAAAINhI+py+0Po5y0 2otXAQA7 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/styly_str.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /*--------styly pro stranky s uzkym zahlavim---*/ /*onlinevzorA*/ @media screen { .opera{width:auto;} html,body{background-image:url(images/bg_str.gif);} #znak{display:block;width:217px;height:100px;background:transparent url(images/znak.gif) no-repeat left top;} .cesta{margin:0;padding:14px 12px 25px 20px;font-size:71%;text-align:left;position:relative;z-index:30;background:transparent url(images/stin_str.gif) no-repeat center bottom;} #nazev a, #nazevEN a, #nazevDE a, #nazevIT a{display:block;position:relative;top:-30px;left:-15px;width:365px;height:90px;text-decoration:none;overflow:hidden;} #duha{background:transparent url(images/bg_duha.gif) repeat-y 1px 0;height:21px;position:relative;z-index:50;margin-bottom:6px;} h1.cvi{position:absolute;left:0;width:365px;height:50px;} h1.cvi span{top:-1.7em;padding-top:55px;padding-left:15px;} #telo{padding-bottom:2em;background:white url(images/bg_telo_str.gif) repeat-y right top;} #stred{float:right;width:732px;} .obsah{position:relative;left:20px;width:691px;} .obsah .obsah{position:static;width:auto;float:none;} #zahlavi{margin:2px 0 0 0;padding:1px 0 0 20px;} #zahlavi h2.cvi{margin:0 0 5px 0;font-size:130%;} h3.cvi{margin:20px 0 5px 0;} #menu{padding-top:42px;} /*prepisujici*/ /*.zobrazeno{padding-left:20px;}*/ #zahlavi .zobrazeno,.stav{padding-left:0!important;} #zpravodajstvi ul li{padding:2px 0;} #stred .stranka,#stred .zpet{text-align:left;}/*#stred .fkont*/ #socialnisluzby #stred .stranka{padding:0 5px;} #stred .nadpissekce{margin-top:10px;} #celek .kontnahledy{padding-left:60px;} .prohlizecka{background:#AFC7D5 url(images/bg_podzalozkami.gif) repeat-y center center;} #dokument{overflow:visible;} /*.formular form{width:auto;} */ /*presun z ASPINCLUDE*/ .fkont form{width:540px;} /*513px; obsah-2-30*/ .frm,.formular{border-style:solid;border-width:4px 1px 1px 1px;} form h3.cvi{font-size:100%;padding:3px 12px;} #celek .seznam th{padding:8px 5px;} #celek .fzapis div.fcesta{border:0;padding:6px 12px;} #pata{background:#e8e9eb url(images/bg_pata_str.gif) no-repeat center top;padding-top:20px;} /*definicni seznamy - specialni uprava*/ .zivsituace dt{margin-top:10px;} .zivsituace dd ul{margin-left:18px;padding-left:0;} .zivsituace dd ul.ui{margin-left:-3px;} .zivsituace dd ul dl {padding:0;margin:0;} .zivsituace dd ul dt{margin-top:8px;} .zivsituace dd{background-color:#E7ECF0;margin:5px 0;padding:5px 15px 5px 20px;} .dok .ui .u img {margin-left: 0;} #fktg.vz .fbtn {margin:0.2em 10px 5px 0;} #akce.obsah .zodpovida{display:none;} body .formular hr.oddelovac {padding: 0; height: 3px; background-color: #082D49; color: #082D49; margin: 0 0;} html>body .formular hr.oddelovac {margin: 8px 0;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_str.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhBgD/AfcAAOjp6wgtSQkuSubo6tba3gktSQouSuLk5+Tm6OXn6QwwTOPl 5w4yTc/U2U1ne9zf4nGFlaOvud7h5H+Rn9jc4AsvS+Di5efo6uTl6FRtgFJrfo2c qRc6VEVgdUZhdhs9VtDV2hg6VNLX2xU3UoaWpEhjd9PX3JSiridHX8LJ0DxYbpqn slx0hq24wICSoK+5woiZpgwxTGqAkIOUoqu2v2Z8jbjAyBA0T7/GzdTY3JimsVty hcDIzixMY6SwujBPZr3FzHiLmmN6i8zR11Zvgj9bcSBBW9/i5UxmesHJzxE1UCFC W3CElLzEy2h9jj5acMrQ1Z6rts7T2MjO1N3f4zlWbFhwg4qap7G7w6q1vs3S1y9N ZSpJYnSIl1BpfbK8xHeKmbS+xsvR1iVFXkpkeUFdcl92iOHj5nyOncfN06ayu5Gg rN3g47nByaizvWF3iba/x9fb39rd4Y+fq8TL0dve4dXZ3W2Cktnc4KCtt0NedLrD ysfO0wovS8XM0pyptHmMm5Wkr9HW2m+Dk32Pnay3wDNQaHKGlmuAkZCfqwwwSw0x TbfAx8PK0Km0vY6eqk5ofJWjr1tzhY6dqoeYpWyBkVVugVFqfrnCyW6DkytKYkdi d8nP1UJec5uos7O9xSNEXH6Qnk9pfJmnsjhVbIubqC1MZHWImJelsVlxgxI1UFdv goKToWJ5ij5bcBI2UWV7jElkeClIYYWWo2d9jh0+WF11h0BccoSVo0tlebvDy4yc qCZGXxQ3UbC6whY4U3qNnHOHl4mZph9AWZyqtDVTajJQZzNRaERfdJ2qtbK7xB4/ WF51hyJDXKGtuMbM0hk7VRw+WBAzTml+j1pyhMDHzqu1v7W+xqKuuD1Zb4GToTVT aWJ4ihM2Ub7GzTRSaXuOnKeyvJaksJ+stlNsf0VhdZKhrYaXpBo8VmB3iaWxuylI YGR6jHaJmDZUazpXbpOhrQ4zTg8zTjZVa664wVRsgGp/kB9AWiNEXQktSggtSpWk sNHW2x9BWnmNmyNFXSH5BAAAAAAALAAAAAAGAP8BAAj/AAMIHEiQoICCCBMqRKhv ocOHECNKXFigosUC+S5q3FhAgMePIEOKHEmy5EcDKFOqXJmyj8uXMF1WmEmzpk2a inLqVMCzp8+fPWMIHUpU6KKjSBkoXcq06dJ4UKPKm0pVmtWrN7Jq3ZpVidevYL2q Gkv2ldmz3dKq7cW27Yi3cOO+/UW3Loe7ePPeDcG3r1++0AILRke48IfDiBMfjsa4 ca3HkJdJnjyssuV79/phvmeks+fPnZeIHk1adLPTqEGpXo2v9b/WY2LLnh2bl+3b KHLr3p17ne/fsoIL50K8uHHimpIr78G8uXPmpqJL30K9unXqP7Jr357dmPfvhsKL /z9Gvvy38+i3qV9frL17d/Djz5tPn5T9+1Xy69+f/53//yoEKOCAAWZj4IFPJKjg ggm64uCDRUQo4YQR3mLhhWVkqOGGGXbi4Yd6hCjiiCEiY+KJHaSo4oopluPiix7E KOOMMW5i440l5KjjjjnG4uOPZAQp5JBB5mLkkUgkqeSSSTrg5JNQRvkkJFRWKcqV WHqh5ZZcannJl2BqIOaYZIpJzplo1qPmmhm06eabbVoi55xE1GnnnXWuoueeVvTp 5599piLooNQUaugOiCaqKKKSNOooC5BGKimktlRqKTOYZmrGppx2umk6oIb6xqik ljoqN6im2sqqrArh6quwuv/Kzqy0wmLrrTXkquuuudLi669OBCvssMFOY+yx9iSr rAzMNusss4hEK20l1FZ7x7XYZnttJtx2O8i34DIh7rjkigvBueimqy66h7TrbjDw xtvFvPTWO+8p+Obbzr78guHvvwD7G8TABBc8MCAII+xPwgkD4/DD4EQsMRoUV2wx xYRkrHEoHHc8wccghywyyC6UbPLJJWuj8sqstOzyDDDHLDPMuNRs8yw450zCzjz3 vPM5QAdNydBEw2D00UgbLczSTF/h9NNQO13K1FTvYvXVG2St9dZZT+L114+ELfYc ZJdtNtmJpK32Gmy37Tbb5sQtNzx0133C3XjnfXckfPf/vU8ggAcueCDiFG44Kogn rsPijDe++CiQR77C5JRXPrknmGf+x+acd745MaCHnszopEdh+umomz7O6qzn4frr sLvuzOy0Y2P77RHkrvvuvOvuw+/AB/+7OsQXr8bxyCd/fDjMN+/G89BH/7wj1Fef xfXYZ3+9Ndx3T8P34If/fSHkl9/C+einfz497Lf/wvvwx/++L/TXj8X9+Od/vzL8 9//F/wAM4P8+QcAChuGACEzgAa/BwAbC4YEQjOADGUHBCtrgghjM4AXbwMEOepCD mAihCPdAwhKakIS6SKEKm8DCFrqQhUCIoQxnGENv2PCGOMihDneYw2r48Ic8CKIQ /4cYxCQY8YhINGIKlsjEJi6xEVCMIh2mSMUqTtEPWMyiFrH4jC56MQ1gDKMYwciH MprxjGWcghrXyEY1cuKNcISCHOdIRzmK4Y54zOMdh8DHPvqRj1oIpCAHGUgpGPKQ iDRkAxbJyEY6kpEgiKQkJxlJQViSH5bMZCZFwMlOepKTJgilKEcZyhyY8pSoNKUd VsnKVq6SALCMpSxnSctYxuGWuMzlLSnAy1768pe9xIMwh0lMYcrhmMhM5jHrwMxm OpOZD4imNKdJTWlS4ZrYzOY12cDNbnqTmxIIpzjHSU5xHuGc6EznOS3Azna6853t PIM850lPeR7gnvjMpz7xuV+AfvrznwD1JwYGStCCDhQBCE2oQhea0AQ49KEQjehD B0DRilr0ohit6AU2ytGOepSjAAipSEdK0pKa9KQoTalKV8rSlrr0pTCNqUxnStOa 2vSmOM2pTnfK05769KQBAQA7 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/znak.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhPwBLANUxAACU2VllbP7+/hRslbGvr9DQ0JCNje8aIStdeP3zAkh2ijYz MKIiJnVychkREAt8sgCY4ZOcQiIaGlRQMBs/UcSXl4als5mXmL62D0BESoSBgmi5 hrlUWB4yPlRUWai8UqGfoGqKmbfIyvDw79nZ2T2LqRiXyKmnpyYkJdXdH+Tk5Mcj KMjHx4w2PXB1P7i3uMC/vwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAADEALAAAAAA/AEsAAAb/QIlwSCwaj8ikMtlpOp/Q qHRKrUJRDskDwO16v+CweEzuQijZB2QdXj/UZQDEtGGXIQA1XnxO79sPGBFwZSkJ JnEQDxEYA39gfVqPX4opGIRgJpobCQkfmpp8gSmOY5GYkAAtE3JhJoadsSmGG6YZ LaiUaJKmCCsMCJNdnLHFKYiADAwtrW27uWYADAcrK9BcsMUJJaYeB9PBfM/CXBDe 1Ace5K/anbWAK9/U16fkEAPx8gelX9ntyF7wtDhALR6DZgHHpRpIcNo3hABMfJiY bVaKdwEREKTmMIOwepA0bnSYzl4Jd+RakdR3IFxCP5QerGSQbwU/Sh9SkDG3seFG /2uPQJqBkKFnwY3M1gGMJudBvpFPk5pR6AWf0V89EfDZw6YDv6JGlfX08JKXohAW WqzgwKGaAQMa1L7gwMACNzMPSkgsUUKBiQYNHliwUI1ttQoVGlRYUaGtBQXlFCp6 MaIFBxIiqqkoIIKtirYqSqzBcy9FhAQRUrgYAEPDgBcFqonIvIJEgQuLSeQOERnm 5MocRpCoJrwA2xEcWqgIMGBAOQAYDBnqO+LFABEklJFQUY0ECRCLVYS30NvsAxYC VKgQkH69ChIj1scXQICFhgtcBjSIMOGDCwQIqODBACQI4B177wkwwgkjFKBggeTJ IdkDMIxgoYXsFTeCghcSAP8DAQ0AgEABI2gQQHwh6IfCdSpYqF58KrAAwoYXknAX SIo0AMOOLPTY4wuwFSAkCwZ4IGQwCjR4AgsjgBDCAyEogEAICqpn23sE1LdZjNyQ RhUECFxwQQM/skCABiCgCcIFJwSAQAbvPYBACyjcdoIHGQwQpQEKsPDCCS8QcMGf BpwwKAhnEiIUAAqAAAMJO6pnAJAFaEACZSl6sF4DCHhQwQnfLZBnACWc0OgJMIhZ AJEnaGAmASCwoOiXCmjQgAENeKCBAQHAAEIAgF3AAmQUaJAeBQNcAB8JDWQAQJQh lKBBBh5UG4AHDYh57QIaEDArTHIgcKYEcC2AApoEBCD/AZkNBBCuAAVwu16a0+YV mAlEOiCsBAu8oMEIBDjgAQuBcUUVoyWSq4G5IMCngQMGCGCiHAOwoEK3Ol664gPA PmBCk/oG3G8DKgTsAQkafMsLFwqAiEIAC5h7AQxtomDAmnniEWYDiAp7wgIdQOnm AyBWu0CuiNrX7gUFqIyJAoa+ANiHAdh2QbcEqOCkGp0KS98FBKxoggED8ElCfbYW 8MKklYrJoNNcITDpCScQAOR9gCJq6AUqRIlnBg28QHObAJT62mssAPpCrGt/eAII JxgAdxcIKBixABUKwCB8F2h+AnsckmAx5iw4a0IAFDDHnoMCUKY1vJg3aYLB4ILZ /6MGBZCAagGT1mcAkd1aCN97iHonyQAmDgD5BYwnPimikIMwOcvCip41s4JfgC0M BbzZLFrBuqq5VhCEoEGYLbIAA3sEFPAe2ASMoPJNUJOotoUacB8ACh40rMAAAdiC iDoHuvQg4AEKSBHTaDaotQ3KANSa1Pzi1iMQCGlJviJABiSAgltBphn3IEABDRQA A5jgAQUygIUEVyIYqMtmFxBNeW6CgPi8gD0VAhgIFiAED8QwIFyQ2whHABmi2cd9 f7LPCzYoAWzJUEJZ4AeYCgUku9nnAvvroQYUQBoADKAEFhhT/EA3gmA8gEyiU1YB 6IUCIWSAAHeBogTol7X0sP9OR+oSwgIuwJtwoYc9Z2tYhoIxNhqJEF5XG8ICThDH SEhRbiC42QVutisNcNABHYQMX05kAFUFAFjx+1UJzvgWQdVNapbUYwO4OMM/VG5B q8OhB9wIrBIMIHKvGVQGApCBBzKLd8h7i4NgcMNECsFmT3QkBWXknfaxAItYMEBr AGQg/cwrUOthEwjgBcBLaeAE2WrAwhyQhQ4mcxdSbBl82tagmS3AAes70w05NEIy gu4FF9hQmgygAmGBIFcc1MA5o8iVlhUABoUyQAFO4CA0jXBV7zET3UAAObu57z3r URALhlkoGfFri61QZhcUUKgGiHBtDAKdd+omJjHFSkj/jtqojNQWyUJ5aD6tuyEJ HMCtC2hFjqW4R93+WSDQxQifBqhPA1gnJNB9LkPrY88JYmS3NS0poyXq33K8OIAO RPEBjkiSAGaGIDN1C3IbkpgdKao+GTkuiR6yVFlH4LjfFWg+FkDgDrMQgDZBqYAF IMBbWFAgiPpJA/5akoVmtiMCFLWFgaLomtL6oT9Z0D0hCMEIMkBOFYLAAhuCFFuf +SACAOpf7HNfYNsFGB8uiVkZxahpEcs39qwNBC/AKg8hZtRUoVVBJmUe6Bo2VBAt gE/NaU4IqvU45gmqjhJTgeK2wzdY5bYAQhCYgZ5Zn+1c6qbeudTaCEajMTlnNHgo /9vlchufSRZAR3f7Zj7TQ9EGYJJf+GSabQ2VrfreapvsiRUMxJmLNQzAA78DG4n6 aStOKSADNiXmdkrH0zb+jkE0oxlgACSl++DOsoZyTUrApCzhXC1b/6uKrlaVpbBJ oAOcNVahGgYDD/x0D3LS1Xw1d4FrNAXBE9aAjeXAFTwoIFvseZgEYhADngpSBbnS AxCh1oDm5monAAjAJMe0Sog8h6Sw4ewCmIyFz5EALjcBYqcWZ6A+8gEAroXXgEb8 AAN8x41M9uobBesuOkNOmhf44JsB10kx+VgRfbUvCpjMZAnw9nxYxlZuYRChNwdg nhdwVhmA5egMMDoG71zAr/9cMgYPiFAFL6h0GwCQAVdBStBj4CUHPx2DCGChf6wk A7bIBAJYp8KH9QHBT8lAASG4gNYxcIEQVpmSLvTSQSxQdSogvKQC+JoSAOiABCaA bCbzEAWkFoOW2TQxU8DZgpFzlykGIIQIdLvWQqCAHcTQ6g1FG8sQtve18dLudzM5 AlkIRrMDwDgNuHnVPlybAQ4ekAe08dj+ZrKyJUABLzt7Uq3bdzT6xyQWDLvhbeR2 xBk9gXhb/NxoYzi2dYUoAjDcwCEfOa1LzkFo6CprhDM3gtn38TUgQAgil/mnJz7H ebM6YgBTORCp5aF7P6fY2xZ6t4lOASlnGXKGUvebERyQoxPwxg1tlADEpY7sCPCQ g+dlNWqdvvXLkaCPUF/AB8gecReEPWhZ/iPbEe72ECAg7GOnu7/5MwQYE3DvlMAD gteYgbD3R/BSJ/wQIMxHIqMXxwOImaOzMAF3Q57uH5jAbsvZAQoA6PQUaELY9fj4 z7ueP+YiQhaMgIIFdN71uC+7CybA+5jxfgIu8HzumRwEADs= ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/stin_str.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlh3QIPAMQAAP///+Hl6d3i5tHX3ebp7PL09fz8/Ovu8Nne4/X3+P7+/tXa 4PT19+nr7vj5+vDy9Pf4+crR2M3U2u7w8vn6+sjP1vr7/Pr6+/r8/P3+/v39/cnQ 18zS2fj5+QAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAADdAg8AAAX/ICGOZGmeaKquZeC+cCzP s2DfeK7vSO//wKBvQSwaj0jjYMlsOp+SqHRKrUo5UY52y+16v9uIeEwum8/otHrN brvf8Lh8Tq+/N/jNXNsGf62AgVJPhIVPSgNJiouMQo6PkJGSk0ICB5eYmZqbnJ2e n5oNoqOkpaakLKknNKwyO683lEGMi4aEglV+XW55vb6/wHgVw8TFxsfIycrLzM3O z9DR0tPU0sHXy9e9bn64U7bgibSLsuU/sOjp6jqt7e4uAgECBfT19vUM+fr7DPf+ /wADChT4oKDBgwgTFpzAsKHDhxNAcTqFSpWJdy/WxSo3rla4Qt5CihxJsqTJkyhT /6pcybIllY+GOiYxh0BjDnnx4mF0Z7GnxVEpKAodSlSEAAdIkypdyrSp06dMIUid SrWq1atTE2jdyrWr1638wu4beE+hQogOJR4Y2nOnTQE0ZXaESbeu3bt48+rdy7cv Xblyada0uROGz6BET6ldvBhtxMeOI0OeLJmhRAEGMmvezLmz58+gQ4vebKG06dOo U6e+wJo1hdewY0N1ilXq19ti9Q00u1AyKIoWMb6FK/gH4OPIkytfzry58+fFK6kr 7KIn0UyiGlfePoG39+/gw4sfT/67AAXo06tfz769+/fsM8ifT7++/fka8uvfz7+/ f/6jiabagKVdEBtss9Vm2/9tYIVFkFmRfQJccMINh0N0GGao4YYcdmiOhTdQF0Aq oogwFCjclVeAQWS1iE9u+fzjYAG50VgjPTG6qOOODyIkAABABinkkEQWaeSRSCap JHxMNunkff9F6V+AmRFoWmsHUkDbVQxqJVaPCEXoyYRtiQgPiGimqeaabLb5ipk/ mahYJ5Y5Fl6LMIbVVT5d9unnn4AGmkCehAJEqG48CvSjkow26uijkEYqaZBOVhof lFL+N5qVrmUZFZddzvgPb45JxNZhI5ip6qqstuoqT6gSIJQnlXkXEKF9QtCVglN1 4GsHVTX167BXLUUsr1b5mayggTIw6KGFJhrQopNWa+3/tdhmqy2l6AlpKXzyZQog aFZaYOCBW1LF4JcAfVfqYomVGOu89NZrrwrxShSZQrfC2CVWHSgFwVOxdZolBa0l fC4FqCmM5cEHYpmUp7M9heyyzAIKLbTS3kPttiCHLPLIJEf6bXv0iasBlaoZrGW6 Wa0rarvebcfYzRLGq/POpeDMWK289bsPg1Q1BUHASmXZGoEYWIBBlaqFVu5pn03d srkQU1yxwBeDmrHGGxfaj44fl2z22WinrTaQJzOJn8pSr/YwgkZXFeqNLZZ3Fnd8 9+23nXqTldtXxS5V8NKodUb1aHAHOCWVilvdsstZbw1z1wt+DXbYYf9T9tqghy76 9uhrt61AfeIKOODcdHNt9+bRdiz77ILjSnThScPG2oCgqfy2yvm9Zx/w/UHOmeQE sl655Z9irq7mgnIufQGfk2799dhnT7Lp6aEuJcurU/7a1rxCbz70yDaldMJRhxYl fdzHv97wxO9nvGfIy71w1i8z77rzMTvfn5wlvUNVT3sITKACFwgy+Z3Oe5nalAUM gLyE8Q9d/svgBRFHoCr1LlP1Md2kHNg9CNZvZfc7Xv5OozyIZfB/ANSVAAf4rALC 6IAMzKEOd8jDkXHvPhk4of1SSMQUntA+JyMdCdFDPyEWUTMrZKH4DvbCpMTweTPs EwFteMMQAAA7 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_duha.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlh0AMCALMAAHm9hMpxqdlPUdnHUaN7wFiQ1dmRURA0T7zBMkNec0JecwAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAADQAwIAAAS0EMlJq7046827/8gxjGRp nmiqrmzrvvBwGHRt33iu73zv/8Cg4SAoGo/IpHLJbDqf0KhUcAhYr9isdsvter/g sHgcOBDO6LR6zW673/C4fE4nHAr4vH7P7/v/gIGCg4SFBQcAiYqLjI2Oj5CRkpOU lZYACiCam5ydnhoiMaKjpKWmKjNCqqusra47RFOys7S1tkxVZLq7vL2+XWZ1wsPE xcZud4bKy8zNzn+Il9LT1NXWkAkRADs= ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_telo_str.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhfwEBAMQAAP////7+/vj5+vT19/f4+fP19vb3+Pn6+/v7/PX29/3+/vr7 +/39/fb4+fv8/Pb3+f39/vX2+PT29/X3+Pr7/Pn5+vn6+vr6++Di5fz8/PP09gAA AAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAAB/AQEAAAVhICCOZGmeaKqubOu+cOwG dG3feH4rfN9DwCBjSBxmHMgkYslsUp6UhXQ6vVgP2KzWwq14K4KweEwOE87otLrB bj/ecIN8TjdM7veIXp/o+/8SgYEDhIWGh4QFiouMBRoYIQA7 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: image/gif Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/images/bg_pata_str.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlh0AMUAMQAAOjp69XZ3cXL0bi+xsLHzuTm6LnAyMzQ1snO1Nrc4Ofo6uDi 5d3g4+Lk5tze4r7EzObn6ufo69HV2s7S1+bn6dLW29jb3+bo6tDU2eTl6LvCydTX 3L3Dy+Pl5wAAAAAAACH5BAAAAAAALAAAAADQAxQAAAX/IDBNEiadaKquLIu9cCzP dG2/Y67vfO/vh6BwSCwWEcikcslcCp7QqHRKjRKu2Kx2y+0SHuCweEzmmM9os2bN brvf8LZhTq/b7/i8fs/v+/+AgYKDhIWGh4iJiouMhnGPkGxpkxxklpdemZpXVZ2e U02hoklGpaU/qKmqEzetrjESIxIAABsBt7i5uru8vb6/wMEBG8TFxsfIycQVzM3O zy0qr6uopkaj2J/aUJvdX5fglGiRb4UD5+jp6uvs7e7v8PHy8/T19vf4+fr7/P3+ //YGkWsj7gw4TN4ybfOEbZS1U9R4vDIR7cSzi8yUadxoTJjHXrZoOXDAoKTJkyhT /6pcybKlypEwY8qcSbMmzQQ4c+rcybNnTwtAgwodOvQjLo7FMFZwQSMiEGsNmyzs lLDqwasPClIayLWr169gw4odS7as2bNo00LSOgnr1apdpjKMSurhAac2WihFasvo LaKAifocTJiwzcOIa7p8SZJWg8eQI0ueTLmy5cuYM2uGvKCz58+gQ4sePXqxaZOJ Yxb2GTiwR44Xmcpw+pCuE7lV4OrW4ra379/AgwsfTry48ePIkx/cvRu3FNt1rVGj oWKvRmGtBa/umZrkaZekw4sfD3qz+fORaRVYz769+/fw48ufT7++/fvuM+jfz19/ h/8ABiggegRORh5535WU2P92OmUXVDAbYSRNU6nYFQR0STin4RPMdejhhyCGKOKI JJao0IbaYIiEdKtQV50zHAWTHYM4JZYgAweSV2CBAvb4334/9scffkQWWSQtF1yg wJJMNunkk1BGKeWUUCZp5ZVYZqkllhB06eWXYIYJJgVklmnmmWimmaaR8Anpn48d 7FhZjqUthhiDDgIFYTISTjgbNRYeoGJDKBZq6KGIJqroooxWMWgTgU4Hy4swXueL g9sh9h2dn8kZGZwduJkBm/KpaeqpZoqp6qpebunqq1dSWaWStNRq66245qrrrrz2 6uuvv0Yg7LDEFmsssbImS6WrrIaJKqqkttcfqHHuyGn/Z6bduZqDe/IJzQo1OKVD oFA9au656Kar7rrsIkCuKXi5iAJGlvIyY6Y2LXatnHD2F20Bz5raLJiuKmvwk8cm rPCwwDbs8MMQRyzxxBRXbLHDCwt78MGwDvxlwGUSKeSA1l67gJ02bZenMEgpJVu4 4sYs88w012zzzThLlNcK9G70S2s00qTvgfwK6K+RIJPp8ZYbH5zxxVBHLfXUVFdt 9dVYZx0sw7Ym3HSUSQ6cNJn38UctgTmeVhONCeSp52t8HaPU3BXVbffdeOet9958 zzv3M3ETgx2mq+U7tI7nGT1kfWNT0GysXzOZ8K3Eam355ZhnrvnmnHfu+dReK6Dx /8ZZrjo2fmb7iDadah/GttuA+SX77LTXbvvtP8NuAduGt5Qjev3uxziqrGZpMLKS c/358sw37/zz0EcvvfQZFxu5Alc2G3B9qffoaQNp38hAamyXb/756KevfuE2nva7 ef3id+rAkDtdfQTT56///vz37///AMxcxpSlJdNtjz4j856cTOYZ8YmvOxCMoAQP 40DfcYpHPtLPfAL2OCvJalhLMlYAR0jCEprwhChMoQolVr2mlU5MIBNZAlX3vTkx 8IY4zGF4aviY4GlwePMLE5bsp7AVGvGISEyiEpfIxBUuLHJbYtUBoyUqagGIh1gs GrWEhLQgCtF4x5tcE8dIxmYymvGMaEyjE4/1tY6JrXEx/Jcc4Yim4mkpjCJUox73 yMc++vGPgNzj/a5HyEIS8ViBTKQiF8nIRjrykZCMpCQnSclKWvKSmMykJjfJyU56 8pOgDKUoR0nKUprylKhMpSpXycrlhQAAOw== ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/vismo_special.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { /*-------------styly pro stranky dalsi urovne--------------*/ .opera{width:auto;} #stred .popis{color:black;} .pataprvku{margin-top:20px;} .stav,.doplnek,.uvodprvku, .pataprvku,.rozbalit, .popis,.perex,dl,#dokument .popis{font-size:78%;} .volba,.dodatek{font-size:65%;} .zobrazeno,.obsah .rozbalit,.stranka,p.nadpissekce,.vyhlodkaz{font-size:71%;} .kontakty *{font-size:100%!important;} .kontakty .rozbalit, .kontakty form.vyber, .kontakty .nadpissekce, .kontakty .zobrazeno,#isvs dl{font-size:92%!important;} p.nadpissekce span,.zobrazeno h3{font-size:110%;} .zobrazeno h3{margin:0;padding:0;background:transparent;color:black;}/*kontext*/ .perex{position:relative;font-weight:bold;} .policko{float:left;} .stav{margin:15px 0 0 0;padding:5px 10px 0 10px;} #zahlavi .zobrazeno{font-weight:bold;clear:none;padding:0 10px 5px 10px;} .zobrazit,.volba{text-align:center;font-weight:bold;padding:10px 0 10px 20px;line-height:105%;margin:0;font-size:71%;} .zobrazit a,.volba a{padding:0 5px;} #formulare .volba{margin:10px 0;} .rozbalit{margin:5px 0 10px 0;} .stranka{margin:5px 0;text-align:center;} .popis,.perex{padding:10px 0;}/*zmeneno z margin kvuli poskakovani*/ #dokument .popis{margin-top:80px;} .dodatek{margin:3px 0 0 0;font-weight:bold;} .doplnek{letter-spacing:0.05em;font-weight:normal;} .napln_cinnosti {margin:15px 0 10px 0;} dl{margin:8px 0 0 0;padding:0;} dl dl{margin:8px 0 0 18px;} dt{font-weight:bold;margin:0;padding:0;} dd{padding:0;margin-left:15px;} dd div.editor{font-size:100%;} #isvs dl{margin:6px 0 3px 0;padding:5px 5px 5px 18px;} #isvs .ui li{margin-bottom:15px;} #isvs dl span,dl dl,.editor dl{font-size:100%;} #isvs .hodnota{margin:4px 0;padding:5px 10px;} /*#isvs .hodnota li{margin:5px 0px 0px 17px;padding:0;}*/ #isvs .hodnota li{line-height:125%;margin:0;padding:0;list-style-type:none;font-size:92%;} #isvs .odsazena {padding:0 10px;} #isvs .odsazena li{margin:5px 0 10px 0!important;} #isvs ul ul{margin-top:15px;} .vismo{font-style:italic;color:red;} .vismo span,.vismo span.bile{font-style:normal;color:black;font-weight:bold;} .vismo span.bile{color:white;} span.zacerneni{background-color:black!important;color:black!important;} p.nadpissekce{margin-top:0;padding-top:0;} div.unp{float:left;position:relative;top:0;margin:10px 0 0 0!important;z-index:10;padding:0!important;} div.unp span{float:left!important;} div.unp img{margin:0 10px 10px 0;} .velkaupoutavka span{float:left;} .velkaupoutavka img{margin:10px 10px 10px 0;} .vyhlodkaz{margin:0;padding:0;} .obsah .obsah{padding:0;margin:0;border:0;} /*pridano 5. 2. 2008*/ .strlistovani{display:inline;text-align:right;margin:0;position:relative;} /*position kvuli zvetsovani koleckem v IE7*/ .strlistovani strong{color:#c52a33;} .strlistovani span{display:inline;position:relative;top:4px;} html>body .strlistovani span{top:0;} .strlistovani a{display:inline;} html>body .strlistovani img{margin-bottom:-4px;} .zarovnani{margin:5px 0 0 0;text-align:right!important;} .zarovnani p{display:inline;margin:0;padding:0 10px;} /*kalendar akci*/ #kalendarAkci div.editor{margin:10px 0 10px 0;} /*tohle jsem pridala pro stranky, kde je form + kalendar*/ #fktg.akcekal {width:auto;} #fktg.akcekal form{float:left;padding:12px 0;} .akcekal form select{width:94%;min-width:98%;margin-left:0!important;} #celek .akcekal .fbtn{margin-top:8px;} .akcekal #kalakci{width:170px;float:right;} .akcekal #kalakci table{min-width:7em;} .akcekal input.format{padding-left:5px;} .akcekal #kalakci caption{margin:0 0 5px 0;padding:0;} /*prohlaseni o pristupnosti*/ #prohlaseni ul,#prohlaseni li{margin-top:10px;margin-bottom:10px;} #prohlaseni h4{margin:0;} #prohlaseni h3{margin:25px 0 0 0;} #prohlaseni p{margin:0;padding:0;} .editor #prohlaseni p.bezny{font-size:100%;} ul.rejstrikpismena li {display:inline;padding:0 6px;border-right:1px black solid;font-weight:bold;text-transform:uppercase;font-size:80%;} ul.rejstrikpismena{padding:0;margin:0;} /*opravne styly kvuli zpetne kompatibilite*/ .nastaveni div.fbtn,.nastaveni div.fbtn div{display:inline!important;float:none!important;clear:none!important;border:0!important;} .nastaveni div.fbtn a{line-height:130%;position:relative;left:5px;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/foto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { .opera{width:auto;} /*spolecne pro fotogalerie{#fgvypis), zvetseninu (#fgzvet) a osnovy fotogalerii (#fg)*/ #fgvypis .galerie,#fgvypis .odkazy{margin-top:10px;} .galerie img{margin-right:8px!important;border:1px silver solid;} /*.kontnahledy{text-align:center;overflow:hidden;} html>body .kontnahledy{overflow:visible;}*/ .kontnahledy{padding:10px 0;text-align:center;} .nahledy{clear:both;text-align:center;margin:0 auto;padding:1px 0;} .kontnahledy>.nahledy{padding:0;} .nahledy div{border-style:solid;border-width:1px;float:left;height:154px;width:138px;margin:0 2px 3px 2px;text-align:center;} .nahledy>div{height:auto;min-height:154px;width:134px;margin-bottom:4px;} .nahledy div div{padding:8px 5px 6px 5px;margin:0;border:0;float:none;height:auto;width:auto;} .kontnahledy div.sf{margin:0 0 -1px 0!important;} .nahledy span{position:static;} #vlevo .kontnahledy,#vlevo .nahledy,#vlevo .nahledy div{text-align:center;margin:0 auto;} #vlevo .nahledy div{height:auto;float:none;min-height:1px;} .prohlizecka{border:1px black solid;display:block;border-width:2px 1px 0 1px;font-size:78%;font-weight:bold;text-align:center;padding:5px 25px 5px 15px;margin-top:10px;} /*float:left;width:14em;*/ .nahledy div div.cist{width:1px!important;height:1px!important;left:-10000px!important;} /*jakubko 6.1.2011*/ } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/strom.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { .opera{width:auto;} .adresare,.dok,.dok2,.formulare,.galerie,.kategorie,.osnovy,.odkazy,.utvary,.aktual,.frm{font-size:78%;position:relative;width:auto;overflow:hidden;text-align:left;}/*position:relative;rusi chybne vykresleni obrazku po prekryti okna IE dela chybu v IE5*/ .ui .u{background-image:none!important;list-style-type:none!important;} .ui{clear:left;margin:0;padding:1px;}/*padding nutne kvuli chybe v IE*/ /*.ui .ktg,.ktg{font-size:92%;}*/ .ui li ul{margin-left:-3px;margin-top:3px;}/*odsazeni zanorenych urovni zleva (bez plus)*/ .ui li{position:relative;width:100%;clear:left;padding:4px 0 2px 18px;list-style-type:none;margin:0; background-repeat:no-repeat;background-position:0 2px;}/*margin-top:-0.1em; - dela neplechu s borderem kontejneru;line-height:1.25em;-dela paseku v NC6*/ .ui>li{width:auto;} .ui img{float:left;margin:0 0 0 -21px;}/*plusitko - jen online*/ html>body .ui img{margin:0 4px 0 -18px;} /*plusitko - jen online*/ .ui .u img{margin:3px 8px 0 -13px;} /*html>body .ui .u img{margin:3px 8px 0 -13px;}*/ /*.ui br{clear:both;width:100%;height:1px;line-height:1px;visibility:hidden;}*/ .ui div{margin:0;padding:0;font-weight:normal;}/*font-size:92%;*/ /*.ui span{font-size:78%;}*/ /*kvuli administracnim spanum je nutne preformatovat velikost pisma*/ ul.ui strong span, ul.ui div span, ul.ui span span {font-size:100%;} .dok h3.cvi{font-size:100%!important;} /*#kategorie .dok .ui{margin-left:18px;} #formulare .formulare{padding-left:20px;} #kategorie .kategorie{float:left;margin-right:50px;width:40%;}*/ .odkazy .ui{padding:0;margin:0;} .odkazy .ui li,.odkazy li{position:static;width:auto;padding:0;list-style-type:square;background:none;margin:2px 0 4px 18px;} .rejstrikzp li.rvse{list-style-type:none;} /*#nahore,#dole{clear:both;}*/ /*#nahore .bodkazy,#dole .bodkazy{padding-bottom:10px;float:left;margin-right:50px;display:inline;} odstraneno 18.12.2005 - nelze kvuli mizejicim odkazum v Opere7*/ /*.bodkazy .odkazy .ui li,.bodkazy .odkazy .ui li.u{margin-left:35px;}*/ .odkazy .ui li.bi {background-image:none;list-style-type:none;}/*Petr - polozka zcela bez obrazku a odrazky*/ .odkazy .ui .u img{margin:4px 8px 4px -15px;} .odkazy .ui li.u{margin-left:18px;} /*#osnova .odkazy ul.ui ul{margin-left:10px;}pridano zkusmo 080620*/ ul.ui ul li strong{font-weight:normal!important;}/*#osnova .odkazy */ .utvary .ui li.ou{font-size:92%;background-image:none;list-style-type:none;} #polprisl .utvary .ui li.o, #polprisl .utvary .ui li.ou{font-size:100%;} .navratove{margin-bottom:10px;} .adresare .ui li{background-position:5px 6px;} /*.aktuality2 li.bezobr{padding-left:14px;background-position:0 0.4em;}*/ .formulare .ui li,.osnovy .ui li{background-position:8px 7px;} .utvary .ui li.o{font-size:92%;} /*odkazy*/ .bodkazy ul.ui li {margin: 1px 0;list-style-type: none;background: url(images/ikony/list.gif) 0 0 no-repeat; line-height: 1.3em;} #stred .bodkazy ul.ui li {padding: 1px 0 1px 24px;} #stred .bodkazy ul.ui li .hodnota li { background-image: none; padding: 0;} .bodkazy ul.ui li.u {padding: 0;} .bodkazy ul.ui .t602 {background: url(images/ikony/602.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tbmp {background: url(images/ikony/bmp.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tdoc {background: url(images/ikony/doc.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tdocx {background: url(images/ikony/docx.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tfla {background: url(images/ikony/fla.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tftg {background: url(images/ikony/ftg.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tgif {background: url(images/ikony/gif.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .thtm {background: url(images/ikony/htm.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tjpg {background: url(images/ikony/jpg.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tmdb {background: url(images/ikony/mdb.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tmp3 {background: url(images/ikony/mp3.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tmsg {background: url(images/ikony/msg.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tpdf {background: url(images/ikony/pdf.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tpng {background: url(images/ikony/png.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tppt {background: url(images/ikony/ppt.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tpptx {background: url(images/ikony/pptx.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .trar {background: url(images/ikony/rar.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .trtf {background: url(images/ikony/rtf.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tswf {background: url(images/ikony/swf.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .ttxt {background: url(images/ikony/txt.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tunk {background: url(images/ikony/unk.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .txls {background: url(images/ikony/xls.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .txlsx {background: url(images/ikony/xlsx.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .txml {background: url(images/ikony/xml.gif) 0 1px no-repeat;} .bodkazy ul.ui .tzip {background: url(images/ikony/zip.gif) 0 1px no-repeat;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/ktg_vypis.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { .opera{width:auto;} .kontnahledy{margin-top:20px;} .pocty{text-align:left;font-size:71%;color:red;} #tabulka{text-align:center;} .dok{padding:5px;margin-bottom:10px;} .ReakcePrispevek{float:left;padding:0 10px;margin:10px;width:90%;text-align:left;} .ReakcePrispevek .prispevky li, .ReakcePrispevek div{font-size:78%;} .ReakcePrispevek .prispevky li.anotace{font-size:65%;} .ReakcePrispevek .prispevky li{list-style-image:URL(images/vismo_web/dd.gif);} .ReakcePrispevek .prispevky li.dnesni{list-style-image:URL(images/vismo_web/d0.gif);} .ReakcePrispevek .prispevky li.vcerejsi{list-style-image:URL(images/vismo_web/d1.gif);} #wdoc p{margin-top:0;} #kategorie div.editor{margin:0 0 10px 0;} #akce div.editor{margin:10px 0 10px 0;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/frm_all.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { .opera{width:auto;} /*-------------------------------------------------------------------*/ /*text*/ select,input,.napoveda,input.btn,label,legend,.fdatum strong{font-size:71%;}/*.format odstraneno, nelze globalne definovat napr. kvuli diskuzi*/ textarea{font-size:71%;}/*pokus*/ .fkont{text-align:center;width:99%;} form{text-align:left;border-style:solid;border-width:4px 1px 1px 1px;margin:1.5em auto 0 auto;} .fkont form,#fprihl form{padding:0 0 0.5em 0;width:540px;} .fvlevo,.fvpravo{float:left;width:50%;margin:8px 0 0 0;} .fvpravo{text-align:right;} /*labely a nadpisy ve formularich*/ label{text-align:left;}/*jinak display block - chyba NC6*/ label span{text-decoration:underline;} /*input, select*/ .fkont input,.fkont select{margin-left:3px;font-weight:normal;} .fkont select{margin-left:0;width:50%;} /*deleni do sekci*/ fieldset{border-style:solid;border-width:1px;} .fkont fieldset{padding:8px 0;} .fvlevo fieldset{margin:1px 5px 0 10px;} .fvpravo fieldset{margin:0 10px 0 5px;} legend{font-weight:bold;padding:0 5px;} /*tlacitka, napoveda*/ .fbtn,.xbtn{white-space:nowrap;clear:both;text-align:right;} .fbtn div{float:right;max-width:6em;} a.napoveda{float:right;text-decoration:none;padding:0 5px;text-align:center;} input.btn{margin-left:auto;text-align:center;cursor:pointer;} select{position:relative;} form h3{margin:0 0 8px 0!important;position:relative;top:-3px;} /*cesta*/ .fcesta{padding:2px 10px;font-size:65%;border-style:solid;border-width:0 0 1px 0;} /*opravny kod pro formular s anketou*/ #celek #anketa form{padding:25px 15px 15px 15px!important;width:450px;} #anketa form label{padding-left:10px;width:6em;white-space:nowrap;} #anketa form fieldset input{margin-left:7px;} #anketa form fieldset {margin-bottom:10px;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline Content-Type: text/css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/frm_vyhledavani.css Content-Transfer-Encoding: 8bit @media screen { .opera{width:auto;} /*vyhledavani na strankach dole*/ .fvlevo,.fvpravo{position:relative;} .fkont form{width:410px;padding:8px;margin-bottom:10px;margin-top:0;} #fktg form{width:540px;padding:0;} #fktg select,#futvaryk select{margin-left:8px;} .fpredkladatel{padding-right:10px;} .fvyraz{margin-left:10px;} .fvyraz input,.fpredkladatel input{width:254px;margin-left:0;} .fvyraz,.fpredkladatel{font-weight:bold;} .fdatum{text-align:left;padding-left:10px;} .fdatum input{max-width:160px;width:6.5em;margin:0 4px 0 0;} .fdatum strong{padding-right:4px;} .fvcetne{text-align:left;} .fdatum div,.fdatum span{display:block;white-space:nowrap;} .fdatum img{margin-bottom:-5px;} .kontext {margin-left:15px;} .fvybery label{position:relative;top:-3px;} #fud .note{font-size:71%;font-weight:normal;} #fud #kalendar{position:relative;top:5px;} #celek a#search{display:block;} #futvary .fbtn,#fosoby .fbtn,#ffulltext .fbtn,#fakce .fbtn{margin-top:0;float:left;text-align:left;margin-top:0.3em;} #fud .format{width:6em;} .fkont .fbtn{clear:none!important;float:right;width:36%;padding-top:15px;} #fud .fbtn{padding-top:5px;} #fktg .fbtn{padding-top:0;margin:-1em 10px 5px 0;display:inline;} #fktg.akce .fbtn{margin-top:5px;} #futvaryk .fvpravo{text-align:left;float:none;clear:both;width:auto;} #futvaryk .fvyraz .format{float:right;} #futvaryk .fvyraz label{float:left;} #futvaryk fieldset{padding-top:0;} .fkont .fvlevo .format{margin-left:0;} .akce .format{margin-left:0!important;} .akce .fdatum label{font-weight:bold;} .akce .fvyraz{padding-bottom:8px;} .akce .fdatum{padding-top:4px!important;} #navstevnost .fvyraz select, #navstevnost .fdatum select {width:70%;} } ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline; filename=voliviewer_light.js Content-Type: application/x-javascript; name=voliviewer_light.js Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/voliviewer_light.js Content-Transfer-Encoding: Base64 dmFyIFVTRURfRk9SX1BBR0VfTGlnaHQ9Ii4iO3ZhciB2b2xpdmlld2VyVmVyc2lv bj0iMS43LjEiO3ZhciBJU19WT0xJVklFV0VSX09QRU5FRF9PTl9JTUFHRV9DTElD S19MaWdodD10cnVlO3ZhciBJU19JTUdfTU9WRV9UT19ERUZfUE9TX0xpZ2h0PXRy dWU7dmFyIElTX09WRVJfSU1BR0VfTEFZT1VUPWZhbHNlO3ZhciBNSU5fSU1HUEFO RUxfV0lEVEg9NDIwO3ZhciBNSU5fSU1HUEFORUxfSEVJR0hUPTQwMDt2YXIgU0xJ REVTSE9XX1NUQVRFUz1bWydkb2xldmEnLCcxMnMnLCJsZWZ0Il0sWydkb2xldmEn LCc4cycsImxlZnQiXSxbJ2RvbGV2YScsJzVzJywibGVmdCJdLFsnZG9sZXZhJywn M3MnLCJsZWZ0Il0sWydkb2xldmEnLCcxcycsImxlZnQiXSxbJ2RvcHJhdmEnLCcx cycsInJpZ2h0Il0sWydkb3ByYXZhJywnM3MnLCJyaWdodCJdLFsnZG9wcmF2YScs JzVzJywicmlnaHQiXSxbJ2RvcHJhdmEnLCc4cycsInJpZ2h0Il0sWydkb3ByYXZh JywnMTJzJywicmlnaHQiXV07dmFyIG5hdmlnYXRpb25CdXR0b25zPVsncHJ2bsOt JywnZG9sZXZhJywnZG9wcmF2YScsJ3Bvc2xlZG7DrScsJ3phdsWZw610Jywnb3Rl dsWZw610IHByb2hsw63FvmXEjSBvYnLDoXprxa8nLCd6bWVuxaFpdCBkbyBva25h IHByb2hsw63FvmXEjWUnLCd6dsSbdMWhaXQgZG8gcMWvdm9kbsOtIHZlbGlrb3N0 aScsJ3Z5cG5vdXQgY2VudHJvdsOhbsOtIG9icsOhemt1JywnemFwbm91dCBjZW50 cm92w6Fuw60gb2Jyw6F6a3UnLCduYcSNw610w6Fuw60gb2Jyw6F6a3UuLi4nXTt2 YXIgcmVxdWVzdD1udWxsO3ZhciBpc0NhY2hlU3RhcnRlZF9MaWdodD1mYWxzZTt2 YXIgY29ubkFzeW5jaHJvbm91cz1mYWxzZTt2YXIgYXJlSW1hZ2VzTG9hZGVkX0xp Z2h0PWZhbHNlO3ZhciBBTklNQVRJT05fVElNRT0xMDt2YXIgREVGQVVMVF9PUEFD SVRZX1ZBTFVFPTgwO3ZhciBNQVhfT1BBQ0lUWV9PVkVSSU1HTEFZT1VUPTEwO3Zh ciBNSU5fU1RFUF9PTERJTUFHRT00MDt2YXIgb3BhY2l0eVZhbHVlPTEwMDt2YXIg aW1hZ2VzX0xpZ2h0PUFycmF5KCk7dmFyIGltYWdlc09ial9MaWdodD1udWxsO3Zh ciBpbWdMX0xpZ2h0PW5ldyBJbWFnZSgpO3ZhciB0b29sc0ltZ19jZW50ZXJJbWFn ZV95ZXM9bmV3IEltYWdlKCk7dmFyIHRvb2xzSW1nX2NlbnRlckltYWdlX25vPW5l dyBJbWFnZSgpO3ZhciB0b29sc0ltZ19maXRJbWFnZVRvUGFnZV9pbmNyZWFzZT1u ZXcgSW1hZ2UoKTt2YXIgdG9vbHNJbWdfZml0SW1hZ2VUb1BhZ2VfZGVjcmVhc2U9 bmV3IEltYWdlKCk7dmFyIHRpbWVyMV9MaWdodD1udWxsO3ZhciB0aW1lcjJfTGln aHQ9bnVsbDt2YXIgdGltZXIzX0xpZ2h0PW51bGw7dmFyIHRpbWVyNF9MaWdodD1u dWxsO3ZhciB0aW1lcjVfTGlnaHQ9bnVsbDt2YXIgdGltZXI2X0xpZ2h0PW51bGw7 dmFyIHRpbWVyN19MaWdodD1udWxsO3ZhciBvbGRTY3JvbGxQb3NYX0xpZ2h0O3Zh ciBvbGRTY3JvbGxQb3NZX0xpZ2h0O3ZhciBpc1NldFNjcm9sbFBvc19MaWdodD1m YWxzZTt2YXIgc2NyZWVuV2lkdGg7dmFyIHNjcmVlbkhlaWdodDt2YXIgYnJvd3Nl cldpZHRoO3ZhciBicm93c2VySGVpZ2h0O3ZhciBhY3R1YWxPYmplY3RJRF9MaWdo dD1udWxsO3ZhciBvbGRJbWdTcmM9bnVsbDt2YXIgb2xkSW1nUG9zWD0wO3ZhciBv bGRJbWdQb3NZPTA7dmFyIG9sZEltZ1Bvc1hfc3RlcD0wO3ZhciBvbGRJbWdXaWR0 aD0wO3ZhciBvbGRJbWdIZWlnaHQ9MDt2YXIgaXNWaWV3ZXJPcGVuZWQ9ZmFsc2U7 dmFyIGlzVmlld2VyU3RhcnRpbmc9ZmFsc2U7dmFyIGlzTW92ZUxlZnQ9dHJ1ZTt2 YXIgYXJyb3dMZWZ0PW51bGw7dmFyIGFycm93UmlnaHQ9bnVsbDt2YXIgZmxvYXRJ bmZvUGFuZWxUZXh0PSIiO3ZhciBlcnJvcnNDb3VudF9MaWdodD0wO3ZhciBpbWdf cG9zX0xpZ2h0PTA7dmFyIGFyZUltYWdlc1ByZXBhcmVkX0xpZ2h0PWZhbHNlO3Zh ciBjb250XzBfTGlnaHQ9bnVsbDt2YXIgY29udF8xX0xpZ2h0PW51bGw7dmFyIGNv bnRfTGlnaHQ9bnVsbDt2YXIgY3VyUG9zPXt4Oi0xLHk6LTF9O3ZhciBpc0ltYWdl TW92aW5nPWZhbHNlO3ZhciBpc0ltYWdlTW92aW5nSG9yaXpvbnRhbD1mYWxzZTt2 YXIgaXNJbWFnZU1vdmluZ1ZlcnRpY2FsPWZhbHNlO3ZhciB0aW1lcjRfbW92ZUlt Z1RvRGVmUG9zX0xpZ2h0PW51bGw7dmFyIGltZ0VsbV9kZWZXaWR0aD0wO3ZhciBp bWdFbG1fZGVmSGVpZ2h0PTA7dmFyIGRlZkltZ1Bvc1g9MDt2YXIgZGVmSW1nUG9z WT0wO3ZhciBpc01vdmVJbWdUb0RlZlBvcz1mYWxzZTt2YXIgaXNTdGF0ZV9maXRJ bWFnZVRvUGFnZT1mYWxzZTt2YXIgUEFUSF9UT19WT0xJVklFV0VSX0lNQUdFUz0i L2FzcGluY2x1ZGUvdmlzbW93ZWI1L2h0bWwvaW1hZ2VzL3ZvbGl2aWV3ZXIvIjt2 YXIgYXJlQ1NTRmlsZXNMb2FkZWRfTGlnaHQ9ZmFsc2U7dmFyIGlzRmlyc3RJbWFn ZVNob3dlZF9MaWdodD10cnVlO3RpbWVyNF9MaWdodD1zZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0 aW9uKCl7aWYobG9jYXRpb24uaHJlZi5pbmRleE9mKFVTRURfRk9SX1BBR0VfTGln aHQpPi0xKXtjcmVhdGVSZXF1ZXN0T2JqZWN0X0xpZ2h0KCk7cHJlcGFyZUltYWdl c19MaWdodCgwKTtpbml0Q1NTRmlsZV9MaWdodCgpO319LDApO2Z1bmN0aW9uIHBy ZXBhcmVUaXRsZXModjEsdjIsdjMsdjQsdjUsdjYpe1NMSURFU0hPV19TVEFURVM9 W1t2MSwnMTJzJywibGVmdCJdLFt2MSwnOHMnLCJsZWZ0Il0sW3YxLCc1cycsImxl ZnQiXSxbdjEsJzNzJywibGVmdCJdLFt2MSwnMXMnLCJsZWZ0Il0sW3YyLCcxcycs InJpZ2h0Il0sW3YyLCczcycsInJpZ2h0Il0sW3YyLCc1cycsInJpZ2h0Il0sW3Yy LCc4cycsInJpZ2h0Il0sW3YyLCcxMnMnLCJyaWdodCJdXTtuYXZpZ2F0aW9uQnV0 dG9ucz1bdjMsdjEsdjIsdjQsdjUuc3BsaXQoJzsnKVswXSx2Nix2NS5zcGxpdCgn OycpWzFdP3Y1LnNwbGl0KCc7JylbMV06bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbNl0sdjUu c3BsaXQoJzsnKVsyXT92NS5zcGxpdCgnOycpWzJdOm5hdmlnYXRpb25CdXR0b25z WzddLHY1LnNwbGl0KCc7JylbM10/djUuc3BsaXQoJzsnKVszXTpuYXZpZ2F0aW9u QnV0dG9uc1s4XSx2NS5zcGxpdCgnOycpWzRdP3Y1LnNwbGl0KCc7JylbNF06bmF2 aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbOV0sdjUuc3BsaXQoJzsnKVs1XT92NS5zcGxpdCgnOycp WzVdOm5hdmlnYXRpb25CdXR0b25zWzEwXSx2NS5zcGxpdCgnOycpWzZdP3Y1LnNw bGl0KCc7JylbNl06bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbMTFdLHY1LnNwbGl0KCc7Jylb N10/djUuc3BsaXQoJzsnKVs3XTpuYXZpZ2F0aW9uQnV0dG9uc1sxMl0sdjUuc3Bs aXQoJzsnKVs4XT92NS5zcGxpdCgnOycpWzhdOm5hdmlnYXRpb25CdXR0b25zWzEz XSx2NS5zcGxpdCgnOycpWzldP3Y1LnNwbGl0KCc7JylbOV06bmF2aWdhdGlvbkJ1 dHRvbnNbMTRdLHY1LnNwbGl0KCc7JylbMTBdP3Y1LnNwbGl0KCc7JylbMTBdOm5h dmlnYXRpb25CdXR0b25zWzE1XSx2NS5zcGxpdCgnOycpWzExXT92NS5zcGxpdCgn OycpWzExXTpuYXZpZ2F0aW9uQnV0dG9uc1sxNl0sdjUuc3BsaXQoJzsnKVsxMl0/ djUuc3BsaXQoJzsnKVsxMl06bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbMTddLHY1LnNwbGl0 KCc7JylbMTNdP3Y1LnNwbGl0KCc7JylbMTNdOm5hdmlnYXRpb25CdXR0b25zWzE4 XSx2NS5zcGxpdCgnOycpWzE0XT92NS5zcGxpdCgnOycpWzE0XTpuYXZpZ2F0aW9u QnV0dG9uc1sxOV0sdjUuc3BsaXQoJzsnKVsxNV0/djUuc3BsaXQoJzsnKVsxNV06 bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbMjBdXTt9CmZ1bmN0aW9uIHByZXBhcmVJbWFnZXNf TGlnaHQoYmVnaW5Gcm9tKXtpZighZG9jdW1lbnQuYm9keSl7dGltZXI0X0xpZ2h0 PXNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKXtwcmVwYXJlSW1hZ2VzX0xpZ2h0KGJlZ2lu RnJvbSk7fSw1KTtyZXR1cm47fQp0cnl7aWYobG9jYXRpb24uaHJlZi5pbmRleE9m KFVTRURfRk9SX1BBR0VfTGlnaHQpPi0xKXtjb250X0xpZ2h0PW51bGw7Y29udF8x X0xpZ2h0PWRvY3VtZW50LmJvZHkuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImRpdiIp O2Zvcih2YXIgaj0wO2o8Y29udF8xX0xpZ2h0Lmxlbmd0aDtqKyspe2lmKGNvbnRf MV9MaWdodFtqXS5jbGFzc05hbWU9PSJlZGl0b3IiKXtjb250X0xpZ2h0PWNvbnRf MV9MaWdodFtqXTtpZihjb250X0xpZ2h0KXt2YXIgaW1nc19MaWdodD1jb250X0xp Z2h0LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJhIik7Zm9yKHZhciBpPTA7aTxpbWdz X0xpZ2h0Lmxlbmd0aDtpKyspe2lmKGltZ3NfTGlnaHRbaV0uZ2V0RWxlbWVudHNC eVRhZ05hbWUoImltZyIpLmxlbmd0aD4wKXtpbWFnZXNfTGlnaHRbaW1nX3Bvc19M aWdodF09Y29udF9MaWdodC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiYSIpW2ldO2lt Z19wb3NfTGlnaHQrKzt9fX0KaWYoIWltYWdlc19MaWdodCl7dGltZXI0X0xpZ2h0 PXNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKXtwcmVwYXJlSW1hZ2VzX0xpZ2h0KGJlZ2lu RnJvbSk7fSwwKTtyZXR1cm47fQpmb3IoaT1iZWdpbkZyb207aTxpbWFnZXNfTGln aHQubGVuZ3RoO2krKyxiZWdpbkZyb20rKyl7dHJ5e2lmKGltYWdlc19MaWdodFtp XS50YWdOYW1lLnRvTG93ZXJDYXNlKCk9PSJhIil7aWYoaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ld LmdldEF0dHJpYnV0ZSgiaHJlZiIpLmxlbmd0aD4wJiZpbWFnZXNfTGlnaHRbaV0u Y2xhc3NOYW1lLmluZGV4T2YoImplenZldHNlbmluYSIpPj0wKXtpbWFnZXNfTGln aHRbaV0uc2V0QXR0cmlidXRlKCJ1cmwiLGltYWdlc19MaWdodFtpXS5nZXRBdHRy aWJ1dGUoImhyZWYiKSk7aW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLnNldEF0dHJpYnV0ZSgiaWQi LCJMIitpKTtpZihJU19WT0xJVklFV0VSX09QRU5FRF9PTl9JTUFHRV9DTElDS19M aWdodCl7aW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLnNldEF0dHJpYnV0ZSgiaHJlZiIsImphdmFz Y3JpcHQ6dm9pZCgwKTsiKTtpbWFnZXNfTGlnaHRbaV0ub25jbGljaz1mdW5jdGlv bihlKXtnZXRJbWFnZUluZm9fTGlnaHQodGhpcy5pZCk7fX19fX1jYXRjaChlKXt9 fX19fX0KY2F0Y2goZTIpe3RpbWVyNF9MaWdodD1zZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9u KCl7cHJlcGFyZUltYWdlc19MaWdodChiZWdpbkZyb20pO30sMCk7cmV0dXJuO30K Y2xlYXJUaW1lb3V0KHRpbWVyNF9MaWdodCk7YXJlSW1hZ2VzUHJlcGFyZWRfTGln aHQ9dHJ1ZTtzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCl7Y2FjaGVJbWFnZXNfTGlnaHQo KTt9LDApO30KZnVuY3Rpb24gaXNHYWxsZXJ5KCl7Y2xlYXJUaW1lb3V0KHRpbWVy N19MaWdodCk7dmFyIGlzR2FsbGVyeT1mYWxzZTt2YXIgZ2FsbGVyeT1kb2N1bWVu dC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiZGl2Iik7Zm9yKHZhciBpPTA7aTxnYWxs ZXJ5Lmxlbmd0aDtpKyspe2lmKGdhbGxlcnlbaV0uY2xhc3NOYW1lLmluZGV4T2Yo ImtvbnRuYWhsZWR5Iik+LTEpe2lzR2FsbGVyeT10cnVlO2JyZWFrO319CmlmKGlz R2FsbGVyeSl7dmFyIG5Cb2R5PWRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l KCdoZWFkJylbMF07dmFyIG5ld0luY2x1ZGU9ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVu dCgnc2NyaXB0Jyk7bmV3SW5jbHVkZS5zZXRBdHRyaWJ1dGUoJ3NyYycsJy9hc3Bp bmNsdWRlL3Zpc21vd2ViNS9odG1sL3ZvbGl2aWV3ZXIuanMnKTtuQm9keS5hcHBl bmRDaGlsZChuZXdJbmNsdWRlKTt9fQpmdW5jdGlvbiBpbml0Q1NTRmlsZV9MaWdo dCgpe3RyeXtpZihhcmVDU1NGaWxlc0xvYWRlZClyZXR1cm47fWNhdGNoKGVycil7 fQphcmVDU1NGaWxlc0xvYWRlZF9MaWdodD10cnVlO3ZhciBjc3NGaWxlTmFtZT0i Ijt2YXIgY3NzRmlsZXNJbml0VGltZXI9c2V0SW50ZXJ2YWwoZnVuY3Rpb24oKXtp Zihkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiYm9keSIpLmxlbmd0aD4w KXt0cnl7aWYoZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImhlYWQiKVsw XS5pbm5lckhUTUwuaW5kZXhPZigiL2FzcGluY2x1ZGUvdmlzbW93ZWI1L2h0bWwv bl8iKT4tMSl7Y3NzRmlsZU5hbWU9Im5fdm9saXZpZXdlci5jc3MiO30KZWxzZXtj c3NGaWxlTmFtZT0idm9saXZpZXdlci5jc3MiO30KdmFyIG5ld0NTU0xpbms9ZG9j dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgibGluayIpO25ld0NTU0xpbmsudHlwZT0idGV4 dC9jc3MiO25ld0NTU0xpbmsucmVsPSJzdHlsZXNoZWV0IjtuZXdDU1NMaW5rLmhy ZWY9Ii9hc3BpbmNsdWRlL3Zpc21vV2ViNS9odG1sLyIrY3NzRmlsZU5hbWU7bmV3 Q1NTTGluay5tZWRpYT0ic2NyZWVuIjtkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFn TmFtZSgiaGVhZCIpWzBdLmFwcGVuZENoaWxkKG5ld0NTU0xpbmspO30KY2F0Y2go ZXJyKXtjbGVhckludGVydmFsKGNzc0ZpbGVzSW5pdFRpbWVyKTt9CmNsZWFySW50 ZXJ2YWwoY3NzRmlsZXNJbml0VGltZXIpO319LDUwKTt9CmZ1bmN0aW9uIGNhY2hl SW1hZ2VzX0xpZ2h0KCl7aWYoIWltYWdlc19MaWdodClyZXR1cm47dmFyIHBhcmFt cz1udWxsO3ZhciBpZF9vYmNlPTA7dmFyIGlkX2dhbGVyaWU9MDt2YXIgaW1hZ2Vz SURzPSIiO2ltYWdlc09ial9MaWdodD1udWxsO2ltYWdlc09ial9MaWdodD1uZXcg QXJyYXkoKTtmb3IodmFyIGk9MDtpPGltYWdlc19MaWdodC5sZW5ndGg7aSsrKXtp bWFnZXNPYmpfTGlnaHRbaV09bmV3IEltYWdlKCk7aW1hZ2VzT2JqX0xpZ2h0W2ld LnNyYz0iIjt0cnl7aWYoaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmNsYXNzTmFtZS5pbmRleE9m KCJqZXp2ZXRzZW5pbmEiKT49MCYmaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEF0dHJpYnV0 ZSgidXJsIikuaW5kZXhPZigiaWRfb2JyYXpreT0iKT4wKXtwYXJhbXM9cGFyc2VV UkxfTGlnaHQoaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEF0dHJpYnV0ZSgidXJsIikpO3Ry eXtwYXJhbXNbMF09aW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l KCJpbWciKVswXS5nZXRBdHRyaWJ1dGUoInNyYyIpLnNwbGl0KCJpZF9vcmc9Iilb MV0uc3BsaXQoIiYiKVswXTt9Y2F0Y2goZXJyKXt9CmltYWdlc09ial9MaWdodFtp XS5zcmM9Ii9WaXNtb09ubGluZV9BY3Rpb25TY3JpcHRzL0ltYWdlLmFzcHg/aWRf b3JnPSIrcGFyYW1zWzBdKyImaWRfb2JyYXpreT0iK3BhcmFtc1szXTt9CmVsc2Ug aWYoaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmNsYXNzTmFtZS5pbmRleE9mKCJqZXp2ZXRzZW5p bmEiKT49MCYmaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEF0dHJpYnV0ZSgidXJsIikuaW5k ZXhPZigiaWRfZm90b3Bhcnk9Iik+MCYmaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEF0dHJp YnV0ZSgidXJsIikuaW5kZXhPZigiaWRfb2JyYXpreT0iKTwwKXtwYXJhbXM9cGFy c2VVUkxfTGlnaHQoaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEF0dHJpYnV0ZSgidXJsIikp O3RyeXtwYXJhbXNbMF09aW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdO YW1lKCJpbWciKVswXS5nZXRBdHRyaWJ1dGUoInNyYyIpLnNwbGl0KCJpZF9vcmc9 IilbMV0uc3BsaXQoIiYiKVswXTt9Y2F0Y2goZXJyKXt9CmlkX29iY2U9cGFyYW1z WzBdO2lkX2dhbGVyaWU9cGFyc2VVUkxfTGlnaHQod2luZG93LmxvY2F0aW9uLmhy ZWYpWzJdO2ltYWdlc0lEcys9cGFyYW1zWzFdKyIsIjtpbWFnZXNPYmpfTGlnaHRb aV0uc3JjPSJ0b0NoYW5nZSI7dmFyIHRlbXBJbWdTcmM9Ii9WaXNtb09ubGluZV9B Y3Rpb25TY3JpcHRzL0ltYWdlLmFzcHg/aWRfb3JnPSIrcGFyYW1zWzBdKyImaWRf b2JyYXpreT0iK2NyZWF0ZVJlcXVlc3RfTGlnaHQoMSxwYXJhbXNbMF0scGFyYW1z WzFdKTtpbWFnZXNPYmpfTGlnaHRbaV0uc3JjPXRlbXBJbWdTcmMuc3Vic3RyaW5n KDAsdGVtcEltZ1NyYy5sZW5ndGgtMSk7fQplbHNlIGlmKGltYWdlc19MaWdodFtp XS5jbGFzc05hbWUuaW5kZXhPZigiamV6dmV0c2VuaW5hIik+PTAmJmltYWdlc19M aWdodFtpXS5nZXRBdHRyaWJ1dGUoInVybCIpLmluZGV4T2YoImlkX29icmF6a3k9 Iik8MCl7aW1hZ2VzT2JqX0xpZ2h0W2ldLnNyYz1pbWFnZXNfTGlnaHRbaV0uZ2V0 QXR0cmlidXRlKCJ1cmwiKTt9CnRvb2xzSW1nX2NlbnRlckltYWdlX3llcy5zcmM9 UEFUSF9UT19WT0xJVklFV0VSX0lNQUdFUysiYXJyb3dzX2NlbnRlckltYWdlX3ll cy5naWYiO3Rvb2xzSW1nX2NlbnRlckltYWdlX25vLnNyYz1QQVRIX1RPX1ZPTElW SUVXRVJfSU1BR0VTKyJhcnJvd3NfY2VudGVySW1hZ2Vfbm8uZ2lmIjt0b29sc0lt Z19maXRJbWFnZVRvUGFnZV9pbmNyZWFzZS5zcmM9UEFUSF9UT19WT0xJVklFV0VS X0lNQUdFUysiYnV0dG9uX29yaWdpbmFsX3NpemUuZ2lmIjt0b29sc0ltZ19maXRJ bWFnZVRvUGFnZV9kZWNyZWFzZS5zcmM9UEFUSF9UT19WT0xJVklFV0VSX0lNQUdF UysiYnV0dG9uX3NtYWxsZXJfc2l6ZS5naWYiO31jYXRjaChlKXt9fX0KZnVuY3Rp b24gZ2V0SW1hZ2VJbmZvX0xpZ2h0KG9iakxpbmspe2NsZWFySW50ZXJ2YWwodGlt ZXIxX0xpZ2h0KTtpZighYXJlSW1hZ2VzUHJlcGFyZWRfTGlnaHQpe3ByZXBhcmVJ bWFnZXNfTGlnaHQoMCk7cmV0dXJuO30KaWYoIWlzVmlld2VyT3BlbmVkKWNyZWF0 ZUV2ZW50TGlzdGVuZXJzX0xpZ2h0KCk7aWYoIWlzU2V0U2Nyb2xsUG9zX0xpZ2h0 KXtvbGRTY3JvbGxQb3NYX0xpZ2h0PWdldFNjcm9sbE9mZnNldF9MaWdodCgpLmxl ZnQ7b2xkU2Nyb2xsUG9zWV9MaWdodD1nZXRTY3JvbGxPZmZzZXRfTGlnaHQoKS50 b3A7aXNTZXRTY3JvbGxQb3NfTGlnaHQ9dHJ1ZTt9CnRyeXthY3R1YWxPYmplY3RJ RF9MaWdodD1vYmpMaW5rLnN1YnN0cmluZygxKTtpc1ZpZXdlclN0YXJ0aW5nPXRy dWU7dmFyIHBhcmFtcz1wYXJzZVVSTF9MaWdodChkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50 QnlJZChvYmpMaW5rKS5nZXRBdHRyaWJ1dGUoInVybCIpKTt0cnl7cGFyYW1zWzBd PWRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKG9iakxpbmspLmdldEVsZW1lbnRzQnlU YWdOYW1lKCJpbWciKVswXS5nZXRBdHRyaWJ1dGUoInNyYyIpLnNwbGl0KCJpZF9v cmc9IilbMV0uc3BsaXQoIiYiKVswXTt9Y2F0Y2goZXJyKXt9CmltZ0xfTGlnaHQu c3JjPWltYWdlc09ial9MaWdodFthY3R1YWxPYmplY3RJRF9MaWdodF0uc3JjO3Zh ciBpbWdMV2lkdGg9aW1nTF9MaWdodC53aWR0aDt2YXIgaW1nTEhlaWdodD1pbWdM X0xpZ2h0LmhlaWdodDt0aW1lcjVfTGlnaHQ9c2V0VGltZW91dChmdW5jdGlvbigp e3Nob3dJbWFnZV9MaWdodChvYmpMaW5rKTt9LEFOSU1BVElPTl9USU1FKzUwKTt9 Y2F0Y2goZSl7fX0KZnVuY3Rpb24gcGFyc2VVUkxfTGlnaHQodXJsVG9QYXJzZSl7 dmFyIGFycmF5UG9zPTA7cGFyc2VkRGF0YV9oZWxwPXVybFRvUGFyc2Uuc3BsaXQo IiMiKTtwYXJzZWREYXRhX2hlbHA9cGFyc2VkRGF0YV9oZWxwWzBdLnNwbGl0KCIm Iik7dmFyIHBhcnNlZERhdGE9cGFyc2VkRGF0YV9oZWxwO2Zvcih2YXIgaT0wO2k8 cGFyc2VkRGF0YV9oZWxwLmxlbmd0aDtpKyspe2lmKHBhcnNlZERhdGFfaGVscFtp XT09dW5kZWZpbmVkKXtjb250aW51ZTt9CmlmKHBhcnNlZERhdGFfaGVscFtpXS5p bmRleE9mKCJpZF9vcmciKT4tMSl7cGFyc2VkRGF0YVswXT1wYXJzZWREYXRhX2hl bHBbaV0uc3BsaXQoIj0iKVsxXTt9CmVsc2UgaWYocGFyc2VkRGF0YV9oZWxwW2ld LmluZGV4T2YoImlkX2ZvdG9wYXJ5Iik+LTEpe3BhcnNlZERhdGFbMV09cGFyc2Vk RGF0YV9oZWxwW2ldLnNwbGl0KCI9IilbMV07fQplbHNlIGlmKHBhcnNlZERhdGFf aGVscFtpXS5pbmRleE9mKCJpZF9nYWxlcmllIik+LTEpe3BhcnNlZERhdGFbMl09 cGFyc2VkRGF0YV9oZWxwW2ldLnNwbGl0KCI9IilbMV07fQplbHNlIGlmKHBhcnNl ZERhdGFfaGVscFtpXS5pbmRleE9mKCJpZF9vYnJhemt5Iik+LTEpe3BhcnNlZERh dGFbM109cGFyc2VkRGF0YV9oZWxwW2ldLnNwbGl0KCI9IilbMV07fX0KcmV0dXJu IHBhcnNlZERhdGE7fQpmdW5jdGlvbiBhcmVJbWdzTG9hZGVkX0xpZ2h0KCl7dmFy IGFyZUltYWdlc0xvYWRlZF9oZWxwPXRydWU7Zm9yKHZhciBpPTA7aTxpbWFnZXNP YmpfTGlnaHQubGVuZ3RoO2krKyl7aWYoaW1hZ2VzX0xpZ2h0W2ldLmdldEF0dHJp YnV0ZSgiaHJlZiIpIT0iamF2YXNjcmlwdDp2b2lkKDApOyIpe2FyZUltYWdlc0xv YWRlZF9oZWxwPWZhbHNlO2JyZWFrO319CmFyZUltYWdlc0xvYWRlZF9MaWdodD1h cmVJbWFnZXNMb2FkZWRfaGVscDt9CmZ1bmN0aW9uIHNob3dJbWFnZV9MaWdodChv YmpMaW5rKXtpZihwYXJzZUludChpbWdMX0xpZ2h0LndpZHRoKT09MCYmcGFyc2VJ bnQoaW1nTF9MaWdodC5oZWlnaHQpPT0wKXtzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCl7 c2hvd0ltYWdlX0xpZ2h0KG9iakxpbmspfSwxKTtyZXR1cm47fQpjbGVhclRpbWVv dXQodGltZXI1X0xpZ2h0KTtjbGVhckludGVydmFsKHRpbWVyNF9tb3ZlSW1nVG9E ZWZQb3NfTGlnaHQpO2lmKCFhcmVJbWFnZXNMb2FkZWRfTGlnaHQpYXJlSW1nc0xv YWRlZF9MaWdodCgpO2RvY3VtZW50LmJvZHkuc2Nyb2xsTGVmdD0wO2RvY3VtZW50 LmJvZHkuc2Nyb2xsVG9wPTA7ZG9jdW1lbnQuZG9jdW1lbnRFbGVtZW50LnNjcm9s bExlZnQ9MDtkb2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQuc2Nyb2xsVG9wPTA7d2lu ZG93LmRvY3VtZW50LmJvZHkuc3R5bGUub3ZlcmZsb3c9ImhpZGRlbiI7dmFyIE1B WF9PUEFDSVRZPTgwO3ZhciBNQVhfT1BBQ0lUWV9JTkZPUEFORUw9ODA7dHJ5e3Zh ciBpc0lFPShuYXZpZ2F0b3IudXNlckFnZW50LmluZGV4T2YoIk1TSUUgIik+LTEp O3ZhciBpc0ZGPShuYXZpZ2F0b3IudXNlckFnZW50LmluZGV4T2YoIkZpcmVmb3gv Iik+LTEpO3ZhciBpc1NBRj0obmF2aWdhdG9yLnVzZXJBZ2VudC5pbmRleE9mKCJT YWZhcmkvIik+LTEpO3NjcmVlbldpZHRoPXdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoO3NjcmVl bkhlaWdodD13aW5kb3cuaW5uZXJIZWlnaHQ7aWYod2luZG93LmlubmVySGVpZ2h0 KXticm93c2VyV2lkdGg9d2luZG93LmlubmVyV2lkdGg7YnJvd3NlckhlaWdodD13 aW5kb3cuaW5uZXJIZWlnaHQ7fQplbHNlIGlmKGRvY3VtZW50LmRvY3VtZW50RWxl bWVudC5jbGllbnRIZWlnaHQpe2Jyb3dzZXJXaWR0aD1kb2N1bWVudC5kb2N1bWVu dEVsZW1lbnQuY2xpZW50V2lkdGg7YnJvd3NlckhlaWdodD1kb2N1bWVudC5kb2N1 bWVudEVsZW1lbnQuY2xpZW50SGVpZ2h0O30KZWxzZSBpZihkb2N1bWVudC5ib2R5 LmNsaWVudEhlaWdodCl7YnJvd3NlcldpZHRoPWRvY3VtZW50LmJvZHkuY2xpZW50 V2lkdGg7YnJvd3NlckhlaWdodD1kb2N1bWVudC5ib2R5LmNsaWVudEhlaWdodDt9 CnZhciBpbWdQYW5lbD1udWxsO2lmKGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJp bWdQYW5lbCIpPT1udWxsKXtpbWdCZ1BhbmVsPWRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1l bnQoImRpdiIpO2ltZ1BhbmVsPWRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoImRpdiIp O25hdmlnYXRpb25QYW5lbD1kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJkaXYiKTtp bmZvUGFuZWw9ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgiZGl2Iik7ZmxvYXRJbmZv UGFuZWw9ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgiZGl2Iik7ZG9jdW1lbnQuZ2V0 RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImJvZHkiKVswXS5hcHBlbmRDaGlsZChpbWdCZ1Bh bmVsKTtkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiYm9keSIpWzBdLmFw cGVuZENoaWxkKGltZ1BhbmVsKTtkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFt ZSgiYm9keSIpWzBdLmFwcGVuZENoaWxkKG5hdmlnYXRpb25QYW5lbCk7ZG9jdW1l bnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImJvZHkiKVswXS5hcHBlbmRDaGlsZChp bmZvUGFuZWwpO2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJib2R5Iilb MF0uYXBwZW5kQ2hpbGQoZmxvYXRJbmZvUGFuZWwpO2ltZ0JnUGFuZWwuaWQ9Imlt Z0JnUGFuZWwiO2ltZ0JnUGFuZWwuc3R5bGUubGVmdD1nZXRTY3JvbGxPZmZzZXRf TGlnaHQoKS5sZWZ0O2ltZ0JnUGFuZWwuc3R5bGUudG9wPWdldFNjcm9sbE9mZnNl dF9MaWdodCgpLnRvcDtpbWdCZ1BhbmVsLnN0eWxlLk1vek9wYWNpdHk9TUFYX09Q QUNJVFkvMTAwO2ltZ0JnUGFuZWwuc3R5bGUub3BhY2l0eT1NQVhfT1BBQ0lUWS8x MDA7aW1nQmdQYW5lbC5zdHlsZS5maWx0ZXI9ImFscGhhKG9wYWNpdHk9IitNQVhf T1BBQ0lUWSsiKSI7aW1nQmdQYW5lbC5vbmNsaWNrPWZ1bmN0aW9uKGUpe2Nsb3Nl SW1nUGFuZWxfTGlnaHQoKTt9CmltZ1BhbmVsLmlkPSJpbWdQYW5lbCI7aW1nUGFu ZWwub25kYmxjbGljaz1mdW5jdGlvbihlKXtjbG9zZUltZ1BhbmVsX0xpZ2h0KCk7 fQpwcmVwYXJlSW1hZ2VGb3JNb3ZpbmcoaW1nUGFuZWwpO25hdmlnYXRpb25QYW5l bC5pZD0ibmF2aWdhdGlvblBhbmVsIjtuYXZpZ2F0aW9uUGFuZWwuc3R5bGUuZm9u dFdlaWdodD0iYm9sZCI7aW5mb1BhbmVsLmlkPSJpbmZvUGFuZWwiO2luZm9QYW5l bC5pbm5lckhUTUw9IjxzcGFuIGNsYXNzPSd2b2xpdmlld2VyLWluZm8nIGlkPSd2 b2xpdmlld2VyLWluZm8nPiIrZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIkwiK2Fj dHVhbE9iamVjdElEX0xpZ2h0KS5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiaW1nIilb MF0uYWx0LnRvU3RyaW5nKCkrIjxcL3NwYW4+IjtpbmZvUGFuZWwuaW5uZXJIVE1M Kz0iPGRpdiBzdHlsZT0nc2YnPjwhLS0gLS0+PFwvZGl2PiI7dmFyIGNvbGxlY3Rl ZENvZGU9IjxkaXYgaWQ9J3ZvbGl2aWV3ZXItYnV0dG9ucy1saWdodCc+IjtpZihp c0ltYWdlTW92aW5nSG9yaXpvbnRhbHx8aXNJbWFnZU1vdmluZ1ZlcnRpY2FsKXtj b2xsZWN0ZWRDb2RlKz0iJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7PGEgaHJlZj0namF2YXNj cmlwdDp2b2lkKDApJyBvbmNsaWNrPSdjZW50ZXJJbWFnZV9MaWdodCgpOycgaWQ9 J2NlbnRlckltYWdlJyBvbm1vdXNlb3Zlcj0nZmxvYXRJbmZvUGFuZWxUZXh0PVwi IituYXZpZ2F0aW9uQnV0dG9uc1s5XSsiXCI7Jz48aW1nIHNyYz0nIit0b29sc0lt Z19jZW50ZXJJbWFnZV9uby5zcmMrIicgd2lkdGg9JzE1JyBoZWlnaHQ9JzE1JyBh bHQ9JyIrbmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbOV0rIic+PFwvYT4iO2NvbGxlY3RlZENv ZGUrPSImbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDs8YSBocmVmPSdqYXZhc2NyaXB0OnZvaWQo MCknIG9uY2xpY2s9J2ZpdEltYWdlVG9QYWdlX0xpZ2h0KCk7JyBpZD0nZml0SW1h Z2VUb1BhZ2UnIG9ubW91c2VvdmVyPSdmbG9hdEluZm9QYW5lbFRleHQ9XCIiK25h dmlnYXRpb25CdXR0b25zWzZdKyJcIjsnPjxpbWcgc3JjPSciK3Rvb2xzSW1nX2Zp dEltYWdlVG9QYWdlX2RlY3JlYXNlLnNyYysiJyBhbHQ9JyIrbmF2aWdhdGlvbkJ1 dHRvbnNbNl0rIic+PFwvYT4iO30KY29sbGVjdGVkQ29kZSs9IiZuYnNwOyZuYnNw OyZuYnNwOzxhIGhyZWY9J2phdmFzY3JpcHQ6dm9pZCgwKScgb25jbGljaz0nY2xv c2VJbWdQYW5lbF9MaWdodCgpOycgaWQ9J2J1dHRvbkNsb3NlJyBvbm1vdXNlb3Zl cj0nZmxvYXRJbmZvUGFuZWxUZXh0PVwiIituYXZpZ2F0aW9uQnV0dG9uc1s0XSsi XCI7Jz48aW1nIHNyYz0nIitQQVRIX1RPX1ZPTElWSUVXRVJfSU1BR0VTKyJidXR0 b25fY2xvc2UuZ2lmJyBhbHQ9JyIrbmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbNF0rIicgb25t b3VzZW92ZXI9J3JlbW92ZUF0dHJpYnV0ZUZyb21FbGVtZW50X0xpZ2h0KHRoaXMs XCJhbHRcIix0cnVlKTsnIG9ubW91c2VvdXQ9J3NldEF0dHJpYnV0ZVRvRWxlbWVu dEZyb21CYWNrdXBfTGlnaHQodGhpcyxcImFsdFwiLHRydWUpJz48XC9hPiI7Y29s bGVjdGVkQ29kZSs9IjxcL2Rpdj4iO2luZm9QYW5lbC5pbm5lckhUTUwrPWNvbGxl Y3RlZENvZGU7dmFyIGNvbnRyb2xCdXR0b25zPVsiY2VudGVySW1hZ2UiLCJmaXRJ bWFnZVRvUGFnZSIsImJ1dHRvbkNsb3NlIl07Zm9yKHZhciBqPTA7ajxjb250cm9s QnV0dG9ucy5sZW5ndGg7aisrKXtpZihkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZChj b250cm9sQnV0dG9uc1tqXSkpe2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKGNvbnRy b2xCdXR0b25zW2pdKS5vbm1vdXNlbW92ZT1mdW5jdGlvbihlKXtzZXRGbG9hdElu Zm9QYW5lbF9MaWdodChlLGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJmbG9hdElu Zm9QYW5lbCIpKTt9CmRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKGNvbnRyb2xCdXR0 b25zW2pdKS5vbm1vdXNlb3V0PWZ1bmN0aW9uKGUpe2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1l bnRCeUlkKCJmbG9hdEluZm9QYW5lbCIpLnN0eWxlLmRpc3BsYXk9Im5vbmUiO319 fQpmbG9hdEluZm9QYW5lbC5pZD0iZmxvYXRJbmZvUGFuZWwiO2Zsb2F0SW5mb1Bh bmVsLnN0eWxlLnBvc2l0aW9uPSJhYnNvbHV0ZSI7ZmxvYXRJbmZvUGFuZWwuc3R5 bGUuZGlzcGxheT0ibm9uZSI7ZmxvYXRJbmZvUGFuZWwuc3R5bGUuekluZGV4PTIw MDtmbG9hdEluZm9QYW5lbC5jbGFzc05hbWU9InZvbGl2aWV3ZXItZmxvYXRJbmZv UGFuZWwiO30KZWxzZXtpbWdCZ1BhbmVsPWRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlk KCJpbWdCZ1BhbmVsIik7bmF2aWdhdGlvblBhbmVsPWRvY3VtZW50LmdldEVsZW1l bnRCeUlkKCJuYXZpZ2F0aW9uUGFuZWwiKTtpbmZvUGFuZWw9ZG9jdW1lbnQuZ2V0 RWxlbWVudEJ5SWQoImluZm9QYW5lbCIpO2ltZ1BhbmVsPWRvY3VtZW50LmdldEVs ZW1lbnRCeUlkKCJpbWdQYW5lbCIpO30KaW1nQmdQYW5lbC5zdHlsZS53aWR0aD1i cm93c2VyV2lkdGgrInB4IjtpbWdCZ1BhbmVsLnN0eWxlLmhlaWdodD1icm93c2Vy SGVpZ2h0KyJweCI7aW1nUGFuZWwuc3R5bGUud2lkdGg9KHBhcnNlSW50KGltZ0xf TGlnaHQud2lkdGgpPE1JTl9JTUdQQU5FTF9XSURUSD9NSU5fSU1HUEFORUxfV0lE VEg6aW1nTF9MaWdodC53aWR0aCkrInB4IjtpbWdQYW5lbC5zdHlsZS5oZWlnaHQ9 KHBhcnNlSW50KGltZ0xfTGlnaHQuaGVpZ2h0KTxNSU5fSU1HUEFORUxfSEVJR0hU P01JTl9JTUdQQU5FTF9IRUlHSFQ6aW1nTF9MaWdodC5oZWlnaHQpKyJweCI7aW1n UGFuZWwuc3R5bGUubGVmdD0oKGJyb3dzZXJXaWR0aC1wYXJzZUludChpbWdQYW5l bC5zdHlsZS53aWR0aCkpLzIpKyJweCI7aW1nUGFuZWwuc3R5bGUudG9wPShnZXRT Y3JvbGxPZmZzZXRfTGlnaHQoKS50b3ArKGJyb3dzZXJIZWlnaHQtcGFyc2VJbnQo aW1nUGFuZWwuc3R5bGUuaGVpZ2h0KSkvMikrInB4IjtpbWdQYW5lbC5pbm5lckhU TUw9IjxpbWcgc3JjPSciK2ltZ0xfTGlnaHQuc3JjKyInIGFsdD0nIitkb2N1bWVu dC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgiTCIrYWN0dWFsT2JqZWN0SURfTGlnaHQpLmdldEVs ZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJpbWciKVswXS5hbHQudG9TdHJpbmcoKSsiJz4iO2lt Z1BhbmVsLm9ubW91c2Vkb3duPWZ1bmN0aW9uKGUpe2lzSW1hZ2VNb3Zpbmc9dHJ1 ZTtyZXR1cm4gZmFsc2U7fQppbWdQYW5lbC5vbm1vdXNldXA9ZnVuY3Rpb24oZSl7 aXNJbWFnZU1vdmluZz1mYWxzZTtzZXRPYmplY3REZWZhdWx0VmFsdWVzKGltZ1Bh bmVsKTtyZXR1cm4gZmFsc2U7fQppbWdQYW5lbC5vbm1vdXNlbW92ZT1mdW5jdGlv bihlKXtpZighaXNJbWFnZU1vdmluZylyZXR1cm47bW92ZVdpdGhPYmplY3QoZSxp bWdQYW5lbCk7fQppZighKGlzSW1hZ2VNb3ZpbmdIb3Jpem9udGFsfHxpc0ltYWdl TW92aW5nVmVydGljYWwpKXtuYXZpZ2F0aW9uUGFuZWwuc3R5bGUud2lkdGg9cGFy c2VJbnQoaW1nUGFuZWwuc3R5bGUud2lkdGgpKygyMCoyKTtuYXZpZ2F0aW9uUGFu ZWwuc3R5bGUuaGVpZ2h0PXBhcnNlSW50KGltZ1BhbmVsLnN0eWxlLmhlaWdodCkr MjA7bmF2aWdhdGlvblBhbmVsLnN0eWxlLmxlZnQ9KChicm93c2VyV2lkdGgtcGFy c2VJbnQoaW1nUGFuZWwuc3R5bGUud2lkdGgpKS8yKS0yMDtuYXZpZ2F0aW9uUGFu ZWwuc3R5bGUudG9wPShnZXRTY3JvbGxPZmZzZXRfTGlnaHQoKS50b3ArKGJyb3dz ZXJIZWlnaHQtcGFyc2VJbnQoaW1nUGFuZWwuc3R5bGUuaGVpZ2h0KSkvMiktMjA7 fQppZihpc1N0YXRlX2ZpdEltYWdlVG9QYWdlKWZpdEltYWdlVG9QYWdlX0xpZ2h0 KCk7aWYoaXNJbWFnZU1vdmluZ1ZlcnRpY2FsfHxpc0ltYWdlTW92aW5nSG9yaXpv bnRhbCl7aW5mb1BhbmVsLnN0eWxlLndpZHRoPWJyb3dzZXJXaWR0aCsicHgiO2lu Zm9QYW5lbC5zdHlsZS5sZWZ0PSIwcHgiO2luZm9QYW5lbC5zdHlsZS50b3A9KGJy b3dzZXJIZWlnaHQtaW5mb1BhbmVsLm9mZnNldEhlaWdodCkrInB4IjtpbmZvUGFu ZWwuc3R5bGUuTW96T3BhY2l0eT1NQVhfT1BBQ0lUWS8xMDA7aW5mb1BhbmVsLnN0 eWxlLm9wYWNpdHk9TUFYX09QQUNJVFkvMTAwO2luZm9QYW5lbC5zdHlsZS5maWx0 ZXI9ImFscGhhKG9wYWNpdHk9IitNQVhfT1BBQ0lUWSsiKSI7fQplbHNle2luZm9Q YW5lbC5zdHlsZS53aWR0aD1icm93c2VyV2lkdGgrInB4IjtpbmZvUGFuZWwuc3R5 bGUubGVmdD0iMHB4IjtpbmZvUGFuZWwuc3R5bGUudG9wPShicm93c2VySGVpZ2h0 LWluZm9QYW5lbC5vZmZzZXRIZWlnaHQpKyJweCI7fQppZighKGlzSW1hZ2VNb3Zp bmdIb3Jpem9udGFsfHxpc0ltYWdlTW92aW5nVmVydGljYWwpKWltZ1BhbmVsLm9u Y2xpY2s9ZnVuY3Rpb24oZSl7Y2xvc2VJbWdQYW5lbF9MaWdodCgpO30KZG9jdW1l bnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoInZvbGl2aWV3ZXItaW5mbyIpLmlubmVySFRNTD1k b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgiTCIrYWN0dWFsT2JqZWN0SURfTGlnaHQp LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJpbWciKVswXS5hbHQudG9TdHJpbmcoKTt3 aW5kb3cub25zY3JvbGw9ZnVuY3Rpb24oKXtpZihpc1ZpZXdlclN0YXJ0aW5nKXtk b2N1bWVudC5ib2R5LnNjcm9sbFRvcD0wO2RvY3VtZW50LmRvY3VtZW50RWxlbWVu dC5zY3JvbGxUb3A9MDt9fQp3aW5kb3cub25yZXNpemU9ZnVuY3Rpb24oKXtpZihp c1ZpZXdlck9wZW5lZCl7aWYoaXNTdGF0ZV9maXRJbWFnZVRvUGFnZSlmaXRJbWFn ZVRvUGFnZV9MaWdodCgpO3Nob3dJbWFnZV9MaWdodChudWxsKTt9fQpkZWZJbWdQ b3NYPWltZ1BhbmVsLnN0eWxlLmxlZnQ7ZGVmSW1nUG9zWT1pbWdQYW5lbC5zdHls ZS50b3A7aWYoSVNfSU1HX01PVkVfVE9fREVGX1BPU19MaWdodCl7dGltZXI0X21v dmVJbWdUb0RlZlBvc19MaWdodD1zZXRJbnRlcnZhbChmdW5jdGlvbigpe21vdmVJ bWdUb0RlZlBvcyhpbWdQYW5lbCxkZWZJbWdQb3NYLGRlZkltZ1Bvc1kpO30sMTAw KTt9CmlmKElTX09WRVJfSU1BR0VfTEFZT1VUKXNob3dPdmVySW1hZ2VMYXlvdXRf TGlnaHQoaW1nUGFuZWwpO2Vsc2UgaXNWaWV3ZXJPcGVuZWQ9dHJ1ZTtpZihpc0lt YWdlTW92aW5nSG9yaXpvbnRhbHx8aXNJbWFnZU1vdmluZ1ZlcnRpY2FsKWZpdElt YWdlVG9QYWdlX0xpZ2h0KCk7fQpjYXRjaChlKXt9fQpmdW5jdGlvbiBzaG93T3Zl ckltYWdlTGF5b3V0X0xpZ2h0KGltZ1BhbmVsKXt0cnl7dmFyIG92ZXJJbWdMYXlv dXQ9ZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgiZGl2Iik7b3ZlckltZ0xheW91dC5p ZD0ib3ZlckltZ0xheW91dCI7b3ZlckltZ0xheW91dC5zdHlsZS53aWR0aD1pbWdQ YW5lbC5zdHlsZS53aWR0aDtvdmVySW1nTGF5b3V0LnN0eWxlLmhlaWdodD1pbWdQ YW5lbC5zdHlsZS5oZWlnaHQ7b3ZlckltZ0xheW91dC5zdHlsZS5sZWZ0PWltZ1Bh bmVsLnN0eWxlLmxlZnQ7b3ZlckltZ0xheW91dC5zdHlsZS50b3A9aW1nUGFuZWwu c3R5bGUudG9wO292ZXJJbWdMYXlvdXQuc3R5bGUuTW96T3BhY2l0eT0xO292ZXJJ bWdMYXlvdXQuc3R5bGUub3BhY2l0eT0xO292ZXJJbWdMYXlvdXQuc3R5bGUuZmls dGVyPSJhbHBoYShvcGFjaXR5PTEwMCkiO29wYWNpdHlWYWx1ZT1ERUZBVUxUX09Q QUNJVFlfVkFMVUU7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImJvZHki KVswXS5hcHBlbmRDaGlsZChvdmVySW1nTGF5b3V0KTtvbGRJbWdQb3NYX3N0ZXA9 MDt0aW1lcjFfTGlnaHQ9c2V0SW50ZXJ2YWwoZnVuY3Rpb24oKXtjaGFuZ2VJbWdP dmVyTGF5b3V0VHJhbnNwYXJlbmN5X0xpZ2h0KCk7fSxBTklNQVRJT05fVElNRSk7 fQpjYXRjaChlKXt9fQpmdW5jdGlvbiBjaGFuZ2VJbWdPdmVyTGF5b3V0VHJhbnNw YXJlbmN5X0xpZ2h0KCl7dHJ5e3ZhciBvdmVySW1nTGF5b3V0PWRvY3VtZW50Lmdl dEVsZW1lbnRCeUlkKCJvdmVySW1nTGF5b3V0Iik7aWYob3ZlckltZ0xheW91dCl7 aWYoZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIm92ZXJJbWdMYXlvdXQiKS5zdHls ZS5Nb3pPcGFjaXR5PD0wfHxkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgib3Zlcklt Z0xheW91dCIpLnN0eWxlLm9wYWNpdHk8PTB8fG9wYWNpdHlWYWx1ZTw9MCl7b2xk SW1nU3JjPWltZ0xfTGlnaHQuc3JjO2lzVmlld2VyT3BlbmVkPXRydWU7d2luZG93 LmRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJib2R5IilbMF0ucmVtb3Zl Q2hpbGQoZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIm92ZXJJbWdMYXlvdXQiKSk7 d2luZG93LmRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJib2R5IilbMF0u cmVtb3ZlQ2hpbGQoZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIm9sZEltZyIpKTtj bGVhckludGVydmFsKHRpbWVyMV9MaWdodCk7cmV0dXJuO319CmlmKGRvY3VtZW50 LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJvdmVySW1nTGF5b3V0Iikpe2RvY3VtZW50LmdldEVs ZW1lbnRCeUlkKCJvdmVySW1nTGF5b3V0Iikuc3R5bGUuTW96T3BhY2l0eS09TUFY X09QQUNJVFlfT1ZFUklNR0xBWU9VVC8xMDA7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5 SWQoIm92ZXJJbWdMYXlvdXQiKS5zdHlsZS5vcGFjaXR5LT1NQVhfT1BBQ0lUWV9P VkVSSU1HTEFZT1VULzEwMDtvcGFjaXR5VmFsdWUtPU1BWF9PUEFDSVRZX09WRVJJ TUdMQVlPVVQ7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoIm92ZXJJbWdMYXlvdXQi KS5zdHlsZS5maWx0ZXI9ImFscGhhKG9wYWNpdHk6IitvcGFjaXR5VmFsdWUrIiki O319CmNhdGNoKGUpe319CmZ1bmN0aW9uIHNldEZsb2F0SW5mb1BhbmVsX0xpZ2h0 KGUsb2JqKXt2YXIgcG9zWD0wO3ZhciBwb3NZPTA7aWYoZSl7cG9zWD1lLmNsaWVu dFg7cG9zWT1lLmNsaWVudFk7fQplbHNlIGlmKGV2ZW50KXtwb3NYPWV2ZW50Lng7 cG9zWT1ldmVudC55O30Kb2JqLmlubmVySFRNTD1mbG9hdEluZm9QYW5lbFRleHQ7 b2JqLnN0eWxlLmRpc3BsYXk9ImJsb2NrIjtvYmouc3R5bGUudG9wPShwb3NZLTIw KSsicHgiO29iai5zdHlsZS5sZWZ0PShwb3NYLWRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRC eUlkKCJmbG9hdEluZm9QYW5lbCIpLm9mZnNldFdpZHRoLTEwKSsicHgiO30KZnVu Y3Rpb24gY2xvc2VJbWdQYW5lbF9MaWdodCgpe2NsZWFySW50ZXJ2YWwodGltZXIx X0xpZ2h0KTtjbGVhckludGVydmFsKHRpbWVyMl9MaWdodCk7Y2xlYXJJbnRlcnZh bCh0aW1lcjNfTGlnaHQpO2NsZWFySW50ZXJ2YWwodGltZXI0X21vdmVJbWdUb0Rl ZlBvc19MaWdodCk7aXNWaWV3ZXJPcGVuZWQ9ZmFsc2U7aXNWaWV3ZXJTdGFydGlu Zz1mYWxzZTtpc1NldFNjcm9sbFBvc19MaWdodD1mYWxzZTtpc01vdmVJbWdUb0Rl ZlBvcz1mYWxzZTtpc1N0YXRlX2ZpdEltYWdlVG9QYWdlPWZhbHNlO2RvY3VtZW50 LmJvZHkuc2Nyb2xsTGVmdD1vbGRTY3JvbGxQb3NYX0xpZ2h0O2RvY3VtZW50LmJv ZHkuc2Nyb2xsVG9wPW9sZFNjcm9sbFBvc1lfTGlnaHQ7ZG9jdW1lbnQuZG9jdW1l bnRFbGVtZW50LnNjcm9sbExlZnQ9b2xkU2Nyb2xsUG9zWF9MaWdodDtkb2N1bWVu dC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQuc2Nyb2xsVG9wPW9sZFNjcm9sbFBvc1lfTGlnaHQ7 cmVtb3ZlRXZlbnRMaXN0ZW5lcnNfTGlnaHQoKTtpc0ltYWdlTW92aW5nPWZhbHNl O2lzSW1hZ2VNb3ZpbmdIb3Jpem9udGFsPWZhbHNlO2lzSW1hZ2VNb3ZpbmdWZXJ0 aWNhbD1mYWxzZTtkb2N1bWVudC5ib2R5LnN0eWxlLmN1cnNvcj0iZGVmYXVsdCI7 d2luZG93LmRvY3VtZW50LmJvZHkuc3R5bGUub3ZlcmZsb3c9ImF1dG8iO3ZhciBv Ymo9ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoImltZ1BhbmVsIik7aWYob2JqKXt2 YXIgaW1nRWxtPW9iai5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiaW1nIilbMF07aW1n RWxtX2RlZldpZHRoPTA7aW1nRWxtX2RlZkhlaWdodD0wO30KdmFyIG9iamVjdHNU b1JlbW92ZT1bIm5hdmlnYXRpb25QYW5lbCIsImluZm9QYW5lbCIsImltZ1BhbmVs Iiwib3ZlckltZ0xheW91dCIsIm9sZEltZyIsImZsb2F0SW5mb1BhbmVsIl07Zm9y KHZhciBpPTA7aTxvYmplY3RzVG9SZW1vdmUubGVuZ3RoO2krKyl7aWYoZG9jdW1l bnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQob2JqZWN0c1RvUmVtb3ZlW2ldKSE9bnVsbCl7d2lu ZG93LmRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJib2R5IilbMF0ucmVt b3ZlQ2hpbGQoZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQob2JqZWN0c1RvUmVtb3Zl W2ldKSk7fX0KdGltZXI2X0xpZ2h0PXNldFRpbWVvdXQoZnVuY3Rpb24oKXtpZihk b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgiaW1nQmdQYW5lbCIpIT1udWxsKXdpbmRv dy5kb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiYm9keSIpWzBdLnJlbW92 ZUNoaWxkKGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJpbWdCZ1BhbmVsIikpO2Ns ZWFyVGltZW91dCh0aW1lcjZfTGlnaHQpO30sMzAwKTt9CmZ1bmN0aW9uIGtleVBy ZXNzZWRfaGFuZGxlcl9MaWdodChlKXtpZihpc1ZpZXdlck9wZW5lZCl7dHJ5e3Zh ciBjaGFyQ29kZT1lLmtleUNvZGU/ZS5rZXlDb2RlOmUud2hpY2g7c3dpdGNoKGNo YXJDb2RlKXtjYXNlIDI3OmNsb3NlSW1nUGFuZWxfTGlnaHQoKTticmVhazt9fQpj YXRjaChlKXt9fX0KZnVuY3Rpb24gY3JlYXRlRXZlbnRMaXN0ZW5lcnNfTGlnaHQo KXtpZih3aW5kb3cuYWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcil7d2luZG93LmRvY3VtZW50LmFk ZEV2ZW50TGlzdGVuZXIoImtleXVwIixrZXlQcmVzc2VkX2hhbmRsZXJfTGlnaHQs ZmFsc2UpO30KaWYod2luZG93LmF0dGFjaEV2ZW50KXt3aW5kb3cuZG9jdW1lbnQu YXR0YWNoRXZlbnQoIm9ua2V5dXAiLGtleVByZXNzZWRfaGFuZGxlcl9MaWdodCk7 fX0KZnVuY3Rpb24gcmVtb3ZlRXZlbnRMaXN0ZW5lcnNfTGlnaHQoKXtpZih3aW5k b3cuYWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcil7d2luZG93LmRvY3VtZW50LnJlbW92ZUV2ZW50 TGlzdGVuZXIoImtleXVwIixrZXlQcmVzc2VkX2hhbmRsZXJfTGlnaHQsZmFsc2Up O30KZWxzZSBpZih3aW5kb3cuYXR0YWNoRXZlbnQpe3dpbmRvdy5kb2N1bWVudC5k ZXRhY2hFdmVudCgib25rZXl1cCIsa2V5UHJlc3NlZF9oYW5kbGVyX0xpZ2h0KTt9 CndpbmRvdy5vbmtleXVwPW51bGw7fQpmdW5jdGlvbiBjcmVhdGVSZXF1ZXN0T2Jq ZWN0X0xpZ2h0KCl7aWYod2luZG93LlhNTEh0dHBSZXF1ZXN0KXtyZXF1ZXN0PW5l dyBYTUxIdHRwUmVxdWVzdCgpO30KZWxzZSBpZih3aW5kb3cuQWN0aXZlWE9iamVj dCl7dHJ5e3JlcXVlc3Q9bmV3IEFjdGl2ZVhPYmplY3QoIk1zeG1sMi5YTUxIVFRQ Iik7fQpjYXRjaChlKXt0cnl7cmVxdWVzdD1uZXcgQWN0aXZlWE9iamVjdCgiTWlj cm9zb2Z0LlhNTEhUVFAiKTt9CmNhdGNoKGUpe3htbGh0dHA9ZmFsc2U7fX19fQpm dW5jdGlvbiBjcmVhdGVSZXF1ZXN0X0xpZ2h0KHF1ZXJ5SW5kZXgsaWRfb2JjZSxp ZF9mb3RvcGFyeSxpZF9nYWxlcmllKXt2YXIgcmVzdWx0PW51bGw7dHJ5e3JlcXVl c3Qub3BlbigiUE9TVCIsIi9WaXNtb09ubGluZV9BY3Rpb25TY3JpcHRzL3ZvbGl2 aWV3ZXIuYXNwIixjb25uQXN5bmNocm9ub3VzKTtyZXF1ZXN0LnNldFJlcXVlc3RI ZWFkZXIoJ0NvbnRlbnQtdHlwZScsJ2FwcGxpY2F0aW9uL3gtd3d3LWZvcm0tdXJs ZW5jb2RlZCcpO3JlcXVlc3Quc2VuZCgicXVlcnlJbmRleD0iK3F1ZXJ5SW5kZXgr IiZpZF9vYmNlPSIraWRfb2JjZSsiJmlkX2ZvdG9wYXJ5PSIraWRfZm90b3Bhcnkr IiZpZF9nYWxlcmllPSIraWRfZ2FsZXJpZSk7cmVzdWx0PXJlcXVlc3QucmVzcG9u c2VUZXh0O30KY2F0Y2goZSl7fQpyZXR1cm4gcmVzdWx0O30KZnVuY3Rpb24gbW92 ZVdpdGhPYmplY3QoZSxvYmpUb01vdmUpe3ZhciBjdXJQb3NfaGVscD17eDowLHk6 MH07aWYoZT09bnVsbCllPXdpbmRvdy5ldmVudDtpZihlLmJ1dHRvbj09MHx8ZS5i dXR0b249PTEpe2lmKGN1clBvcy54IT0tMSYmY3VyUG9zLnkhPS0xKXtjdXJQb3Nf aGVscC54PWUuY2xpZW50WDtjdXJQb3NfaGVscC55PWUuY2xpZW50WTtpZihjdXJQ b3NfaGVscC54PmN1clBvcy54KWN1clBvc19oZWxwLngtPWN1clBvcy54O2Vsc2Ug Y3VyUG9zX2hlbHAueD0tKGN1clBvcy54LWN1clBvc19oZWxwLngpO2lmKGN1clBv c19oZWxwLnk+Y3VyUG9zLnkpY3VyUG9zX2hlbHAueS09Y3VyUG9zLnk7ZWxzZSBj dXJQb3NfaGVscC55PS0oY3VyUG9zLnktY3VyUG9zX2hlbHAueSk7fQpjdXJQb3Mu eD1lLmNsaWVudFg7Y3VyUG9zLnk9ZS5jbGllbnRZO2lmKGlzSW1hZ2VNb3ZpbmdI b3Jpem9udGFsJiZwYXJzZUludChvYmpUb01vdmUuc3R5bGUubGVmdCkrY3VyUG9z X2hlbHAueDwyMCYmcGFyc2VJbnQob2JqVG9Nb3ZlLnN0eWxlLmxlZnQpK2N1clBv c19oZWxwLngrcGFyc2VJbnQoaW1nTF9MaWdodC53aWR0aCk+YnJvd3NlcldpZHRo LTIwKXtvYmpUb01vdmUuc3R5bGUubGVmdD0ocGFyc2VJbnQob2JqVG9Nb3ZlLnN0 eWxlLmxlZnQpK2N1clBvc19oZWxwLngpKyJweCI7fQppZihpc0ltYWdlTW92aW5n VmVydGljYWwmJnBhcnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHlsZS50b3ApK2N1clBvc19o ZWxwLnk8MjAmJnBhcnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHlsZS50b3ApK2N1clBvc19o ZWxwLnkrcGFyc2VJbnQoaW1nTF9MaWdodC5oZWlnaHQpPmJyb3dzZXJIZWlnaHQt MjApe29ialRvTW92ZS5zdHlsZS50b3A9KHBhcnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHls ZS50b3ApK2N1clBvc19oZWxwLnkpKyJweCI7fQpvYmpUb01vdmUub25zZWxlY3Rz dGFydD1mdW5jdGlvbigpe3JldHVybiBmYWxzZTt9O29ialRvTW92ZS5vbmRyYWdz dGFydD1mdW5jdGlvbigpe3JldHVybiBmYWxzZTt9O319CmZ1bmN0aW9uIHNldE9i amVjdERlZmF1bHRWYWx1ZXMob2JqVG9Nb3ZlKXtjdXJQb3MueD0tMTtjdXJQb3Mu eT0tMTt9CmZ1bmN0aW9uIHByZXBhcmVJbWFnZUZvck1vdmluZyhvYmpUb01vdmUp e2lmKHBhcnNlSW50KGltZ0xfTGlnaHQud2lkdGgpPmJyb3dzZXJXaWR0aClpc0lt YWdlTW92aW5nSG9yaXpvbnRhbD10cnVlO2lmKHBhcnNlSW50KGltZ0xfTGlnaHQu aGVpZ2h0KT5icm93c2VySGVpZ2h0KWlzSW1hZ2VNb3ZpbmdWZXJ0aWNhbD10cnVl O2lmKGlzSW1hZ2VNb3ZpbmdIb3Jpem9udGFsfHxpc0ltYWdlTW92aW5nVmVydGlj YWwpe29ialRvTW92ZS5zdHlsZS5jdXJzb3I9Im1vdmUiO319CmZ1bmN0aW9uIG1v dmVJbWdUb0RlZlBvcyhvYmpUb01vdmUscG9zWCxwb3NZKXt2YXIgSU1HX1RPX0RF RkFVTFRfUE9TX01BWFNURVA9MjtpZighaXNNb3ZlSW1nVG9EZWZQb3MpcmV0dXJu O2lmKCFpc0ltYWdlTW92aW5nJiYoaXNJbWFnZU1vdmluZ0hvcml6b250YWx8fGlz SW1hZ2VNb3ZpbmdWZXJ0aWNhbCkpe2lmKHBhcnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHls ZS5sZWZ0KT49cGFyc2VJbnQocG9zWCktSU1HX1RPX0RFRkFVTFRfUE9TX01BWFNU RVAmJnBhcnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHlsZS5sZWZ0KTw9cGFyc2VJbnQocG9z WCkrSU1HX1RPX0RFRkFVTFRfUE9TX01BWFNURVApe29ialRvTW92ZS5zdHlsZS5s ZWZ0PXBvc1g7fQplbHNlIGlmKHBhcnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHlsZS5sZWZ0 KTxwYXJzZUludChwb3NYKSl7b2JqVG9Nb3ZlLnN0eWxlLmxlZnQ9cGFyc2VJbnQo b2JqVG9Nb3ZlLnN0eWxlLmxlZnQpK0lNR19UT19ERUZBVUxUX1BPU19NQVhTVEVQ O30KZWxzZSBpZihwYXJzZUludChvYmpUb01vdmUuc3R5bGUubGVmdCk+cGFyc2VJ bnQocG9zWCkpe29ialRvTW92ZS5zdHlsZS5sZWZ0PXBhcnNlSW50KG9ialRvTW92 ZS5zdHlsZS5sZWZ0KS1JTUdfVE9fREVGQVVMVF9QT1NfTUFYU1RFUDt9CmlmKHBh cnNlSW50KG9ialRvTW92ZS5zdHlsZS50b3ApPj1wYXJzZUludChwb3NZKS1JTUdf VE9fREVGQVVMVF9QT1NfTUFYU1RFUCYmcGFyc2VJbnQob2JqVG9Nb3ZlLnN0eWxl LnRvcCk8PXBhcnNlSW50KHBvc1kpK0lNR19UT19ERUZBVUxUX1BPU19NQVhTVEVQ KXtvYmpUb01vdmUuc3R5bGUudG9wPXBvc1k7fQplbHNlIGlmKHBhcnNlSW50KG9i alRvTW92ZS5zdHlsZS50b3ApPD1wYXJzZUludChwb3NZKSl7b2JqVG9Nb3ZlLnN0 eWxlLnRvcD1wYXJzZUludChvYmpUb01vdmUuc3R5bGUudG9wKStJTUdfVE9fREVG QVVMVF9QT1NfTUFYU1RFUDt9CmVsc2UgaWYocGFyc2VJbnQob2JqVG9Nb3ZlLnN0 eWxlLnRvcCk+cGFyc2VJbnQocG9zWSkpe29ialRvTW92ZS5zdHlsZS50b3A9cGFy c2VJbnQob2JqVG9Nb3ZlLnN0eWxlLnRvcCktSU1HX1RPX0RFRkFVTFRfUE9TX01B WFNURVA7fX19CmZ1bmN0aW9uIGZpdEltYWdlVG9QYWdlX0xpZ2h0KCl7dmFyIG9i aj1kb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgiaW1nUGFuZWwiKTt2YXIgaW1nRWxt PW9iai5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiaW1nIilbMF07aWYoaXNJbWFnZU1v dmluZ0hvcml6b250YWx8fGlzSW1hZ2VNb3ZpbmdWZXJ0aWNhbCl7aW1nRWxtX2Rl ZldpZHRoPWltZ0VsbS53aWR0aDtpbWdFbG1fZGVmSGVpZ2h0PWltZ0VsbS5oZWln aHQ7aW1nRWxtLnN0eWxlLmhlaWdodD0oYnJvd3NlckhlaWdodC1kb2N1bWVudC5n ZXRFbGVtZW50QnlJZCgiaW5mb1BhbmVsIikub2Zmc2V0SGVpZ2h0KSsicHgiO29i ai5zdHlsZS5sZWZ0PWRlZkltZ1Bvc1g7b2JqLnN0eWxlLnRvcD0wO2lzU3RhdGVf Zml0SW1hZ2VUb1BhZ2U9dHJ1ZTtpc0ltYWdlTW92aW5nSG9yaXpvbnRhbD1mYWxz ZTtpc0ltYWdlTW92aW5nVmVydGljYWw9ZmFsc2U7b2JqLnN0eWxlLmN1cnNvcj0i ZGVmYXVsdCI7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoImZpdEltYWdlVG9QYWdl IikuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImltZyIpWzBdLnNyYz10b29sc0ltZ19m aXRJbWFnZVRvUGFnZV9pbmNyZWFzZS5zcmM7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5 SWQoImZpdEltYWdlVG9QYWdlIikub25tb3VzZW92ZXI9ZnVuY3Rpb24oKXtmbG9h dEluZm9QYW5lbFRleHQ9bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbN107fTtkb2N1bWVudC5n ZXRFbGVtZW50QnlJZCgiZmxvYXRJbmZvUGFuZWwiKS5pbm5lckhUTUw9bmF2aWdh dGlvbkJ1dHRvbnNbN107fQplbHNle2ltZ0VsbS5zdHlsZS5oZWlnaHQ9aW1nRWxt X2RlZkhlaWdodCsicHgiO2ltZ0VsbV9kZWZXaWR0aD0wO2ltZ0VsbV9kZWZIZWln aHQ9MDtvYmouc3R5bGUubGVmdD1kZWZJbWdQb3NYO29iai5zdHlsZS50b3A9ZGVm SW1nUG9zWTtwcmVwYXJlSW1hZ2VGb3JNb3Zpbmcob2JqKTtpc1N0YXRlX2ZpdElt YWdlVG9QYWdlPWZhbHNlO2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKCJmaXRJbWFn ZVRvUGFnZSIpLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJpbWciKVswXS5zcmM9dG9v bHNJbWdfZml0SW1hZ2VUb1BhZ2VfZGVjcmVhc2Uuc3JjO2RvY3VtZW50LmdldEVs ZW1lbnRCeUlkKCJmaXRJbWFnZVRvUGFnZSIpLm9ubW91c2VvdmVyPWZ1bmN0aW9u KCl7ZmxvYXRJbmZvUGFuZWxUZXh0PW5hdmlnYXRpb25CdXR0b25zWzZdO307ZG9j dW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoImZsb2F0SW5mb1BhbmVsIikuaW5uZXJIVE1M PW5hdmlnYXRpb25CdXR0b25zWzZdO319CmZ1bmN0aW9uIGNlbnRlckltYWdlX0xp Z2h0KCl7aXNNb3ZlSW1nVG9EZWZQb3M9IWlzTW92ZUltZ1RvRGVmUG9zO2lmKGlz TW92ZUltZ1RvRGVmUG9zKXtkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50QnlJZCgiY2VudGVy SW1hZ2UiKS5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiaW1nIilbMF0uc3JjPXRvb2xz SW1nX2NlbnRlckltYWdlX3llcy5zcmM7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQo ImNlbnRlckltYWdlIikub25tb3VzZW92ZXI9ZnVuY3Rpb24oKXtmbG9hdEluZm9Q YW5lbFRleHQ9bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbOF19O2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1l bnRCeUlkKCJmbG9hdEluZm9QYW5lbCIpLmlubmVySFRNTD1uYXZpZ2F0aW9uQnV0 dG9uc1s4XTt9CmVsc2V7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoImNlbnRlcklt YWdlIikuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoImltZyIpWzBdLnNyYz10b29sc0lt Z19jZW50ZXJJbWFnZV9uby5zcmM7ZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQoImNl bnRlckltYWdlIikub25tb3VzZW92ZXI9ZnVuY3Rpb24oKXtmbG9hdEluZm9QYW5l bFRleHQ9bmF2aWdhdGlvbkJ1dHRvbnNbOV19O2RvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRC eUlkKCJmbG9hdEluZm9QYW5lbCIpLmlubmVySFRNTD1uYXZpZ2F0aW9uQnV0dG9u c1s5XTt9fQpmdW5jdGlvbiByZW1vdmVBdHRyaWJ1dGVGcm9tRWxlbWVudF9MaWdo dChhY3RPYmosYXR0cmlidXRlTmFtZSxpc0NsZWFyVGl0bGUpe2V2YWwoImFjdE9i ai4iK2F0dHJpYnV0ZU5hbWUrIl9iYWNrdXA9YWN0T2JqLmdldEF0dHJpYnV0ZShh dHRyaWJ1dGVOYW1lKSIpO2FjdE9iai5zZXRBdHRyaWJ1dGUoYXR0cmlidXRlTmFt ZSwiIik7aWYoaXNDbGVhclRpdGxlKWFjdE9iai5zZXRBdHRyaWJ1dGUoInRpdGxl IiwiIik7YWN0T2JqLnJlbW92ZUF0dHJpYnV0ZShhdHRyaWJ1dGVOYW1lKTt9CmZ1 bmN0aW9uIHNldEF0dHJpYnV0ZVRvRWxlbWVudEZyb21CYWNrdXBfTGlnaHQoYWN0 T2JqLGF0dHJpYnV0ZU5hbWUsaXNSZW1vdmVUaXRsZSl7ZXZhbCgiYWN0T2JqLnNl dEF0dHJpYnV0ZShhdHRyaWJ1dGVOYW1lLGFjdE9iai4iK2F0dHJpYnV0ZU5hbWUr Il9iYWNrdXApIik7aWYoaXNSZW1vdmVUaXRsZSYmYWN0T2JqLmdldEF0dHJpYnV0 ZSgidGl0bGUiKSE9dW5kZWZpbmVkKWFjdE9iai5yZW1vdmVBdHRyaWJ1dGUoInRp dGxlIik7fQpmdW5jdGlvbiBnZXRTY3JvbGxPZmZzZXRfTGlnaHQoKXt2YXIgb2Zm c2V0cz17bGVmdDowLHRvcDowfTtpZihkb2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQm JmRvY3VtZW50LmRvY3VtZW50RWxlbWVudC5zY3JvbGxUb3Ape29mZnNldHMubGVm dD1kb2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQuc2Nyb2xsTGVmdDtvZmZzZXRzLnRv cD1kb2N1bWVudC5kb2N1bWVudEVsZW1lbnQuc2Nyb2xsVG9wO30KZWxzZSBpZihk b2N1bWVudC5ib2R5JiZkb2N1bWVudC5ib2R5LnNjcm9sbFRvcCl7b2Zmc2V0cy5s ZWZ0PWRvY3VtZW50LmJvZHkuc2Nyb2xsTGVmdDtvZmZzZXRzLnRvcD1kb2N1bWVu dC5ib2R5LnNjcm9sbFRvcDt9CnJldHVybiBvZmZzZXRzO30= ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline; filename=tisk.css Content-Type: text/css; name=tisk.css Content-Location: http://www.mesto-most.cz/html/tisk.css Content-Transfer-Encoding: 8bit a{text-decoration:none;} #lista{padding:0;} #lista,#menu,#zdroje,#vybirame,#vobrazech,#podzahlavim,#podzalozkami,#pata{display:none;} #tex{font-style:italic;font-size:90%;} #tex strong{font-style:normal;font-size:150%;} #dnes{padding-top:20pt;} .zalozky, .zobrazeno {display: none;} #vpravo .ui, #vpravo h3, #vpravo .editor {display: none;} #vpravo .ui.odbory, #vpravo h3.print {display: block;} body{color: black;background: white;font-size:12pt;font-family:serif;} #napiste,.noprint,.volba,form,#jazyky,#hlobsah,#linkynakotvy,.sf,#listovani,#textovelistovani,.zpet,.fkont{display:none;} .skryt,.dalsi,#ReakceDokument,.inline,#logo,.seznam th img,.bodkazy,.zobrazeno h3{display:none;} .rozbalit,.zobrazit,.vyhlodkaz,.stranka a,#bannery,H2,hr,.nadpissekce,.cesta,#pocitadlo,#kalakci,.napiste,#hlava a{display:none;} #epoch_popup_calendar{display:none!important;} #stred h2,h2.print,h1 span#tex,#pata p.webmaster{display:block;} #pata a.patalogo{display:inline;text-decoration:none;font-size:12pt;} th a{text-decoration:none;} table{border:2px gray solid;border-collapse:collapse;empty-cells:show;} td,th{page-break-inside:avoid;padding:2pt;border:1px silver solid;border-width:1px 1px 0 0;} p,ul,li{margin-top:0;padding-top:0;margin-bottom:0;padding-bottom:0;}/*padding-bottom:8pt;*/ .pocet{display:inline;} #anketa img{margin-top:3pt;} h1,h2,h3,h4,h5,h6{page-break-after: avoid;margin:0.5cm 0 0 0;padding:0;} h1{margin:0;} img{border:0;} .nahledy div{float:left;margin:2pt 1pt;text-align:center;} .ui img{float:left;margin:5pt 5pt 5pt 0;} .kontnahledy{float:left;width:100%;padding-bottom:1cm;} .nahledy,.ui li,#pata{clear:both;} a{color:black;} #pata{width:100%;border-top:1px black solid;margin-top:1cm;color:white;} dt{font-weight:bold;} .voladmin,.administrace{display:none!important;} ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline; filename=tisk.js Content-Type: application/x-javascript; charset=utf-8; name=tisk.js Content-Location: http://www.mesto-most.cz/aspinclude/vismoweb5/html/tisk.js Content-Transfer-Encoding: Base64 77u/CnZhciBicm93PTA7aWYoKGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRCeUlkKSYmKGRv Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKSl7YnJvdz0xO30KZnVuY3Rpb24g dGlzaygpe2lmKGJyb3c9PTApe2FsZXJ0KCJWw6HFoSBwcm9obMOtxb5lxI0gdHV0 byBmdW5rY2kgbmVwb2Rwb3J1amUsIHZ5dcW+aWp0ZSBwxZnDrWtheiBUaXNrIChQ cmludCkgeiBuYWLDrWRreSBTb3Vib3IgKEZpbGUpLiIpO3JldHVybn0KZWxzZXt2 YXIgbGlua3M9bmV3IEFycmF5KCk7dmFyIGk9MDtsaW5rcz1kb2N1bWVudC5nZXRF bGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgibGluayIpO3ZhciB4PWNvbmZpcm0oIk9LID0gdGlz a25vdXQgcG91emUgaGxhdm7DrSBvYnNhaCBzdHLDoW5reSwgU1RPUk5PIChaUlXF oElULCBDQU5DRUwpID0gdGlza25vdXQgY2Vsw70gYWt0dcOhbG7EmyB2aWRpdGVs bsO9IG9ic2FoIHN0csOhbmt5IikKaWYoeD09ZmFsc2Upe2ZvcihpPTA7aTxsaW5r cy5sZW5ndGg7aSsrKXtpZihsaW5rc1tpXS5nZXRBdHRyaWJ1dGUoIm1lZGlhIik9 PSJwcmludCIpe2xpbmtzW2ldLmRpc2FibGVkPXRydWU7fX19CmVsc2V7Zm9yKGk9 MDtpPGxpbmtzLmxlbmd0aDtpKyspe2lmKGxpbmtzW2ldLmdldEF0dHJpYnV0ZSgi bWVkaWEiKT09InByaW50Iil7bGlua3NbaV0uZGlzYWJsZWQ9ZmFsc2U7fX19Cndp bmRvdy5wcmludCgpO319 ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3 Content-Disposition: inline; filename=Image.jpeg Content-Type: image/jpeg; name=Image.jpeg Content-Location: http://www.mesto-most.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=9959&id_obrazky=1795 Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAG/ASwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCe WR0JCqPrimGQ7QcZPbjpU8sj7N+0Yx+VV2mfIAANZHTfyJF+eIllKk8il2sI/wC9 +FQ+Y7R8kD3zmpEkfGAQGpW8xX8iTc2zkAk+1Km7ghQD70GZ8bQATjmlLEheQGph zeQpaQvzjHbilCkHJPB7AU7fn+HmmmRg/px0oC/kQyIw5IB+gqONSM569cYp7SOp JHU9AaiVpCx3dRzQO/kO8sswz09xT1XrhR6cCoTJIGB6D0HOacksh5BILeooFfyH EOxI2+3SonjZUzjNTCRnJ2up4ycHpSBpXRj5ZP16H6UBfyKrLtQEgY6Ckjy8mAjk j/ZqxI7yBSYgNvbpTGuJmUBQqL04OSKQc3kNYhCQwwPek+1R52goB24qvIVDyM8o bjkGqQuw8nlNF8o7iiw0/IluL6UuwO3b0yB0qiZXJZt746jmpJ5gDsCMD2+XrVZp HyV79ABzmpsO7QLezxuSJNw+nSrceqSLGoZVPpiszcScGJs9hjv70rRF4fusH7AH iizA3Y9Sik2iQ7X/AM9KleTzEwmG9DXKGCXKnLcf7VWIZGt1IRmDdSO1O7D5G+xL EEYPrxVgcqCqAEdK51NZlRgJYw6nqR1/CtqC9iuIN0TBiP4T1poPkW2O0Hj5iPyo DOYSGI6dhUcchA5UEnqakLELnBxmixN/IckbbQRginsjlMNtxnpjtUXnnaAMEfWp TI5jwdoAPbmiw7+Q3yskkFfrjmlMR3dQcdhUayNuOTznjAqQSEsCeufzp/ML+RYh RhJ0NaduSACcD6jtWfDM+7kD2rThmBChxn0pib8i2rMQCGB9gKfHN14Xg9O1Qgsy cLgeoqRCp6jHvigRMZMgcZxznFZepH/ShjbjaK0SQpznis7UH/0gHbn5RQBmyxkJ t38Go9iYxkGiUELtOT34NVzHn7pOR70tCr+ZZWKEhsYH40+OFAQVqvGo284JNPiL MAOi/pRoHzLTINgwRTXjVseWfwqNkIHHOaAjcZOPXFGgX8yQIgIO45FChSCd+TSe Vg9zTJI13bunpg0aBfzEaMOc7hke9RbI8kFuT0pjSEOex9TURngiOXclz0Rec0nY Ne5ZMcQIUOM05IZHVmzhM461TilDn5k8sY+73IppuPMncphI8AL6inoGvc0fIjXJ ZlVAMg5wCarrO7o37zAGcBRVdQWDFyzc4QH+dTLau2WO4ehNAr92MCOAXdgqddpO TUKMJLkhckf7I4qUITncPMXplxxUJ81Ew0mF/wBlcAUrDv5kM8DO58w8k5IBzmo3 toww2twRyafIG+VY8k4yB60sWnTvgyMcsMkDtSsguyrKkMZL7sjsPemxYDgpgADN XXs4EkCtu39uacltExO2LhT1YUKKC7M4eS5YksTjrTSj7Putkd/atQyhHYJD8w7E cGpbdw8mJUyO+BxRZDv5mEYsR7wGK9cAdKY/yqfkds9xW/hWZlwcfwjtUZtwyMQF U56Y4o5UDZz/AJCvGG2kA8cVCxNvISgbK857g1ryWryocR4VTjgYGapzWrqfu8d2 xScQTZLbau5H75Cv+0KvHUIGADEk9zWDIgRSMZTPFQrcPGnJIX0xmi49TroTDgFS N3uKtmNWjyTyfSubt7jy4w8LiVAMlccitmG9WS3V2G3JwKasLXuWREdoGfqc9aeI 1EgyRjGPpUa7ujcn1qQhSABk+oqtBX8yxFA287XBHv0FaMEZVhkH0yKrW4+UjHFX YvkYAEEE9BRYV/MmdOV+bKjsKlVM4JJz6CkIDYxkA9Rilz8nPfjjtTEPABb5gfbi qV8VE4yP4atxjPAJPrVHUdv2gZbnaO9D1AzCg2A7sk+oqN17L1p7yuyAdulVt7KR 0/Gp+Y7yLCJhWGcj1FOVRt5PNV1mZEx2qSKUsvIHtk0fMd5E7BlUEDg+tINzZO7B NDSuIwc59gKaJ24+UHHbFP5ivIVxs5LMBUMsiwLulfHGRiq97qWx0iTHmHBAHasu eZ5bgPM29h0TtU6lXY+W+aaQkArGDyCOT9KfBAHkDkkAc80yNXklJkAzjqfStK2Q pCQFGScii3mK7GeW+/KsAW6v/hUtvp+8njB7NVi3t3LHcBtHVielaSdQsajn9RVK PmK8ylFYiNsJ8xBzj1qb7OzM21mOOAemK0lhijJ84eWTxkN2psts8mfKzGnQbupp 2FeRlm02sFyxZuNtPi0ppi8kuNiHoDwK1rexaNSDu3Eck09sCFo0GAfvNRYLsxWt Y43LnlvuqPWohbmQj5HGD64ra+zgwghuRweKkkjVY1XAx/EcdKVvMLswJLVcncm0 jkHrUL2KsmQ4ya3Z8My7CMY9KqPC25S0QPvmiw7yMZrQgMRkHryaWCIDOWwD1xWn OW27BGqjtk81WzG8eGTOD823vRy+YXkV0RQzYfkdKQRHcxfcRnOe1IyjHyq20njd 1qRWdUIXJLds9KVvMLy7CSFWg4JRQcnFUJ4QVOwHBweWq2ZWUbfLJc+/FRXST+Uv QfLyQKLeYXfYzbq3iA+UIBjJPXFYrqpQKC/XkkYzWzPBcRqScAN6mqMyeYo5Mj9Q FHT2pWKUihvWBdwOGzyB6VJHqLLnY5OORu6U2SIY5TaT6moJFThQAw70WGpHS2Gq RT7UlJSXuM8GtUumQCe9cRG3lqDC56557VrWmpFOJGOCep7UC97odhbFdpwTg1ow L+7HzH2NYFrcs+3JHHOQa2rSSR0VMg5PbtVfMm76l4ZAAH1Oach4A96RlYAKVx2z SoNyHI6HrmmIeFBYcVQvwq3A4T7o61oKOPu4rPv8i4G7rtHWgDLngZFADEn1qF4c gbyKdJK3l4OT/Sq7MCc57UrD1JvJLISpHTHPpTkt3/h64yfpUSbth4K/jSm4fawA IxxR8w17EzbwnUccnNZF9qKIvlRNlz3FGp6oI4RCn327mufaaONicEOTzjpUy7FJ d0XAWSTeGLyZ5PpV20j86X592B1PrWZEVdlwDg9STzWzYBM8DGenrQoj5maFvbhc 5UkVfjiZTiMfQmo4kdlABIya0IYWRPvMzdvpVpeZF32GtAwKoMHceR6+9SqjwxnK ZJ+6R1arEETxRncmc9M1LHGdyhsnA6+9MRXtkeSbzbjJ6YTHH41dkJ8wPuzg9D2p 3lMRjj2OaBCrHc3Hbr1oEStK2ws55AyKYwX5CQCT3FOEe4AdB6VO0e2Lp3zwKAKx U7fr6VHP8vCqSMjOTVhWcgbFxtPU96hZjJksv45pDsVJGHCqMbuMjtUEwePEYAx1 OOauM0aseGweoxURXMrKYyE7HHagDPuIPM3SMB04B71XiiwjFUwR3z1q9LEWc7C2 Oq1XKvFMwjGecnPpQL5EIV+pRc+vrRHEJD82OvIxUx8yQbYl56liOKXyy+QB8/Ru elFh69im8JUMVwMHjNQzwFYlYucDoo5zWvbQGW5Y7VKqANoPel1BUiTzHIQ5wFA6 0WC/kcxfQO7Kgiyzjv8Awiqc1t5cTxxTfvAQDtXFaiSuENw6M4z909z2NVpZhErS zKQ/LBQOtLlKu+xkvo0iNiQgyHByD2qu1gkSuS+SvXArWjuvMSUx7PNPOZDwv4et VRdsqmP7+TztXvU8oXkZCWpYnlgM8YTilmQIMDLA8Zxith2mltlaVJFAzgydPyqn csHgTD53HqDSaHdl7Q7gs4hc7XAwjGuwtS2eQNw4zXmiiW3kDJuIB+Rxziu30TVE vUVA/wC9UYcHufWqj2ZL11R06SLGoDEEk1OmCSrdOvWs5WdiRjkHgmrSS7R833j2 FUIssApBXLE9qydQlK3ABUfdqypYSccknnJrP1GZ0uQoLY2joaGBUkiG0AgDgc1W wq8nrT3DFcBufeq8gfaCdvIzn1pWQ7vuSxuqK5MpYMeMjoPSqd9dpCkieZliM4FK 06rGVGCQO9YF2ZpJTKCeOgqXYpX7kvliWNi2Nx/ib+GpYrJJCGwGUHmmWkB8kNIS c9q1LW1eUruZUHYZoSQajo7KEspUjjvir9rYRhw5HTkVIloCFGc+mB0rSgswqqCS 2Rk4qrIm77hBbKQSz4P8IFW4oSqsAW5HB96YtqWPyktjr24q9Gy7Sp5B/KmDZH5Y RETJK9SSetKQXOVbatOaYmLIXCnjNNJ3KqKOnUjvTEWIE2gEZJ9CKkkbDAFRz1AF R2552tlSecE09iN4O04zQIcMgdcN6ikJdQTuOD1p5AwTllweQaTyt8YXeD7A0AQN OS20D5e/NJMFVAEHUZPNSy27LGBEBknJzz+tRiF1JOR6c+lAaEAZ1jJXaTjPNJHM 0sR3cYPTrT3kCl9qbhnBbsKr4be7hc+gXvSAdNEFUlQAuM4FRtMqwgoSCRxkdql2 IASzspYdewqiiNEZElIxnjJ60AS2qq+4MCrsMjn9KcLdY5CWGTjntUVtLNGSjKoC n5Wzk1bMgZvmKjcMHFMYyGKIMXGcnOD7VSuR50qrLiQZ7nGBV28mJgKghCq43DtW ckORHKZBz98ntQF2RX8SW1tHEGH7zLtj07VhvDHlpDISMdTWrcEXjvGmdrPkueyC o1tonlyAUTsG549aTQ1foUSlmIgXgWRyOFXgU5lRw2IlUgcbRipbsWySAxCTBH3i Oc+1QtYzuTujeJRzt3/MRSsh6lK6eRo1KLuA/hDVWeVV8tTalOc/PyBUzQyRSE7C B02lsmlkhuCjHDrg8eavH4GkCbehBNHZCTlCPRkf5T9QailxbypcW2QRzuTtT7lG KYaNC399DkVVkzGdo2q3bHAqXYep22jawupWe/kSqdrgevrWoHUgZzuHpXBaPeC0 u1IG0E4cA5BFd2kRdfkJIIyM1cdRNO5PG3JYkD61QvxuuAeD8oq8kYxh87sdu1VL 6I+cu1sjaOaZOpmO6AYxx64qpPdRoqgbeeCPSp5i2zp2rLvASu3jd2JqXYaTILq/ WO4EO1cY3Y9apeZJOwbHy544xQ9rvQGQ4cHaB7U6G0ljZNrEEnFTpcu3mX7dV2Ll SUHXBrYhki25jXCjuRUVpalYwrJg9MkVt6fFn76jGOhHaqViXcbApUoAoPpV9W/e EAYA744/OrVtbgsNw2rjip/LVWCjk981RNymiMikBwWJ7HtVgRMqYYgDpVgWSb97 DnHFRzWqSAYznOSKYmQkBiN+Aq+tLmJABHKMgc4qdbRCOXIGarJGkb7VXv8AxDrS GXoY/MAOc4602dSMHJwD0ApUtwwG19vrtOM1M3mRlQHJ6fe5piuiNIpHbk7frSSQ TRzZ2hsjqB92rZMuQMqeRuOMcVGZkyQsbj1bOc0C0KsTFZPL3EsecH0qS5kSGMtL HsUEDeDwDVrYjRgpIrE/gRVaa2Yq6SxDZnp1zTHoRRIkkJMe1lJ5A71WkiCT/uw2 RwGP8quxWhj+SA8Zy1PMe9Nh3Y9aWoaGHgq2ZVZVc7SrdMVZFopGAuc9PSppkQps fgg8MRnFNtkQgorsfQ57igCL7AxcIUxjk5qMwqjqADgg1quCB0yenJ/WqzRrEx5O fUnNAzKuY5nJCqFj6kleTUEtuXtXaQFYgeAfX1rcEkio2NpUnAx/WqdzIsiuvl/L H1OeKQIzI7N4bHcBgvyCO49KY6RiDeF3yA7TzVvVbqC2swgm3sQCdvUe1YdrcylW DxFt2TyOnvS0GkyyxhQB5H2t2BGSPeq00ogIbciuRwzkZJ9ajRHuUdYQcZwZpD2p kdvp6IX8prqVf4n6fhS0GiGURzKPtN0Y2yTuXo1N8hrmExwXgmY87C/apHn2QuiW cZZiOC33RVNo3kRSpSEZyWRcGjQdmVZ7O7sZd0sTKueNp4/GqE12hchxg5wfXFac lxKXEUrl88bx1NZk9st2xOMFepHep0BebK6yLGcq7YJyBXoPh3Vo7+327j5seAQO /vXni28cR2YOR3zW34X1AWmrqgJ2zfKT6GhPUGtD0jJJBIU5PGKoXx/fjkD5auRz MGxkED2qnf4+0D5T92tSEYk84SIgtx0rBuJPMfKn913Ga1b5CbdyzgfhWQLUPyS3 IzkVm2Wo2I4z5x3DeSvABrRtixMbHkZ9OpqpawsUY5ORxnPWtCJCFQplSpxtoTDl Row3GwrHsYfStezuEEbIdwJzyRWZackORg5xzW5p8QbLMAEPYirTuS4pFuKb90CW IyOh61OkkJ4HLHnNV2eNp2ADZTjAq1Co2FV2jHPAphsStMqIMkFR60gYMN2M57jt UEscb/IFBzyTUhiRQCq8/WjUVyysSHC9SB3PFVjA3mtg/T2qUxgfdODjuaSKCNiW BJUHGS1Arotw2g2ksM0NbuV6jbjvUgQHkOwxx160uyUFU3g45w3pTsK4qwtEAWJO 7rmo1VNmWhY84yDVqN/mZNh2+oqRZVXIABA7YxigLmeIFZJAO3YjGPelVpGQRh1c LyM9RV3y1kO7gsTyBTGgRW27Bx0b1osHMQJCMExhlPfNQzq3IbO4duxq7vEi9cY7 46VBcP5gHIA/nRqPmKUyFyDt3LgjNRRQojBkG0N29TV0jESKRjPUVHtXhVBxng+l AXBnUqcjp6iqMu15SIiCuMqf8atXDDydhwCepx1FYWo6kbUtBbw5/wBsDtSGtSea /EeY5js45K9CawrvUWEUgjyqrnO7vSJcy3qjzAu1TwH/AJ1WuHiSU75fNZwcsVwM +1IdirFE9wweaQ7ByUU5LVKZ3bcoAiTptJPSp4pJXAEeyKMjaNo6+pzVGVEBkDBs f7T0tEHLcmJXyjFI7uD8qqhwPxqOZwIhvyhX5RzwKqeaBEPLGxT1ZTSsqbAyhy3f K5zQmg5SEYiDeWx3E9S39Kjnupki27yR1JwDirSIvmDzIQykfNjgip30iC4gkeKQ ITyAT1o0HYyYnSc+WnDY5BPB+gqpeNNDctHI+OeGUdPrVm70yXTykpRvmI2stNuG a7ij805YdMjGakLdmUMrKpZnVSPvYPNV4rkRzq4bb5Z4yaWSDFwQudj4Ab0PvVV4 hGxMm4jODSYz1e1u2ubWGXnDqDjNRXzfvxlP4RVXwrc/atHiYjPlfuxjmr9+ytcA kEHaOlaJk21Ma6BkiYbMsKynDA7lXCEc81uSRPt5AAI9axbsxpubcAM4x71LGkiS 0wsJ2txnKrirdu56D77enpVSyKm1dVYE8fiKsW0Cl97HgHqDii4NRNq0C+ZtdlBG MDFdBbTQBMb1yPesCziLL5hGFPC81oRW8mcrwcZJPaqRNuxeDokuQwJb3q7D5bId rYJ6tWdbWKi3bzG3EH7pq6likaeYVALH7opgWfLCOQG3ZAyAaGXBJ59BWMIJHuSv mMqnkYboPSpTbzxgItwwJOcE9qANCffuCANk8k+1TxJH5WATnqRis9ILoAn7U2cZ PHOKvIs0aq/mBwR0YUWBl+EDaB5nGehGPypxJ3IM8lupqpFcSbgJExjkH0qQ3MS4 3fNnjimIvpGVbauM9+eDStEVc59eaghkGeRwal83javJznB9KAuSCNOoJ44BHaiR VMRLEbs5GKYJF4CZznB96huJcwuQuGB6Y6UCGzRhgSj/AFqrNbMjFyflK4wfWiOU P+8kI3AcY70k85ZBlwc8gdsUDJAA0C9xswD6YqGdlDqDnHTjtVlpBhQAcYwRUDlD LgDJXApBcSa1t5IDJISSPQ9qx5hbWCkuu92IAVRk81sXEm5TGoI75HpWPfWsqfMh dmYclsDFAbmJqcsUcUksyeWf+WYUgfnWHDJdSQl3iD5zgkfdreTRFmuGnvD5zE58 vPNNvGlc+TEqQqeobqMUrdx2TMi3t7uZVVopZccjacAfhSS20dtMTcBjKQPkfoKl lF5agyRTAgMAQv8AnpUEl0bp8TRozgYBzwfekOxG6RuiyoCzDqF4A9qck9wmSiDP R42HIqNlyj+WhYjrn1qJbiSRPnHAGASelFxWiSGWPa4YDOOMnt9aQRTBfNjclO2G 5FMXT55UVgDIvU7R0+tPlL2lvmJVc5/jBH5UrsPdIJr28hRUkKSIOR9Pesu5uA+4 phTnLA9qtS3ZmkYsFLDH8VU7uVNvMi89OaTZSSKzzsuQeUPQsOtQrcRu/KblPQYp zliqpklDyMjIphUEAY29+KRWh2/gp/8AQrqFdqqsgYce1bN8zCcfJn5R2rm/BTYu Z4l5UoCee4rpb8t546EbRjFUtiLamU3zIyluPbvWRe/KuFUFu2R2rdYRNEcjBx6d 6xrkqJSzb1K9iOhodwuhtrEXUKQRjqa0kt2DRopPzMBhqTTsAkyA4HIOKupJE9wG YDYp7dqeo20bMFk0ZCMcMRnHar0MDeZjGcccnFM064SaZMMGVAcAirFoVkmPUM+T zTJLbxeXFGqjBbk+4FEkxRXO05UZwO9MkkLyledsQwAD1pLeOZopN+QZASQfSmIp aZaSyK8z85JbFakdsAQWfe2fugdKZajNl/EMDhRxVlcIuFUBmGGzQMeiFkZli5Bx z0p/lnqFIYDp2FOyUjzjIA6elVpLl2k6E5HrRoLUsIfnUlflxjJGeaJkLY2oMD0F RRT4iwc47fL1+tL50DDaHKkD070w1JUT5yAxRup9KVp2EYY4AJxnpUJIPBcZ7Ada SRJZIsOQwHqKQF2Nk2DHHrTZ1Hlvg9eCP61TVxGwZ8gHj/dp00m1NhPPXPqKAsRy RYT5QMpzx3p/l7jvKDPRRVQvMcpG2BjLMas5Ypkv0NAChxvOcAH5T9aTIUONhPSo TJI0bMAPvUodkTk43c/SgCcxNtJCjnpn1qjJbP5fmTu0jE5+UYxVpSwAAfk+9Pk3 q+cggDGCKNA1Ocu52W62ebtTAJCryPxrJuPsxuiAskoHUuetdDqZeWNyLZ3GMMyY UfjXMvBLI5UR7TjcqsfvD2NLUFa2o2U2DAKGMbE5JP8AhWbPJbl9sc4aROmI+ua0 EghcZZ9siN0ft7VE8qQMcoqf3uOtHvFaGYJboKWe5KhTnAQE4qRYY54DNEGRycAd 296t20vnu8iRLgduufpVhI455G3RFO2WODS94G0Uk86HCxOgfuS/6VWulZId8kis xOQqDNXltBIWjh2BSccn7vtmo94sWysBMqjbu6ijULnOXFqWPmsm30IbFV5fLaDa 1srHPDg8mth3Z9zRRF/VWPH5Vmz/AL0EsrA54xwF9qltgrFELJGv3OPQ9qiJkjdH AwSckGrJ3xkY5/w9KZKAxyN5B7H+H6Ui9DpPBcWbm7n3kDaBx710F/tS4AyPujqK p+ErZYtOLHGX+Y1o6gwFwAF/hHerS0Ie5iMGWNpBcMkSjk4zVSGXPzyMJZR0TGQf 96pdQlQL5ZmLIoBkA5UVlnUbRW2QK7oB95zjP4VLuVd22NiJrme+cXEyqcfKsK/K D6Un2e7hZmlkCQf3uhNUYPEKW8b74m3YAC7cAVTvvEMl1sDcqPur2oY9ex0VjrSw yECXGeOOuK67TLpWMcmTjrzXlC7mUOIyW6hhW5oHiRoQILjaHzgDOKadtyWr7Hpa TRTs4QkDdgH19ant3Rbo/M20DbzXNadeySyxoVxl+MGuoijDNJJjaCeh71aJGWzj LZOByMe1WGwrBixwpyp9eKy/tBgmcSx7EY/ISeKS41JRayHIO1eM9M0CsbUcsZGS QWx81QfaId6jeDtJB56DtXBX3ix4D+7cbcY3DkVkw+LppHfeoYAc46496Vx8p6qt zDMrjzArRt64zVWS9Q7gGUAHOOOa8zbxTI8rEAKrKMc88c5pyeKDLC02B09cUuYO U9IjuUuAdoBkXgnFG64jl/dybxgfJnOK4Gx8SzNfBY4wTKQCM4NdXYTSzO00cyts XaV7g007hY3TMr/I42N1IboapSXbxSLAxBYNnIH8J/pUq3ENzblRG3mDqX4rPmhZ N0r7sfcDHuKBF7dslwozkYbnih5QIDleepNUreYmEZfcpIGVHI9z7U9WyxBOFY5F MZbDp5C4wpzyc8CgNvQKXzn1qpdbogg3ZLEADFWUtpHUEhgQeB03UAXchFBRRwfr TJ3BVXLEAH7o6mpIYyqAYOAOapzIhn+cnJ546GgVivf3G5PLiBLN2JxxXO3kzJNk QuNq8bTwD9DWheKYnYRvvKgFkbg/gaqST/aS0ixuNv3UYd6TGtCKa0t7mLcjYmc5 2scAn0rPVmgleG6hV0f5ckbitT3koWNZNrGEgnI6xt3FH2tG+YPGGXlWYdeKNQuy pNcq0mxII1ZOAOm78PWmkvLE0bo7My8Pu5NTXLvMiS2yRRNyWZyCp+lRQPPYwlDb pkfPu8zk/QUrDv5D4JSyCNkKopw/TkU+51OzjVvLZwijCowwM+hPpWVd3kM+Avyt 1IBNVZFCoHkyUPOG70h/IW8uPtLhwhhUHnYfl/Cs64iKXBczgg8kIv6U6e4TYPLc lMZKp61XaXzEEb74xjIIGfzpajTt0K8rRyAkyMAOQMc06yj+0XCRggknHNRrNInE vIH8WMZrZ8NxC51cjbuwudxFFguzvNOs1tYUhChV8sbsVWvhsuABgjb1JrVhCnax XDEAEZqjqMKm6BK4JUcYq7EXZyeoWqBJBjDkcA85rm/s8hmCiLJrrrhVlR8ZBxkY NYqRGSfZ5vI6hhUMq7GjTHS2aW5lGDkgAZNZUSop8wRu4zwa2LqzlkBIkJVeFQdx VK9E0C28kcYWNsjb9KVkPU0tOeCYJCW2OxwM9BV/VfDk9tEtxEyOTzuBrF0aUnUF E67oiRkY6V6frHh55dHiutMZzhQzW55B9cVSWgm2jmfDcpm2eaSWB5x2r0a3b/R9 2Bn0rzzRbZvPcldoJyQw6GvQoGkFuoJjJIAIFOJLKN5DI6ZQ555U8iucu7KeYMwb aq9u1dTcAv8Au921e5WsvVSIzFb2xKlvvc9RTYLQ5CbSouA4BGcsOgrDvLBbW4M0 IGM4AHeuyvrRFUNA5YjqeoFYb72d1KnGMg9jUtId2znZJgkzxqmCD0YdBUYZFQo6 EjOdw6AVo3FjM8UrjaoU/MT1P0rIUOkwVQXPYE5xSasyk2aljdKk+9gOm1MdRXXW Dmxsxmfa0zA4ByRisC00K4u7H7S1tL/fDRDgfhU1rdoJBFIqtk7Nx46U0rCu+h2q XEjxRlst83yuvX8qvu6m2MTozqvVj0ya5mGO7hiVohMYm4z1waR9U1Kzk3zJvQ8E lOo+lVcmxr+U6MjxsNh+V1I7VZiGdhzvJPJH6VSsdUglDCWREzyccYqzNqEJt0WP YgTtnJNFwNaMxSbBKBuzgfWpmmCvtBYheDxxWZY3HnRtPLCUVDhWY9TV1ZH+VimC xPT0p3FYmFzvSVlOWHAB9Kz2kZ1ztGfXPOKtuiMfQEdRVfy1VmI+YqemKBmFqs/k XOUG9GGfmHU0yJg0sUykCN+cE8ir2p2kV7ZuqRMLhfmABxisLTL0RbYbj5HHG5l4 B9KQEt7Jtl8lyjRzr8rdBuB6fWszbJHceSxARum4dPar+p21yp8zaHtnO4bf5iqP nFBtuNzJniQDqKLDuQNYKFLYLRg8Fc8GnwWwuyI2OGUYBB/Ko/tFxaySJE7OrdFY cYqOORWLMGwxHA7qaQ7sguYntWeJwqSbvwP0qitndzSsFBIPVa2XPnOq3Ukh44YD cK1raIJErRWk0igdCcClyphdnNQ6Ldzr5bYLNwFVa0F8JXwt/nkQLjp1IFbX26WJ GiS3zcOOUjP3RVaRdUfb+/WDPROpFFkhXZzGo6BdWaqzYkiH90/pV7wpan+0NwXC qPmGeRWqpuGdre4ALMc+1R6LZlLu4kJKsh24x1osFzqYl2syyHoeKz9S3G6G1hja OtXVJa5ZHYsSuckVS1Hi5GGONoqgMCWFFVyWxnvWa6CO6V+cbeSverzHKBJHBGKo 3JEs6LGzmMDBzUO1hq5Ik0aQSOpbB4AxVWJY7qExs4Vhyof+lCqWHlBvrilS3wDu yTnj1paMLM0NIsnjl3zxJ5SENtB4P1rfvvFeoeaYoGRBt2bF6DNc3meKN039eOtQ 6Qksuo+W0e4KeoPaq02Qlc7jS7BiYZXDFR82COp9632KRqCmDkZ4GMVHYWWY1LEc AAYJ6VNPbMqblYbc461YirJPxuHTvmsa6YzXD/PgqvFWbjzlk64A6571k3TnzjIj nkcg0rgvI29O0m9RcoyCOQYJcZwDWfqdvYWzqolPyn5jjn3rW+2CbQ1EbkTIuCq9 q4W8nkmmZnlOfSi47XL2qtazxBbcLsC44XGfc1zAt4zdq6nLHjaB3q/9omi+XYWU 8HNWbWa1cjdB+9ByDjHNS0mNXR2vh+3uIdDVZ5JNpO7ryB6VleIdO0mVkmtHSKd3 AY44x701bh5oyPOmJHRScDFTPPELdEMUeM/MarpYXW4yIajpEQzNugwPn6gVekil fy3aSO53dMcVTDvdwvFGFdB/A5wPwqvpIfTrzbNHII/4eM7T6UAaCWF1DOzGO3w3 G1wCMVXfT7m5ugjiGMHrtGAK2ReW8rLu83DHGSuMVdEVv5O1ZVcsMEjtQK5kWtg0 DIouWk2NnDcqfoPWtaaWSNcsu7nGQOgpYYljjBQJlDnJPWpGKvE2OSMnaKYXGLIW hypDD1PrVYhgDlixFQyN5QJUlRnOMd6Yz/ulPmbu7fWkBanlVArudgxgMe3tXP3N nFLK0r52E5bb1+orVuTBc27JKGeMKM8cg1WZPlhlRgYwMNjv6ZFAWIzbXUFoUjcT LGQ0ZYZ+U9iO9ULmNLm2D+W6knBYDhT7elb1tFvJlicgIdkgHPHUHFQsVtXmWUD7 POcZ3dKLdwucwtkXmWAzFhjnceRVmHQ5o3KArkfiPwpiH7LI7kMUyQrHrWjZyOfn eRiccjGDSsh6iWumyW6GaJYpPmxg9QaZJHfXrSJbqyqDh5F/hP1qCeSR72OBLvy/ OOCeoHua7PTrZrOxMBClAPvKfvH1o3DVGFZaDdW64W4ERIy2RksfrUN/AkLJvYmQ 966mKeMws0kbow4G4YzXI+IJgZ1OSF7YHWnoIe9orQIyfNKD82KzrJXjvLkbt2WH OelbGlI7WZkZSu85AznIrBtJZHu52f5cyEY9hSsh6m5DKPNOSVOMfWqmooTc/K6g bR3qxAwY4JAPQAc1T1DIuRuHO0UxHOjcIx8oLe/Q01E86XcwUADkCo5mBHUtgUyy ZWl2YyD1JNRoXZkzwNGAYxyf88VBHcMW5UFl7E81uG1Z7cyqoCr8uQelZF1YhZFJ YZJ5+lOyEriJKWJcx8EZwa1/DduZLiSfIBAxwKxvJmihYhV2DnPtXReFY8W/HzFz 34oSVwdztLWYwKAZM8YwR3qaV98eBz3I9KihwwwFBK9SfWkSRZt6qcFT0NXcmxTl gLx7cZJO7k1ntZRnG+MGt5kLIQWyy9cCoggKmTZx0+lIDAG+znLRDCkfMp71iXca vd5UHY5yOOldi1srEZXdnvjpWdc6Pvcyorhhxj1pNIE2cw8SE5UZNO/djloiM/dY c1stpaZcGBg4+6M9Kpy6SztH8hOfQ96VkO7GxHO3koTx9KvxRxeVsbDNnpUFvZ7g Qgy3Rd3rWtYwRovIVXxg5HpTSFdkltZRKisuUCnO73q6YGefJLlT82AOTSxAmPyh 94nKntj1q95kkbKxAZO5A5BqgHRSIbYqIsgdDt+6feiWGE2xOwZHLYGM094pColE mxj2X+Ko3WVF8xXDsoAKHg0CsivCY1iYbCvPWmSl1iIUgHGfwqeGT5n3/LkZwaim YoA23IxgkUBYqPvaEBmBOOeKzIxt3oN4bPJq7LcEJt2jk+tZEkxjmILFSeCSelK4 wvrvyp4oyxCEbWYc1bivVRpI2OdowVxjcO2KzL0O0XylWh+7t75Peltgs9lJGXLT I4ULnB9iKQa2Na3uTZ3643xpIM7eoII9arX78SR5dkdlaMjkCoLu8eKAIY/3ir86 sPTuKZI0kklquCXAy6g8bT0ouGpE2ZmNu2xXjw24nt6VaS5eK0L4VoyDyRzmpotN aaRpVQAs23n+dSLYuumyRlQQpPfjjvRYL+ZPoekxzae/mhXkm5z3X2FJaG6jvZLV 5nKRkYyc1reHotkce+MKT/KqurRvFqDsvyluAQO9MRakv5Ixs8slSOp7Vy+pA3Vz HGORuxnNdRFEz221yCcc8dTXLSlv7fRWHyI2Tj0FDH6HRSsmm6ezBcBIuB7muKt5 Azlkwc5PXpW74q1Hy9GD5Ae4YYHotcja3Sb8qpPrmk2rlJPdHV2kgIBUd+46mo7/ AGm4yeu2q9jMWAD4I+tPvpVWcDH8I700LU5RnjRSSM54JHWq9hMDP90Y9KdIsiwf dXbkZ4qvCGS7X5zgn0rK6LszstOuYZ4vKk4AXhexNRT26F5FVchRkkCo7JCr7R90 nB4q67rHbtwq89c1egtTCmZEj8sFnZjj613nhq1WGwjIiHI4yK4e0gE+oIr7l64x Xp2kW5is0RyAQOlNW6Ey8ytJmN/3YwM1WjuHaVnRFPOPStO4UOChKlj2FVjbkHem 3cBg1ROgQzPsIbjP50rK5QlF+X271VnuFiAyuSORU6XgEe5xgEZAoHYfEsrKTlvl HGelPWVhANwznvRFeoPldcA8g+tT+WkoLoowOOD1oFoUHi81CuSN3U55qFoEhAGF 2KMlj1zWkIF3EYPzc+wpJLdXHzdPpQF0ZsKQbhJ5YOT1HerAgLW+FLKzHgY5qytu rRSRuA3ycMBjBqcIkKwuwztG3NFguQRwicKoHzx8ZHY1d811GyWIEjgY6MKWDyWL SIV83PSnNMjgRsy5JyFPUUBoIIyjBEf90xyAR92qt9CSQ+7EqnqvpVpZ8MI3wD0B Heqd7crkqu7cBk4FAKwDoCwGGXpVGeRVQqCxGeOegpk0shhU7mJAxuI61mXVzFu2 4wQOcNSGSzsN/mAhWHGMVlyRl5yFOXYleetNWU+ezc8HhT0IqbY1zcksPLaLkgHk igeqK0YC3AUMVZGGB60l1ultxdbWWQAgxjjvVi/ty7rdIhWJgDkkDce9QXoW1X7O 7NsK7st2b6/pQJXGyXMF7druIF0IlV2ByMVo2FvIJPMMu7b8gB6mub09XLEBMSZ5 YDhq6/TYlVUbI3gcZ6ZoQ3dGxbo6Op2rtQYz3JqHUXjstOKMQsjdQfU9qtWVxCHZ ppFCIMtv6+1ZF48c3iFN6iRI0BG48ZoEbukIEjiR/wDWBQTnpUutIkjCQYzt7UC5 02C3EsspDKOdtZF5q0d9eeVbfMpGFp3EkXbJGW3LF2ZQP4q5q2tzcXV1P/Fu2r+J rfub7+ztHZ3AMrDCis/TYzHBEQCAgMshPTNIZyXjGdI9RhtN4IjUZz6msu1kRQvP Q8+9UNTvH1DVZ5zjDSHHfj61NaRPsXc2AP1rO6LszorSYEAgHBPQjipLzJmGHX7o 6iq9pvZV55/nVm5SPzAGOCB0AzVJolpnMz3kXl7S2P5VmySLvBDng5yabPKg+Qph s8DFVJJHx91W9M96gs662vhHJgHOQOc0s+qGQNExwV5OO9YFlcYgLPkEHGAKtxEy qxTbliFyaq4uVHR6FF51wtwQSDwK9BgnK25IG3njnNc3pCJZW0SbOcD3/GursoIL q2O4gMw45q0Q9Cgs6zyOygh+jDHSnlmEJVDzjr60fYgkxbefrnpUqG2QNnsMAnvR qK5z91ZEMeWLYyRu7U6Jrg2qAbcA4561ekntyMsVyDw3ekklgZiFfB4Ix3o0DUzZ 9R3zpGMq/OR9K0NN1FSxhLc5rD1G3xMZIgRjkn1qGFrhHS42HaTg46A0XK0sehRo GiDdCeRio5ImwcgE9qpaVqTNGFdeAMfWtORlySG4PfNNEtlaVQ+1fu45OO9JIxaJ 15X+7x1qXbh1fIJ71XdlaZYzjAOQQetAXK/nIih/mDHtjuKGWKWdJ1DDjHP61Fn9 84zuUncPrTJLrcpVRyfu8dKQy2838C4HuetZ15d+UDvOGx1zUTzMHxIc5IG4fw1W mkWVnKLu7KccUXCw06g0loMEbhww7/Ws1pY2mYLyAOaddRrIxYN5bZwdpqpBatEj K25yGyeeaWg7FmN4vPDZ4UcKe9XZisEkdwoyrcHuapIqtbMzLhlYY9vaq+3zlwGA 5IOM/L7UXQcpbu5fNgdIMuqjcvP3Dnmsd9Va6YRzxglM/MT09sU2WOWNCsZIyeW3 dac1ussY3KA4xlxxmlcdjQskiBV8nk8DtW+CsMUe0jcTn6Cufgt8lQSwwRweavSk zJ5Y4OfXjFMXKaTajHFbPJOBhmwAe+KbDKL1xNE8SNtwU9ahtNKN0VExPkr93Pc1 tw6ZYtCrRxCOX+8Oxpq4iOXSjFGXlmUtj/VelY9veRR6iixx5dTjAHJrp4dOQqwm k3kjAJrCTS/s+pTFMbeMFeop2EixcRveyCa5UiJTlIu5PvVHXtQTTdBupS2x5RtV D71qpDv3MznA+8a8/wDHF9FcTR2sb5VDkj3qXoUtWcuk6uVAb5vcc81rW2YlGHzn pk9awo0QTblAOTnPrWnbSqnB+fB59qzL9TorNzvAHzDHbsas3LEyDK9hVOyG4Erj nnOatzQkMoOSdvUVaI0OCkaQDJHI71WB65IyasSttJBfgdc1UDsSMKWx2AFQiyzD JhGG4fTFblvDPNYStEdrhcr68VzsMoEgDIFJPOBxXb6S8ITJBJxjNNCdiKw16SWE EOUnj+V0b2rrdE8RLNGyzMqN05rjdVsbe5mM1sTDOOpXjdWfFNdLJ5fyM4PBJIzT uxaHpt5q8VrEZJJh5YHbvWPFd6hrMUhilMCY/chVyWHfJrItrG7vcCaQEdwO9djo +kPZRgyye6DsAapXE2uhy0vhvxBNgxXbtg85bGK0I/Dmq6dEs733mNt+aNjnP0rr 1t3ExffkuOBng0GImTDsWOMgGnZCuzjc3t+ywGMqW4yO1dNbaSqWBtXAbcPvd81c SJGQkIAM5wOKsRqGUEqR2xTBnOWFx9hma1mVkaM9PWujhlBUH7y+g5xWXrdlv23C Ll4/vEelWNOdPs6MjfNjFIC/IN2BjAPPFVSoDENklR8uOtSsrM5BYlsZKnvUD7o8 MSCCKYtSkTiRSMlRnIx3qmI5BI/mZALHHpg9K0NrLNvjKqCcgds1HNIRCPNAZQcN /SgDNuY5ASAckDg54NUF+2iBi+Fc/dAFa9xEjHJRmdeR6VnXxRchd5Krg0hlEtIG CugdzxuHSkjEjTHa5Ow4YVGZcLsjyWI6jrip7TEcXXar9c9TigehYPUlBjdgFc9T 7VBHDKQwdQob+KpSDjHmjpkMAMgGlBVUVWkIHP3qBaGXPuQsuQTjgrzToIztJBIx yd3Y1KVjG8o646df5VEFDt5SOQcfMWoDQmim8wsQ/bJx3q/psJvp1RNx2jLHHQ1k RzRxuFJKlhg9hXQWF5DZWDy7wm4nBJ9KB6dDqobNI7aHaPlX09aikkEc7Ng7Tz16 Vg+FfFC6lE0JfMiSEcenrW3dvGFkA9M8epoFZovRSxBwu3O77vvVWa2GXYcEdfSo LPJgAIYSKO57Vl6trI062mzJlRknJ6UMNSvquqw6dayskmHI+7Xl9zdvdTyzOxLM 3HPSp9S17+0ZmwwjGejCstpfmZc8N3FQ3cpWHqFOBuHXFXreORCChBHqDVKAHkl1 Kk/nWvbDMYC8ewFLUehrWJlMeOfX6VbmlKuFJbIHYZqOwAC9z6+9WZ1HmA88j/Pa qVybo4S6jVcjKlT+lUD8gAAbd9eK07mEjLKfwrOmjdHJXgjrnpUWLuRA5IG35wcG uv0uVYrQsy5Zexrk413EFlHHfNdFHMfJRFHLenWmhMtsXlV2UnIOapW8Xl3KvIf4 ueatxySGLGMrnmpYkLursqsPbsKqzF02Ox0yWNYUkTyy/HA9K3Le4iLbmY5Hb09K 5nSYmR0QJ8h6Me4rUllhMgCsyOBgjvVCOkhMbRE7jz69M0rBB0I9uOlUrQtIFBxt 7VfKoQy/xHjFMkYhQdxyM809CByTgsO1RMq7gcAY45qJ7hGBKAgLwcdzQMe4DxOO CRwVA61z8N09he+QyjynPy1qSI4cSK5w64KgVl3sQeEkK4bd8mPWkBvpMqoGA+XH c1Vkk3KAFP59KzdMvPPjKyo24HDcYqe5XCiSMk4xn6UXAQMNx3N6gY9e1R+Yk67C 5BB+bPc+tRlisTeWMuTxzxVORysgl3ADbg45oAsyzyK6pFJuDdXNZ93MkkjRhwxJ wT6VYN4eYXC8LkGs24EcLEodzNz64oGNhgJlZEbCnjOKv+QsapGpJIXLEjoPSqiM 0ZyWx8uasvKzRtgkBlGD60gFmSAQZjcFN2OByPxqq20qFJ3R9AT1+tLPex+WlugJ Oep9ahuLsEiNUAcdRkEUWAgnSFJMBio7YFV452Wd0RNybeZf8BUjldyhyR7L3prS 4G4AZY9DRZjv5EYXzLjOWUZyS3p7VV1u5cQ/ZoXyzjvxgVM1424/ulznBPesO9uh NfElzkZzjtSYkRQ311pNzHc2zkMoAbsCK7fTvGlrcxqLkFGwMg+tcC8izRkksT69 qiSZ1G3Zzj61KuVuej6h42iSLbbqXk9uK5C91CfVJHeZ2Gedg6VlGaRgrnaQeeet Ik6/NliQevFDbYR0GyxkgkoNmMEsOlV8ldrA8dFq41yZdsZUFTwB600xgSYK4PUY pagMiGGG5gxbsB0rYs1kOzEuV9Mc1mxwBT8xJY9zzitW0jlVsrkhQD8vpTsF2jod PPyDhg3tUt0f3o3ZzgVBZSEL365xirF5JIswAU/dHbNUhHNm3SVGJ3D0NZV1biIN lgVPQVppc84bOT7cVk6hK7vlfuqeg7VNkVeRSaTnA28fePTFbNtCrxq7PzjiueZg ZMAjrnNb1nIf7P3kEhWGTnoKLILvoaVssQXOc459a0baIiTevAfg5HrWDI9xFtdR 8hGOK09OuJJ4CW4x7809Be8dXpuXVSpxjAO2tCeHdOHJJJwN2O1c/plzJHIhX5Qe Dnoa6Hz1cpKPlZMjB71RLT6k1m80JddhMf8ADk81pG5cy/MCOABxVIXkUEYeWQGM 9B6GgalCZGIIHHfv9BTFYszXILqo64/Kqstx86qZFA6nHWqcl7FC5Z2Jc9aoC/tw WZclwxIyaLhY6NLhXBZQQyDGSetQSlZtgYIoB4x1rlv7c8mZyxLHptzitK11yGQH 51G3p60XQ+UmuVSK7SbJjBOGAPU1p/utvqfasy6cXlqVVkwpz06n61YgmAt0yvzE YI9KEKw12QKeNrE4HFZ84jcgRkgjhgO5q3IzcuMAZ7jpWZKFUSMrMWY4JxjJ9qQ1 cETy2dm6twfpVd4IdocZJ3fMM9qUhpoy5zlD0BomyIkjLAk8/LwcUBqPtACzsyty eCfT0qyxdSp25DfoPSqf2hzLtw5HADA9KsyzFFUJKCcfvN3GD7UBqVp0Rn3kZA7d 6qEL5j+Xgbj1I7065uQpGDyo4OfvVXWVyjEqM5zj0PtSY1cdHB/pClomwpyTnrTr lVFw7LEFzz8o6U+J3twW2l2ZeBnpVVm3MxViecDmgd2VJdscIlY5PcH+dVRbQFzt AkHXAPNS3JfY0QXABzzzVNLaSOXkdtwb0qdB69TrPBfh+y1MajHdQKzuu2MH+H3F chf6e2n309o8fzQOVZs16v8AD4xDRpJNoEyy4Y98fWl8UeBItWnmvbZgtyRuKdm/ +vVuN1oRzWZ5BMEP3SD6gmmheCVAUEdT3qzd2U9teNDNGysjbSpGMUyaIqy7FOM4 xis7F3ZU8rkAMwI5B9akSINlVyx3fiKb9oaNnH3VzyCKI2BZm24yOcUAXBGAylRj HLZ6ZrVtgS4K5X6dDWbBvkG0Z6ZPetazhkzngLjvRpfUTv0NW2RuoHfOelSXLESD nHHQGm2yuRwOPTrUl1BulB4HA4q0kL3jhRcgcEltvTNVbhg0eCQQe2P50IqiQK2d uO1NZEJznO09qnRFWbKBTdnavQ8+9dj4YslubCSCUjLAgCuYZgo3KrDPYV0Phe78 u5YMx9Rk9KFuJrQsx2hWNotwDISG3DOKz7hJLSdfJck+nY1vaoIxd+fGxBcEMB2N c9NI5kxnAHGT603ZCVy6l7fLBkQdOR83SpLDW7ie58lvNLDJC1OrqbaPPEgHOO4p iWO/99GHSQHIkzzRZBdmva2Gq6lF5kETKueXkOBWxJ4W1CC2WWfUIETIyfSsC3a+ gVohezbJB8wZs5q/aWd1ekwG4kkiHLB2yBVJeQrvuVtSsEXb5OqiZz1QZ60tnpVq Iz9qllZivJVsKD6Vtf2LAVKIodwMkJ2pzWkEE6ic7pSPlQHCj3NOwrlKx0eMrhYQ I/7x6kfWp9R0izEBe2VYZgPlZeMmta0hLRFwecYI7VM1sjxnzGHJztosBxsN7PHF 5bsQRwwJroraVmtV4LKfeqN/p8D5Ktgtxj0NT6dMskABJyoweKVgbJSoGQ2c9NuK gZI2jMYJ4Pc1NKQTgkmT1NQyyJwdvzY59KdguRGCH5gCwbIxUE2yIB2Yb/7oHSpF PlkSsRk8YFU7h0b5uSB6f1pWC4m5Cd52hcYx3pGSKTgnJ64qnLIB0PB75xUDXWZt g+Xsee1Gg1ckuB5knlqcccHPFTRKsRI8zjH45pEMbdGAKj0601po3wUQgAdetKyB 3JCSGDNtBA5FVZbiDyiQGXGTmoLl3D7yQfQdjWcpuLu58qMhVPX6UW1BNkgbMnmE gjPyg85H0q1EfPDO7HAOBkVAYXhBwiHbxz1Jq1ZxvNHGGXGScqKVtRneeAbqNbS7 s2ALA7+K7TzRHcW25sbwRzXAeALOQapezA/uQgQj0NdrrBKW8ZBw0ZyCKtbEvcxP HfhmPUdOfUIlC3EI3MV43CvLJYV+xqqkg44J717qxW90mQBvmljIwfpXiJ8uMzRP ksrleuBSlYI9kYUyr0bIJ4IIyKURZ2sQD69qluYysrLGwJPQA1BIJY9rEjPcev4V noX8y/YJsdmGOvOK37UsQcKMHpzmuat93BY4JORtrasXw+AzZPYU0wsdDbEIoG0c 9s0XQXzR8xPyiq9sR025OaLo4mxtPT1qybWODkjByRgEjOKpMVJypJ4wQvrVyVSS SjjHcDtVGVvKX5WwfUVmXZld1dlyrHcelWNPuXsrlJNxxn7uOtM+0KqguO/HPFJI 4IyrKc8lc9KEB2000V1ZbgQWIyOehrGwH3KwG7bkYPWq+n3LyW4VQA68YB61Ggct jdhh1x6U20Kz7nQ2E6PAEnQCReme9dBbxRPDFn5VJ+YD+Vcc0U0caNHlvY1radqD RqMsST1HUU00Kz7nU2trblwZQTg4IrVgEcauEXYh6YrnEuHMRkXG7PK5xVhLq5jI 3NjIxjnIqriaN+a58lOyg8Z6VnB0uJtw2uCcZzVR0eV8kmTcOTUtvaEMWClAfQ07 isbFu4iXCsMZwMng+tLchWkSRWLyIOVFVseVAO/PGRnmo98pQOflVuBg4JPvTER3 6iQACFpAvJI7CsaJhBdsochCelbkqP5v32QKueeMj0rCmJbcdu4seMiloNX6F5rg PlXAG7pzz9aoyXAffIDhw2CD3HtTC+9tsqMGUdBVCWWYPuSIqo7Hr9aTaGkzSkI8 r5T8xH3feqc7eUVjkBIK8H3q0gxagk/NxzjkVWulbeBt3BP4j2o0C0u5RnmYrseN kbuPSqQZ2bb3J/Op7t5ZcM33j3pba0lZt5IPPT1pXQ7PuWIYzlcDGOWOetWVQc7i ML1pEjYtuCnYOOPWh4XcnkLt5wKLxDlfcqT4aQpHDu4wD6Vb0ywCxs23knGB1qS3 s1R/3mcN7dPetVYhbWx6lmPysOwp2QrPuYmpW0bQCONSGByST1q5YwJbWeXXAxkM ByDVS+kJIccncOtdHYW32z7PbBBmUgE5oVmwafc6DwZavBpLuybGnfdkjtWjqo3K qk5PrWrbwJBGkKL8qALwKz9SCvIq5HFVYi5U02WSGU27HKkcV5Zfx+Trmow4BjEp P0r1VysUkUqtllODkdq8t16IjxBfsWG0yEqP8al+Za12OduFaO4Luu4ZwCO1QndI W3AAirVyisxJbqfXqaptb/KW3cA49qjQqzJ7YgOQ/QcAityycg/eTb6jtXM7JUx8 xHHGRnNXLO9miILEt2CkdaL2Hyna24XK8g+oFJdsWmBC44rO0/VoCAZG8t+m01du 5yZQRIoBUEYxVJomx5/dFTkqCDjrWe6sZDu5PTmtWbBOSi8VSYbicevVqhj1tYq+ QrLtwD9DTFgRWCgY7/596vR2qOy8hQTyc082wWQj7+OM/wD16NR20Ksbtbyq6PwO frV6GVZm8tQVDt1qEwDkLs3Y5HrTtJ4nwykHOeadxWN8EiBVJYY4pbY7WXGSR3Hp Wi1mskCsBsbGR3pbOKOLCyqWY8grxzVXJsu4qXDqPkyy45Bq5b3bt23D071cit4N oZQM9ORVmC1hyNqgMPvfSnoKyCAMUG4Oo6kYrSMOQHj7jH0NWLaNSMKxK+lTShsE Ko3HgEdadgKSIZRtCls8letOntmyjIhJPVQeFq/aw+W5ZcEsBkVLcqSrOBtJ/ujq KdhGI0U0iMN+T3qrJaSFgwZRj7vNbFwwRQhGwkfw1n3BRYtqqOR+P50h6dTGuHMZ BmXOc5NUxIkp8tU+dzgc0+8cA7XbJPb0qD5ByZlLdgB0pXHZdzVcNbQAABlXg89a z7idCAdp3HOc0j3O6MASBj79cVUuJmefLNk+pGaV0HKu5Wmm3PhG6HHNaELphcg7 hxjHWq8ceSC4GPcCrixK0qsT93pigencDcFHA2seeBnvU5EpUbowcnIqeK03jccE kjitCa1ZZ0wpUBcbR3pi0G2lszwvwC23ODTJnBQjd7VbjtjHyFI/HvUc8G1gpHJG euaYrHPagDlDgAbgAe9dn4Yt2kvLVl4K5b8q47UUd7qLkABulem+FrB7e188jBcY WktwdrG+EkVSTWTPA0k4YZwSTWy5KoRnnFUMHdnnaOAaom5nNbtuGeleV6kFGsag CzEhz3r2BwwZ8ZKr1968h1JTLq17IMEeYcAdsetSyk+5hTpGXX7pXOOR0qBmjQMr S9TgckUTEI2SOfQDuarzSmNgrqJFJ+6O1RctWJT5UH7wEZxjg1Dcp8uVPQdqa8gf afLKsOuRxUiTq4JKneoxjHFAaFY5UD5jg8jd0rStpHMXEzYzxzVaBdxlWQcE96dE AgKkYwe1CFoVmZm+b7qg9MdageNmJ3gHnIFdCbJHjO4AEDPFVnsA3zIDz1palaGK sMg+QMVU9u9Nk8+PKnOP73rWokLCRsEZHtT5IFdDkbieMelCuGhmfPsGIzn1pkR2 XCFmxzzWosEiDJCgemcEVVuYGkQsu0beue1DbBNHWWUzz2yujxg44zRA0yZDMoye Oa52x1MJsSbKsv8AEp6/WtyOaJ/mKLJnnINXzNk2RuQxmWMkS5Yds8ii2uEiYiTL ZPUnpWaz4GYpypx8q46+2as43xBSVwe56g07snTudFDcBo0jSRCWbkL1xVwXkLs4 UFXQ81yYZIMOXKEHG4VowXig/updyuPmHXNMNDovtZSH5gGPVTnoKY96DCxBAP8A vZrnnuk83azsBTHvVMeXkIUfdUDrQO6NS61FWiZgMtjhsdK5i+1N8tyxwcAj/Ci/ 1AyyeTC2892HQVUVMHBbL9yaWoKwwl5E3u/zHtmo9shBYMpU4HWtBbLz0Xg57U8a cQv3Twew4FHvBdGTcmUMixt1GORUaQzswc4+metbjWe3BUZXualisVZwQnAovIPd tuZcdnKzqof8PU1qpaSsfvfd4BXua0Y7WMRgjAyOakgtt4K/dB5xmmSNsbOVXiIb gH5gRWs5O4h+D0zjkmnQQkFT0AHSnNAzNlckgdTQMEUpAVcZYnNVp4GSNnLHd0H0 q8CwTe3U9TTIrae9uFijXPrn0osFzJ0Tw5LrGto8in7PAd0jHoT2FeopHHEoQKAq jCgdqg06ySxtEhQAY5JA6n3q05wMj8KZD1IpiqhiM9KrqAEUHvzSzMdwTt1NRSFl j46mmOwxnURSsQcDJJ7V43dFfOup0ALM7dPc16rrt19k0K6mGARH39a8g371DIQG bqGNS3YqNupmXkbF8Fxg4+YjrVBmJYZAPODg8YrRu5CUxgbgemOtUwNybAnOehqG 2XeJXTzEfadrEVaSL7RCHJUMc1LBaRj5d4znJIHT2q5DbR7FJfBJ4GKNRNxKUKuI mDLjtjrV6ODCcx5zyPpSpHskIOGk+nAFW1WRRwRg88U9Q0CBo/LYFQMjuKr3d4sK FYwc+nYVMQsCu7lsjsD1FY08sl07OWVUzwCKHLyBJb3JEly+QqgH25NPlYKpxHhj g8VSQl22oxXGOgoeZ9+0t2xn1pKT7DsiyM9TEdw7k1G4jZMsuT6CoGuTLtBI59Ot MadowOMnpRzPsFkLLDEi5HKZ9KbHM0BzC/y9gelXrWZMhmRTgdq7Lwv4R0zWxcT3 KSIYyANhx170K7C6SOOivrloSzoCQcAA4BqxaalLK5RoiGxwN3WvRz4J0vTpFkXf LEeNjnpWnceDtEvbNlhs1t5SuUlQnKn1q7MlyPNx9tm4WzkPcDsal+x6ikmUs3+7 kfNjmtqJbrT71rS8GyZOFJ6OPUVrxP58YZzn3p38gv2Zwjx60WJ+wE5/2qPsmrTc yxiONeTg5OK70qrY7EdDUc8MEeQSMEc9qL+Qa9zjbW3QRHagAB5z3rQSxVW+6NrV dvbSGMebCAB3GeKWMxNEh8whz0pX8habXZZ061gicGWRQq84q29ufLJimbYGyx6c VHGcoI94DkZyO1Ou7gCHCPnBGfei47lSeMtnHzE8hie1U55lMaQrGRg8sDipXmMx 5Y7j19AKYLRHcMj59iaOYNO5bhjZ4wqjaPXNacdsFwx+UccelRWOnESKxZgQMDJ4 q+IAzEhyxU/hTEOihYllbr29qmSERQqihieevrT44GlJLemCauraN8qRAuxosBWE BmZY0TLnp6VvWGmJaRDCguw+YgdalsbBLSMYwZCOWNW8MO9BDY3GBgjApjjj6VIy n8agl+5jP1oBFUAuSWPX+VLuDNn+EU4AKu4ZOeAKCgUAY60Ducd8QrryNCWBeXmk A/CvMJpCAsTJ07iu+8eSm41KG1A3LGhPXFcQ8CfvA5cDtzUttdClYx7uKQ/MAuwe /JpjvICGKgY7E1bnhTIDSkemOM0xY3YFFbIUdW5zS5n2KsiNAQQdgBPp2q/FNiUB nynWiGBgFDfdboRir8aIuN6j0570KT7BZEWEZg6Rl8HknrirCmMqO341Zjj+fO4c jgdqhlgEcm3rVXfYWncyNSvxEjIikseAD6VhS3TtGOMA/wANbN3Gly5KqSoPWs2a E9VTG3kCodxqxVF3IqDtj/OKhkvpSwBRcno2a0RGMLhMhumf88VXmtolP72Pacce oNLUNCks0jKyBRzzwe9CROrBvvJ1xnkVcjiTytiBiO59KnWNGC5H607sNCxp7FVU MQQAc465r1j4fZbTLhmHWTvXmdpsMYLLsI9uK9T8BxhdFlYdS9Ur9SX5G7qKhrQl Qcj2osJf3I4J21ZmBeFgRxtqnYttbHK54qtBEWt6Haa/aiOYNFMvMcycMprk59K1 fRwn2hTdQj/lrEOPxFeix7snGKcUZSR1B6iiwXaPOhdMybgC2OmDTWuHkgZGiGc/ xeldlqOgwXQ8y3RYrhehUYDexrAukZVMEyLFOB9w9x7UmgTZy5kMM5gYptbpg5xV +2SAE8E++eKy9Ys1RsjKyDkAdarWusJC4inJRvc8GjUZ0bSwRtk9P9nj9ay7y6Yb jGd3cn0qKe8geMkZJPPBqK38uRwsSsWJ6d6NQ0JokaVCBw2Oea0rO0CrvJLEce9N gtNrqzAZzj3q95aSziHdtJ7ijUC9bqZAoWRgQME1qRxbCCuSB+ApLC0HlBV7d/Wt CO2kkcIuAfpTC5FE88j+UiEc9cVuQILdRgc45NOt7ZYI/c9TipuF9aCLiB8jFHms O2aeE4zQFx1P6UCGmYhc4qBpBgkx5Y9qmddwPPSosHn1PApjEWRXbOzgVHLcqEY7 MgD1q0Iwq9aztWlS2sZpCwCqhJPpQM8c13VHvdcvJgnAbaPm6Y9KyZbyMsh8phjr u5z9K0Zm3s8ihCWJPX+dUxD8xchRnoM5NZ6mmhj3dyTLuXcF6c96IbiR0ATIwOTV +W2UvvGDydwNU2tm8vglPoOKWoXRZgJOW8wlv0q9AxYYbgdCe4rPh2x7dindj72M irX2jy1BCBmNGoXRrRjO6MyBlU/eFEhdX24HHvVGG5aOUhsAHoO1WTOXO7en09Ka uDaMUwsy7Yz8w65pjxO0eHQ5z+lNE7FNx47qCKg+2F3wzNzSsw5uyBY0mkAIKgHq D/OmXNuZGMatnbyCTTizs+3g+ueKSTaCUOQTyWHalZhcrpayuiggt9DwKnjttiIx O/B5BHNPM4MeN358UsU0cRO1s59D0osx3NG1XZDjbuLdBjpXqvgEoNKuIyvKyDPN eWW8xVQCCSP4jXpPw9ZmtrvGPvgmrimQ2doyK2V6VmeUYp3XAI7c1qqpZiW6elVL u3xNuA4IqySS3k8xBxhu5q126g1VhTY4YcgjmrZUEZ20AIhBODx71T1PS7PUofLn QFh92QfeH0NXhGpHA+lHlluOhFAtTzzVvDH2BGcO7DOQ55rlV0ZtReVWjLBTwa9r lgWVSkiblbqO1YMugC0uDNbA+U/3k/u0rIpPueQS6XPYuRIrSRk+vzCr9ncRrtHM b45BGSRXoN3osFyGbH5da5qfQBay4JZ4mzzjO2paK5rkumywXEfZX6ZNXILEpOJi 42gYwB0qmmiPAEntGYsOWXs1dLpzwX1orQqQ2cMvoaa8xFmwjLhdhJJ9a6OCJY1/ 2scmq+n2ItY8EZY9TV3GKZDHAqR9KQ89DTc9c5o3EdqAsx6sCcZ6UEg8Zpm8A9KT zemBmgLD+CvBNNVB1POOlBckADilGR3FAWHdue9c14zult/Dk/q3y10bP0AFcH8Q b/yYYLYDlzmhjW55tnzWZSuWxz7VZiRgG5XgZwaz3ulF2VRffI9fQ+1XmnLuF2DZ jjB4qC7+RG6EBpE2kjhl65HrULQsxYADBH3qe86RL93aScEg0MVLhdrEsM5JosPm 8istqVBAdiAcAGnfYZpG2mM5HzcGnJcGR9iqxOfmBHarcM3lScAjOeSeRSsFyKG2 89+SVI5GfUVce2wwLZyRn7pp0dwWtzuCfMTgnrUPnu6qSM8Y60wuzIXaGLEgYGRl ailVfvBVbPUDqKmZHkLbmC46VVkjlV2UHvxgdanQrUfC3Q5DZPeo3liaR1ZSB1OD 1qARSeYSTtI7D1oVJJG3Fge3TrQ7BqS4hOTtHJBUAZNSfZY1uPmUo3HynjGajgtm AJJIyMCkkRyxmJMjd80aCvI1bRACVDEn0PSvR/hyBHa3gA+YkE15bZozA4OMc8Hv XpXw1lZ2vVbnAUk1UbX0Jle2p6BE+evbvTLwZh3DqvNOQrlj2p7BCpB5BFaGehDb uCuOzc81OWII5GO1VbchXaNu1TvhhgAcUahoTofenOzdVqKFgUB6HuKmOMYz3oAa JDyD+VOzkfez7UxgA/B69aAEQZHIoDQp3Np1ZABnqK53UYZYv9Ym5G6nH8q6x5EV SxbgCuSu/GNut5LaLptxNEvO8jg/Sk2NFa2lZJQi5CnhQRnNdLo+kw2KyTKhEsp3 Nk8CsbT9Y0eWSO4Ebwkn7jjIHvXYIQy5XBU8g560IJaArnd05pSSPY0vAIwajLE9 TjNBI/cD15pDyc0z7rcHinEjHXigYgIJzgUwnB4FSY44PX2pjjAzQAobnOKfkjvT Bjb9KQ44O84HUetADyc846GvLPHV2LnX9gw3koB+depA7V3E14p4nuRLrt+yttff jJHHFJlR30OcnjHn7Y9p28tu61LDKxHkkHOePSoPM8/dICGGcNgUpTYNysQwOV+n pUaGmpMzM/yiJwwJ6ihpY4kKGJgxOD7UCUuA3zoWPzqev4VPIqSBVKNhuCSKege8 U2ZMyMiFXPG4NmnpK6Luyx+XGW5pz2ToJCASgA2/Wke2ljSPcrDcMk9aVkLUlSQ3 AVWZcrycdqn2FCRliCcgioFjMf7pOGYdSOacZbgHDMQf92hWCzII3TYzK+fp6VVY blGQ2exqZYmQGONMc9R6VXk+QbSDnOODSugt5jscBlPfH1qDzGEjjy8ZHJz0pEkO SOTk4PrmnNhyd5JK0NjSJlkAQHO5f7x7U2OZTlBhOcYJ60giiMBLdO4FWUjAdVEe XZc7j0xQrBbsToVCbVQkD7xHY13/AMOpUL3youAqrXCCGLzNgGzIzgV3vw52LJfA Yxhfxqo7ktOx3MCk7sjOTUxXvg8dqZAw2sM96lDLjg1oZlKRGEm78/epxnIIxg9a eeQelMUhG254NGoEi5V9wHHepS2cbehqIMMYIpBJtbgjHrQBKwzg4NRHaQCfoKkJ OcnvWP4m1P8AsvQ5pEBMj/JHt9T3oegLU5jxj4nMPm2FjmSWLG8IcZPoTWBCJLu7 t725nmSSNARCr9fYiubWY6XqOyZJJZJzueRiT+tX31hdxKBWmxt3DuP8azujSz6H XfaYOZHjVYJOCfT2Nb2iawtu62UsoKN/qWJ7eleT319qEtsRHMBu65GM1EL2MJC0 /mm5i6OjGjmHy6H0QpyfXFBIPXiuS8F+LV1qE2lyQLpBkH++vb8a68k54q07mTVh u0bc/pQYw2DTxyevWjGGwTQK4wAjkZ4pjBiRxmrAwPl7GmghR1H40ARgNtJqOUHH Q8+lWC64zntUbMChJ9KB3IZiFhYk4AXNeFajcma7uNxXmRjn1GeK9q1q4EGiXUox kRHv7V4VNuZxnAx0YjNTItK6K4k3u6CIZ9u9OSRREQykkcYxTssQzqy7+vpmpYXD HDK2T1PXmldD5fMZDdILxJfKYpt2kGrIuFG5wp2Z+VsdBTJEIjVI15A596gBkRAr giLPT3oug5S/9vhcbcc+w705ZlKgMWdG6ZwCv0rOMgjVsI7v2I9KfFd7VUGIuMdW 4xRdByl4tuJjCkN1B68U2RlLck5HH3ar77jlxtPHyknmnNLuxubnHORQmgcUiCW4 EQzkEDuOtULi8LnkKAOMAYNIzrJH82MH2qu21GIC7j2b0qLlWRELlEO7nOeakNx5 jcAAAdhVddjM2eZM56cCrEcKS3SInGBkk9KLhoXLJMoZAxYdlbpUsUsYUqGyRyV6 1GgjMzqHKMnTGeRVOOQb3IOxfbqTTuFkbIuEYhggQA889a7T4dTmbUb7oV2DaMVw MdsDGrhmweQM9frXe/DiLydWuHzjfD6+lOL1JaSR6LbJnzARzmrITHuKZAVLN05q xnjqPyrUzuQKOpHQe1RyRnp05q0pGe1I+GBPFAXK8YDnPJI608wgLtVeM5NLjaS4 OPXFPLAAMSM07AMJYYXGTXlXxE1kyaoNOLPHHEvBA4LV6vK2PnGMgVxPxE0mKfRF vVRPOgPzNjnB61LWhUXrqeTT6gzwRW7MZI0/5adyarrcKCACC4PDDjNV5yinYrHH XFLHjIyeD1rK5ryolkmO4PJKxU1Et07SYRiMdC1StDEXG3nA4Jqu1v8AvNgYA9Sa Vwsi9perXemajDdWz7ZkfoOh9q+idJvzqenwzlPLkKAyIexxXz14etkv9dsrcHLe YC5b0zX0QESzkEiFVU4VgB1461pDUznZaF9TgDFId3PenKNyZBGaa5wduetUZjAG J9KY4OckE1OGBGM9KaxwMcYoAj28ACmsXUbQMrjrUzdAcjHpUczkI2CPpTGmcz40 uWt/DkxBwWwuM14607SAAnIHb3r034jSj+yYELYUvkgd68rhYSSlVwM9C1Q20y42 aITKWlBACk9G/wAKsxvKsW5E3MBnI/rUMrRDJCkFeM1ajTy4XkDkZOOnftSTCyIj LcKwkZnCnqFqwHVRgudmc5NRHzfK3GQI2QCAMilO8FoG2kHkGi4WiRqxUguXIz8u KmEfnkABzjg59KfCFEXlStgjowqQTETgMx6ZGB1FK47RGR2rp8o3FQSMk8U7yGHA XIHf1qwsqlGErEg9CKgkmt0cqokI+tO4WR//2Q== ------------cP5prm4sFeuV30ol95ite3--