ZPĚT NA AAČR

 

ZPRÁVY AAČR


 

20. 08. 2003 - Členská schůze v roce 2003

V době konání 5. PAV (Pražský antikvární veletrh – Haštalská 4, prostory firmy OPZ Trading a. s., Praha 1, ve dnech 28.-29. 11. 2003) se uskuteční 2. členská schůze AAČR. O přesném termínu a místě konání budeme členy informovat na těchto stránkách.

9. 12. 2002 - Usnesení předsednictva ze dne 29. 11. 2002

Na 4. PAV se v pátek 29. 9. 2002 sešlo předsednictvo AAČR ke svému prvnímu zasedání.

Bod 1 - FUNKCE: hlasováním a s přihlédnutím k doporučení byly určeny tyto funkce: předseda dr. Václav Prošek; místopředseda M. Červík; tajemník (jednatel) Pavel R. Vejrážka; pokladník Jaromír Hatle; bez funkce Luboš Hyšpler. Byla ustavena rovněž revizní komise: Václav Beneš (předseda), Zbyněk Groh, Karel Novák.

Bod 2 - NOVÍ ČLENOVÉ: s respektováním příslušného doporučení byly schváleny žádosti o přijetí do AAČR. Novými členy se stávají: Jindřich Bretschneider, Jiří Tomíček, Jitka Čížková (Česká Lípa), Eva Kozáková (Praha), p. Sládek (Praha) - oba posledně jmenovaní se řádnými členy stanou po zaplacení jednorázového poplatku 500 Kč.

Bod 3 - ODMĚNA SEKRETÁŘE - SEKRETÁŘKY: byl uznán návrh L. Hyšplera na nutnost placené síly, mající na starosti běžnou agendu, nutnou pro chod Asociace (přepisování zpráv, rozesílání dopisů, vedení evidence apod.) a vyčleněno zatím 2000 Kč / rok jako předběžný odhad. Výše odměny může být s ohledem k objemu práce upravena.

Bod 4 - ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: Jednohlasně bylo schváleno upustit od členských příspěvků ve výši 2000 Kč za rok 2002. AAČR prakticky nevyvíjela žádnou aktivitu, nebylo potřeba finančních prostředků a dosavadní minimální náklady byly prozatím čerpány z jednorázového členského příspěvku (tzv. zápisného). Příspěvky na rok zatím zůstávají v platnosti.

Za AAČR Pavel R. Vejrážka

 

5. 2. 2002 - Výsledky voleb a uzavření kapitoly členské základny AAČR

Dne 31. 1. 2002 bylo uzavřeno hlasování o složení předsednictva a kontrolní (revizní) komise AAČR. Výsledky zveřejňujeme formou přehledné tabulky, z níž vyplývá, kdo byl zvolen do předsednictva a do kontrolní komise; současně tabulka obsahuje soupis řádných členů AAČR včetně nově přihlášených (tzv. čekatelů). Uvedeni nejsou ti, kteří v daném termínu nepotvrdili svůj zájem o členství.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ / ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Jméno, místo
vstupní poplatek
bývalý člen SAČR
mohl volit
volil
mohl být zvolen
počet hlasů Předsednictvo

počet hlasů Revizní komise

člen předsednictva
člen revizní komise
řádný člen AAČR
Beneš, Plzeň
ano
ano
ano
ano
ano
3
4
 
ano
ano
Groh, Praha
ano
ano
ano
ne
ano
3
3
 
ano
ano
Hatle, Praha
ano
ano
ano
ano
ano
5
1
ano
 
ano
Hyšpler, Příbram
ano
ano
ano
ano
ano
6
1
ano
 
ano
Novák, Kralupy
ano
ano
ano
ano
ano
0
5
 
ano
ano
Oravec, Ostrava
ano
ano
ano
ano
ano
       
ano
Prošek, Praha
ano
ano
ano
ano
ano
9
 
ano
 
ano
Tichý, Praha
ano
ano
ano
ano
ano
2
1
   
ano
Vejrážka, Louny
ano
ano
ano
ano
ano
9
 
ano
 
ano
Červík, Praha
ano
ano
ano
ano
ano
4
 
ano
 
ano
Bretschneider, Praha
ano
ne
ne
ano
ne
1
     
čekatel
Tomíček, Jablonec n. N.
ano
ne
ne
ne
ne
 
1
   
čekatel
Čížková, Česká Lípa
ano
ne
ne
ne
ne
       
čekatel
Kozáková, Praha
ne
ano
ne
ne
ne
       
čekatel
Sládek, Praha
ne
ne
ne
ne
ne
       
čekatel

Zpráva o výsledku voleb je předběžná, podléhá schválení a především kontrole volebního výboru. V nejbližším možném termínu bude svoláno zasedání zvoleného předsednictva, které současně rozhodne o přijetí nových členů. Rovněž je tento rok počítáno se členskou schůzí, na níž členové obdrží průkazy AAČR.

Za přípravný výbor Pavel R. Vejrážka

 

30. 10. 2201 - Zápis z ustavující schůze AAČR

Vážení kolegové,

dne 1. 12. 2001 byla na první členské schůzi ustanovena Asociace antikvářů České republiky. Stanovy AAČR byly na žádost přípravného výboru složeného z P. R. Vejrážky, L. Hyšplera a V. Proška registrovány na MV dne 11. 6. 2001 pod č. j. VS/1-1/47 308/01.2, IČO 265 35 602. V poněkud „partyzánském prostředí“ se zakládající členové dohodli, že:

1) Do konce roku 2001 je nutné zaplatit tzv. vstupní poplatek 500 Kč. Současně s odesláním poplatku odešlete na stejnou adresu i přiložený hlasovací lístek (viz dále), pokud možno doporučeně. Pozn.: Pro zaneprázdněnost a zdržení odeslání tohoto zápisu se lhůta prodlužuje do 31. 1. 2002.

2) Kdo zaplatí v termínu (týká se to již přihlášených členů a těch, kterým byla předána přihláška na 3. PAV) a byl současně členem SAČR (Svazu antikvářů ČR), stává se členem AAČR s právem hlasovat o složení předsednictva a kontrolní komise. Pro přijetí do AAČR nepotřebuje dva ručitele. Pokud jde o budoucí členství těch, kteří v SAČR nebyli registrováni, jejich přijetí podléhá doporučení dvou ručitelů z AAČR; po volbách a ustálení členské základny jim zašleme seznam členů AAČR, na něž se mohou se žádostí o doporučení obrátit.

3) Nedojde-li k platbě v uvedeném termínu od bývalých členů SAČR, nestávají se členy AAČR a od 1. 2. 2002 budou pro vstup do AAČR potřebovat doporučení dvou členů AAČR. Nemají rovněž právo hlasovat o složení volených orgánů ani kandidovat na tuto funkci.

4) Předsednictvo a kontrolní komise jsou nyní vyjímečně voleny na volební období jednoho roku.

5) Schválen byl termín pro zaplacení členských příspěvků – 31. březen. Členové obdrží včas složenku. (Doporučení organizátorů – nebylo projednáváno: u nově přijímaných členů v průběhu roku se stanovuje zaplacení vstupního poplatku a členského příspěvku do 1 měsíce od přijetí.)

6) Hlasování: – současně s tímto dopisem obdržíte opis prezenční listiny ustavující schůze, který je současně hlasovacím lístkem. Jsou zde zaneseni i zájemci, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohli dostavit na jednání, ale těsně po skončení jim byly předány veškeré informace. Listina obsahuje i jména uchazečů, jimž přípravný výbor z ohleduplnosti (předpokládaná hektičnost prostředí a jistá formálnost ustavující schůze) pozvánku na schůzi neposílal. Všichni jsou kandidáty na veškeré funkce (týká se pouze bývalých členů SAČR)
– volí se 5 členů předsednictva a 3 členové revizní komise
– volby nejsou z technických důvodů anonymní
– členové mohou volit sami sebe, v tomto případě však musí zaškrtnout plný počet volených (!)
– volební lístky budou kdykoli k nahlédnutí (týká se jen členů AAČR)
– do příslušných kolonek je možné napsat doporučení na funkci (není povinné)
– při rovnosti hlasů rozhodne los
– ocitne-li se hlasování v patové situaci a nebude-li možné řešit věc losováním, hlasování se opakuje; rozhodovat se bude jen o kandidátech, u nichž k patové situaci došlo

7) Doporučení organizátorů (nebylo projednáváno): Dojde-li k zaplacení vstupního poplatku člena který nebyl členem SAČR a nemůže se stát členem AAČR bez doporučení dvou ručitelů, nedojde-li zároveň k tomuto doporučení do poloviny roku 2002, bude mu tento poplatek vrácen. Stejně bude učiněno v případě členského příspěvku.

8) Doporučení organizátorů (nebylo projednáváno): Dojde-li k situaci, že zvolený člen nebude moci (nebo chtít) funkci příjmout, musí se jí písemně vzdát. Bylo by však vhodné, aby pro první volební rok všichni zvolení členové funkci přijali.

8) Aby nedocházelo k zasílání poplatků i hlasovacích lístků na různé adresy, ujali se úlohy volební komise dobrovolně Pavel R. Vejrážka a Václav Prošek. Vstupní poplatek a hlasovací lístek odešlete na níže uvedenou adresu.

Za přípravný výbor

Pavel R. Vejrážka, Antikvariát FABIO, Tylova 151,, 439 01 Černčice (Louny), tel.: 602 456 314

 

30. 10. 2201 - Dopis informující o důvodech vzniku AAČR

Dne 30. 3. 2001 došlo na členské schůzi SAČR (Svazu antikvářů České republiky) v Praze k jednomyslnému schválení následujícího: naprostá většina účastníků odmítla nadále svou účast v SAČR a hlasováním rozhodla, že dosavadní, prakticky nefungující SAČR, přenechá členům, kteří se rozhodli platit příspěvěk ve výši 15.000 Kč ročně (s možností dalšího finančního navýšení). Jde o cca 6 členů, pro něž je prioritou členství v mezinárodní organizaci ILAB. Naopak toto členství nemá prozatím smysl pro většinu stávajících členů, kteří by za neúměrný členský příspěvěk nedostávali prakticky žádnou protihodnotu. Řešeno nebylo budoucí technické naplnění Stanov SAČR, které určují pětičlenné předsednictvo a tři členy revizní komise, nehledě k tomu, že díky neexistující členské základně nemá tyto orgány prakticky kdo zvolit; záležitost je k dnešku považována za vnitřní problém SAČR. Řešena nebyla rovněž finanční situace a majetek SAČR a níže podepsaní doporučují považovat ji za uzavřenou. Protože se však jeví jako užitečné udržet společenství antikvářů a zároveň dosáhnout stavu, kdy se bude skutečně dbát o zvyšování odbornosti členů s důrazem na morální aspekt podnikání v tomto oboru, rozhodli jsme se založit nové sdružení s názvem ASOCIACE ANTIKVÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY (návrh logotypu, stanovy – registrované na MVČR dne 11. 6. 2001 – a Kodex antikváře přikládáme).
Asociace nebude klást prioritu na členství v ILAB (členové AAČR mohou být však členy SAČR i ILAB) a nechce být samozvaným elitním klubem. Hodlá sdružovat všechny poctivé a věciznalé antikváře České republiky za účelem jejich vzájemné spolupráce. Členství v AAČR však rovněž znamená, že za odbornost člena ručí AAČR. Na rozdíl od stanov SAČR se členem AAČR může stát i ten, kdo v antikvářském oboru sám nepodniká, ale přitom tuto činnost (např. jako zaměstnanec) vykonává. Obchody, v nichž působí alespoň jeden člen AAČR, mají právo být značeny logem AAČR. Členem asociace se nemůže stát právnická osoba.
Výše členských příspěvků byla předběžně odhadnuta na 2.000 Kč ročně, výše jednorázového zápisného na 500 Kč, což však podléhá schválení na ustavující členské schůzi. Vybrané příspěvky budou využívány nikoli na placení příspěvků do dalších organizací, ale na informování svých členů, na případná školení, vzdělávací kurzy, po odsouhlasení může být uspořádána např. aukce AAČR, máme v úmyslu vydávat odbornou literaturu, příp. členské zpravodaje. O příjmech a výdajích bude na řádné členské schůzi podáno podrobné vyúčtování (včetně revizní zprávy), nikoli formou pouhé ústní sumarizace, ale rozepsaným vyúčtováním, které obdrží každý člen AAČR.
Stanovy AAČR a Etický kodex antikváře byly částečně převzaty a zkompilovány na podkladě stanov a obchodních pravidel ILAB a SAČR, dodána byla specifika týkající se AAČR. Za členy AAČR budou bez požadavku dvou ručitelů v případě zájmu přijati bývalí i současní členové SAČR (platí do konce roku 2001). Podmínka dvou ručitelů z AAČR se týká pouze nově přijímaných členů. Zájemcům o členství bude zaslán seznam členů AAČR, na něž se mohou se svou žádostí o doporučení obrátit. Členům poskytujícím doporučení připomínáme, že je vhodné mimo znalostních a morálních dispozic adepta brát v úvahu např. jeho praxi, aktuální stav odborné příruční knihovny (nebo jinou formu informací o cenách antikvárního zboží – např. elektronické databáze, kontakty se znalci a odborníky, apod.). Za doporučení člena přejímají zodpovědnost příslušní členové AAČR a v případě nepravdivého podání dobrozdání mohou být sami postiženi vyloučením z AAČR.
Ustavující schůze AAČR je plánována u příležitosti 3. Pražského antikvárního veletrhu, ve dnech 29. 11. až 1. 12. 2001. O termínu a místě konání budete včas informováni.

Louny / Praha / Příbram
30. 10. 2001

Za přípravný výbor podepsáni Pavel R. Vejrážka, Luboš Hyšpler, dr. Václav Prošek