ZPĚT NA AAČR

 

STANOVY ASOCIACE ANTIKVÁŘŮ ČR


Čl. 1
Název, sídlo, působnost

1.11. Název sdružení je Asociace antikvářů České republiky (dále jen Asociace nebo AAČR).
1.2. Sídlem Asociace je Praha (kontaktní adresa dr. Václav Prošek, Na Zlatnici 28, 147 00 Praha4).
1.3. AAČR působí na území České republiky.

Čl. 2
Charakter činnosti, poslání a cíle

2.1. Asociace je dobrovolným profesním sdružením antikvářů ČR ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 83/1990/Sb., kteří jsou oddáni antikvární činnosti a usilují o zvyšování vlastní odborné úrovně i úrovně celého antikvářského oboru v duchu tradic a patřičné důstojnosti.
2.2. AAČR spolupracuje se sdruženími podobného zaměření a přátelsky vystupuje vůči tuzemským i zahraničním organizacím s obdobnou činností.
2.3. Asociace je politicky neutrální, nezávislá na ideologických, náboženských, politických a jiných mocenských strukturách.
2.4. Asociace se aktivně angažuje ve všem, co znamená přínos antikvářské praxi, usiluje o zvyšující odbornost svých členů. Vystupuje proti nákupu a prodeji kradeného zboží, zboží pochybného původu a falzifikátů. Pořádá školení, přednášky, vydává odborné publikace, dbá na dodržování pravidel aukčního prodeje, pořádá odpovídající akce jako veletrhy, aukce apod. Pořádá a organizuje zájezdy na veletrhy a výstavy. Poskytuje právní porady a odborné konzultace.
2.5. Spolupodílí se na vytváření právních norem souvisejících s činností Asociace, dbá a dohlíží na jejich dodržování.
2.6. Asociace vyžaduje od svých členů dodržování Etického kodexu antikváře.

Čl. 3
Podmínky a vznik členství v AAČR, povinnosti a práva členů

3.1. Členem se může stát fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v Etickém kodexu antikváře ČR. Uchazeč zašle žádost o přijetí za člena písemně na adresu AAČR. K žádosti AAČR požaduje písemné doporučení alespoň dvou svých řádných členů, z kterých by vyplývalo, že jsou zde dány předpoklady pro přijetí.
3.2. Předpokladem pro členství je skutečnost, že předsednictvo je přesvědčeno o kvalifikaci uchazeče a rozhodne o něm.
3.3. Členem se může stát i antikvář, jehož místo podnikání není na území ČR. Má stejná práva i povinnosti jako tuzemský člen s výjimkou práva hlasovacího. Nemůže být členem předsednictva.
3.4. Ukončení členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením.
3.5. O vyloučení člena rozhoduje na základě návrhu předsednictva členská schůze.
3.6. Důvody k vyloučení člena jsou zejména: a) nezaplacení členského příspěvku přes dvojí vyzvání; b) porušení zásad Etického kodexu antikváře; c) ukončení antikvářské činnosti člena nebo přerušení této činnosti na dobu delší než jeden rok.
3.7. Čestné členství navrhují členové předsednictva členské schůzi. Čestným členem se může stát ta fyzická osoba, která v minulosti splňovala podmínky členství nebo se zvlášť zasloužila o rozvoj antikvární činnosti. Čestný člen nemůže být členem výboru a nemá hlasovací právo.
3.8. Povinnosti členů: a) platit řádně a včas členské příspěvky, jakož i jiné poplatky či příspěvky stanovené členskou schůzí nebo výborem (nevztahuje se na čestné členy); b) dodržovat ustanovení těchto stanov, usnesení členských schůzí a rozhodnutí výboru; c) dbát o dobrou pověst a jméno profese i Asociace; d) oznamovat výboru neprodleně všechny změny jmen, sídel, názvů a dalších údajů nezbytných pro řádnou evidenci; e) dodržovat Etický kodex antikváře.
3.9. Práva členů: a) účastnit se členské schůze; b) předkládat členské schůzi či výboru své návrhy, náměty a připomínky související s činností AAČR a jeho členů; c) hlasovat o všech záležitostech předložených k hlasování na zasedáních členských schůzí a účastnit se voleb funkcionářů; d) odebírat dokumentační a publikační materiály vydávané nebo obstarané péčí Asociace, jakož i zápisy z členských schůzí, a to za podmínek stanovených výborem; e) účastnit se akcí pořádaných AAČR; f) používat ve spojitosti se svou činností stanovených těmito Stanovami logotyp AAČR; g) podle druhu členství hlasovat, volit a být volen do orgánů AAČR.

Čl. 4
Orgány Asociace

4.1. Členská schůze – valná hromada.
4.2. Předsednictvo.
4.3. Kontrolní skupina.

Čl. 5
Členská schůze – valná hromada

5.1. Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada. Svolává ji předsednictvo a koná se nejméně jednou za dva roky.
5.2. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže počet přítomných členů s právem hlasovacím je větší než počet členů řádně omluvených. Rozhoduje se jednoduchou nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
5.3. Základní úkony členské schůze: a) zpráva o činnosti za uplynulé období; b) pokladní zpráva; c) revizní zpráva; každé dva roky volba tří členů revizní komise; d) každé dva roky volba předsednictva.

Čl. 6
Předsednictvo, volba předsednictva,
určení orgánů oprávněných jednat jménem Asociace

6.1. Řídící a organizační práci Asociace zajišťuje předsednictvo. Předsednictvo volí členská schůze, a to na období dvou let. Sestává z pěti členů – předsedy, místopředsedy, jednatele (tajemníka), hospodáře (pokladníka) a jednoho člena výboru.
6.2. Statutárním zástupcem AAČR a předsednictva je předseda a místopředseda, kteří za Asociaci jednají s jinými orgány a organizacemi samostatně.
6.3. Předsednictvo vhodným způsobem publikuje svá rozhodnutí, která jsou v souladu s těmito stanovami a usneseními členské schůze.
6.4. Předsednictvo organizačně zajišťuje akce pořádané v rámci činnosti Asociace.
6.5. Předsednictvo připravuje návrh činnosti Asociace na další období.
6.6. Předsednictvo vypracovává jednací řád.
6.7. Určený člen předsednictva vede členskou evidenci a adresář, který publikuje se všemi dostupnými změnami vždy podle potřeby a rozesílá svým členům. Archivuje všechny potřebné dokumenty.
6.8. Předsednictvo dbá na dodržování těchto stanov, usnesení členské schůze a předchozích rozhodnutí předsednictva. Nepřipouští jinou činnost než takovou, která je dána těmito stanovami.
6.9. Předsednictvo přijímá nové členy, podává návrhy na vyloučení člena a na přijetí čestného člena.
6.10. Předsednictvo svolává členskou schůzi a zajišťuje organizačně její průběh.
6.11. Předsednictvo předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření a činnosti Asociace za uplynulé období.
6.12. Určený člen předsednictva vede pokladní knihu, zajišťuje vybírání členského příspěvku a dalších poplatků a sestavuje pokladní zprávu.
6.13. Členství ve výboru zaniká v případech uvedených v Čl. 4.4., dále odvoláním, odstoupením a volbou nového předsednictva. Odvolat člena předsednictva může členská schůze nebo předsednictvo pro neplnění povinností vyplývajících z těchto stanov . Za členy předsednictva, kteří byli odvoláni členskou schůzí, volí tato náhradníky. Za členy předsednictva, kteří z něho vystoupili nebo byli odvoláni nebo kterým členství zaniklo, kooptuje předsednictvo Asociace jiného člena.
6.14. Členská schůze vždy na volební období zvolí revizní komisi, která dohlíží na správnost hospodaření AAČR a kontroluje činnost hospodáře (pokladníka). Jejím členem nemůže být člen předsednictva. Počet členů revizní komise je lichý, nejméně tři.
6.15. Revizní komise předkládá výsledky své práce a šetření členské schůzi jako revizní zprávu. Členové revizní komise se zůčastňují každého předávání funkce hospodáře (pokladníka).
6.16. Členství v revizní komisi zaniká podle zásad uvedených v bodě 7.13.

Čl. 7
Majetek, hospodaření a finance

7.1. Majetek AAČR tvoří zejména: a) zápisné a členské příspěvky; b) výnosy z akcí pořádaných AAČR, výnosy z publikací vydávaných AAČR; c) subvence, dary, odkazy; d) úroky z vkladů; e) movitý a nemovitý majetek.
7.2. Finanční hospodaření AAČR se řídí finanční rozvahou, kterou pro následující období sestavuje výbor a kterou schvaluje členská schůze.
7.3. Výši členského příspěvku schvaluje na návrh předsednictva členská schůze. Výši ostatních příspěvkůstanový předsednictvo.
7.4. Náklady tvoří zejména poplatky za poštovné, pronájem místností, náklady na tiskoviny, propagační a jiné materiály.
7.5. Finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu AAČR za tímto účelem založeném. Podpisové právo k hospodaření s těmito finančními prostředky má hospodář (pokladník) a členové předsednictva k tomu určení.

Čl. 8
Zánik Asociace

8.1. Asociace zanikne, usnese-li se na tom členská schůze. Členská schůze rovněž rozhoduje o způsobu likvidace majetku.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto stanovy jsou platné od 10. dubna 2001.
9.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
9.3. Změny stanov schvaluje členská schůze na svém usnášeníschopném zasedání.