ZPĚT NA AAČR

ETICKÝ KODEX ANTIKVÁŘE

(morální zásady člena AAČR, souhrn obchodních zvyklostí a pravidel)


Základní definice / Etický kodex antikváře - morální zásady člena AAČR, souhrn obchodních zvyklostí a pravidel, je závazným pro všechny členy AAČR. Vychází ze zvyklostí a pravidel uznávaných a uplatňovaných mezinárodním sdružením ILAB. Je aplikovatelný na každou obchodní transakci jak v tuzemsku tak v zahraničí. Každý člen AAČR je povinen při obchodování dodržet všechny povinnosti, zvyklosti a zásady popsané v tomto kodexu. Doplňovat a upravovat tento kodex přísluší valné hromadě AAČR.

Předmět činnosti antikvariátu / Předmětem činnosti antikvariátu je - vždy v souladu (a patřičném rozsahu) s aktuálním zněním Živnostenského zákona - nákup a prodej antikvárního zboží. Jsou to především: a) mechanické rozmnoženiny – knihy, brožury, noviny a časopisy, hudebniny, separátní otisky, letáky, mapy, skripta, staré tisky, tištěné archiválie (patenty,cirkuláře apod.), reprodukce výtvarných děl, plakáty, různé jiné tisky, papírové peníze, grafické listy, pohlednice, fotografie apod.; b) rukopisné artefakty - rukopisy děl, staré rukopisné knihy, jejich torza nebo ozdobené zlomky, korespondence, autogramy, literární a umělecké pozůstalosti, autografy, autorské rukopisy hudebnin, rukopisné mapy apod.; c) reprinty a faksimile děl, které antikvariát nakoupí nebo si dá zhotovit - vždy v souladu s aktuálním zněním Autorského zákona; d) grafika a kresby až do techniky akvarelu.

Popis zboží / Členové se zavazují podrobně popisovat veškeré prodávané zboží. Jsou rovněž povinni vyznačit veškerá poškození, nedostatky a restaurační práce, provedené na prodávaném předmětu. Nedojde-li k jiné dohodě, má nakupující právo u nesprávně popsaného zboží nárok na plnou finanční náhradu. Povinnost popisovat zboží se týká lístkových popisů u vystaveného zboží, popisů v tištěných nebo virtuálních nabídkových a aukčních katalozích.
K popisu zboží na pultech i v katalozích patří povinnost označit předmět, který podléhá předkupnímu právu příslušných institucí nebo na který se vztahuje jakékoli omezení (např. při vývozu za hranice).
Jakožto odborníci používají členové AAČR při popisu zboží všeobecně uznávané technické termíny a zkratky, rovněž skladba popisu musí odpovídat bibliografickým pravidlům. To platí i v případě technických termínů a zkratek cizojazyčných.

Ceny / Členové AAČR plně odpovídají za tvorbu cen veškerých prodávaných předmětů a dbají, aby ceny odpovídaly hodnotě zboží bez ohledu na to, je-li kupující odborník nebo amatér. Člen AAČR nikdy nezneužije případné neznalosti a neodbornosti kupujícího. Činí-li člen nabídku zboží prostřednictvím katalogu, platí uvedená cena pro okamžitou transakci nebo po stanovenou dobu.
Členové AAČR jsou povinni u veškerého nabízeného zboží na pultech nebo veletrzích zřetelně vyznačit cenu zboží. Materiál neurčený k prodeji musí být od prodejného zboží zřetelně oddělen.
Při odhadech cen vychází člen AAČR úzkostlivě z morální zodpovědnosti vůči majiteli materiálu.

Pravost zboží / Členové AAČR ručí za autentičnost veškerých prodávaných předmětů. Vznikne-li podezření, že nabízené zboží není autentické nebo je sporného či neurčitého původu, nebude nabízeno k prodeji, dokud pochybnost potrvá. Dojde-li k prodeji zboží o němž se dostatečně zjistí, že je neautentické, má sporný nebo neurčitý původ, má kupec nárok předmět vrátit a obdržet plnou úhradu, nestanoví-li vzájemná dohoda jinak. Z důvodů profesní cti zde neplatí jakékoli časové promlčení. Musí však být prokázáno, že jde o zboží zakoupené u daného člena AAČR.

Odcizené předměty / Členové AAČR nesmí nakoupit, mít na skladě či usilovat o prodej odcizených předmětů. Musí učinit vše, aby se ujistili, že materiál, který je jim nabízen, je majetkem prodávajícího a nepochází z trestné činnosti. Členové AAČR spolupracují s úřady na navrácení odcizených předmětů a zadržení podezřelých osob. Dojde-li v dobré víře k nákupu zboží, o němž vznikne podezření, že pochází z trestné činnosti, nesmí být toto zboží nabízeno k dalšímu prodeji a musí být v souladu s profesní ctí učiněno vše k nápravě věci, přes riziko případné finanční újmy člena AAČR. Nakoupí-li člen v dobré víře předmět odcizený jinému členu, urovnají obě strany záležitost přátelsky. Nakupující vrátí předmět legitimnímu majiteli, avšak ten, jemuž byla kniha odcizena, uhradí nakupujícímu polovinu zaplacené ceny.

Odpovědnost za škody při přepravě / Za veškeré škody vzniklé při přepravě zboží odpovídá odesilatel. Je povinen zajistit manipulaci, balení, frankování a odesílání tak, aby jej kupující obdržel ve stavu, v jakém jej objednal nebo zakoupil.
Platby, poplatky
Platba za zboží nabízené prostřednictvím nabídkových katalogů se provádí předem nebo v okamžiku převzetí zboží. Veškeré náklady související s transakcí nese nakupující (např. bankovní poplatky, poštovné, apod.).

Kolegiální rabat / Členové AAČR jsou povinni umožnit jakémukoli členu AAČR koupi materiálu nabízeného k prodeji (t. j. s již stanovenou cenou) a poskytnout mu rabat ve výši nejméně 10

Komisní zboží / Členové AAČR nesou plnou zodpovědnost za zboží jim svěřené do komisního prodeje od doby převzetí až do doby jeho proplacení nebo vrácení.

Další ustanovení / Členové AAČR kteří poskutují cenově odhadní služby a expertízy jsou povinni dokonale znát a dodržovat příslušné legislativní předpisy. Odhady cen musí vykonávat v souladu s ustanovením tohoto Etického kodexu antikváře.
Členové, zákazníkem pověřeni nákupem na aukci, jsou zodpovědní za koupi materiálu. Musí uplatnit svou odbornost a úsudek, zboží před nákupem pečlivě prohlédnout a nesmí spoléhat pouze na informace dodané prodejcem či odhadcem.
Členové AAČR nesmí navazovat kontakty se zákazníkem v prodejně, veletržním stánku nebo prodejním místě jiného člena bez jeho souhlasu. Za souhlas se považuje např. představení zákazníka majitelem.

AAČR HOME